EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0419

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/419 af 24. februar 2023 om gennemførelse af artikel 8a i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

ST/5702/2023/INIT

EUT L 61 af 27.2.2023, p. 20–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/419/oj

27.2.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/20


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/419

af 24. februar 2023

om gennemførelse af artikel 8a i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine (1), særlig artikel 8a,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. maj 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 765/2006.

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2012/642/FUSP (2) har Rådet besluttet, at de i nævnte afgørelse anførte restriktive foranstaltninger bør forlænges indtil den 28. februar 2024.

(3)

Oplysningerne vedrørende 21 fysiske og to juridiske personer på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 bør ændres.

(4)

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2023.

På Rådets vegne

J. ROSWALL

Formand


(1)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2012/642/FUSP af 15. oktober 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine (EUT L 285 af 17.10.2012, s. 1).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I tabel »A. Fysiske personer, jf. artikel 2, stk. 1« affattes punkt 10, 17, 20, 22, 35, 39, 41, 42, 64, 65, 71, 73, 75, 78, 85, 87, 89, 90, 123, 125 og 179 således:

 

Navn

(translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

»10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Stilling(er): tidligere viceøverstbefalende for de interne tropper

Fødselsdato: 18.3.1967

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som viceøverstbefalende for indenrigsministeriets interne tropper ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af indenrigsministeriets styrker, navnlig de interne tropper under hans kommando, efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter, samt intimidering af og vold over for journalister.

Han blev overført til militærreserven i marts 2022 ved Aliaksandr Lukashenkas dekret. Han har ret til at bære militær uniform og insignier.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Stilling(er): Stilling(er): første vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Moskovskidistriktet, Minsk, chef for politiet for offentlig sikkerhed

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Moskovskidistriktet, Minsk, og chef for politiet for offentlig sikkerhed ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i dette distrikt mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som første vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Moskovskidistriktet, Minsk, chef for politiet for offentlig sikkerhed.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Stilling(er): første vicechef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast, chef for politiet for offentlig sikkerhed

tidligere vicechef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast, chef for politiet for offentlig sikkerhed, tidligere næstformand for undersøgelseskomitéen

Fødselsdato: 26.1.1972

Fødested: Gomel/Homyel, Gomel-/Homyelregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Belarus)

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som vicechef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast og chef for politiet for offentlig sikkerhed ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen i denne region/Oblast mod fredelige demonstranter efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser, overdreven magtanvendelse og mishandling, herunder tortur.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som første vicechef for afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Gomel-/Homyelregionen/Oblast, chef for politiet for offentlig sikkerhed.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Stilling(er): Tidligere chef for OMON (specialpolitiafdelingen) i Vitebsk/Viciebsk

Fødselsdato: 20.9.1975

Køn: mand

Han var i sin tidligere befalingsstilling over OMON-styrkerne i Vitebsk/Viciebsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af OMON-styrkerne i Vitebsk/Viciebsk efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling af fredelige demonstranter.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Stilling(er): tidligere sekretær for den centrale valgkommission

Fødselsdato: 1.7.1971

Køn: kvinde

I sin tidligere stilling som sekretær for den centrale valgkommission var hun ansvarlig for dens forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dens manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Stilling(er): tidligere medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 6.8.1959

Fødested: Podilsk, Odessaregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Ukraine)

Køn: kvinde

I sin tidligere stilling som medlem af den centrale valgkommissions kollegium var hun ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Stilling(er): tidligere medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 19.2.1979

Fødested: Lyuban, det tidligere USSR (det nuværende Belarus)

Køn: mand

I sin tidligere stilling som medlem af den centrale valgkommissions kollegium var han ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Stilling(er): tidligere medlem af den centrale valgkommission

Fødselsdato: 26.9.1970

Køn: kvinde

I sin tidligere stilling som medlem af den centrale valgkommissions kollegium var hun ansvarlig for dets forseelser under afviklingen af præsidentvalget i 2020, dets manglende overholdelse af grundlæggende internationale standarder vedrørende retfærdighed og gennemsigtighed samt manipulation af valgresultatet.

Den centrale valgkommission og dens kollegium har navnlig tilrettelagt afskedigelsen af visse oppositionskandidater uden gyldig grund og indført uforholdsmæssige restriktioner over for observatører ved valgstederne. Den centrale valgkommission har ligeledes sikret, at valgkommissionerne, som er underlagt dens tilsyn, er sammensat på en partisk måde.

2.10.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Stilling(er): ministerrådgiver ved den belarusiske ambassade i Moskva, Rusland, tidligere første viceinformationsminister

Fødselsdato: 30.5.1972

Fødested: Baranavichy, det tidligere USSR (det nuværende Belarus)

Køn: mand

Han var i sin tidligere ledende stilling som første viceinformationsminister ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet, navnlig informationsministeriets beslutning om at blokere for adgangen til uafhængige websteder og begrænse internetadgangen i Belarus efter præsidentvalget i 2020 som et middel til undertrykkelse af civilsamfundet, fredelige demonstranter og journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som ministerrådgiver ved den belarusiske ambassade i Moskva, Rusland.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Stilling(er): vicechef i præsidentens kontor, tidligere informationsminister

Fødselsdato: 31.10.1972

Fødested: Stolin, Brestregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Belarus)

Køn: mand

Han var i sin tidligere ledende stilling som informationsminister ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet, navnlig informationsministeriets beslutning om at blokere for adgangen til uafhængige websteder og begrænse internetadgangen i Belarus efter præsidentvalget i 2020 som et middel til undertrykkelse af civilsamfundet, fredelige demonstranter og journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som vicechef i præsidentens kontor.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Stilling(er): vicechef for indenrigsministeriets akademis offentlige milits, oberst i politiet, tidligere vicechef for hoveddirektoratet og chef for direktoratet for retshåndhævelse i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 3.10.1974

Køn: mand

Han var i sin tidligere ledende stilling som vicechef for hoveddirektoratet og chef for direktoratet for retshåndhævelse i indenrigsministeriet ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af politistyrkerne efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som vicechef for indenrigsministeriets akademis offentlige milits og har fortsat rang af oberst i politiet.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Stilling(er): vicechef for direktoratet for beskyttelse af lov og orden og forebyggelse, tidligere vicechef for direktoratet for massebegivenheder i GUVD (hovedkontoret for indenrigsanliggender) i eksekutivkomitéen i Minsk

Fødselsdato: 26.7.1977

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som vicechef for direktoratet for massebegivenheder i GUVD i eksekutivkomitéen i Minsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen ledet af lokalforvaltningen efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Der foreligger dokumentation for, at han personligt deltog i ulovlig tilbageholdelse af fredelige demonstranter.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som vicechef for direktoratet for beskyttelse af lov og orden og forebyggelse i GUVD (hovedkontoret for indenrigsanliggender) i eksekutivkomitéen i Minsk.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Stilling(er): tidligere oberst i politiet, chef for politiet i Sovetskydistriktet i Minsk

Fødselsdato: 23.7.1979

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som chef for politiet i Sovetskydistriktet i Minsk ansvarlig for undertrykkelses- og intimideringskampagnen, som blev ledet af den lokale politistyrke under hans kommando efter præsidentvalget i 2020, navnlig vilkårlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af fredelige demonstranter samt intimidering af og vold mod journalister.

Ifølge vidner førte han personligt tilsyn med og deltog i tortur af ulovligt tilbageholdte demonstranter.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Stilling(er): formand for Tsentralnydistriktsretten i Minsk, tidligere formand for Moskovskidistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 16.5.1988

Køn: mand

Han var i sin tidligere stilling som formand for Moskovskidistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter. Krænkelser af retten til forsvar og påberåbelse af udtalelser fra falske vidner blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hans tilsyn.

Han medvirkede til at udstede bøder til og tilbageholde demonstranter, journalister og oppositionsledere efter præsidentvalget i 2020.

Han er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som formand for Tsentralnydistriktsretten i Minsk.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Stilling(er): advokat ved retshjælpskontoret i Kastrychnitskidistriktet i Minsk, tidligere dommer i den centrale distriktsret i Minsk

Fødselsdato: 14.1.1984

Køn: kvinde

Hun var i sin tidligere stilling som dommer i den centrale distriktsret i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister, oppositionsledere, aktivister og demonstranter, navnlig domfældelsen af oppositionens præsidentkandidat Viktar Babarika. Krænkelser af retten til forsvar blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for at krænke menneskerettighederne og underminere retsstatsprincippet samt at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Hun er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som advokat ved retshjælpskontoret i Kastrychnitskidistriktet i Minsk.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Stilling(er): forretningsmand, bestyrelsesformand for holdingselskabet Amkodor, aktionær i SV Maschinen GmbH, UAB EM System, Anulatrans SIA, Amkodor-Tsentr, OOO Iskamed, OOO PMI Inzhiniring

Fødselsdato: 12.1.1959

Fødested: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk/Viciebskregionen/Oblast, det tidligere USSR (det nuværende Belarus)

Køn: mand

Han er en af de ledende forretningsmænd i Belarus med forretningsinteresser inden for byggesektoren, maskinbygningssektoren, landbruget og andre sektorer.

Det forlyder, at han er en af de personer, der har draget størst fordel af privatiseringen under Aliaksandr Lukashenkas embedsperiode som præsident. Han er også tidligere medlem af præsidiet i den offentlige forening »Belaya Rus«, som bakker op om Aliaksandr Lukashenka, og tidligere medlem af rådet for udvikling af iværksætteri i Republikken Belarus.

I juli 2020 fremsatte han offentligt fordømmende kommentarer om oppositionens protester i Belarus og støttede dermed Lukasjenkoregimets undertrykkelsespolitik over for fredelige demonstranter, den demokratiske opposition og civilsamfundet.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Han har forretningsinteresser i Belarus.

17.12.2020

89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Stilling: dommer ved Minsks byret, tidligere dommer ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk.

Fødselsdato: 19.12.1989

Fødested: Minsk, det tidligere USSR (det nuværende Belarus)

Køn: kvinde

Nationalitet: belaruser

Natallia Buhuk var i sin tidligere stilling som dommer ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod journalister og demonstranter, navnlig domfældelsen af Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) og Darya Chultsova. Krænkelser af retten til forsvar og retten til en retfærdig rettergang blev rapporteret under de retsmøder, som blev gennemført under hendes tilsyn.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Hun er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som dommer ved Minsks byret.

21.6.2021

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Stilling: anklager ved Minsks anklagemyndighed, tidligere assisterende anklager ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk

Fødselsdato: 12.3.1998

Fødested:

Køn: kvinde

Nationalitet: belarusisk

Alina Kasianchyk har i sin tidligere stilling som assisterende anklager ved Frunzenskijdistriktsretten i Minsk repræsenteret Lukasjenkoregimet i politisk motiverede sager mod journalister, aktivister og demonstranter. Hun har navnlig rejst tiltale mod journalisterne Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) og Darya Chultsova for at optage fredelige protester på grundlag af grundløse anklager om »sammensværgelse« og »krænkelse af den offentlige orden«. Hun har også rejst tiltale mod medlemmer af det belarusiske civilsamfund, f.eks. for at deltage i fredelige protester og hylde den dræbte demonstrant Aliaksandr Taraikousky. Hun har løbende anmodet dommeren om lange fængselsstraffe.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Hun er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som anklager ved Minsks anklagemyndighed.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Stilling: næstformand for Leninskijdistriktsretten i Brest, tidligere dommer ved Leninskijdistriktsretten i Brest

Fødselsdato: 24.1.1979

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Andrei Hrushko er i sin stilling som dommer ved Leninskijdistriktsretten i Brest ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter og journalister, navnlig domfældelsen af aktivister, der anerkendes som politiske fanger, og mindreårige.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt for at bidrage til undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Han er i øjeblikket næstformand for Leninskijdistriktsretten i Brest.

21.6.2021

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ

Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Stilling(er): forretningsmand, aktionær i og tidligere leder af Synesis LLC

Fødselsdato: 9.11.1978

Fødested: det tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Nationalitet: russisk og belarusisk

Personligt ID-nummer: 3091178A002VF5

Alexander Shatrov var i sin stilling som tidligere leder af og tidligere majoritetsaktionær i Synesis LLC ansvarlig for virksomhedens beslutning om at forsyne de belarusiske myndigheder med en overvågningsplatform, Kipod, der kan gennemsøge og analysere videooptagelser og anvende software til ansigtsgenkendelse. Han bidrager således til statsapparatets undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Synesis hævder at være ophørt med at stille Kipodplatformen til rådighed for de belarusiske myndigheder, men ifølge rapporter fra ByPOL anvendes Kipod stadig af statslige sikkerhedsagenturer.

Synesis ligger i den højteknologipark, der er oprettet ved dekret fra Aliaksandr Lukashenka, og nyder som sådan talrige fordele, herunder fritagelse for indkomstskat, moms, offshoreafgifter, told mv.

Synesis LLC og dens dattervirksomhed Panoptes har draget fordel af deres deltagelse i republikkens sikkerhedsovervågningssystem. Andre virksomheder, som Alexander Shatrov har ejet eller været medejer af, f.eks. BelBet og Synesis Sport, drager også fordel af offentlige kontrakter.

Han har fremsat offentlige udtalelser, hvori han kritiserede dem, der protesterer mod Lukasjenkoregimet, og relativiserede manglen på demokrati i Belarus. Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Han er fortsat aktionær i Synesis LLC.

21.6.2021

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Stilling(er): forretningsmand, aktionær og bestyrelsesformand i Slavkali, bestyrelsesformand for og aktionær i: JSC Mospromstroi, Industrial Financial Group Safmar JSC og LLC Proekt Grad samt

medlem af bestyrelsen for og aktionær i JSC NKNeftisa

Fødselsdato: 9.5.1958

Fødested: Akmolinsk, det tidligere USSR (det nuværende Kasakhstan)

Køn: mand

Nationalitet: russisk

Mikhail Gutseriev er en fremtrædende russisk forretningsmand med erhvervsinteresser i Belarus inden for energisektoren, kaliumchlorid, hotel- og restaurationsbranchen og andre sektorer. Han er en langvarig bekendt til Aliaksandr Lukashenka og har i kraft af denne tilknytning opbygget en betydelig formue og indflydelse blandt den politiske elite i Belarus. Safmar, en virksomhed, der er blevet kontrolleret af Mikhail Gutseriev, var det eneste russiske olieselskab, der fortsatte med at levere olie til belarusiske raffinaderier under energikrisen mellem Belarus og Rusland i starten af 2020.

Mikhail Gutseriev støttede også Aliaksandr Lukashenka i tvister med Rusland om olieleverancer. Mikhail Gutseriev har været bestyrelsesformand for og aktionær i virksomheden Slavkali, der i Nezhinsky er i færd med at bygge et anlæg til kaliumchloridudvinding og -forarbejdning på kalisaltaflejringen Starobinsky i nærheden af Lyuban. Det er den største investering i Belarus til en værdi af 2 mia. USD. Aliaksandr Lukashenka har lovet at omdøbe byen Lyuban til »Gutserievsk« til hans ære.

Hans andre forretninger i Belarus har omfattet tankstationer og oliedepoter, et hotel, et forretningscenter og en lufthavnsterminal i Minsk. Aliaksandr Lukashenka forsvarede Mikhail Gutseriev, efter at der blev indledt en strafferetlig efterforskning mod ham i Rusland. Aliaksandr Lukashenka har også takket Mikhail Gutseriev for hans finansielle bidrag til velgørenhed og investeringer til en værdi af milliarder af dollars i Belarus. Det rapporteres, at Mikhail Gutseriev har foræret Aliaksandr Lukashenka luksuriøse gaver.

Gutseriev har også erklæret at eje en bolig, som reelt tilhører Aliaksandr Lukashenka, og dækkede dermed for ham, da journalister begyndte at efterforske Aliaksandr Lukashenkas aktiver. Mikhail Gutseriev overværede Aliaksandr Lukashenkas hemmelige indsættelse den 23. september 2020. I oktober 2020 var Aliaksandr Lukashenka og Mikhail Gutseriev begge til stede ved åbningen af en ortodoks kirke, som sidstnævnte sponsorerede.

Ifølge rapporter i medierne blev russiske mediefolk, da de strejkende medarbejdere i de belarusiske statsejede medier blev afskediget i august 2020, fløjet til Belarus på et fly, der tilhører Mikhail Gutseriev, som erstatning for de afskedigede medarbejdere og indkvarteret på hotellet Minsk Renaissance, der tilhører Mikhail Gutseriev. Gutseriev bistod ved indkøb af CT-scannere til Belarus under covid-19-krisen. Mikhail Gutseriev drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

21.6.2021

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Stilling: chef for afdelingen for ideologisk arbejde og personalestøtte i Belarus' indenrigsministerium, tidligere vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet

Fødselsdato:

Fødested:

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Aleh Beliakou var i sin tidligere stilling som vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet, som har myndighed over detentionsfaciliteterne, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der deltog i fredelige protester, og som blev tilbageholdt i disse detentionsfaciliteter efter præsidentvalget i 2020, blev udsat for i overensstemmelse med Aliaksandr Lukashenkas tale til embedsfolk i indenrigsministeriet.

Han har i sin stilling ansvaret for forholdene i belarusiske fængsler, herunder kategoriseringen af fanger svarende til forskellige former for mishandling og tortur, som de indsatte udsættes for, f.eks. verbale overgreb, isolation som straf, nægtelse af telefonsamtaler og besøg, lemlæstelse, prygl og grov tortur.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som chef for afdelingen for ideologisk arbejde og personalestøtte i Belarus' indenrigsministerium.

21.6.2021

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Stilling: chef for bagstøtteafdelingen i Belarus' indenrigsministerium, tidligere vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet

Fødselsdato: 1.7.1974

Fødested:

Pasnummer: KH2133825

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Andrei Dailida var i sin tidligere stilling som vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet, som har myndighed over detentionsfaciliteterne, ansvarlig for den umenneskelige og nedværdigende behandling, herunder tortur, som borgere, der deltog i fredelige protester, og som blev tilbageholdt i disse detentionsfaciliteter efter præsidentvalget i 2020, blev udsat for i overensstemmelse med Aliaksandr Lukashenkas tale til embedsfolk i indenrigsministeriet.

Han har i sin stilling ansvaret for forholdene i belarusiske fængsler, herunder kategoriseringen af fanger svarende til forskellige former for mishandling og tortur, som de indsatte udsættes for, f.eks. verbale overgreb, isolation som straf, nægtelse af telefonsamtaler og besøg, lemlæstelse, prygl og grov tortur. For sit arbejde som vicechef i afdelingen for strafferetlig korrektion i indenrigsministeriet modtog han i december 2020 præsidentens orden for fortjeneste for moderlandet og har derfor draget fordel af Lukasjenkoregimet.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som chef for bagstøtteafdelingen i Belarus' indenrigsministerium.

21.6.2021

179.

Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Андрэй Андрэевiч ПРАКАПУК

Андрей Андреевич ПРОКОПУК

Stilling: direktør for det republikanske enhedsforetagende »Brest Center for Standardisering, Metrologi og Certificering«, tidligere vicedirektør i afdelingen for finansiel efterforskning i den statslige kontrolkomité i Republikken Belarus

Oberst i det økonomiske politi

Fødselsdato: 22.7.1973

Fødested: Kobrin, Brestregionen, Belarus

Adresse: 22 Mira St., apt. 88, Priluki, Minskregionen, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Personligt ID-nummer: 3220773C061PB1

Andrei Prakapuk var i sin tidligere stilling som vicedirektør i afdelingen for finansiel efterforskning i den statslige kontrolkomité i Republikken Belarus ansvarlig for politisk motiverede kampagner i den pågældende afdeling mod journalister og uafhængige belarusiske medier. Han godkendte personligt en afgørelse om ransagning af det uafhængige medie TUT.bys lokaler og indledte en retssag mod TUT.by og de ansatte journalister ved TUT.by samt blokerede adgangen til webstedet TUT.by.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition samt for alvorligt at underminere retsstatsprincippet.

Han er fortsat aktiv i Lukasjenkoregimet som direktør for det republikanske enhedsforetagende »Brest Center for Standardisering, Metrologi og Certificering«.

2.12.2021

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Stilling(er): generaldirektør for Open Joint Stock Company »Belaruskali« og formand for tilsynsrådet for JSC Belarussian Potash Company.

Medlem af det stående udvalg for udenrigsanliggender og national sikkerhed i Republikrådet i Republikken Belarus' Nationalforsamling

Fødselsdato: 15.6.1976

Fødested: Pogost Settlement i Soligorskdistriktet, provinsen Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Ivan Galavatyi er generaldirektør for den statsejede virksomhed Belaruskali, som er en vigtig kilde til indtægt og udenlandsk valuta for Lukasjenkoregimet. Han er medlem af Republikrådet i Nationalforsamlingen og har også flere andre høje stillinger i Belarus. Desuden er han formand for tilsynsrådet for JSC Belarussian Potash Company. Han har i løbet af sin karriere modtaget flere statslige priser, herunder direkte fra Aliaksandr Lukashenka. Han har haft nær tilknytning til Lukashenka og dennes familiemedlemmer. Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

De ansatte i Belaruskali, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 i Belarus, blev frataget præmier og afskediget. Lukashenka truede personligt med at udskifte de strejkende med minearbejdere fra Ukraine. Ivan Galavatyi er dermed ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet.

3.6.2022«.

2)

I tabel »B. Juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 2, stk. 1« affattes punkt 5 og 29 således:

 

Navn

(translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

»5.

SYNESIS LLC

ООО »Синезис«

Adresse: 220005, Minsk, Platonova 20B Belarus; Mantulinskaya 24, Moskva 123100, Rusland

Registreringsnummer (УНН/ИНН): 190950894 (Belarus); 7704734000/

770301001 (Rusland)

Websted: https://synesis.partners; https://synesis-group.com

Tlf. +375 (17) 240-36-50

E-mail: yuriy.serbenkov@synesis.by

Synesis LLC har forsynet de belarusiske myndigheder med en Kipodovervågningsplatform, som kan gennemsøge og analysere videooptagelser og anvende software til ansigtsgenkendelse, hvilket gør virksomheden ansvarlig for det belarusiske statsapparats undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition. Belarus' komité for statssikkerhed (KGB) og indenrigsministerium har været opført som brugere af et system oprettet af Synesis.

Synesis hævder at være ophørt med at stille Kipodplatformen til rådighed for de belarusiske myndigheder, men ifølge rapporter fra ByPOL anvendes Kipod stadig af statslige sikkerhedsagenturer.

Synesis ligger i den højteknologipark, der er oprettet ved dekret fra Aliaksandr Lukashenka, og nyder som sådan talrige fordele, herunder fritagelse for indkomstskat, moms, offshoreafgifter, told mv.

Virksomheden drager således fordel af sin forbindelse til og støtter Lukasjenkoregimet.

17.12.2020

29.

Joint Stock Company »Belarusian Potash Company«

ААТ »Беларуская калiйная кампанiя«

ОАО »Белорусская калийная компания«

Adresse: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus

Registreringsdato: 13.9.2013

Registreringsnummer: 192050251

Tlf. +375 (17) 309-30-10 og +375 (17) 309-30-30

E-mail: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company er den eksporterende gren af den belarusiske statslige kaliumchloridproducent Belaruskali. Belaruskali er en af de største indtægtskilder for Lukasjenkoregimet. Leverancerne fra Belarusian Potash Company tegner sig for 20 % af den globale eksport af kaliumchlorid.

Staten garanterede Belarusian Potash Companys monopolrettigheder til eksport af kaliumgødning. Takket være en præferencebehandling fra de belarusiske myndigheders side har virksomheden en betydelig indtægt. Belarusian Potash Company drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022«.


Top