EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1015

Rådets afgørelse (FUSP) 2023/1015 af 23. maj 2023 om bekræftelse af Danmarks deltagelse i PESCO og om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2315 om etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) og fastlæggelse af listen over deltagende medlemsstater

ST/9101/2023/INIT

EUT L 136 af 24.5.2023, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1015/oj

24.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/73


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2023/1015

af 23. maj 2023

om bekræftelse af Danmarks deltagelse i PESCO og om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2315 om etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) og fastlæggelse af listen over deltagende medlemsstater

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 46, stk. 3,

under henvisning til protokol nr. 10 om permanent struktureret samarbejde etableret ved artikel 42 i traktaten om Den Europæiske Union til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

under henvisning til udtalelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 46, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fastsætter, at enhver medlemsstat, der ønsker at deltage i det permanente strukturerede samarbejde (PESCO), underretter Rådet og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«).

(2)

Den 1. juni 2022 blev der afholdt en folkeafstemning i Danmark om ophævelse af undtagelsen fra deltagelse i afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet, der er fastsat i artikel 5 i protokol nr. 22 til traktaterne om Danmarks stilling. Denne folkeafstemning resulterede i, at ophævelsen støttedes.

(3)

I overensstemmelse med artikel 7 i protokol nr. 22 underrettede Danmark ved skrivelse af 20. juni 2022 fra Danmarks udenrigsminister de øvrige medlemsstater om, at det ikke længere ønsker at benytte sig af nævnte protokols artikel 5 fra den 1. juli 2022.

(4)

Den 23. marts 2023 blev Rådet og den højtstående repræsentant underrettet af Danmark i overensstemmelse med artikel 46, stk. 3, i TEU om, at Danmark har til hensigt at deltage i PESCO.

(5)

Danmark har i sin nationale gennemførelsesplan fastlagt sin evne til at opfylde de mere bindende forpligtelser i bilaget til Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2315 (1), som de deltagende medlemsstater har indgået.

(6)

De nødvendige betingelser er blevet opfyldt, og Rådet bør derfor vedtage en afgørelse om bekræftelse af Danmarks deltagelse i PESCO.

(7)

Afgørelse (FUSP) 2017/2315 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Danmarks deltagelse i PESCO bekræftes herved.

Artikel 2

I artikel 2 i afgørelse (FUSP) 2017/2315 indsættes følgende led efter tredje led:

»—

Danmark«.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2023.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2315 af 11. december 2017 om etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) og fastlæggelse af listen over deltagende medlemsstater (EUT L 331 af 14.12.2017, s. 57).


Top