EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2112

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2112 af 13. juli 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kravene til og bestemmelserne for ansøgningen om tilladelse til at fungere som crowdfundingtjenesteudbyder (EØS-relevant tekst)

C/2022/4845

EUT L 287 af 8.11.2022, p. 5–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2112/oj

8.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 287/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/2112

af 13. juli 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kravene til og bestemmelserne for ansøgningen om tilladelse til at fungere som crowdfundingtjenesteudbyder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (1), særlig artikel 12, stk. 16, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet mekanisme, der gør det muligt for de kompetente myndigheder at udøve deres beføjelser på en effektiv måde for så vidt angår meddelelse af tilladelse til potentielle crowdfundingtjenesteudbydere, bør der for sådanne ansøgninger fastlægges fælles standardformularer, -modeller og -procedurer.

(2)

For at lette kommunikationen mellem en potentiel crowdfundingtjenesteudbyder og den kompetente myndighed bør den kompetente myndighed udpege et kontaktpunkt specifikt med henblik på ansøgningsprocessen og offentliggøre de relevante kontaktoplysninger på sit websted.

(3)

For at den kompetente myndighed kan foretage en grundig vurdering af, om ansøgningen er fuldstændig, og hvis den kompetente myndighed pålægger den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder at fremlægge manglende oplysninger, bør den frist for vurdering af ansøgningens fuldstændighed, som er nævnt i artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, suspenderes fra datoen for anmodning om sådanne oplysninger, indtil den kompetente myndighed modtager dem.

(4)

For at den kompetente myndighed kan vurdere, om ændringer af de oplysninger, der er forelagt i ansøgningen om tilladelse, kan få indvirkning på proceduren for meddelelse af tilladelse, bør det kræves, at den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder meddeler sådanne ændringer uden unødigt ophold. Derudover bør det fastsættes, at de frister for vurdering af oplysningerne, som er fastsat i artikel 12, stk. 8, i forordning (EU) 2020/1503, finder anvendelse fra den dato, på hvilken ansøgeren fremlægger de ændrede oplysninger for den kompetente myndighed.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(6)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, har analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2)

(7)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (3) og afgav udtalelse den 1. juni 2022 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Udpegelse af et kontaktpunkt

De kompetente myndigheder udpeger et kontaktpunkt, som skal modtage ansøgningerne om tilladelse til at fungere som crowdfundingtjenesteudbyder i henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2020/1503. De kompetente myndigheder sørger for at ajourføre kontaktoplysningerne for det udpegede kontaktpunkt og offentliggør disse kontaktoplysninger på deres websteder.

Artikel 2

Standardformular

Potentielle crowdfundingtjenesteudbydere indgiver deres ansøgning om tilladelse ved hjælp af den standardformular, der findes i bilaget.

Artikel 3

Kvittering for modtagelse

Inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen og uanset den frist, der er fastsat i artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503 for vurderingen af, om ansøgningen er fuldstændig i henhold til nævnte artikel, skal den kompetente myndighed sende en kvittering for modtagelse elektronisk, i papirformat eller i begge formater til den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder. Nævnte kvittering for modtagelse skal indeholde kontaktoplysningerne for de personer, som skal behandle ansøgningen om tilladelse.

Artikel 4

Suspension af fristen i tilfælde af manglende oplysninger

Hvis den kompetente myndighed pålægger den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder at fremlægge manglende oplysninger i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, suspenderes fristen for vurdering af, om ansøgningen er fuldstændig i henhold til nævnte artikel, fra datoen for anmodning om sådanne oplysninger indtil den dato, hvor de modtages.

Artikel 5

Meddelelse af ændringer

1.   Den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder meddeler uden unødigt ophold den kompetente myndighed eventuelle ændringer af de oplysninger, der er forelagt i ansøgningen om tilladelse. Den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder fremlægger de ajourførte oplysninger ved hjælp af den standardformular, der findes i bilaget.

2.   Hvis den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder fremlægger ajourførte oplysninger, skal den frist, der er fastsat i artikel 12, stk. 8, i forordning (EU) 2020/1503, begynde at løbe fra den dato, hvor den kompetente myndighed modtager de ajourførte oplysninger.

Artikel 6

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.10.2020, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT FUNGERE SOM CROWDFUNDINGTJENESTEUDBYDER

Oplysninger, som skal fremlægges for den kompetente myndighed

Ansøgning om tilladelse til at fungere som crowdfundingtjenesteudbyder

Oplysninger, som skal fremlægges for den kompetente myndighed


Felt

Delfelt

Beskrivelse

1

Ansøger

1

Fulde juridiske navn

Ansøgerens fulde juridiske navn

2

Handelsnavn(e)

Handelsnavn(e), som skal anvendes, når der udbydes crowdfundingtjenester

3

Internetadresse

Internetadresse på det websted, som ansøgeren driver

4

Fysisk adresse

Ansøgerens registrerede adresse

5

Nationalt ID-nummer eller registreringsnummer

(hvis et sådant haves)

Ansøgerens nationale identifikator eller bevis for registrering i det nationale virksomhedsregister

6

Identifikator for juridiske enheder (LEI)

(hvis en sådan haves)

Ansøgerens identifikator for juridiske enheder

2

Navn og kontaktoplysninger for den person, som behandler ansøgningen

1

Fulde navn

Kontaktpersonens fulde fornavn(e) og efternavn(e)

2

Funktion

Kontaktpersonens stilling og/eller titel i den ansøgende enhed eller status som ekstern person (f.eks. konsulent, advokatfirma) og dokumentation for, at nævnte person har beføjelse til at indgive ansøgningen

3

Postadresse (hvis den adskiller sig fra ansøgerens fysiske adresse)

 

4

Telefonnummer

 

5

E-mailadresse

 

3

Selskabsform

ikke relevant

Selskabsform i henhold til national lovgivning

4

Vedtægter

ikke relevant

Vedtægter og, hvis det er relevant, stiftelsesdokumenter

5

En driftsplan, der angiver de typer crowdfundingtjenester, som ansøgeren har til hensigt at udbyde, og den crowdfundingplatform, som denne har til hensigt at drive, herunder hvor og hvordan crowdfundingudbud vil blive markedsført

1

Oplysninger om typerne af crowdfundingtjenester

Ansøgeren skal angive følgende:

a)

De crowdfundingtjenester, som ansøgeren har til hensigt at udbyde (sæt kryds, alt efter hvad der er relevant):

Formidling af långivning, hvilket omfatter fremlæggelse af relevante oplysninger, såsom misligholdelsesrater for lån

Placering uden en fast forpligtelse af værdipapirer og instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, samt modtagelse og formidling af ordrer vedrørende de pågældende værdipapirer og godkendte instrumenter

b)

(Hvis ansøgeren udbyder eller har til hensigt at udbyde formidling af långivning) Hvorvidt ansøgeren har til hensigt at udbyde individuel porteføljepleje af lån, herunder en beskrivelse af de interne ordninger for udøvelse af en sådan aktivitet og en beskrivelse af de kontraktmæssige ordninger, som ansøgeren vil indgå med projektejere og investorer (med særlig henvisning til de mandater, som investorerne vil give ansøgeren)

c)

Andre tjenester eller aktiviteter, som den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder har til hensigt at udbyde (sæt kryds, alt efter hvad der er relevant):

Opbevaring af aktiver

Betalingstjenester

Anvendelse af special purpose vehicles med henblik på levering af crowdfundingtjenester

Anvendelse af kreditscorer i forbindelse med crowdfundingprojekter

Forslag til prisen på og/eller renten for crowdfundingudbud

Drift af en opslagstavle

Etablering og drift af en reservefond

d)

De typer udbud, som ansøgeren planlægger at fremlægge (såsom lånebaserede projekter, egenkapitalbaserede projekter, sektor- eller forretningsaktivitetstype, den type investeringer, der skal udbydes på crowdfundingplatformen, og typerne af målinvestorer)

e)

Den udvælgelsesprocedure, der beskriver detaljerne i de metoder, som vedtages for at udvælge de udbud, der skal fremlægges på crowdfundingplatformen, herunder på hvilken måde og i hvilket omfang der er udvist due diligence i relation til projektejere

f)

Ordningerne for offentliggørelse af udbud på crowdfundingplatformen, og hvordan investorernes interesse for et crowdfundingprojekt vil blive kommunikeret til den relevante projektejer

g)

Eventuelle andre tjenester/aktiviteter, som ansøgeren på nuværende tidspunkt udbyder (eller har til hensigt at udbyde), og som ikke er omfattet af forordning (EU) 2020/1503, og som kan udbydes i overensstemmelse med EU-retten eller national ret, herunder henvisninger til og en kopi af de relevante tilladelser (hvis det er relevant)

2

Oplysninger om crowdfundingplatformen

Beskrivelse af:

a)

ordningerne for offentliggørelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 19 i forordning (EU) 2020/1503, på webstedet for ansøgerens crowdfundingplatform, herunder relevante IT-ordninger

b)

ordningerne for omdannelse af crowdfundingplatformen til et internetbaseret informationssystem, der er offentligt tilgængeligt og uden diskriminerende adgang

c)

procedurerne og ordningerne for øjeblikkelig, retfærdig og hurtig levering af crowdfundingtjenester, herunder en beskrivelse af:

i)

procedurerne for modtagelse og formidling af kundeordrer

ii)

systemerne til behandling af sådanne ordrer

iii)

hvordan disse procedurer og ordninger gør det muligt at modtage og formidle og udføre kundeordrer på lige fod

d)

mekanismer, som ansøgeren planlægger at gennemføre for at lette informationsstrømmene mellem projektejeren og investorerne eller mellem investorerne, hvis det er relevant

3

Markedsføringsstrategi

Beskrivelse af den markedsføringsstrategi, som den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder planlægger at anvende i Unionen, herunder de sprog, som markedsføringsmaterialet foreligger på, udpegelse af de medlemsstater, hvor annoncering vil være mest tydelig i medierne, og de kommunikationsmidler, som forventes anvendt

6

Beskrivelse af de ledelsesordninger og interne kontrolmekanismer, der skal sikre overholdelse af forordning (EU) 2020/1503, herunder procedurer for risikostyring og regnskabsmæssig praksis

1

Ledelsesordninger

Beskrivelse af:

a)

ansøgerens interne struktur (organisationsstruktur osv.) med angivelse af fordelingen af opgaver og beføjelser og de relevante rapporteringsveje, de kontrolordninger, der er indført, og eventuelle andre nyttige oplysninger, der illustrerer ansøgerens operationelle karakteristika, politikker og procedurer til sikring af en effektiv og forsigtig ledelse

b)

personaleansættelsesplanen, hvis en sådan findes, for de kommende tre år og den relative gennemførelsesstatus eller angivelse af det personale, der er i aktiv tjeneste, og som skal have ansvar for at varetage tjenesterne

2

Interne kontrolmekanismer

Beskrivelse af de interne kontrolmekanismer (såsom compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen, hvis de er etableret), som ansøgeren har indført for at overvåge sine procedurer og sikre, at de stemmer overens med forordning (EU) 2020/1503, herunder oplysninger om rapportering til ledelsesorganet

3

Risikostyring

Kortlægningen af de risici, som ansøgeren har identificeret, og en beskrivelse af risikostyringspolitikker og -procedurer til at identificere, styre og overvåge risici, som er forbundet med ansøgerens aktiviteter, processer og systemer, blandt andet:

a)

en beskrivelse af de interne processer og metoder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2020/1503 (hvis det er relevant)

b)

en beskrivelse af politikken for reservefonden som omhandlet i artikel 6, stk. 5, litra b), i forordning (EU) 2020/1503 (hvis det er relevant)

4

Regnskabsmæssig praksis

En beskrivelse af den regnskabsmæssige praksis, efter hvilken ansøgeren vil registrere og indberette sine finansielle oplysninger

7

En beskrivelse af systemer, ressourcer og procedurer med henblik på kontrol med og beskyttelse af databehandlingssystemet

ikke relevant

Kontrol med og beskyttelse af databehandlingssystemet

Beskrivelse af:

a)

de interne ordninger, der er vedtaget for at sikre korrekt håndtering af de personoplysninger og oplysninger, som investorerne har indsendt, herunder brugen af clouds

b)

politikken for forebyggelse af svig og beskyttelse af privatlivets fred/personoplysninger

c)

metoder og politikker for arkivering af dokumentation og de steder, der anvendes hertil, herunder brugen af clouds

8

Beskrivelse af operationelle risici

1

Risici vedrørende IT-infrastrukturen og -procedurerne

En beskrivelse af de identificerede kilder til operationelle risici og en beskrivelse af procedurer, systemer og kontroller, som ansøgeren har indført for at styre disse operationelle risici (systemets pålidelighed, sikkerhed, integritet, privatlivets fred osv.), herunder:

a)

procedurer til hindring af operationelle forstyrrelser

b)

installerede back-up-anordninger

c)

sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod hackerangreb

2

Risiko forbundet med fastlæggelse af udbuddet

En beskrivelse af de tekniske værktøjer og de menneskelige ressourcer, der er afsat til fastlæggelse af udbuddet, navnlig prisfastsættelsen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, litra d), i forordning (EU) 2020/1503

3

Risici forbundet med tjenester vedrørende opbevaring af aktiver og betalingstjenester (hvis det er relevant)

Hvis ansøgeren har til hensigt at udbyde tjenester vedrørende opbevaring af aktiver og betalingstjenester, en beskrivelse af de identificerede kilder til operationelle risici og en beskrivelse af de procedurer, systemer og kontroller, som ansøgeren har indført for at styre de risici, som er forbundet med disse tjenester, herunder når tjenesterne leveres af en tredjepart

4

Risici forbundet med outsourcing af operationelle funktioner

Hvis ansøgeren har til hensigt at benytte en tredjepart, som skal varetage de operationelle funktioner, en beskrivelse af de identificerede kilder til operationelle risici og en beskrivelse af de procedurer, systemer og kontroller, som ansøgeren har indført for at styre disse operationelle risici

5

En eventuel anden operationel risiko/Eventuelle andre operationelle risici (hvis det er relevant)

En beskrivelse af en eventuel anden identificeret kilde/eventuelle andre identificerede kilder til operationelle risici og en beskrivelse af de procedurer, systemer og kontroller, som ansøgeren har indført for at styre disse operationelle risici

9

En beskrivelse af ansøgerens tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, jf. artikel 11 i forordning (EU) 2020/1503

1

Tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger

Det beløb, der svarer til de tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, som ansøgeren har indført på tidspunktet for ansøgningen om tilladelse, og en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningen heraf

2

Kapitalgrundlag

(hvis det er relevant)

Det beløb, som svarer til de tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, og som indgår i kapitalgrundlaget, jf. artikel 11, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2020/1503

3

Forsikringspolice

(hvis det er relevant)

Det beløb, der svarer til ansøgerens tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, og som indgår i en forsikringspolice, jf. artikel 11, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2020/1503

4

Prognoseberegninger og -planer

a)

Prognoseberegninger af ansøgerens tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for de første tre regnskabsår

b)

Prognosticering af forventede regnskaber for de første tre regnskabsår, herunder:

i)

prognosticeret balance

ii)

prognosticerede resultatopgørelser

c)

Planlægningsantagelser for ovennævnte prognoser samt redegørelser for tallene

5

Planlægning af tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger

En beskrivelse af ansøgerens planlægning af tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger og overvågningsprocedurer

10

Dokumentation for, at ansøgeren opfylder de tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, jf. artikel 11 i forordning (EU) 2020/1503

1

Kapitalgrundlag

a)

Dokumentation for, hvordan ansøgeren har beregnet beløbet, jf. artikel 11 i forordning (EU) 2020/1503

b)

For eksisterende virksomheder, et revideret regnskab eller offentligt register, der certificerer det beløb, som svarer til ansøgerens kapitalgrundlag

c)

For virksomheder, som er ved at blive stiftet, et kontoudskrift, der er udstedt af en bank, som certificerer, at midlerne er sat ind på ansøgerens bankkonto

2

Forsikringspolice

a)

En kopi af den undertegnede forsikringspolice, som indeholder alle de elementer, der er nødvendige for at overholde artikel 11, stk. 6 og 7, i forordning (EU) 2020/1503, hvis den foreligger, eller

b)

En kopi af den foreløbige forsikringsaftale, som indeholder alle de elementer, der er nødvendige for at overholde artikel 11, stk. 6 og 7, i forordning (EU) 2020/1503, og som er undertegnet af en virksomhed, der er meddelt tilladelse til at udbyde forsikring i overensstemmelse med EU-retten eller national ret

11

Beskrivelse af forretningskontinuitetsplanen

ikke relevant

Forretningskontinuitetsplan

En beskrivelse af de foranstaltninger og procedurer, der i tilfælde af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders sammenbrud skal sikre fortsat udbud af kritiske tjenester, som er knyttet til eksisterende investeringer, og forsvarlig forvaltning af aftaler mellem den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder og dennes kunder, herunder, når det er relevant, bestemmelser om fortsat forvaltning af udestående lån, kundeunderretning og overdragelse af ordninger vedrørende opbevaring af aktiver

12

Dokumentation for, at de aktionærer, som direkte eller indirekte besidder 20 % eller mere af aktiekapitalen eller stemmerettighederne, har et godt omdømme

Delfelt 1-10 skal gentages og udfyldes for hver af de aktionærer, der direkte eller indirekte besidder 20 % eller mere af aktiekapitalen eller stemmerettighederne

Hvis den aktionær, der besidder 20 % eller mere af aktiekapitalen eller stemmerettighederne, ikke er en fysisk person, skal delfelt 8 og 9 udfyldes for den juridiske enhed samt gentages og udfyldes for hvert medlem af ledelsesorganet og andre personer, som varetager den faktiske ledelse af virksomheden

1

Oversigt over ejerskabsstrukturen

Oversigt over ansøgerens ejerskabsstruktur, som viser aktieposterne for de aktionærer, der direkte eller indirekte besidder 20 % eller mere af aktiekapitalen eller stemmerettighederne

2

Navn

a)

Den fysiske persons fulde fornavn(e) og efternavn(e)

b)

Nationalt ID-nummer (ID-kort eller pas) i tilfælde af fysiske personer

c)

Juridisk navn og selskabsform i tilfælde af juridiske personer

d)

Nationalt ID-nummer eller registreringsnummer (hvis et sådant haves) i tilfælde af juridiske personer

3

Fødselsdato og fødested (hvis det er relevant)

Fødselsdato og fødested for aktionærer, som er fysiske personer

4

Bopæl eller registreret adresse

a)

Bopæl i tilfælde af fysiske personer

b)

Registreret adresse i tilfælde af juridiske personer

5

Yderligere oplysninger i tilfælde af juridiske personer

Hvis den aktionær, der besidder 20 % eller mere af aktiekapitalen eller stemmerettighederne, er en juridisk person, vedlægges en fuldstændig liste over ledelsesorganets medlemmer og over personer, som varetager den faktiske ledelse af virksomheden, deres navne, fødselsdato og fødested, bopæl og i givet fald deres nationale identifikationsnummer

6

Det beløb, der besiddes

Det beløb, som svarer til den aktiekapital eller de stemmerettigheder, som personen besidder, i absolut værdi og i procent.

I tilfælde af en indirekte aktionær skal beløbet angives for den mellemliggende indehaver

7

Oplysninger i tilfælde af indirekte besiddelse

Navn og kontaktoplysninger på den person, gennem hvilken aktiekapitalen eller stemmerettighederne besiddes

 

 

8

Dokumentation for godt omdømme

a)

Officielt certifikat eller et andet tilsvarende dokument, som er i overensstemmelse med national ret og beviser, at personen ikke er opført i noget strafferegister

b)

Oplysninger om strafferetlige efterforskninger og/eller straffesager samt relevante civilretlige eller administrative sager, som vedrører overtrædelser af nationale regler inden for handelslovgivning, insolvenslovgivning, lovgivning om finansielle tjenesteydelser, lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge, lovgivning om svig eller forpligtelser vedrørende erhvervsansvar, navnlig ved hjælp af et officielt certifikat (hvis og for så vidt som det er indhentet fra den relevante medlemsstat eller det relevante tredjeland) eller et andet dertil svarende dokument. Hvis der er pålagt civilretlige eller administrative sanktioner inden for et af ovennævnte områder, skal der fremlægges en udførlig beskrivelse heraf. For igangværende efterforskninger eller sager kan oplysningerne fremlægges i form af en tro og love-erklæring

c)

Oplysninger om afslag på registrering, tilladelse, medlemskab eller licens til at handle, drive virksomhed eller udøve et erhverv, eller om tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller ophør af en sådan registrering, en sådan tilladelse, et sådant medlemskab eller en sådan licens, eller om udelukkelse fra et regulerings- eller regeringsorgan eller fra en faglig organisation eller brancheforening. Oplysninger om igangværende sager, som er forbundet med det foregående, skal også fremlægges

d)

Oplysninger om afskedigelse fra et job, som vedrører stillinger og opgaver, der indebærer forvaltning af lån eller lignende fiduciariske forhold, og en beskrivelse af årsagerne til en sådan afskedigelse

9

Allerede eksisterende (og igangværende) vurdering

Oplysninger om, hvorvidt en vurdering af aktionærens gode omdømme allerede er blevet (eller er ved at blive) foretaget af en anden kompetent myndighed, eller af en hvilken som helst anden myndighed i henhold til anden finansiel lovgivning, herunder navnet på den pågældende myndighed og i givet fald datoen for og resultatet af dens vurdering

10

Oplysninger om koncernstruktur (hvis det er relevant)

Oplysninger om, hvorvidt ansøgeren:

a)

er datterselskab af en crowdfundingtjenesteudbyder, som er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat

b)

er datterselskab af moderselskabet for en crowdfundingtjenesteudbyder, som er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat

c)

kontrolleres af de samme fysiske eller juridiske personer, som kontrollerer en crowdfundingtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat.

13

Identiteten af de fysiske personer, som har ansvar for ansøgerens ledelse, og dokumentation for, at de fysiske personer, der er involveret i ansøgerens ledelse, har et godt omdømme og besidder tilstrækkelig viden, tilstrækkelige færdigheder og tilstrækkelig erfaring til at varetage ledelsen af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder, og at de afsætter tilstrækkelig tid til varetagelsen af deres opgaver

Delfelt 1-12 skal gentages og udfyldes for hver fysisk person, der er medlem af ansøgerens ledelses- eller tilsynsorganer, og for hver fysisk person, som varetager den faktiske ledelse af virksomheden

Delfelt 1-8 og 10-11 skal gentages og udfyldes for hver fysisk person, som har ansvar for interne kontrolfunktioner (hvis en sådan er udpeget)

1

Fulde navn

Den pågældende fysiske persons fulde fornavn(e) og efternavn(e)

2

ID-nummer/pasnummer

 

3

Fødselsdato og fødested

 

4

Bopæl

 

5

Postadresse

Postadresse, hvis den adskiller sig fra bopælsadressen

6

Telefonnummer

 

7

E-mailadresse

 

8

Stilling

Stilling i ansøgerens ledelsesorgan eller organisation, til hvilken den fysiske person udpeges eller vil blive udpeget

9

Dokumentation for godt omdømme

a)

Officielt certifikat eller et andet tilsvarende dokument, som er i overensstemmelse med national ret og beviser, at personen ikke er opført i noget strafferegister

b)

Oplysninger om strafferetlige efterforskninger eller straffesager samt relevante civilretlige eller administrative sager, som vedrører overtrædelser af nationale regler inden for handelslovgivning, insolvenslovgivning, lovgivning om finansielle tjenesteydelser, lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge, lovgivning om svig eller forpligtelser vedrørende erhvervsansvar, navnlig ved hjælp af et officielt certifikat (hvis og for så vidt som det er indhentet fra den relevante medlemsstat eller det relevante tredjeland) eller et andet dertil svarende dokument. Hvis der foreligger civilretlige eller administrative sanktioner, som vedrører ovennævnte områder, skal der fremlægges en udførlig beskrivelse heraf. For igangværende efterforskninger eller sager kan oplysningerne fremlægges i form af en tro og love-erklæring

c)

Oplysninger om afslag på registrering, tilladelse, medlemskab eller licens til at handle, drive virksomhed eller udøve et erhverv, eller om tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller ophør af en sådan registrering, en sådan tilladelse, et sådant medlemskab eller en sådan licens, eller om udelukkelse fra et regulerings- eller regeringsorgan eller fra en faglig organisation eller brancheforening. Oplysninger om igangværende sager, som er forbundet med det foregående, skal også fremlægges

d)

Oplysninger om afskedigelse fra et job, som vedrører stillinger og opgaver, der indebærer forvaltning af lån eller lignende fiduciariske forhold, og en beskrivelse af årsagerne til en sådan afskedigelse

10

Curriculum vitae

Curriculum vitae, der angiver:

a)

relevant uddannelse (herunder navn/navne på og typen/typerne af uddannelsesinstitution(er) og typen/typerne af eksamensbevis(er) og datoen for udstedelse heraf og erhvervsuddannelse (herunder emnet for uddannelsen, typen/typerne af uddannelsesinstitution(er) og den dato, på hvilken uddannelsen blev afsluttet)

b)

relevant erhvervsuddannelse (i og uden for den finansielle sektor), herunder navnene på alle de organisationer, for hvilke personen har arbejdet, samt arten og varigheden af de opgaver, der blev varetaget (start- og slutdato) og årsagen til ophør i funktionen (ny funktion i virksomheden/koncernen, frivilligt ophør i funktionen, tvungen afgang eller mandatets udløb)

c)

for stillinger, som den pågældende har haft i løbet af de seneste 10 år, skal der i beskrivelsen af disse aktiviteter indgå nærmere oplysninger om alle de beføjelser, denne har haft, og de driftsområder, som var under dennes kontrol

Curriculum vitae kan også indeholde nærmere oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail) om en eller flere referencepersoner, som den kompetente myndighed kan kontakte (dette felt er ikke obligatorisk)

11

Tid, der skal afsættes til varetagelse af opgaverne

Oplysninger om den tid, der som minimum skal afsættes til varetagelsen af personens opgaver hos den pågældende potentielle crowdfundingtjenesteudbyder (angives pr. år eller måned), herunder oplysninger om:

a)

det antal direktør- og bestyrelsesposter i finansielle og ikkefinansielle virksomheder, som den pågældende person varetager samtidig

b)

direktør- og bestyrelsesposter i organisationer, der ikke overvejende forfølger kommercielle mål, som den pågældende person varetager samtidig

c)

andre eksterne erhvervsaktiviteter og eventuelle andre funktioner og relevante aktiviteter, både i og uden for den finansielle sektor

12

Allerede eksisterende (eller igangværende) vurdering af omdømme og erfaring

Oplysninger om, hvorvidt en vurdering af den fysiske persons gode omdømme, viden og erfaring allerede er blevet (eller er ved at blive) foretaget af en anden kompetent myndighed, eller af en hvilken som helst anden myndighed i henhold til anden finansiel lovgivning, herunder datoen for vurderingen, identiteten på den pågældende myndighed og i givet fald datoen for og resultatet af denne vurdering

13

Selvvurdering af de(n) kollektive viden, færdigheder og erfaring

Nærmere oplysninger om resultatet af den vurdering af, om de fysiske personer, der er involveret i den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders ledelse, samlet set besidder tilstrækkelig viden, tilstrækkelige færdigheder og tilstrækkelig erfaring til at stå for ledelsen af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder, som er foretaget af ansøgeren selv

14

En beskrivelse af de interne regler, der skal forhindre, at de personer, der er nævnt i artikel 8, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2020/1503, optræder som projektejere i crowdfundingtjenester, der udbydes af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder

ikke relevant

Interne procedurer vedrørende interessekonflikter blandt projektejere

Beskrivelse af de relevante interne regler, som ansøgeren har indført

15

Beskrivelse af ordninger for outsourcing

ikke relevant

Oplysninger om ordninger for outsourcing

Beskrivelse af:

a)

de operationelle funktioner, som ansøgeren planlægger at outsource, herunder cloudtjenester

b)

de tredjeparter, til hvem de operationelle funktioner vil blive outsourcet (hvis sådanne findes), herunder angivelse af deres beliggenhed og en sammenfatning af ordningerne for outsourcing, hvis tredjeparten er beliggende i et tredjeland (hvis en sådan findes)

c)

de interne ordninger og ressourcer, som er bestemt til kontrol med de outsourcede funktioner

d)

de serviceleveranceaftaler, som er indgået med tjenesteudbyderne

16

Beskrivelse af procedurerne for behandling af klager fra kunder

ikke relevant

Oplysninger om behandling af klager

En beskrivelse af de procedurer for behandling af klager fra kunder, som ansøgeren har indført, herunder tidsfristen for meddelelse af afgørelsen om klagen til potentielle klagere, som fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2117 (1)

17

Bekræftelse af, hvorvidt ansøgeren har til hensigt selv at udbyde betalingstjenester eller gennem en tredjepart, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 (2), eller gennem en ordning i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5, i forordning (EU) 2020/1503

ikke relevant

Oplysninger om betalingstjenester

1.

Ansøgeren skal underrette den kompetente myndighed om, hvorvidt der vil blive udbudt betalingstjenester (sæt kryds, alt efter hvad der er relevant):

af ansøgeren selv. I så fald skal ansøgeren fremlægge oplysninger om den relevante tilladelse til at fungere som betalingstjenesteudbyder i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2366

af en godkendt tredjepart. I så fald skal ansøgeren angive tredjepartens navn, og ansøgeren skal indsende en kopi af den undertegnede aftale med tredjeparten, som indeholder alle de elementer, som er nødvendige for at efterkomme forordning (EU) 2020/1503, hvis en sådan foreligger, eller en kopi af den foreløbige aftale med tredjeparten, som indeholder alle de elementer, som er nødvendige for at efterkomme forordning (EU) 2020/1503, og som er underskrevet af en tredjepart, der er meddelt tilladelse til at udbyde betalingstjenester i overensstemmelse med EU-retten eller national ret.

gennem ordninger som fastsat i artikel 10, stk. 5, i forordning (EU) 2020/1503, som sikrer, at projektejere kun accepterer finansiering af crowdfundingprojekter, eller enhver anden form for betaling, ved anvendelse af en betalingstjenesteudbyder i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2366. I så fald skal ansøgeren give en beskrivelse af sådanne ordninger.

2.

Ansøgeren skal inkludere en beskrivelse af de indførte procedurer og oprettede systemer, hvorigennem investorernes midler vil blive sendt til projektejeren, og hvorigennem investorerne vil modtage afkastet fra den investerede kapital

18

Procedurer med henblik på at kontrollere, at oplysningerne i dokumentet med central investorinformation er fyldestgørende, korrekte og tydelige

ikke relevant

Procedurer vedrørende dokumentet med central investorinformation

Beskrivelse af de relevante procedurer, som ansøgeren har indført

19

Procedurer med hensyn til investeringsgrænser for mindre erfarne investorer som omhandlet i artikel 21, stk. 7, i forordning (EU) 2020/1503

ikke relevant

Procedurer vedrørende investeringsgrænser for mindre erfarne investorer

1.

Ansøgeren skal give en beskrivelse af de indførte procedurer for:

a)

at foretage en vurdering af, hvorvidt og hvilke af de udbudte crowdfundingtjenester er hensigtsmæssige, herunder de nærmere oplysninger, som mindre erfarne investorer anmodes om at fremlægge om deres erfaring, investeringsmål, finansielle situation og grundlæggende forståelse af risiciene ved investering generelt og ved investering i de investeringstyper, der udbydes på crowdfundingplatformen, jf. artikel 21, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2020/1503

b)

at foretage den simulering af evnen til at bære tab, som er påkrævet for potentielle mindre erfarne investorer, jf. artikel 21, stk. 5, i forordning (EU) 2020/1503

c)

at fremlægge de oplysninger, der er nævnt i artikel 21, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503

2.

Ansøgeren skal give en beskrivelse af de procedurer, som denne har indført med hensyn til investeringsgrænser for mindre erfarne investorer, herunder en beskrivelse af indholdet af den specifikke risikoadvarsel og ordningerne for indhentning af udtrykkeligt samtykke fra investoren


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2117 af 13. juli 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kravene, standardformaterne og procedurerne for behandling af klager (Se side 42 i denne EUT.).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).


Top