EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2480

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2480 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 1025/2012 for så vidt angår beslutninger truffet af europæiske standardiseringsorganisationer vedrørende europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer (EØS-relevant tekst)

PE/58/2022/REV/1

OJ L 323, 19.12.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2480/oj

19.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 323/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/2480

af 14. december 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 1025/2012 for så vidt angår beslutninger truffet af europæiske standardiseringsorganisationer vedrørende europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (3) fastsættes der regler for fastsættelsen af europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer for produkter og tjenesteydelser til støtte for EU-lovgivning og -politikker.

(2)

I overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) nr. 1025/2012 kan Kommissionen anmode en eller flere europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde et udkast til en europæisk standard eller en europæisk standardiseringspublikation.

(3)

Europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer spiller en vigtig rolle for det indre marked og forbrugerbeskyttelse. Standarder fastlægger ikke kun produkters eller tjenesteydelsers tekniske aspekter, men de spiller også en vigtig rolle for arbejdstagere, forbrugerne og miljøet. Harmoniserede standarder kan f.eks. anvendes til at skabe en formodning om, at produkter, der skal gøres tilgængelige på markedet, er i overensstemmelse med de væsentlige krav, der er fastlagt i den relevante EU-harmoniseringslovgivning for disse produkter, og samtidig sikre produktkvaliteten og -sikkerheden for forbrugerne og beskytte miljøet.

(4)

Tidligere har de europæiske standardiseringsorganisationers praksis med hensyn til deres interne styring og beslutningsprocedurer ændret sig. Som følge af disse ændringer har de europæiske standardiseringsorganisationer øget deres samarbejde med internationale og europæiske interessenter. Et sådant samarbejde hilses velkommen, da det bidrager til en gennemsigtig, åben og upartisk standardiseringsproces, der bygger på konsensus. Når europæiske standardiseringsorganisationer efterkommer standardiseringsanmodninger til støtte for EU-lovgivning og -politikker, er det imidlertid afgørende, at deres interne beslutninger tager hensyn til Unionens interesser, politikmål og værdier samt til offentlige interesser generelt.

(5)

I overensstemmelse med artikel 5 og 6 i forordning (EU) nr. 1025/2012 er forsvarlige procedurer og en afbalanceret repræsentation af relevante interessenters interesser, herunder de interessenter, der bl.a. repræsenterer SMV'er og miljømæssige, sociale og forbrugermæssige interesser, afgørende og bør derfor sikres. Der bør tages hensyn til synspunkter og input fra alle relevante interessenter i de europæiske standardiseringsorganisationer. Desuden bør der tages hensyn til de synspunkter, der kommer til udtryk i de nationale høringer, der gennemføres af nationale standardiseringsorganer, når der træffes beslutninger vedrørende europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer, som der anmodes om i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1025/2012.

(6)

De nationale standardiseringsorganer spiller en væsentlig rolle i standardiseringssystemet, både på EU-plan i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1025/2012 og på medlemsstatsniveau. De nationale standardiseringsorganer er derfor bedst i stand til at sikre, at der i europæiske standardiseringsorganisationer tages behørigt hensyn til Unionens interesser, politikmål og værdier samt til offentlige interesser generelt. Det er derfor nødvendigt at styrke deres rolle i de europæiske standardiseringsorganisationers beslutningstagende organer, når disse organer træffer afgørelser vedrørende europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer, som Kommissionen anmoder om i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1025/2012, uden at det berører den vigtige rolle, som en bred vifte af interessenter spiller i forbindelse med udarbejdelsen af effektive standarder, der opfylder samfundets interesser og markedets behov.

(7)

De europæiske standardiseringsorganisationers beslutningstagende organer er åbne for deltagelse af ikke blot nationale standardiseringsorganer, men bl.a. også af nationale standardiseringsorganisationer i tiltrædende lande, kandidatlande, og andre lande, der formelt er blevet medlemmer af de pågældende europæiske standardiseringsorganisationer, og som har indgået en aftale med Unionen for at sikre lovgivningsmæssig konvergens. For at undgå, at disse organisationer udelukkes fra deltagelse i de pågældende beslutningstagende organers arbejde, er det kun nødvendigt at fastsætte, at beslutninger i disse organer vedrørende europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer, som der anmodes om i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1025/2012, udelukkende træffes af repræsentanter for nationale standardiseringsorganer, uden at der stilles andre krav til arbejdet i de europæiske standardiseringsorganisationers beslutningstagende organer. Tredjelandes nationale standardiseringsorganisationers deltagelse i de europæiske standardiseringsorganisationers arbejde bør ikke forhindre vedtagelsen af enhver beslutning vedrørende europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer, som Kommissionen anmoder om, hvis en sådan beslutning kun støttes af de nationale standardiseringsorganer i medlemsstaterne og EØS-lande.

(8)

For at realisere kravet om, at beslutninger i europæiske standardiseringsorganisationers beslutningstagende organer vedrørende europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer, som Kommissionen har anmodet om i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1025/2012, udelukkende skal træffes af repræsentanter for nationale standardiseringsorganer, er det nødvendigt at fastsætte, at Kommissionen kun bør fremsætte sådanne anmodninger til en europæisk standardiseringsorganisation, der opfylder dette krav.

(9)

Standardiseringsprocedurer indebærer beslutninger, der kræver specifikke arbejdsgange, som bør anses for at udgøre særskilte emneområder. Sådanne emneområder indledes med henblik på enten at udvikle en ny eller at revidere, sammenlægge, ændre eller korrigere en eksisterende europæisk standard eller europæisk standardiseringspublikation.

(10)

Forordning (EU) nr. 1025/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

For at gøre det muligt for de europæiske standardiseringsorganisationer om nødvendigt at tilpasse deres forretningsorden for at opfylde kravene i denne forordning bør dens anvendelse udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 10 i forordning (EU) nr. 1025/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Kommissionen kan inden for rammerne af de kompetencer, der er fastlagt i traktaterne, anmode om at en eller flere europæiske standardiseringsorganisationer udarbejder en europæisk standard eller en europæisk standardiseringspublikation inden for en fastsat frist, forudsat at den pågældende europæiske standardiseringsorganisation overholder stk. 2a. Europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer skal være markedsdrevne, tage hensyn til samfundets interesser og de politiske målsætninger, som klart anførtes i Kommissionens anmodning, og være baseret på konsensus. Kommissionen fastsætter de krav til indholdet, der skal opfyldes i det dokument, der anmodes om, og en tidsfrist for vedtagelse af dette.«

2)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Uden at det berører andre rådgivende udtalelser, sikrer hver europæisk standardiseringsorganisation, at følgende beslutninger vedrørende europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer som omhandlet i stk. 1 udelukkende træffes af repræsentanter for de nationale standardiseringsorganer i den pågældende organisations kompetente beslutningstagende organ:

a)

beslutninger om accept og afvisning af standardiseringsanmodninger

b)

beslutninger om accept af nye emneområder, der er nødvendige for opfyldelsen af standardiseringsanmodningen, og

c)

beslutninger om vedtagelse, ændring og tilbagetrækning af europæiske standarder eller europæiske standardiseringspublikationer.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 9. juli 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. december 2022.

På Europa-Parlamentets vegne

R. METSOLA

Formand

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


(1)  EUT C 323 af 26.8.2022, s. 43.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 22.11.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.12.2022.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).


Top