EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2463

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2463 af 14. december 2022 om oprettelse af et instrument med henblik på at yde støtte til Ukraine i 2023 (makrofinansiel bistand +)

PE/71/2022/INIT

EUT L 322 af 16.12.2022, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2463/oj

16.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/2463

af 14. december 2022

om oprettelse af et instrument med henblik på at yde støtte til Ukraine i 2023 (makrofinansiel bistand +)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En associeringsaftale mellem Unionen og Ukraine (2), som omfatter et vidtgående og bredt frihandelsområde, trådte i kraft den 1. september 2017.

(2)

I 2014 indledte Ukraine et ambitiøst reformprogram med det formål at stabilisere landets økonomi og forbedre borgernes indkomstmuligheder. Korruptionsbekæmpelse samt reformer af forfatningen, valgsystemet og retsvæsenet er blandt de vigtigste prioriteter på dagsordenen. Gennemførelsen af disse reformer blev understøttet af flere på hinanden følgende makrofinansielle bistandsprogrammer, hvorunder Ukraine har modtaget bistand fra Unionen i form af lån på i alt 6,6 mia. EUR.

(3)

Ved den makrofinansielle nødbistand, der i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/313 (3) blev stillet til rådighed i lyset af en skærpet trusselsituation lige inden Ruslands invasion, blev der ydet 1,2 mia. EUR i lån til Ukraine, som blev udbetalt i to rater på hver 600 mio. EUR i marts og maj 2022.

(4)

Med Unionens ekstraordinære makrofinansielle bistand på op til 1 mia. EUR, der blev stillet til rådighed i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/1201 (4), blev der ydet hurtig og hastende støtte til Ukraines budget, som blev udbetalt fuldt ud i to rater den 1. og 2. august 2022. Denne bistand udgjorde den første fase af den planlagte ekstraordinære makrofinansielle bistand til Ukraine på op til 9 mia. EUR, som blev bebudet i Kommissionens meddelelse af 18. maj 2022 med titlen »Støtte til og genopbygning af Ukraine«, og som Det Europæiske Råd godkendte den 23.-24. juni 2022.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/1628 (5) udgjorde endnu et trin i gennemførelsen af den planlagte ekstraordinære makrofinansielle bistand fra Unionen. Afgørelsen skabte grundlaget for at yde Ukraine et yderligere beløb på op til 5 mia. EUR i form af lån på meget lempelige vilkår, hvoraf 2 mia. EUR blev udbetalt den 18. oktober, og de resterende 3 mia. EUR skal udbetales inden udgangen af 2022.

(6)

Som følge af Ruslands uprovokerede og uberettigede angrebskrig mod Ukraine siden den 24. februar 2022 har Ukraine mistet adgang til de finansielle markeder og oplevet et drastisk fald i de offentlige indtægter, mens de offentlige udgifter til at afhjælpe den humanitære situation og opretholde kontinuiteten i de statslige tjenester er steget markant. I denne meget usikre og ustabile situation pegede Den Internationale Valutafonds (IMF's) bedste skøn i sommeren 2022 over Ukraines finansieringsbehov i retning af en ekstraordinær finansieringskløft på omkring 39 mia. USD i 2022, hvoraf ca. halvdelen kunne dækkes gennem den internationale bistand. Unionens hurtige tilvejebringelse af makrofinansiel bistand til Ukraine i henhold til afgørelse (EU) 2022/1628 blev i lyset af de ekstraordinære omstændigheder anset for at være en hensigtsmæssig kortsigtet reaktion på de betydelige risici for Ukraines makrofinansielle stabilitet. Det supplerende beløb på op til 5 mia. EUR i ekstraordinær makrofinansiel bistand i henhold til nævnte afgørelse skulle støtte makrofinansiel stabilisering i Ukraine, styrke landets umiddelbare modstandsdygtighed og opretholde dets genopretningsevne, og det vil dermed understøtte holdbarheden af Ukraines offentlige gæld og landets evne til i sidste ende at bringe sig i stand til at opfylde dets finansielle forpligtelser.

(7)

Siden begyndelsen af Ruslands angrebskrig mod Ukraine har Unionen, medlemsstaterne og europæiske finansielle institutioner mobiliseret 19,7 mia. EUR til Ukraines økonomiske, sociale og finansielle modstandsdygtighed. Dette beløb omfatter støtte fra Unionens budget, som beløber sig til 12,4 mia. EUR, herunder den ekstraordinære makrofinansielle bistand og støtte fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, som helt eller delvis er garanteret over Unionens budget, samt yderligere finansiel bistand fra medlemsstaterne, som beløber sig til 7,3 mia. EUR.

(8)

Herudover har Rådet truffet afgørelse om bistandsforanstaltninger til at støtte Ukraines væbnede styrker inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet, som beløber sig til 3,1 mia. EUR, i henhold til Rådets afgørelse (FUSP) 2021/509 (6) samt en militær bistandsmission til støtte for Ukraine, hvortil der er afsat 0,1 mia. EUR til dækning af de fælles udgifter i henhold til Rådets afgørelse (FUSP) 2022/1968 (7). Unionen og medlemsstaterne har også ydet enestående nødhjælp i naturalier via EU-civilbeskyttelsesmekanismen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/836 (8), hvilket udgør den største nødhjælpsoperation siden oprettelsen af denne mekanisme og kanaliserer millionvis af nødhjælpsforsyninger til Ukraine og hele regionen.

(9)

Det Europæiske Råd besluttede den 23. juni 2022 at give Ukraine status som kandidatland. Løbende stærk støtte til Ukraine er en central prioritet for Unionen. Eftersom Ruslands angrebskrig har påført Ukraines økonomi, befolkning og erhvervsliv umådelig skade, kræver løbende stærk støtte til Ukraine en organiseret kollektiv tilgang, der er fastlagt i instrumentet med henblik på at yde EU-støtte til Ukraine (makrofinansiel bistand +), der oprettes ved denne forordning (»instrumentet«).

(10)

Ruslands angrebskrig mod Ukraine udgør en strategisk geopolitisk trussel mod Unionen som helhed og kræver, at medlemsstaterne står stærkt og forenet. Det er derfor afgørende, at EU-støtte ydes hurtigt og kan tilpasses fleksibelt og gradvist med henblik på øjeblikkelig nødhjælp og kortsigtet rehabilitering på vej mod fremtidig genopbygning.

(11)

Instrumentets generelle mål er at bidrage til at dække Ukraines finansieringskløft i 2023, navnlig ved at yde kortsigtet finansiel støtte på meget lempelige vilkår til Ukraines statsbudget på en forudsigelig, sammenhængende, velordnet og rettidig måde, herunder til finansiering af rehabilitering og af indledende støtte til genopbygning efter krigen, hvor det er relevant, med henblik på at støtte Ukraine på dets vej mod europæisk integration.

(12)

For at nå instrumentets generelle mål bør bistanden ydes for at støtte makrofinansiel stabilitet i Ukraine og lette Ukraines eksterne finansieringsvanskeligheder. Kommissionen bør gennemføre støtten inden for rammerne af instrumentet i overensstemmelse med de centrale principper og mål for de foranstaltninger, der træffes som led i de forskellige områder af Unionens optræden udadtil og andre relevante EU-politikker.

(13)

Ydelse af støtte til rehabilitering, reparation og vedligeholdelse af kritiske funktioner og kritisk infrastruktur samt nødhjælp til mennesker i nød og til de mest berørte områder i form af materiel og social bistand, midlertidige boliger, boligbyggeri og infrastrukturbyggeri bør også være blandt de vigtigste støtteområder i henhold til instrumentet.

(14)

Instrumentet bør også støtte styrkelsen af de ukrainske myndigheders kapacitet til at forberede sig på den fremtidige genopbygning efter krigen og den tidlige forberedende fase af førtiltrædelsesprocessen, hvor det er relevant, herunder styrkelsen af Ukraines institutioner, reform og styrkelse af den offentlige forvaltnings effektivitet samt gennemsigtighed, strukturreformer og god regeringsførelse på alle niveauer.

(15)

Instrumentet vil støtte Unionens eksterne politik over for Ukraine. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør arbejde tæt sammen under hele støtteoperationen med henblik på at koordinere og sikre sammenhængen i Unionens politik udadtil. Støtten til Ukraine i henhold til dette instrument vil fortsat bidrage væsentligt til at dække Ukraines finansieringsbehov som anslået af IMF, Verdensbanken og andre internationale finansielle institutioner, idet der tages hensyn til Ukraines evne til at finansiere sig selv med dets egne midler. Fastsættelsen af støttebeløbet tager også hensyn til de forventede finansielle bidrag fra bilaterale og multilaterale donorer samt den allerede eksisterende anvendelse af Unionens andre eksterne finansieringsinstrumenter i Ukraine og merværdien af Unionens samlede engagement.

(16)

Situationen i Ukraine kræver en trinvis tilgang, hvor et instrument, der fokuserer på makrofinansiel stabilitet samt øjeblikkelig nødhjælp og rehabilitering, bør ledsages af løbende støtte inden for rammerne af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — et globalt Europa oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/947 (9) og de humanitære bistandsforanstaltninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 (10).

(17)

Denne forordning bør fastsætte størrelsen af de midler, der er til rådighed for instrumentet for perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023 med mulighed for udbetalinger indtil den 31. marts 2024. Der bør stilles et maksimalt beløb på 18 mia. EUR til rådighed i form af lån. Herudover bør denne forordning omfatte rentegodtgørelse for perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2027. For at sikre at renteudgifter er dækket i hele lånenes løbetid, bør bidrag fra medlemsstaterne udover 2027 fornys og fortsætte som eksterne formålsbestemte indtægter, medmindre de dækkes ved hjælp af andre midler i fremtidige flerårige finansielle rammer. Det kunne derfor være muligt at forlænge medlemsstaternes bidrag udover 2027.

(18)

Denne forordning bør give medlemsstaterne mulighed for at stille yderligere midler til rådighed som eksterne formålsbestemte indtægter, der skal gennemføres i henhold til aftalememorandummet for dette instrument. Interesserede tredjelande og tredjeparter bør også have mulighed for at yde sådanne yderligere bidrag som eksterne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, litra d) og e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (11) (»finansforordningen«). For at fremme synergier og komplementaritet er det hensigtsmæssigt at tillade, at sådanne yderligere bidrag fra medlemsstaterne og fra interesserede tredjelande og tredjeparter også kan stilles til rådighed for de programmer, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2021/947 og (EF) nr. 1257/96, med henblik på at finansiere foranstaltninger, der bidrager til at nå målene for instrumentet.

(19)

Frivillige bidrag fra medlemsstaterne bør være uigenkaldelige og ubetingede og ydes efter anmodning. Med henblik herpå bør medlemsstaterne indgå en bidragsaftale i den i finansforordningens artikel 22, stk. 2, anvendte betydning med Kommissionen. En sådan bidragsaftale bør dække bidraget til rentegodtgørelsen og, såfremt medlemsstaten ønsker at yde sådanne, yderligere beløb.

(20)

Støtten inden for rammerne af instrumentet bør stilles til rådighed på betingelse af, at Ukraine fortsat respekterer effektive demokratiske mekanismer og dets institutioner, herunder et parlamentarisk flerpartisystem, og retsstatsprincippet samt sikrer respekt for menneskerettighederne.

(21)

Støtten inden for rammerne af instrumentet bør knyttes til politiske betingelser, der skal fastsættes i et aftalememorandum. Disse betingelser bør også omfatte tilsagn om at styrke landets økonomiske resultater og modstandsdygtighed og erhvervsklimaet, fremme kritisk genopbygning og tackle udfordringerne i energisektoren.

(22)

De politiske betingelser bør suppleres med strenge rapporteringskrav for at sikre, at midlerne anvendes på en effektiv, gennemsigtig og ansvarlig måde.

(23)

I betragtning af situationen i Ukraine er det hensigtsmæssigt at give mulighed for en midtvejsgennemgang af aftalememorandummet.

(24)

Støtten inden for rammerne af instrumentet bør frigives under forudsætning af, at forhåndsbetingelserne overholdes, at gennemførelsen er tilfredsstillende, og at der gøres fremskridt med hensyn til gennemførelsen af de politiske betingelser.

(25)

Det er hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at revurdere Ukraines finansieringsbehov og nedsætte, suspendere eller annullere støtten, hvis dette behov aftager betydeligt i løbet af den periode, hvor støtten inden for rammerne af instrumentet udbetales, i forhold til de oprindelige prognoser. Det er også hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at suspendere eller annullere udbetalingerne, hvis kravene for frigivelse af støtten inden for rammerne af instrumentet ikke er opfyldt.

(26)

I lyset af Ukraines hastende finansieringsbehov er det hensigtsmæssigt, at den finansielle bistand tilrettelægges på grundlag af den diversificerede finansieringsstrategi, der er angivet i finansforordningens artikel 220a og oprettet som en fælles finansieringsmetode i nævnte forordning, og som forventes at øge likviditeten af Unionens obligationer samt tiltrækningskraften og omkostningseffektiviteten ved Unionens udstedelser.

(27)

I betragtning af den vanskelige situation i Ukraine, som skyldes Ruslands angrebskrig, og for at støtte Ukraine på dets langsigtede stabiliseringskurs er det hensigtsmæssigt, at der ydes lån til Ukraine på meget lempelige vilkår med en løbetid på højst 35 år, og at hovedstolen ikke skal begyndes tilbagebetalt før 2033. Det er også hensigtsmæssigt at fravige finansforordningens artikel 220, stk. 5, litra e), og at give Unionen tilladelse til at dække renteomkostningerne og fritage Ukraine for de administrationsomkostninger, som Ukraine ellers skulle have båret. Rentegodtgørelsen bør ydes som et instrument, der anses for hensigtsmæssigt til at sikre støttens effektivitet i den i finansforordningens artikel 220, stk. 1, anvendte betydning. Den bør finansieres ved hjælp af supplerende frivillige bidrag fra medlemsstaterne og bør stilles til rådighed gradvist, efterhånden som aftalerne med medlemsstaterne træder i kraft.

(28)

Det børe være muligt for Ukraine at anmode om rentegodtgørelse og dækning af administrationsomkostninger hvert år.

(29)

Den finansielle forpligtelse for lån i henhold til denne forordning bør ikke støttes af garantien for foranstaltninger udadtil, uanset artikel 31, stk. 3, andet punktum, i forordning (EU) 2021/947. Støtten inden for rammerne af instrumentet bør udgøre finansiel bistand i den i finansforordningens artikel 220, stk. 1, anvendte betydning. I betragtning af de finansielle risici og budgetdækningen bør der ikke foretages hensættelser til den finansielle bistand i form af lån i henhold til dette instrument, og uanset finansforordningens artikel 211, stk. 1, bør der ikke fastsættes nogen tilførselssats som en procentdel af det beløb, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 4, stk. 1.

(30)

Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 (12) giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at dække den finansielle forpligtelse, der hidrører fra lån inden for rammerne af instrumentet. I afventning af en eventuel ændring heraf, der som en garanti vil give mulighed for at mobilisere budgetmidler ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme (FFR) og op til de lofter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1 og 2, i Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 (13), er det hensigtsmæssigt at finde en alternativ løsning, der tilvejebringer yderligere midler.

(31)

Frivillige bidrag fra medlemsstaterne i form af garantier er blevet udpeget som et velegnet redskab til at tilvejebringe den beskyttelse, der giver mulighed for lånoptagelses- og långivningstransaktioner i medfør af denne forordning. Medlemsstaternes garantier bør udgøre en passende beskyttelsesforanstaltning, der sikrer Unionens evne til at tilbagebetale den lånoptagelse, der ligger til grund for lånene inden for rammerne af instrumentet.

(32)

De garantier, som medlemsstaterne stiller, bør dække støtten inden for rammerne af instrumentet i form af lån på op til 18 000 000 000 EUR. Det er vigtigt, at medlemsstaterne afslutter de nationale procedurer, der finder anvendelse, eftersom det må tillægges den allerhøjeste prioritet, at garantierne stilles. I betragtning af situationens hastende karakter bør den tid, der er nødvendig for at afslutte disse procedurer, ikke forsinke udbetalingen af den nødvendige finansielle støtte til Ukraine i form af lån inden for rammerne af denne forordning. Samtidig bør den finansielle støtte inden for rammerne af instrumentet i form af lån stilles gradvist til rådighed, efterhånden som de garantier, som medlemsstaterne stiller, træder i kraft. I betragtning af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og forsigtighed bør Kommissionen sørge for at yde lånene under behørig hensyntagen til sin kreditværdighed. Støtten bør dog være til rådighed med det fulde beløb på op til 18 000 000 000 EUR fra datoen for anvendelsen af en ændring af forordning (EU, Euratom) 2020/2093 eller dens efterfølger, som fastsætter en garanti for lånene inden for rammerne af instrumentet i Unionens budget ud over FFR-lofterne og op til de lofter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1 og 2, i afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053.

(33)

Medlemsstaternes garantier bør være uigenkaldelige, ubetingede og på anfordring. Disse garantier bør sikre Unionens evne til at tilbagebetale de midler, der er lånt på kapitalmarkederne eller af finansielle institutioner. Der bør ikke længere kunne trækkes på garantierne fra datoen for anvendelsen af en ændring af forordning (EU, Euratom) 2020/2093 eller dens efterfølger, som fastsætter en garanti for lånene inden for rammerne af instrumentet i Unionens budget ud over FFR-lofterne og op til de lofter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1 og 2, i afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053. Der bør trækkes på garantierne i tilfælde af, at Unionen ikke modtager en rettidig betaling fra Ukraine i forbindelse med lånene inden for rammerne af instrumentet, herunder navnlig i tilfælde af ændringer af betalingsplanen af en hvilken som helst grund samt forventet og uventet manglende betaling.

(34)

Uanset finansforordningens artikel 211, stk. 4, litra c), bør beløb, der er inddrevet i henhold til låneaftalerne i forbindelse med lånene inden for rammerne af instrumentet, tilbagebetales til de medlemsstater, der har efterkommet træk på garantien.

(35)

Inden Kommissionen trækker på de garantier, som medlemsstaterne har stillet, bør den efter eget skøn og på eget ansvar som den EU-institution, der har fået overdraget ansvaret for gennemførelsen af Unionens almindelige budget i overensstemmelse med artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, undersøge alle de foranstaltninger, der er til rådighed under den diversificerede finansieringsstrategi, der er angivet i finansforordningens artikel 220a, i overensstemmelse med de lofter, der er fastsat i nærværende forordning. I forbindelse med det relevante træk på garantierne bør Kommissionen underrette medlemsstaterne om undersøgelsen i relevant omfang.

(36)

Den relative andel af hver af medlemsstaternes bidrag (fordelingsnøglen) til det samlede garantibeløb bør svare til medlemsstaternes relative andel i Unionens samlede bruttonationalindkomst (BNI). Træk på garantierne bør ske pro rata ved anvendelse af fordelingsnøglen. Indtil alle garantiaftaler mellem Kommissionen og medlemsstaterne træder i kraft, bør fordelingsnøglen tilpasses forholdsmæssigt på midlertidig basis.

(37)

Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen og Ukraine indgår en låneaftale om lånestøtten inden for rammerne af de betingelser, der er fastsat i aftalememorandummet. For at sikre at Unionens finansielle interesser forbundet med støtten inden for rammerne af instrumentet beskyttes effektivt, bør Ukraine træffe passende foranstaltninger vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med støtten. Derudover bør det fastsættes i låneaftalen og i finansieringsaftalen, at Kommissionen skal gennemføre kontrol, Revisionsretten foretage revision, og Den Europæiske Anklagemyndighed udøve sine beføjelser i overensstemmelse med finansforordningens artikel 129 og 220.

(38)

Målet for denne forordning, nemlig at bidrage til at dække Ukraines finansieringskløft i 2023, navnlig ved at yde meget lempelig kortsigtet støtte til Ukraines statsbudget på en forudsigelig, sammenhængende, velordnet og rettidig måde, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(39)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (14).

(40)

I betragtning af sagens hastende karakter som følge af de ekstraordinære omstændigheder, som Ruslands uprovokerede og uberettigede angrebskrig har forårsaget, anses det for hensigtsmæssigt at anvende den fravigelse af perioden på otte uger, der er angivet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(41)

I lyset af situationen i Ukraine bør denne forordning på grund af sagens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

EU-STØTTE TIL UKRAINE

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning oprettes et instrument med henblik på at yde EU-støtte til Ukraine (makrofinansiel bistand +) (»instrumentet«) i form af lån, ikketilbagebetalingspligtig støtte og rentegodtgørelser.

2.   Ved denne forordning fastsættes bestemmelser om instrumentets mål, dets finansiering, formerne for EU-finansiering inden for rammerne af instrumentet og reglerne for ydelsen af sådan finansiering.

Artikel 2

Instrumentets mål

1.   Instrumentets overordnede mål er at yde kortsigtet finansiel støtte til Ukraine på en forudsigelig, sammenhængende, velordnet og rettidig måde, finansiering af rehabilitering og indledende støtte til genopbygning efter krigen, hvor det er relevant, med henblik på at støtte Ukraine på dets vej mod europæisk integration.

2.   For at nå det overordnede mål er de vigtigste specifikke mål navnlig at støtte:

a)

makrofinansiel stabilitet og lette Ukraines eksterne og interne finansieringsvanskeligheder

b)

en reformdagsorden rettet mod den tidlige forberedende fase af førtiltrædelsesprocessen, hvor det er relevant, herunder styrkelse af Ukraines institutioner, reform og styrkelse af den offentlige forvaltnings effektivitet samt gennemsigtighed, strukturreformer og god regeringsførelse på alle niveauer

c)

rehabilitering af kritiske funktioner og kritisk infrastruktur samt nødhjælp til mennesker i nød.

Artikel 3

Støtteområder

For at nå sine mål skal instrumentet navnlig støtte følgende:

a)

finansiering af Ukraines finansieringsbehov med henblik på at opretholde landets makrofinansielle stabilitet

b)

rehabilitering, f.eks. i forbindelse med genopretning af kritisk infrastruktur såsom energiinfrastruktur, vandsystemer, transportnet, indre veje eller broer eller i strategiske økonomiske sektorer og social infrastruktur såsom sundhedsfaciliteter, skoler og boliger til omfordelte personer, herunder midlertidige og sociale boliger

c)

sektorspecifikke og institutionelle reformer, herunder reformer af rammen for korruptionsbekæmpelse og af retsvæsenet, respekt for retsstatsprincippet, god regeringsførelse og modernisering af de nationale og lokale institutioner

d)

forberedelse af genopbygningen af Ukraine

e)

støtte til tilpasning af Ukraines lovgivningsmæssige rammer til Unionens og Ukraines integration i det indre marked samt styrkelse af den økonomiske udvikling og forbedring af konkurrenceevnen

f)

styrkelse af Ukraines administrative kapacitet ved brug af passende midler, herunder anvendelse af teknisk bistand.

Artikel 4

Tilgængelig støtte inden for rammerne af instrumentet

1.   Støtten inden for rammerne af instrumentet i form af lån stilles til rådighed med forbehold af artikel 5 for et beløb på op til 18 000 000 000 EUR for perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023 med mulighed for udbetaling indtil den 31. marts 2024.

Støtten stilles gradvis til rådighed, efterhånden som medlemsstaternes garantier træder i kraft i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, uden dog at overstige de beløb, der er dækket af disse garantiaftaler.

Fra datoen for anvendelsen af en ændring af forordning (EU, Euratom) 2020/2093 eller dens efterfølger, der fastsætter en garanti for de lån, der er omhandlet i nærværende stykkes første afsnit, i Unionens budget ud over FFR-lofterne og op til de lofter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1 og 2, i afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053, ophører nærværende stykkes andet afsnit dog med at finde anvendelse, og den støtte, der er omhandlet i nærværende stykkes første afsnit, bliver stillet til rådighed fuldt ud.

2.   Yderligere støtte inden for rammerne af instrumentet for perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2027 stilles også til rådighed med forbehold af artikel 7, stk. 1, til dækning af udgifterne i henhold til artikel 17. Denne yderligere støtte kan være til rådighed efter den 31. december 2027, jf. dog artikel 7, stk. 1.

3.   Yderligere beløb, der stilles til rådighed i overensstemmelse med denne forordnings artikel 7, stk. 2 og 4, kan gennemføres som ikketilbagebetalingspligtig støtte, hvis det er fastsat i det aftalememorandum, der skal indgås i henhold til denne forordnings artikel 9 eller i henhold til forordning (EU) 2021/947 og (EF) nr. 1257/96, med henblik på at finansiere foranstaltninger til opfyldelse af de mål, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, stk. 2, litra b) og c), i overensstemmelse med reglerne i nævnte forordninger.

4.   De i stk. 3 omhandlede beløb kan dække udgifter til støttefunktioner til instrumentets gennemførelse og til virkeliggørelsen af dets mål, herunder administrativ støtte i forbindelse med den forberedelse, opfølgning, overvågning, kontrol, revision og evaluering, der er nødvendige for en sådan gennemførelse, samt udgifter i hovedkvarterer og i EU-delegationer til den administrative og koordineringsmæssige støtte, der er nødvendig for instrumentet og for at forvalte de operationer, der finansieres inden for rammerne af instrumentet, herunder informations- og kommunikationstiltag, og til interne IT-systemer.

Artikel 5

Bidrag i form af garantier fra medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne kan bidrage ved at stille garantier på op til i alt 18 000 000 000 EUR for støtte inden for rammerne af instrumentet i form af lån, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1.

2.   Hvis der ydes bidrag fra medlemsstaterne, sker dette i form af uigenkaldelige og ubetingede anfordringsgarantier i kraft af en garantiaftale, der skal indgås med Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6.

3.   Den relative andel af den pågældende medlemsstats bidrag (fordelingsnøgle) til det i denne artikels stk. 1 omhandlede beløb svarer til den pågældende medlemsstats relative andel i Unionens samlede BNI, jf. udgiftsområdet »Almindelig oversigt over indtægter« i budgettet for 2023, del A (»Finansiering af Unionens årlige budget, Indledning«), tabel 4, kolonne 1, i Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2023 som endeligt vedtaget den 23. november 2022.

4.   Garantierne træder i kraft for hver medlemsstat på ikrafttrædelsesdatoen for den garantiaftale, der er omhandlet i artikel 6, mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat.

5.   Beløb, der trækkes på garantierne, udgør eksterne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra a), nr. ii), til tilbagebetaling af de finansielle forpligtelser, der følger af støtten inden for rammerne af instrumentet i form af lån, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 4, stk. 1.

6.   Inden Kommissionen trækker på garantier, som medlemsstaterne har stillet, undersøger den efter eget skøn og på eget ansvar alle de foranstaltninger, der er til rådighed under den diversificerede finansieringsstrategi, der er fastsat i finansforordningens artikel 220a, i overensstemmelse med de lofter, der er fastsat i nærværende forordning. En sådan undersøgelse berører ikke de i henhold til nærværende artikels stk. 2 stillede garantiers egenskab af at være uigenkaldelige, ubetingede og på anfordring. I forbindelse med træk på garantierne underretter Kommissionen medlemsstaterne om undersøgelsen i relevant omfang.

7.   Uanset finansforordningens artikel 211, stk. 4, litra c), tilbagebetales beløb, der er inddrevet fra Ukraine i forbindelse med støtten inden for rammerne af instrumentet i form af lån, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 4, stk. 1, til medlemsstaterne op til de garantibeløb, der er trukket, og som medlemsstaterne har efterkommet i henhold til nærværende forordnings artikel 6, litra a).

Artikel 6

Garantiaftaler

Kommissionen indgår en garantiaftale med hver medlemsstat, der stiller en garanti som omhandlet i artikel 5. I nævnte aftale fastsættes reglerne for garantien, som skal være de samme for alle medlemsstater, herunder navnlig bestemmelser, der:

a)

pålægger medlemsstaterne at efterkomme træk på garantien, som Kommissionen har foretaget i forbindelse med støtten inden for rammerne af instrumentet i form af lån, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1

b)

sikrer, at garantibeløbene trækkes pro rata ved anvendelse af den fordelingsnøgle, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3; på midlertidig basis tilpasses fordelingsnøglen forholdsmæssigt, indtil alle garantiaftaler mellem Kommissionen og medlemsstaterne træder i kraft i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4

c)

fastsætter, at træk på garantien sikrer Unionens evne til at tilbagebetale de midler, der i henhold til artikel 16, stk. 1, er lånt på kapitalmarkederne eller fra finansielle institutioner, i tilfælde af Ukraines manglende betaling, herunder i tilfælde af ændringer af betalingsplanen af en hvilken som helst grund samt forventet og uventet manglende betaling

d)

sikrer, at Kommissionen, hvis en medlemsstat helt eller delvis undlader at efterkomme et træk på garantien i tide, har ret til at trække yderligere på garantier, der er stillet af andre medlemsstater, for at dække den del, der svarer til den pågældende medlemsstat. Sådanne yderligere træk skal ske pro rata i forhold til hver af de øvrige medlemsstaters relative andel i Unionens BNI som omhandlet i artikel 5, stk. 3, og tilpasses uden hensyntagen til den pågældende medlemsstats relative andel. Den medlemsstat, der ikke har efterkommet et træk på garantien, er fortsat forpligtet til at efterkomme det og hæfter også for de deraf følgende omkostninger. Eventuelle yderligere bidrag fra de øvrige medlemsstater tilbagebetales af de beløb, som Kommissionen inddriver fra den medlemsstat, der ikke har efterkommet et træk. Den garanti, der trækkes på fra en medlemsstat, er under alle omstændigheder begrænset til det samlede garantibeløb, som den pågældende medlemsstat har bidraget med i henhold til garantiaftalen

e)

vedrører betalingsbetingelserne

f)

sikrer, at der ikke længere kan trækkes på garantien fra datoen for anvendelsen af en ændring af forordning (EU, Euratom) 2020/2093 eller dens efterfølger, som fastsætter en garanti for lånene, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 4, stk. 1, i Unionens budget ud over FFR-lofterne og op til de lofter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1 og 2, i afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053.

Artikel 7

Bidrag fra medlemsstaterne og tredjeparter

1.   Medlemsstaterne kan bidrage til instrumentet med de beløb, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2. Den relative andel af den pågældende medlemsstats bidrag til disse beløb skal svare til denne medlemsstats relative andel af Unionens samlede BNI. For bidrag for år n beregnes den BNI-baserede relative andel som andelen af Unionens samlede BNI, således som den fremgår af den respektive kolonne i indtægtsdelen af det senest årlige EU-budget eller årlige ændringsbudget vedtaget for år n-1.

Støtte ydet inden for rammerne af instrumentet i medfør af dette stykke stilles til rådighed for ethvert beløb, der er fastsat i en aftale mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat, efter at nævnte aftale er trådt i kraft.

2.   Medlemsstaterne kan bidrage til instrumentet med yderligere beløb som omhandlet i artikel 4, stk. 3.

3.   De bidrag, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, udgør eksterne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra a), nr. ii).

4.   Interesserede tredjelande og tredjeparter kan også bidrage med yderligere beløb omhandlet i denne forordnings artikel 4, stk. 3, til ikketilbagebetalingspligtig støtte inden for rammerne af instrumentet, navnlig vedrørende de specifikke mål, der er omhandlet i denne forordnings artikel 2, stk. 2, litra b) og c). Disse bidrag udgør eksterne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d) og e).

AFDELING 2

Betingelser for støtte inden for rammerne af instrumentet

Artikel 8

Forhåndsbetingelse for støtten inden for rammerne af instrumentet

1.   Det er en forhåndsbetingelse for at yde støtte inden for rammerne af instrumentet, at Ukraine fortsat opretholder og respekterer effektive demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem, og retsstatsprincippet samt sikrer respekt for menneskerettighederne.

2.   Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil fører tilsyn med, at forhåndsbetingelsen i stk. 1 er opfyldt i hele den periode, hvor der ydes støtte inden for rammerne af instrumentet, navnlig før der foretages udbetalinger, idet der i relevant omfang tages behørigt hensyn til Kommissionens regelmæssige udvidelsesrapport. Der tages også hensyn til situationen i Ukraine og konsekvenserne af den militære undtagelsestilstand, der er indført.

3.   Denne artikels stk. 1 og 2 finder anvendelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/EU (15).

Artikel 9

Aftalememorandum

1.   Kommissionen indgår et aftalememorandum med Ukraine, som navnlig fastlægger de politiske betingelser, den vejledende finansielle planlægning og rapporteringskravene som omhandlet i artikel 10, som EU-støtten inden for rammerne af instrumentet skal være knyttet til.

De politiske betingelser knyttes, alt efter hvad der er relevant i lyset af den generelle situation i Ukraine, til de mål og gennemførelsen heraf, der er omhandlet i henholdsvis artikel 2 og 3, og til forhåndsbetingelsen i artikel 8. De skal omfatte tilslutning til principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning med fokus på bekæmpelse af korruption, af organiseret kriminalitet og af svig samt undgåelse af interessekonflikter og etablering af en gennemsigtig og ansvarlig ramme for forvaltningen af rehabilitering og, hvor det er relevant, genopbygning.

2.   Aftalememorandummet kan gøres til genstand for en midtvejsgennemgang af Kommissionen. Kommissionen kan ændre aftalememorandummet efter gennemgangen.

3.   Aftalememorandummet vedtages og ændres efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 19, stk. 2.

Artikel 10

Rapporteringskrav

1.   Rapporteringskravene over for Ukraine skal fremgå af aftalememorandummet og skal navnlig sikre effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med anvendelsen af den støtte, der ydes inden for rammerne af instrumentet.

2.   Kommissionen kontrollerer regelmæssigt gennemførelsen af rapporteringskravene og fremskridtene hen imod opfyldelsen af de politiske betingelser, der er fastsat i aftalememorandummet. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af denne kontrol.

AFDELING 3

Frigivelse af støtte inden for rammerne af instrumentet, vurdering og oplysningsforpligtelser

Artikel 11

Frigivelse af støtte inden for rammerne af instrumentet

1.   Under forudsætning af at kravene i artikel 12 er opfyldt, stiller Kommissionen støtten inden for rammerne af instrumentet til rådighed i rater. Kommissionen fastsætter tidsrammen for udbetaling af hver rate. En rate kan udbetales i en eller flere trancher.

2.   Frigivelsen af støtten inden for rammerne af instrumentet forvaltes af Kommissionen på grundlag af dens vurdering af gennemførelsen af de politiske betingelser i aftalememorandummet.

Artikel 12

Afgørelse om frigivelse af støtte inden for rammerne af instrumentet

1.   Ukraine indgiver en anmodning om midler forud for udbetalingen af hver rate, som ledsages af en rapport i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalememorandummet.

2.   Kommissionen træffer afgørelse om frigivelse af raterne ud fra en vurdering af følgende krav:

a)

overholdelse af forhåndsbetingelsen i artikel 8

b)

tilfredsstillende gennemførelse af de rapporteringskrav, der er aftalt i aftalememorandummet

c)

tilfredsstillende fremskridt hen imod gennemførelsen af de politiske betingelser, der er fastsat i aftalememorandummet.

3.   Før det maksimale beløb for støtte inden for rammerne af instrumentet udbetales, kontrollerer Kommissionen, at alle de politiske betingelser, der er fastsat i aftalememorandummet, er opfyldt.

Artikel 13

Nedsættelse, suspension og annullering af støtten inden for rammerne af instrumentet

1.   Såfremt Ukraines finansieringsbehov aftager betydeligt i løbet af den periode, hvor Unionens støtte inden for rammerne af instrumentet udbetales, i forhold til de oprindelige prognoser, kan Kommissionen nedsætte størrelsen af støtten eller suspendere eller annullere den.

2.   Såfremt de krav, der er fastsat i artikel 12, stk. 2, ikke opfyldes, suspenderer eller annullerer Kommissionen udbetalingen af støtten inden for rammerne af instrumentet.

Artikel 14

Vurdering af gennemførelsen af støtten inden for rammerne af instrumentet

Under gennemførelsen af instrumentet vurderer Kommissionen ved hjælp af en operationel vurdering, der kan foretages sammen med den operationelle vurdering, der er fastsat i afgørelse (EU) 2022/1201 og (EU) 2022/1628, forsvarligheden af Ukraines finansielle ordninger, administrative procedurer og interne og eksterne kontrolmekanismer, der er relevante for støtten inden for rammerne af instrumentet.

Artikel 15

Underretning af Europa-Parlamentet og Rådet

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen relateret til EU-støtten inden for rammerne af instrumentet, herunder udbetalinger herunder, og udviklingen i de tiltag, der er omhandlet i artikel 11, og den forelægger rettidigt disse institutioner den relevante dokumentation. I tilfælde af suspension eller annullering af støtten i medfør af artikel 13, stk. 2, underretter den straks Europa-Parlamentet og Rådet om årsagerne til suspensionen eller annulleringen.

KAPITEL II

SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF STØTTEN

Artikel 16

Lånoptagelses- og långivningstransaktioner

1.   Med henblik på finansiering af støtten inden for rammerne af instrumentet, som ydes i form af lån, tillægges Kommissionen beføjelse til på Unionens vegne at låne de nødvendige midler på kapitalmarkederne eller fra finansielle institutioner i overensstemmelse med finansforordningens artikel 220a.

2.   De nærmere vilkår for støtten inden for rammerne af instrumentet, som ydes i form af lån, fastsættes i en låneaftale i overensstemmelse med finansforordningens artikel 220, der indgås mellem Kommissionen og Ukraine. Lånene skal have en løbetid på højst 35 år.

3.   Uanset artikel 31, stk. 3, andet punktum, i forordning (EU) 2021/947 støttes makrofinansiel bistand til Ukraine i form af lån inden for rammerne af instrumentet ikke af garantien for foranstaltninger udadtil.

Der foretages ingen hensættelser til lån i henhold til nærværende forordning, og uanset finansforordningens artikel 211, stk. 1, fastsættes der ingen tilførselssats som en procentdel af det beløb, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 4, stk. 1.

Artikel 17

Rentegodtgørelse

1.   Uanset finansforordningens artikel 220, stk. 5, litra e), og forudsat at der er midler til rådighed, kan Unionen for så vidt angår de lån, der ydes i henhold til nærværende forordning, afholde rentebetalingerne ved hjælp af en rentegodtgørelse samt administrationsomkostningerne i forbindelse med lånoptagelsen og långivningen, bortset fra omkostninger i forbindelse med førtidig tilbagebetaling af lånet.

2.   Ukraine kan hvert år anmode om rentegodtgørelse og dækning af administrationsomkostningerne fra Unionen.

Artikel 18

Finansieringsaftale om ikketilbagebetalingspligtig støtte

De detaljerede betingelser for ikketilbagebetalingspligtig støtte omhandlet i denne forordnings artikel 4, stk. 3, fastlægges i en finansieringsaftale, der indgås mellem Kommissionen og Ukraine. Uanset finansforordningens artikel 220, stk. 5, skal finansieringsaftalen kun indeholde de bestemmelser, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 220, stk. 5, litra a), b) og c). Finansieringsaftalen skal indeholde bestemmelser om beskyttelse af Unionens finansielle interesser, kontrol, revision, forebyggelse af svig og andre uregelmæssigheder og inddrivelse af midler.

KAPITEL III

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 20

Årlig rapport

1.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en vurdering af gennemførelsen af denne forordnings kapitel I, herunder en evaluering af denne gennemførelse. I nævnte rapport:

a)

gennemgås de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af EU-støtten inden for rammerne af instrumentet

b)

vurderes Ukraines økonomiske situation og udsigter samt gennemførelsen af de i denne forordnings kapitel I, afdeling 2, omhandlede krav og betingelser

c)

redegøres der for forbindelsen mellem de krav og betingelser, der er fastlagt i aftalememorandummet, Ukraines aktuelle makrofinansielle situation og Kommissionens afgørelse om frigivelse af raterne af støtte inden for rammerne af instrumentet.

2.   Senest to år efter udløbet af rådighedsperioden forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evalueringsrapport, som vurderer resultaterne og effektiviteten af Unionens gennemførte støtte inden for rammerne af instrumentet, og i hvilket omfang den har bidraget til bistandens formål.

Artikel 21

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. december 2022.

På Europa-Parlamentets vegne

R. METSOLA

Formand

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 24.11.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 10.12.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 14.12.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/313 af 24. februar 2022 om makrofinansiel bistand til Ukraine (EUT L 55 af 28.2.2022, s. 4).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/1201 af 12. juli 2022 om ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine (EUT L 186 af 13.7.2022, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/1628 af 20. september 2022 om ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine, styrkelse af den fælles hensættelsesfond med garantier fra medlemsstaterne og ved specifik hensættelse til visse finansielle forpligtelser i forbindelse med Ukraine, som er garanteret i henhold til afgørelse nr. 466/2014/EU, og om ændring af afgørelse (EU) 2022/1201 (EUT L 245 af 22.9.2022, s. 1).

(6)  Rådets afgørelse (FUSP) 2021/509 af 22. marts 2021 om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2015/528 (EUT L 102 af 24.3.2021, s. 14).

(7)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/1968 af 17. oktober 2022 om Den Europæiske Unions militære bistandsmission til støtte for Ukraine (EUMAM Ukraine) (EUT L 270 af 18.10.2022, s. 85).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/836 af 20. maj 2021 om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 185 af 26.5.2021, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/947 af 9. juni 2021 om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — et globalt Europa, og om ændring og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 (EUT L 209 af 14.6.2021, s. 1).

(10)  Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(12)  Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 (EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 11).

(13)  Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom (EUT L 424 af 15.12.2020, s. 1).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(15)  Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).


Top