EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0438

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/438 af 24. februar 2023 om indrømmelse af en undtagelse, som visse medlemsstater har anmodet om i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013, til at anvende andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende version 2 af Importkontrolsystem 2 (meddelt under nummer C(2023) 1174) (Kun den danske, den estiske, den franske, den græske, den kroatiske, den nederlandske, den polske, den rumænske og den svenske udgave er autentiske)

C/2023/1174

EUT L 63 af 28.2.2023, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj

28.2.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/438

af 24. februar 2023

om indrømmelse af en undtagelse, som visse medlemsstater har anmodet om i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013, til at anvende andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling og lagring af oplysninger vedrørende version 2 af Importkontrolsystem 2

(meddelt under nummer C(2023) 1174)

(Kun den danske, den estiske, den franske, den græske, den kroatiske, den nederlandske, den polske, den rumænske og den svenske udgave er autentiske)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 6, stk. 4, og artikel 8, stk. 2,

efter høring af Toldkodeksudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013 skal al udveksling af oplysninger mellem toldmyndigheder og mellem økonomiske operatører og toldmyndigheder samt lagring af disse oplysninger, som påkrævet i henhold til toldlovgivningen, foretages ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker. Med henblik herpå og i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 952/2013 udarbejder Kommissionen fælles datakrav.

(2)

I henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 952/2013 kan Kommissionen i særlige tilfælde vedtage afgørelser om at tillade en eller flere medlemsstater at fravige anvendelsen af elektroniske databehandlingsteknikker til udveksling og lagring af oplysninger, hvis en sådan undtagelse er begrundet i de særlige forhold, der gør sig gældende i de medlemsstater, der anmoder om den, og undtagelsen gælder for en begrænset periode.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2151 (2) fastlægger arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (»arbejdsprogrammet«). Arbejdsprogrammet indeholder en liste over de elektroniske systemer, der skal udvikles, og datoerne for, hvornår disse systemer forventes sat drift. Programmet fastsætter bl.a. gennemførelsen og tidsintervallet for indførelsen af Importkontrolsystem 2 (»ICS2«) i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, og artikel 16, 46, 47 og 127 til 132 i forordning (EU) nr. 952/2013.

(4)

Endvidere fastsætter artikel 278, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 952/2013 den frist, inden for hvilken andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker midlertidigt kan anvendes til at gennemføre bestemmelserne om summariske indpassageangivelser og risikoanalyse for varer, der føres ind i Unionens toldområde.

(5)

I overensstemmelse med arbejdsprogrammet skal medlemsstaterne fra den 1. marts 2023 være klar til at indføre det nationale indpassagesystem som en national komponent af version 2 af ICS2 med henblik på udveksling og lagring af indpassageangivelser fra økonomiske operatører for varer transporteret ad luftvejen, og de skal give økonomiske operatører mulighed for at tilslutte sig systemet inden for tidsintervallet for indførelse, som varer indtil den 2. oktober 2023, og — fra datoen for deres tilslutning — indgive summariske indpassageangivelser ved hjælp af dette system.

(6)

Der er imidlertid opstået tre store og delvis uforudsete omstændigheder, der alle har haft en betydelig indvirkning på medlemsstaternes ressourcer og skabt ekstra udfordringer: Covid-19-pandemien har forårsaget betydelige forsinkelser i IT-udviklingen i Østrig, Frankrig, Grækenland og Nederlandene. Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og den deraf følgende stigning i antallet af toldangivelser har krævet en omfordeling af ressourcer og prioriteter i Frankrig og Nederlandene. De finansielle konsekvenser af den russiske invasion af Ukraine for toldaktiviteterne i nabolande eller geografisk nære lande har forværret situationen yderligere og skabt behov for yderligere ressourcer i Østrig. Navnlig problemer med indkøb og udbud samt budget- og personalespørgsmål som følge af ovennævnte omstændigheder har påvirket medlemsstaternes evne til at overholde fristerne betydeligt som angivet af Belgien, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Kroatien, Luxembourg, Polen, Rumænien, Sverige og Østrig.

(7)

Disse særlige omstændigheder har forårsaget betydelige forsinkelser i den igangværende IT-udvikling og forhindret visse medlemsstater i at færdiggøre udrulningen af IT-midler til den nationale indpassagesystemkomponent af version 2 af ICS2 inden den 1. marts 2023. Derfor anmodede Estland den 16. maj 2022, Nederlandene den 19. maj 2022, Rumænien den 25. maj 2022, Grækenland den 3. juni 2022, Frankrig den 7. juni 2022, Danmark den 23. september 2022, Østrig den 28. oktober 2022, Sverige den 15. december 2022, Belgien den 19. december 2022, Luxembourg den 22. december 2022, Kroatien den 23. december 2022 og Polen den 23. januar 2023 om at anvende andre midler til udveksling og lagring af oplysninger end elektroniske databehandlingsteknikker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 952/2013.

(8)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, tredje afsnit, i ovennævnte forordning bør sådanne undtagelser hverken berøre udvekslingen af oplysninger mellem den medlemsstat, som undtagelsen er rettet til, og andre medlemsstater eller udvekslingen og lagringen af oplysninger i andre medlemsstater med henblik på anvendelse af toldlovgivningen. Belgien, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Kroatien, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Rumænien, Sverige og Østrig skal derfor som led i processen for rapportering af fremskridt, jf. artikel 278a i forordning (EU) nr. 952/2013, give Kommissionen meddelelse om de fremskridt, der er gjort med hensyn til indførelsen af det nationale indpassagesystem i forbindelse med version 2 af ICS2 for så vidt angår varer transporteret ad luftvejen. Der skal sikres kommunikation og udveksling af oplysninger om national planlægning som beskrevet i artikel 4 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2151.

(9)

Fordi ICS2-systemet har stor betydning i forbindelse med at fastlægge en integreret EU-tilgang til styrkelse af toldrisikostyring og sørge for sikkerhed og sikring forud for ankomst, samtidig med at den frie lovlige handel lettes, og grundet ICS2-systemets natur og kompleksitet har de ændringer, som er nødvendige for tilpasningen til kravene i EU-toldkodeksen, også konsekvenser for relaterede eller deraf afhængige IT-systemer. Undtagelsens varighed bør derfor begrænses til et absolut minimum. I lyset heraf og under hensyntagen til virkningerne af de ekstraordinære omstændigheder, der har forårsaget forsinkelser i den igangværende IT-udvikling i medlemsstaterne i forbindelse med version 2 af ICS2, og den aktuelle situation med hensyn til denne udvikling bør undtagelsen højst gælde til og med den 30. juni 2023 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne kan anvende andre midler til udveksling og lagring end elektroniske databehandlingsteknikker under den fælles komponent af version 2 af det elektroniske system, der er fastsat i artikel 182 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (3) (»ICS2«) indtil den 30. juni 2023, såfremt brugen af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker ikke påvirker udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaten og andre medlemsstater eller udvekslingen og lagringen af oplysninger i andre medlemsstater med henblik på anvendelse af toldlovgivningen.

2.   Med henblik på opfyldelse af betingelsen i stk. 1 anvender medlemsstaterne det elektroniske system, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1 og 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (»CRMS«) til udveksling af oplysninger som følger:

a)

toldmyndighederne i de medlemsstater, til hvilke oplysningerne i den summariske indpassageangivelse er blevet meddelt via ICS2, jf. artikel 186, stk. 2, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, meddeler resultaterne af deres risikoanalyse til toldstedet for den første indpassage i den medlemsstat, som er omfattet af undtagelsen i stk. 1

b)

toldstedet for den første indpassage, jf. artikel 186, stk. 7, første afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, meddeler sin anbefaling om kontrol af varerne til et toldsted som nævnt i artikel 186, stk. 7, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, i en medlemsstat, som er omfattet af undtagelsen i stk. 1

c)

toldstedet som nævnt i artikel 186, stk. 7, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 i en medlemsstat, som er omfattet af undtagelsen i stk. 1, meddeler afgørelsen om kontrol af varerne som nævnt i litra b), til alle de toldsteder, der potentielt er berørt af varernes bevægelse

d)

toldstedet i en medlemsstat, som er omfattet af undtagelsen i stk. 1, meddeler resultaterne af den udførte kontrol til andre toldmyndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 186, stk. 7a, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. marts 2023 til den 30. juni 2023.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Rumænien og Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2023.

På Kommissionens vegne

Paolo GENTILONI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2151 af 13. december 2019 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (EUT L 325 af 16.12.2019, s. 168).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


Top