EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2122

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2122 af 13. juli 2022 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder vedrørende europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (EØS-relevant tekst)

C/2022/4839

EUT L 287 af 8.11.2022, p. 101–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2122/oj

8.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 287/101


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2122

af 13. juli 2022

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder vedrørende europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (1), særlig artikel 31, stk. 9, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at fremme kommunikation og samarbejde mellem de kompetente myndigheder med henblik på forordning (EU) 2020/1503 bør hver kompetent myndighed udpege et kontaktpunkt og underrette Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) herom.

(2)

Af hensyn til gennemsigtigheden og for at sikre et godt samarbejde mellem forskellige kompetente myndigheder er det vigtigt at fastsætte, at kompetente myndigheder, som nægter at reagere på en anmodning om oplysninger eller en anmodning om at samarbejde om en undersøgelse, jf. artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) 2020/1503, underretter den anmodende kompetente myndighed om et sådant afslag og giver den pågældende kompetente myndighed en begrundelse for dette afslag.

(3)

De kompetente myndigheder bør have mulighed for at samarbejde på effektiv vis, når de udøver undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter med henblik på forordning (EU) 2020/1503. Til dette formål er det nødvendigt at fastlægge fælles og ensartede procedurer i tilfælde af, at det ønskede samarbejde indebærer afgivelse af forklaringer. Disse procedurer bør fastsætte de elementer, som de kompetente myndigheder skal tage i betragtning i overensstemmelse med gældende national ret og EU-ret, når de samarbejder om afgivelse af forklaring fra en hvilken som helst person. Disse elementer, bør omfatte de rettigheder, som tilkommer den person, der skal afgive forklaring, og de ordninger, som sætter de kompetente myndigheders personale i stand til på effektiv vis at gå videre med samarbejdet. Navnlig bør de kompetente myndigheder sikre beskyttelsen af adgangen til effektive retsmidler, retten til en retfærdig rettergang, retten til uskyldsformodning og retten til et forsvar, som er nedfældet i artikel 47 og 48 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(4)

Det er vigtigt at sikre, at de kompetente myndigheder på effektiv vis engagerer sig i anmodninger om at samarbejde om et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet, herunder om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at gennemføre et fælles kontrolbesøg eller en fælles undersøgelse på stedet. Det er derfor nødvendigt at fastlægge fælles og ensartede procedurer, der skal fremme kommunikation, høringer og samspil mellem den anmodende kompetente myndighed og den anmodede kompetente myndighed, og som skal sikre effektiv beskyttelse af de rettigheder, som tilkommer de personer, der er genstand for et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(6)

ESMA har ikke afholdt offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, og har heller ikke analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved, da dette ville have været meget uforholdsmæssigt i forhold til omfanget og virkningen af disse standarder, under hensyntagen til at de primært vedrører de kompetente myndigheder.

(7)

ESMA har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2).

(8)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (3) og afgav udtalelse den 1. juni 2022 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Kontaktpunkter

1.   De kompetente myndigheder udpeger kontaktpunkter med henblik på samarbejde og udveksling af oplysninger i henhold til artikel 31 i forordning (EU) 2020/1503.

2.   De kompetente myndigheder meddeler Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) de nærmere oplysninger om kontaktpunkterne og underretter ESMA om eventuelle ændringer af disse oplysninger.

3.   ESMA fører en ajourført liste over alle kontaktpunkter, som er udpeget i overensstemmelse med stk. 1, og ajourfører denne liste i det omfang, det er nødvendigt, til brug for de kompetente myndigheder.

Artikel 2

Anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

1.   De kompetente myndigheder fremsætter en skriftlig anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger ved hjælp af formularen i bilag I.

2.   Når den anmodende kompetente myndighed fremsætter en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, skal den:

a)

præcisere, hvilke oplysninger den anmodende kompetente myndighed ønsker at indhente fra den anmodede kompetente myndighed

b)

hvis det er relevant, identificere spørgsmål vedrørende fortroligheden af de oplysninger, der anmodes om.

3.   I hastetilfælde kan anmodende kompetente myndigheder fremsætte anmodningen om samarbejde eller udveksling af oplysninger mundtligt, forudsat at anmodningen efterfølgende bekræftes skriftligt inden for en rimelig frist ved hjælp af formularen i bilag I, medmindre den anmodede kompetente myndighed accepterer andet.

Artikel 3

Kvittering for modtagelse af en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

1.   Inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af en anmodning, som er fremsat i henhold til artikel 2, skal den anmodede kompetente myndighed sende en kvittering for modtagelse til den anmodende kompetente myndighed ved hjælp af formularen i bilag II og skal, hvis det er muligt, angive en forventet dato for svar.

2.   Hvis den anmodede kompetente myndighed er i tvivl om det præcise indhold af det samarbejde eller den udveksling af oplysninger, der anmodes om, skal den hurtigst muligt anmode om yderligere præciseringer heraf ved hjælp af alle hensigtsmæssige, mundtlige eller skriftlige midler.

Artikel 4

Svar på anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

1.   Når den anmodede kompetente myndighed svarer på en anmodning, der er fremsat i henhold til artikel 2, skal den:

a)

svare skriftligt ved hjælp af formularen i bilag III

b)

tage alle rimelige skridt inden for rammerne af sine beføjelser til at yde det samarbejde eller fremlægge de oplysninger, der anmodes om

c)

reagere uden unødigt ophold og på en måde, som sikrer, at alle nødvendige reguleringsmæssige foranstaltninger kan gennemføres hurtigt, under hensyntagen til anmodningens kompleksitet og nødvendigheden af at inddrage tredjeparter eller en anden kompetent myndighed.

2.   I hastetilfælde kan den anmodede kompetente myndighed besvare en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger mundtligt, forudsat at svaret efterfølgende gives skriftligt inden for en rimelig frist ved hjælp af formularen i bilag III, medmindre den anmodende kompetente myndighed accepterer andet.

Artikel 5

Kommunikationsmidler

1.   Medmindre andet er angivet i denne forordning, fremsendes de formularer, som skal anvendes i henhold til denne forordning, skriftligt enten pr. brev eller ved hjælp af elektroniske midler.

2.   Når der træffes beslutning om, hvilke kommunikationsmidler der er de mest velegnede i de enkelte tilfælde, skal der tages behørigt hensyn til fortrolighedsbetragtninger, den nødvendige korrespondancetid, omfanget af de oplysninger, der skal kommunikeres, og hvor nemt det er for den anmodende kompetente myndighed at få adgang til oplysningerne.

3.   De kompetente myndigheder sikrer under fremsendelsen fuldstændigheden, integriteten og fortroligheden af de oplysninger, der udveksles.

Artikel 6

Procedurer for behandling af en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

1.   Den anmodende kompetente myndighed svarer straks på enhver anmodning om præciseringer som omhandlet i artikel 3, stk. 2, fra den anmodede kompetente myndighed.

2.   Den anmodede kompetente myndighed underretter den anmodende kompetente myndighed, hvis den forventer en forsinkelse på mere end fem arbejdsdage i forhold til den forventede dato for svar, der er angivet i den kvittering for modtagelsen, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.

3.   Hvis anmodningen er blevet betegnet som hastende af den anmodende kompetente myndighed, skal den anmodede kompetente myndighed og den anmodende kompetente myndighed aftale, hvor hyppigt den anmodede kompetente myndighed skal underrette den anmodende kompetente myndighed om behandlingen af anmodningen og om, hvornår den forventer at give et svar.

4.   Den anmodede kompetente myndighed og den anmodende kompetente myndighed samarbejder om at løse eventuelle problemer, som måtte opstå i forbindelse med behandlingen af anmodningen.

5.   De kompetente myndigheder giver, hvis det er relevant, hinanden feedback om nytten af den bistand, der er modtaget, resultatet af den sag, som anmodningen om bistand vedrørte, og om eventuelle problemer i forbindelse med ydelsen af en sådan bistand.

Artikel 7

Meddelelse om afslag på at reagere på en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

Hvis den anmodede kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) 2020/1503 helt eller delvist nægter at reagere på en anmodning som omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, skal denne inden for 15 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen give den anmodende kompetente myndighed skriftligt afslag på at reagere ved hjælp af formularen i bilag IV.

Artikel 8

Procedurer for anmodninger om samarbejde om afgivelse af forklaring

1.   Hvis en anmodning om samarbejde som omhandlet i artikel 2 omfatter afgivelse af forklaring fra en person, skal den anmodende kompetente myndighed og den anmodede kompetente myndighed i overensstemmelse med gældende national ret vurdere og tage hensyn til alle følgende:

a)

de rettigheder, som tilkommer den person, der skal afgive forklaring, i overensstemmelse med gældende national ret og EU-ret, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

b)

personens rettigheder forbundet med det sprog, som forklaringen afgives på, og mulige oversættelsesordninger

c)

den rolle, som de ansatte i den anmodende kompetente myndighed og den anmodede kompetente myndighed spiller i forbindelse med afgivelsen af forklaring

d)

hvorvidt den person, som skal afgive forklaring, har ret til at blive bistået af en retlig repræsentant, og i bekræftende fald rækkevidden af den pågældendes bistand under afgivelsen af forklaring, herunder i forbindelse med registrering eller indberetning af forklaringen

e)

hvorvidt forklaringen skal afgives på et frivilligt eller obligatorisk grundlag

f)

hvorvidt den person, som skal afgive forklaring, på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige på tidspunktet for anmodningen, er vidne i eller genstand for en administrativ eller retlig undersøgelse

g)

hvorvidt forklaringen på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige på tidspunktet for anmodningen, kan anvendes eller påtænkes anvendt i en retssag

h)

registreringen af forklaringen og de gældende procedurer, herunder om det vil være et fuldstændigt eller et sammenfattende skriftligt referat eller en lyd- eller videooptagelse

i)

procedurer til attestering eller bekræftelse af forklaringen fra den person, der afgiver forklaringen, herunder om dette finder sted, efter at forklaringen er afgivet

j)

procedurerne for fremsendelse af forklaringen til den anmodende kompetente myndighed, herunder det ønskede format og tidsrum.

2.   Den anmodede kompetente myndighed og den anmodende kompetente myndighed skal sikre, at der er indført ordninger for deres ansatte, således at de kan gå effektivt til værks og nå til enighed om alle yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige, herunder om følgende:

a)

planlægning af datoer

b)

den liste over spørgsmål, der skal stilles til den person, som skal afgive forklaring, og gennemgang heraf

c)

rejseordninger eller ordninger for videokonferencer, herunder sikring af, hvis det er nødvendigt, at de pågældende kompetente myndigheder er i stand til at mødes for at drøfte sagen forud for afgivelsen af forklaring

d)

oversættelsesordninger.

Artikel 9

Procedurer for anmodninger om samarbejde om et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet

1.   Hvis en anmodning om samarbejde som omhandlet i artikel 2 vedrører gennemførelsen af et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet, hører den anmodende kompetente myndighed og den anmodede kompetente myndighed hinanden om den bedste måde at efterkomme anmodningen på, herunder om fordelene ved at gennemføre et fælles kontrolbesøg eller en fælles undersøgelse på stedet.

2.   Med henblik på den høring, der er omhandlet i stk. 1, tager de kompetente myndigheder hensyn til alle følgende:

a)

anmodningens indhold, herunder om det er hensigtsmæssigt at gennemføre undersøgelsen eller kontrolbesøget på stedet i fællesskab

b)

hvorvidt de kompetente myndigheder hver især gennemfører deres egen efterforskning vedrørende et spørgsmål med grænseoverskridende virkninger, og hvorvidt dette spørgsmål ville blive mere hensigtsmæssigt behandlet i et fælles samarbejde

c)

de juridiske og reguleringsmæssige rammer, som gælder i hver af de kompetente myndigheders jurisdiktion, idet det sikres, at begge kompetente myndigheder har en god forståelse af de potentielle bindinger og retlige begrænsninger for deres adfærd og for eventuelle sager, som måtte følge, herunder eventuelle spørgsmål vedrørende ne bis in idem-princippet og beskyttelsen af de rettigheder, som tilkommer de personer, som er genstand for kontrolbesøget eller undersøgelsen på stedet

d)

forvaltning og ledelse, der er nødvendig for en undersøgelse eller et kontrolbesøg på stedet

e)

tildeling af ressourcer og udnævnelse af medarbejdere med ansvar for at udføre undersøgelsen eller kontrolbesøget på stedet

f)

muligheden for at oprette en fælles handlingsplan og tidsplan

g)

de foranstaltninger, der skal træffes, i fællesskab eller individuelt af de kompetente myndigheder

h)

gensidig udveksling af de indsamlede oplysninger og rapportering om resultaterne af de enkeltforanstaltninger, der er truffet.

3.   Når den anmodede kompetente myndighed gennemfører selve kontrolbesøget eller undersøgelsen på stedet som omhandlet i artikel 31, stk. 4, litra a), i forordning (EU) 2020/1503, skal den holde den anmodende kompetente myndighed orienteret om fremskridtene med kontrolbesøget eller undersøgelsen og fremlægge sine konklusioner i god tid.

a)

De kompetente myndigheder, som beslutter at gennemføre en fælles undersøgelse eller et fælles kontrolbesøg på stedet som omhandlet i artikel 31, stk. 4, litra b), i forordning (EU) 2020/1503, skal:

b)

deltage i en løbende dialog med henblik på at koordinere indsamlingen af oplysninger og konstateringen af de faktiske forhold

c)

arbejde tæt sammen og samarbejde med hinanden i forbindelse med undersøgelsen eller kontrolbesøget på stedet

d)

identificere de specifikke retlige krav, der er genstand for undersøgelsen eller kontrolbesøget på stedet

e)

yde hinanden bistand i forbindelse med efterfølgende håndhævelsesprocedurer i det omfang, det er lovligt, herunder ved at koordinere eventuelle procedurer eller andre håndhævelsesforanstaltninger i tilknytning til resultatet af undersøgelsen eller kontrolbesøget på stedet, eller i givet fald mulighederne for indgåelse af et forlig

f)

hvis det er relevant, nå til enighed om alt følgende:

g)

udarbejdelsen af en fælles handlingsplan med angivelse af genstanden for, karakteren af og tidsplanen for de foranstaltninger, der skal træffes, herunder fordeling af ansvarsområder i forbindelse med at tilvejebringe resultatet af arbejdet og under hensyntagen til hver enkelt kompetent myndigheds respektive prioriteringer

h)

identifikation og vurdering af eventuelle gældende retlige begrænsninger eller bindinger og eventuelle forskelle i procedurerne med hensyn til undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger eller andre procedurer, herunder rettighederne for en person, der er genstand for en undersøgelse

i)

identifikation og vurdering af specifik ret til fortrolighed mellem advokat og klient, der kan have indvirkning på forløbet af undersøgelsen og håndhævelsen, herunder beskyttelse mod at inkriminere sig selv

j)

strategien for kommunikation til offentligheden og pressen

k)

den påtænkte anvendelse af de oplysninger, der er udvekslet i løbet af den fælles undersøgelse eller det fælles kontrolbesøg på stedet.

Artikel 10

Uopfordret udveksling af oplysninger

1.   En kompetent myndighed, som besidder oplysninger, som den mener ville kunne hjælpe en anden kompetent myndighed med at varetage sine opgaver i henhold til forordning (EU) 2020/1503, skal videresende disse oplysninger på skrift ved hjælp af formularen i bilag III.

2.   Uanset stk. 1 kan den kompetente myndighed, der fremsender oplysningerne, hvis den mener, at oplysningerne bør fremsendes hurtigst muligt, i første omgang meddele oplysningerne mundtligt, forudsat at de efterfølgende videresendes inden for en rimelig frist ved hjælp af formularen i bilag III, medmindre den kompetente myndighed, der modtager oplysningerne, accepterer andet.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.10.2020, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG I

Formular til anmodninger om samarbejde eller udveksling af oplysninger

Anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger

Referencenummer: …

Dato: …

Generelle oplysninger

FRA:

Medlemsstat:

Anmodende kompetent myndighed:

Adresse:

(Nærmere oplysninger om kontaktpunktet)

Navn:

Telefon:

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Modtager:

Adresse:

(Nærmere oplysninger om kontaktpunktet)

Navn:

Telefon:

E-mail:

Kære [indsæt relevant navn]

I henhold til artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 (1) anmodes du om at give input vedrørende de forhold, der er nærmere beskrevet nedenfor.

Jeg ville være taknemmelig for at modtage et svar på ovennævnte anmodning senest den [indsæt vejledende dato for svar og i tilfælde af en hasteanmodning indsæt fristen for de oplysninger, der skal gives af] eller, hvis dette ikke er muligt, en angivelse af, hvornår du forventer at kunne yde den bistand, der anmodes om.

Type anmodning

Det relevante afkrydses.

Tilsynsaktiviteter (tilvejebringelse af oplysninger, afgivelse af forklaring, andet)

Undersøgelser eller kontrolbesøg på stedet

Håndhævelse

Tilladelsesprocedure

Begrundelse for anmodningen

[Indsæt de bestemmelse(r) i den sektorspecifikke lovgivning, i henhold til hvilke den anmodende kompetente myndighed er kompetent til at behandle spørgsmålet]

Anmodningen vedrører [samarbejde] eller [udveksling af oplysninger] om

[Indsæt en beskrivelse af genstanden for anmodningen, formålet med det samarbejde eller den udveksling af oplysninger, anmodningen vedrører, de faktiske omstændigheder, som ligger til grund for den undersøgelse, der danner grundlag for anmodningen, og en redegørelse for deres gavnlige virkninger]

Under henvisning til …

[Hvis det er relevant, bør der gives nærmere oplysninger om den tidligere anmodning, således at denne kan identificeres]

Tilsynsaktiviteter (tilvejebringelse af oplysninger, afgivelse af forklaring)

Tilvejebringelse af oplysninger

a)

Giv venligst en udførlig beskrivelse af de specifikke oplysninger, der anmodes om, med en begrundelse for, hvorfor de pågældende oplysninger vil være til hjælp og, hvis disse kendes, en liste over personer, som anses for at være i besiddelse af de ønskede oplysninger, og/eller de steder, hvor sådanne oplysninger kan indhentes.

b)

Hvis anmodningen vedrører samarbejde eller udveksling af oplysninger om et specifikt værdipapir, et instrument, der er godkendt til crowdfunding, eller et lån i forbindelse med et crowdfundingudbud, gives følgende oplysninger:

Crowdfundingudbud ID: …

[Indsæt en præcis beskrivelse af crowdfundingudbuddet, herunder den identifikator, der er omhandlet i artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2119 (2) ]

Person ID: …

[Indsæt navnet på personer med tilknytning til crowdfundingudbuddet og/eller den relevante crowdfundingtjenesteudbyder]

Dato: …

[Indsæt den dato, hvor crowdfundingudbuddet blev gennemført på crowdfundingplatformen]

c)

Hvis anmodningen vedrører oplysninger om en persons virksomhed eller aktiviteter, gives så præcise oplysninger som muligt, for at denne person kan identificeres.

d)

Hvis der skal tages særlige hensyn vedrørende følsomheden af de oplysninger, der anmodes om (herunder af undersøgelsesmæssige hensyn), gives en indikation af, hvor følsomme oplysningerne er, og eventuelle særlige forholdsregler, der skal træffes i forbindelse med indsamlingen af disse oplysninger.

e)

Eventuelle supplerende oplysninger.

[Angiv, hvorvidt den anmodende kompetente myndighed har været i kontakt med eller agter at kontakte andre myndigheder eller retshåndhævende organer i sin medlemsstat i forbindelse med genstanden for anmodningen, eller om der findes en anden myndighed, som den anmodende myndighed ved har en aktiv interesse i genstanden for anmodningen]

f)

I forbindelse med en hasteanmodning og fastsættelse af frister gives en fuldstændig redegørelse for anmodningens hastende karakter og en redegørelse for eventuelle frister, som den anmodende kompetente myndighed har fastsat for de oplysninger, der skal gives.

Afgivelse af forklaring

Angiv venligst følgende:

a)

Forklaring afgivet: under ed ☐/på tro og love ☐ hvis det er tilladt, ingen af delene ☐

b)

Behovet for og formålet med afgivelsen af forklaring:

c)

Navn på den eller de personer, som skal afgive forklaring:

[Indsæt kontaktoplysninger på de personer, som skal afgive forklaring, for at sætte den anmodede kompetente myndighed i stand til at iværksætte indkaldelsen til afgivelse af forklaring, hvis det er relevant]

d)

Udførlig beskrivelse af de oplysninger, der anmodes om, herunder en foreløbig liste med spørgsmål (hvis den foreligger på tidspunktet for anmodningen).

e)

Eventuelle yderligere oplysninger, som kan være nyttige:

[Hvis den anmodende kompetente myndighed anmoder sine ansatte om at deltage i afgivelsen af forklaring, indsættes oplysninger om de deltagende embedsmænd fra den anmodende kompetente myndighed og, hvis det er relevant, en beskrivelse af eventuelle retlige og proceduremæssige krav, der skal være opfyldt for at sikre, at forklaringen kan antages i den anmodende kompetente myndigheds jurisdiktion]

Kontrolbesøg eller undersøgelse på stedet

Hvis anmodningen vedrører et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet, gives oplysninger, som sætter modtageren i stand til at vurdere, hvilke af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 31, stk. 4, andet afsnit, litra a)-e), i forordning (EU) 2020/1503, denne kan træffe, og om denne kan have interesse i at deltage i et fælles kontrolbesøg eller en fælles undersøgelse på stedet. Giv venligst også oplysninger om den anmodende kompetente myndigheds forslag til kontrolbesøget eller undersøgelsen, dens begrundelse herfor og fordelene for modtageren.

[Indsæt alle relevante oplysninger, som kan give modtageren af anmodningen mulighed for at yde den nødvendige bistand, alt efter hvad der er relevant]

Håndhævelse

a)

Giv venligst en udførlig beskrivelse af de specifikke oplysninger, der anmodes om, med en begrundelse for, hvorfor de pågældende oplysninger vil være til hjælp.

b)

Hvis anmodningen vedrører samarbejde eller udveksling af oplysninger om et specifikt værdipapir, et instrument, der er godkendt til crowdfunding, eller et lån i forbindelse med et crowdfundingudbud, gives følgende oplysninger:

Crowdfundingudbud ID: …

[Indsæt en præcis beskrivelse af crowdfundingudbuddet, herunder den identifikator, der er omhandlet i artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2119]

Person ID: …

[Indsæt navnet på personer med tilknytning til crowdfundingudbuddet og/eller den relevante crowdfundingtjenesteudbyder]

Dato: …

[Indsæt den dato, hvor crowdfundingudbuddet blev gennemført på crowdfundingplatformen]

Tilladelsesprocedure

a)     Genstand:

b)     Oplysninger om tilladelsesproceduren:

c)     Oplysninger om andre involverede kompetente myndigheder:

[Giv venligst oplysningerne her eller henvis til den vedlagte dokumentation, der indeholder oplysningerne]

d)     De oplysninger, der anmodes om:

[Indsæt venligst en specifik beskrivelse af de oplysninger, der anmodes om, herunder eventuelle relevante dokumenter, der anmodes om, med en begrundelse for, hvorfor disse oplysninger er nødvendige for gennemgangen af ansøgningen om tilladelse]

e)     Eventuelle yderligere oplysninger, som kan være nyttige:

[Indsæt eventuelle andre relevante oplysninger. Hvis der skal tages særlige hensyn vedrørende følsomheden af de oplysninger, der anmodes om, gives en indikation af, hvor følsomme oplysningerne er, og eventuelle særlige forholdsregler, der skal træffes i forbindelse med indsamlingen af disse oplysninger.]

Alle forelagte personoplysninger behandles af ESMA i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og af de relevante kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679. Navnlig sikrer både ESMA og de relevante kompetente myndigheder, at alle relevante oplysninger om behandlingen af personoplysninger gives til de registrerede i overensstemmelse med afdeling 2 »Oplysning og indsigt i personoplysninger« i kapitel III »Den registreredes rettigheder« i disse forordninger.

Med venlig hilsen

[underskrift]


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (EUT L 347 af 20.10.2020, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2119 af 13. juli 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for dokumentet med central investorinformation (Se side 63 i denne EUT).


BILAG II

Formular til kvittering for modtagelse

Kvittering for modtagelse

Referencenummer:

Dato:

FRA:

Medlemsstat:

Modtager:

Adresse:

(Nærmere oplysninger om kontaktpunktet)

Navn:

Telefon:

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Anmodende kompetent myndighed:

Adresse:

(Nærmere oplysninger om kontaktpunktet)

Navn:

Telefon:

E-mail:

Kære [indsæt relevant navn]

Som opfølgning på din anmodning [indsæt henvisning til anmodning] bekræfter vi hermed modtagelsen heraf den [indsæt den dato, hvor anmodningen om samarbejde eller anmodningen om oplysninger blev modtaget].

Forventet svardato: …

Alle forelagte personoplysninger behandles af ESMA i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og af de relevante kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679. Navnlig sikrer både ESMA og de relevante kompetente myndigheder, at alle relevante oplysninger om behandlingen af personoplysninger gives til de registrerede i overensstemmelse med afdeling 2 »Oplysning og indsigt i personoplysninger« i kapitel III »Den registreredes rettigheder« i disse forordninger.

Med venlig hilsen

[underskrift]


BILAG III

Formular til besvarelse af en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger og om uopfordret udveksling af oplysninger

[Besvarelse af en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger] [Uopfordret udveksling af oplysninger]

Referencenummer:

Dato:

Generelle oplysninger

FRA:

Medlemsstat:

Anmodende kompetent myndighed:

Adresse:

(Nærmere oplysninger om kontaktpunktet)

Navn:

Telefon:

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Modtager:

Adresse:

(Nærmere oplysninger om kontaktpunktet)

Navn:

Telefon:

E-mail:

Kære [indsæt relevant navn]

Vi bekræfter, at din anmodning af [dd.mm.åååå] med referencenummer [indsæt anmodningens referencenummer] er blevet behandlet af os [gælder ikke i tilfælde af uopfordret udveksling af oplysninger].

Indsamlede oplysninger

[Hvis oplysningerne er blevet indhentet, bedes du angive oplysningerne her eller redegøre for, hvordan de vil blive givet].

[I tilfælde af uopfordret udveksling af oplysninger angives de oplysninger, der er givet uopfordret, her].

[Oplysningerne er fortrolige og videregives til [indsæt navn på den anmodende kompetente myndighed] i henhold til artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 (1) og med den forudsætning, at oplysningerne skal forblive fortrolige i overensstemmelse med artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) 2020/1503]. [eller] [Det er tilladt at videregive de afgivne oplysninger i henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) 2020/1503.]

[Indsæt navnet på den anmodende eller modtagende kompetente myndighed] skal overholde kravene i artikel 35 i forordning (EU) 2020/1503.

Hvis det er relevant, bedes du redegøre for alle præciseringer, du måtte ønske, med hensyn til de specifikke oplysninger, der anmodes om:

Angiv venligst på eget initiativ alle væsentlige oplysninger, der yderligere kan være til gavn for samarbejdet eller udvekslingen af oplysninger i forbindelse med anmodningen:

Alle forelagte personoplysninger behandles af ESMA i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og af de relevante kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679. Navnlig sikrer både ESMA og de relevante kompetente myndigheder, at alle relevante oplysninger om behandlingen af personoplysninger gives til de registrerede i overensstemmelse med afdeling 2 »Oplysning og indsigt i personoplysninger« i kapitel III »Den registreredes rettigheder« i disse forordninger.

Med venlig hilsen

[underskrift]


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (EUT L 347 af 20.10.2020, s. 1).


BILAG IV

Formular til meddelelse om afslag

Meddelelse om afslag

Referencenummer:

Dato:

FRA:

Medlemsstat:

Anmodende kompetent myndighed:

Adresse:

(Nærmere oplysninger om kontaktpunktet)

Navn:

Telefon:

E-mail:

TIL:

Medlemsstat:

Modtager:

Adresse:

(Nærmere oplysninger om kontaktpunktet)

Navn:

Telefon:

E-mail:

Kære [indsæt relevant navn]

Som svar på din anmodning [indsæt henvisning til anmodningen] skal vi hermed meddele, at vi nægter at reagere herpå på grund af særlige omstændigheder i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 (1).

Vi påberåber os følgende særlige omstændigheder som begrundelse for dette afslag på at reagere på din anmodning

[Indsæt en beskrivelse af de relevante omstændigheder i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2020/1503].

Vores beslutning om afslag på at reagere på din anmodning er baseret på følgende begrundelse

[Indsæt den fulde begrundelse for modtagerens afslag på at reagere på den anmodende kompetente myndigheds anmodning om samarbejde eller anmodning om oplysninger, idet der tages hensyn til de særlige omstændigheder, som afslaget er baseret på]

Alle forelagte personoplysninger behandles af ESMA i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og af de relevante kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679. Navnlig sikrer både ESMA og de relevante kompetente myndigheder, at alle relevante oplysninger om behandlingen af personoplysninger gives til de registrerede i overensstemmelse med afdeling 2 »Oplysning og indsigt i personoplysninger« i kapitel III »Den registreredes rettigheder« i disse forordninger.

Med venlig hilsen

[underskrift]


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (EUT L 347 af 20.10.2020, s. 1).


Top