EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1662

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1662 af 16. august 2023 om anmodningen om registrering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af det europæiske borgerinitiativ »Bevarelse og udvikling af ukrainsk kultur, ukrainskundervisning, ukrainsk sprog samt ukrainske traditioner i EU-medlemsstaterne« (Kun den engelske udgave er autentisk)

C/2023/5560

OJ L 210, 25.8.2023, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1662/oj

25.8.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 210/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/1662

af 16. august 2023

om anmodningen om registrering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af det europæiske borgerinitiativ »Bevarelse og udvikling af ukrainsk kultur, ukrainskundervisning, ukrainsk sprog samt ukrainske traditioner i EU-medlemsstaterne«

(Kun den engelske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ (1), særlig artikel 6, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen modtog den 17. juli 2023 en anmodning om registrering af et europæisk borgerinitiativ med titlen »Bevarelse og udvikling af ukrainsk kultur, ukrainskundervisning, ukrainsk sprog samt ukrainske traditioner i EU-medlemsstaterne«.

(2)

Denne anmodning følger efter anmodningen om registrering af et europæisk borgerinitiativ med titlen »EU-borgerinitiativ om tildeling af en særlig status til ukrainsk i Den Europæiske Union«, som blev indgivet til Kommissionen den 26. april 2023.

(3)

Ved skrivelse af 24. maj 2023 (C(2023) 3440 final) underrettede Kommissionen i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) 2019/788 initiativtagergruppen om, at kravene til registrering i nævnte forordnings artikel 6, stk. 3, første afsnit, litra a), d) og e), for så vidt angår den anmodning om registrering, der blev indgivet den 26. april 2023, var opfyldt, og at artikel 6, stk. 3, første afsnit, litra b), i forordningen ikke fandt anvendelse. Kommissionen gjorde imidlertid også opmærksom på, at initiativet ikke opfyldte kravene i artikel 6, stk. 3, første afsnit, litra c), i forordning (EU) 2019/788. I initiativet blev der henvist til Europarådets europæiske pagt om regionale sprog og mindretalssprog som det relevante retsgrundlag snarere end bestemmelser i traktaterne. Ved undersøgelsen af initiativets mål henviste Kommissionen til artikel 342 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og forklarede, at Kommissionen med hjemmel heri ikke kan fremsætte et forslag til en rådsforordning om anvendelse af ukrainsk i Unionens institutioner, da artikel 342 i TEUF ikke tildeler Kommissionen en rolle i den henseende. Hvad angår retten til at anvende ukrainsk til at kommunikere med lokale myndigheder og regeringsorganer, har Kommissionen heller ikke beføjelse til at foreslå lovgivning i den henseende. For så vidt angår målet om at skabe øget opmærksomhed om sproglig mangfoldighed og flersprogethed i Unionen og fremme politikker, der støtter beskyttelse og fremme af mindretalssprog og -kulturer i hele Europa, vil Kommissionen, selv om den på grundlag af artikel 167, stk. 5, i TEUF kan foreslå lovgivning med hjemmel i artikel 167 i TEUF, være begrænset til at foreslå »tilskyndelsesforanstaltninger«. Kommissionen meddelte derfor i henhold til artikel 6, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) 2019/788 initiativtagerne, at de enten kunne ændre initiativet for at tage hensyn til Kommissionens vurdering eller fastholde det oprindelige initiativ eller trække det tilbage, jf. artikel 6, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EU) 2019/788.

(4)

Den 17. juli 2023 genfremsatte initiativtagergruppen forslaget.

(5)

Målet med det ændrede initiativ beskrives af initiativtagerne som følger: »At få EU til at træffe yderligere foranstaltninger til støtte for ukrainske flygtninge. Kommissionen kan foreslå lovgivning med hjemmel i artikel 167 i TEUF med fokus på national og regional mangfoldighed og kulturarv. Initiativet har til formål at bygge bro over kulturelle kløfter og styrke Ukraines kulturarv og sproglige arv i EU, at skabe en følelse af at høre til og at fremme integrationen af ukrainske flygtninge. Vi kan arbejde hen imod et mere inklusivt og harmonisk Europa ved gennem etablering af en paneuropæisk struktur af integrationscentre at anerkende og acceptere sproglig mangfoldighed og kulturel identitet.«

(6)

Bilaget til det ændrede initiativ indeholder yderligere oplysninger om emnet, målene og baggrunden for initiativet. Der henvises heri til bevarelsen af ukrainske flygtninges kultur, sprog, traditioner og arv og til »udformning af en lovgivningsmæssig strategi til beskyttelse af ukrainsk som et fremtidigt EU-sprog«. I den forbindelse nævnes Ukraines status som kandidat til EU-medlemskab i bilaget som en af »grundene til fuld integration af ukrainske borgere i Det Europæiske Fællesskab«. Det ændrede initiativ har således til formål at »bevare og udvikle ukrainsk kultur, ukrainskundervisning, ukrainsk sprog og ukrainske traditioner i EU-landene« på grundlag af artikel 167, stk. 2, 3 og 4, i TEUF. For at nå disse mål foreslår initiativtagerne, at der oprettes informationscentre i medlemsstater med en ukrainsk flygtningebefolkning på mindst 10 000 personer »med finansiel støtte og inden for rammerne af Den Europæiske Unions strukturer«.

(7)

Kommissionen er af den opfattelse, at de foranstaltninger, som initiativet kræver, i princippet kan foreslås på grundlag af artikel 79, stk. 4, i TEUF, som giver mulighed for at vedtage »foranstaltninger, der skal fremme og støtte medlemsstaternes indsats med henblik på at fremme integration af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt på deres område, uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser«. Forudsat at initiativet er begrænset til fremme af integrationen af ukrainske flygtninge i de berørte medlemsstater, vil artikel 79, stk. 4, i TEUF udgøre et passende retsgrundlag. Denne integration kan indebære erhvervelse af kendskab til de pågældende medlemsstaters nationale sprog og samfund med henblik på at lette kommunikationen mellem ukrainske flygtninge og unionsborgere og tilskynde til interaktion og udvikling af sociale relationer mellem dem.

(8)

Kommissionen mener også, at artikel 78, stk. 2, litra c), i TEUF, hvorefter der kan vedtages lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på »et fælles system, der tager sigte på midlertidig beskyttelse af fordrevne i tilfælde af massetilstrømning«, kan udgøre et supplerende retsgrundlag, forudsat at initiativet er begrænset til ukrainske flygtninge, der kun er omfattet af midlertidig beskyttelse, og at initiativets tidsmæssige anvendelsesområde derefter begrænses til varigheden af den midlertidige beskyttelse.

(9)

For så vidt angår de specifikke foranstaltninger, der foreslås i det ændrede initiativ med henblik på at bevare det ukrainske folks kultur, sprog, traditioner og arv, har Kommissionen desuden beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt på grundlag af artikel 167 i TEUF for at forbedre kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og beskytte kulturarven. I henhold til artikel 167, stk. 5, i TEUF skal ethvert tiltag fra Kommissionens side i denne henseende imidlertid begrænses til at foreslå »tilskyndelsesforanstaltninger«.

(10)

Af disse grunde finder Kommissionen, at det er åbenbart, at ingen dele af det ændrede initiativ falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne.

(11)

Denne konklusion berører ikke vurderingen af, om de konkrete materielle betingelser, der er nødvendige for, at Kommissionen kan handle, herunder overholdelsen af proportionalitetsprincippet og nærhedsprincippet samt foreneligheden med de grundlæggende rettigheder, er opfyldt i dette tilfælde.

(12)

Initiativtagergruppen har i tilstrækkelig grad dokumenteret, at den opfylder kravene i artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2019/788, og har udpeget kontaktpersoner i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 5, stk. 3, første afsnit.

(13)

Det ændrede initiativ er ikke åbenbart utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og heller ikke åbenbart i strid med Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union eller med de rettigheder, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(14)

Initiativet »Bevarelse og udvikling af ukrainsk kultur, ukrainskundervisning, ukrainsk sprog samt ukrainske traditioner i EU-medlemsstaterne« bør derfor registreres.

(15)

Selv om det konkluderes, at betingelserne for registreringen i henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/788 er opfyldt, betyder dette ikke, at Kommissionen på nogen måde bekræfter den faktiske rigtighed af det ændrede initiativs indhold, som er initiativtagergruppens eget ansvar. Det ændrede initiativs indhold afspejler kun initiativtagergruppens holdning og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Initiativet »Bevarelse og udvikling af ukrainsk kultur, ukrainskundervisning, ukrainsk sprog samt ukrainske traditioner i EU-medlemsstaterne« registreres.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til initiativtagergruppen til borgerinitiativet »Bevarelse og udvikling af ukrainsk kultur, ukrainskundervisning, ukrainsk sprog samt ukrainske traditioner i EU-medlemsstaterne«, som repræsenteres ved Konstantins Čerņenoks og Dmitrijs Sarafanovs, der fungerer som kontaktpersoner.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. august 2023.

På Kommissionens vegne

Věra JOUROVÁ

Næstformand


(1)  EUT L 130 af 17.5.2019, s. 55.


Top