EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0363

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/363 af 31. oktober 2022 om ændring og berigtigelse af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2022/1288 for så vidt angår indholdet og præsentationen af oplysninger vedrørende offentliggørelse af oplysninger i dokumenter forud for aftaleindgåelse og i periodiske rapporter om finansielle produkter, hvorved der investeres i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter (EØS-relevant tekst)

C/2022/7545

EUT L 50 af 17.2.2023, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/363/oj

17.2.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/363

af 31. oktober 2022

om ændring og berigtigelse af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2022/1288 for så vidt angår indholdet og præsentationen af oplysninger vedrørende offentliggørelse af oplysninger i dokumenter forud for aftaleindgåelse og i periodiske rapporter om finansielle produkter, hvorved der investeres i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (1), særlig artikel 8, stk. 3, fjerde afsnit, artikel 8, stk. 4, fjerde afsnit, artikel 9, stk. 5, fjerde afsnit, artikel 9, stk. 6, fjerde afsnit, artikel 10, stk. 2, fjerde afsnit, artikel 11, stk. 4, fjerde afsnit, artikel 11, stk. 5, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1288 (2) fastsættes de nærmere bestemmelser om indholdet og præsentationen af oplysningerne i forbindelse med princippet om »ikke at gøre væsentlig skade«. Deri præciseres også indholdet, metoderne og præsentationen af oplysninger vedrørende bæredygtighedsindikatorer og negative bæredygtighedsindvirkninger og indholdet og præsentationen af de oplysninger, der skal gives i dokumenter forud for indgåelse af en aftale, på websteder og i periodiske rapporter, om fremme af finansielle produkters miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringsmål. For så vidt angår finansielle produkter, hvorved der investeres i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømål, jf. artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) 2019/2088, specificerer delegeret forordning (EU) 2022/1288 desuden de oplysninger om omfanget af overensstemmelse med klassificeringssystemet, der skal offentliggøres i dokumenter forud for indgåelse af en aftale og i periodiske rapporter.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1214 (3), med særlig henvisning til sektoren for fossilgas og atomenergisektoren, blev vedtaget den 9. marts 2022.

(3)

Kommissionen opfordrede de europæiske tilsynsmyndigheder til i fællesskab at foreslå ændringer af delegeret forordning (EU) 2022/1288 for så vidt angår de oplysninger, der skal gives i dokumenter forud for indgåelse af en aftale, på websteder og i periodiske rapporter om finansielle produkters eksponering for investeringer i fossilgas- og atomenergiaktiviteter.

(4)

Disse ændringer er nødvendige for at øge gennemsigtigheden og dermed hjælpe deltagere på de finansielle markeder og investorer med at identificere miljømæssigt bæredygtige fossilgas- og atomare aktiviteter, som der investeres i med de finansielle produkter. Tilvejebringelsen af mere detaljerede oplysninger om investeringer i disse aktiviteter bør også fremme sammenligneligheden af de oplysninger, der videregives til investorerne. Det er derfor hensigtsmæssigt at sikre gennemsigtighed om investeringer i miljømæssigt bæredygtige fossilgas- og atomenergiaktiviteter under hele de relevante finansielle produkters levetid, i dokumenter forud for indgåelse af en aftale og i periodiske rapporter. Sådanne oplysninger bør også indgå i oplysningerne på webstedet. De europæiske tilsynsmyndigheder bemærkede, at gennemsigtighed i forbindelse med investeringer i sektorer og delsektorer med tilknytning til fossilgas- og atomenergiaktiviteter allerede er påkrævet som led i bestemmelserne om periodiske rapporter i henhold til delegeret forordning (EU) 2022/1288.

(5)

Det er nødvendigt at præcisere, at det for at udløse anvendelsen af artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (4) er irrelevant, hvis et finansielt produkt forpligter sig til at investere i økonomiske aktiviteter, der bidrager til et miljømål som omhandlet i artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) 2019/2088.

(6)

Desuden bemærkede de europæiske tilsynsmyndigheder, at der var behov for to ændringer af krydshenvisningerne i de periodiske oplysninger, da disse var fejlagtige.

(7)

Delegeret forordning (EU) 2022/1288 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(8)

Nærværende forordning tager udgangspunkt i udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er indgivet til Kommissionen af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»de europæiske tilsynsmyndigheder«).

(9)

Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 54 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (5), i artikel 54 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (6) og i artikel 54 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (7), har anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1094/2010, og interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning.

(10)

Ændringerne af delegeret forordning (EU) 2022/1288 er begrænsede justeringer af de eksisterende lovgivningsmæssige rammer og er nødvendige for at tilpasse oplysningsrammen til delegeret forordning (EU) 2022/1214, som skal finde anvendelse fra den 1. januar 2023. I betragtning af ændringernes begrænsede anvendelsesområde og behovet for at sikre retssikkerhed og sammenhæng med anvendelsen af delegeret forordning (EU) 2022/1214 og (EU) 2022/1288 ville det have været uforholdsmæssigt for de europæiske tilsynsmyndigheder at gennemføre åbne offentlige høringer eller analyser af de potentielle omkostninger og fordele herved —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2022/1288

I delegeret forordning (EU) 2022/1288 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 15, stk. 2, affattes således:

»2.   Med henblik på stk. 1, litra a), gælder alt følgende:

a)

Finansielle markedsdeltagere skal anvende:

i)

samme nøgleresultatindikator for de aggregerede investeringer i ikke-finansielle virksomheder

ii)

samme nøgleresultatindikator for de aggregerede investeringer i samme type finansielle virksomheder.

b)

For forsikrings- og genforsikringsselskaber, der udøver skadesforsikringsvirksomhed, kan nøgleresultatindikatoren kombinere investerings- og garantinøgleresultatindikatorerne i overensstemmelse med artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2021/2178.

c)

Hvis der med de finansielle produkter investeres i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som omhandlet i afsnit 4.26, 4.27 og 4.28 i bilag I og II til delegeret forordning (EU) 2021/2139 eller i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som omhandlet i afsnit 4.29, 4.30 og 4.31 i disse bilag, skal de grafiske fremstillinger særskilt illustrere andelen af de aggregerede investeringer i:

i)

miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som omhandlet i afsnit 4.26, 4.27 og 4.28 i disse bilag

ii)

miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som omhandlet i afsnit 4.29, 4.30 og 4.31 i disse bilag.«

2)

I artikel 55 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 affattes indledningen således:

»For finansielle produkter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852, skal de finansielle markedsdeltagere i afsnittet »Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer?« i modellen i bilag IV angive alt følgende:«.

b)

I stk. 2 tilføjes følgende som nyt litra d):

»d)

hvis der med de finansielle produkter i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, investeres i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som omhandlet i afsnit 4.26, 4.27 og 4.28 i bilag I og II til delegeret forordning (EU) 2021/2139 eller i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som omhandlet i afsnit 4.29, 4.30 og 4.31 i disse bilag, skal de grafiske fremstillinger særskilt illustrere:

i)

sammenlægningen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som omhandlet i afsnit 4.26, 4.27 og 4.28 i disse bilag

ii)

sammenlægningen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som omhandlet i afsnit 4.29, 4.30 og 4.31 i disse bilag.«

3)

Bilag II til V erstattes af bilag I til IV til denne forordning.

Artikel 2

Berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2022/1288

I delegeret forordning (EU) 2022/1288 foretages følgende berigtigelser:

1)

Artikel 55, stk. 1, litra b), nr. iv), affattes således:

»iv)

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, litra b)«.

2)

Artikel 62, stk. 1, litra b), nr. iv), affattes således:

»iv)

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, litra b)«.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1288 af 6. april 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer indholdet og præsentationen af oplysninger vedrørende princippet om ikke at gøre væsentlig skade, der præciserer indholdet, metoderne og præsentationen af oplysninger vedrørende bæredygtighedsindikatorer og negative bæredygtighedsindvirkninger, og som præciserer indholdet og præsentationen af oplysningerne om fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringsmål i dokumenter forud for aftaleindgåelse, på websteder og i periodiske rapporter (EUT L 196 af 25.7.2022, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1214 af 9. marts 2022 om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/2139 for så vidt angår økonomiske aktiviteter i visse energisektorer og delegeret forordning (EU) 2021/2178 for så vidt angår offentliggørelse af specifikke oplysninger vedrørende disse økonomiske aktiviteter (EUT L 188 af 15.7.2022, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

»BILAG II

Model for offentliggørelse af oplysninger om finansielle produkter, der skal gives forud for indgåelse af en aftale, jf. artikel 8, stk. 1, 2 og 2a, i forordning (EU) 2019/2088 og artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

«

BILAG II

»BILAG III

Model for offentliggørelse af oplysninger om finansielle produkter, der skal gives forud for indgåelse af en aftale, jf. artikel 9, stk. 1-4a, i forordning (EU) 2019/2088 og artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

«

BILAG III

»BILAG IV

Model for periodisk offentliggørelse af oplysninger om finansielle produkter, jf. artikel 8, stk. 1, 2 og 2a, i forordning (EU) 2019/2088 og artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

«

BILAG IV

»BILAG V

Model for offentliggørelse af periodiske oplysninger om finansielle produkter, jf. artikel 9, stk. 1-4a, i forordning (EU) 2019/2088 og artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

«

Top