EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1629

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1629 af 21. september 2022 om fastsættelse af foranstaltninger med henblik på inddæmning af Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. inden for visse afgrænsede områder

C/2022/6667

OJ L 245, 22.9.2022, p. 14–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1629/oj

22.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1629

af 21. september 2022

om fastsættelse af foranstaltninger med henblik på inddæmning af Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. inden for visse afgrænsede områder

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (1), særlig artikel 28, stk. 1, litra d) og e), og artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I del B i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 (2) er der fastsat en liste over EU-karantæneskadegørere, som vides at forekomme på Unionens område.

(2)

Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. (»skadegøreren«) er opført på denne liste, da den vides at forekomme i visse dele af Unionens område med en betydelig indvirkning på Platanus L.-planter (»de specificerede planter«) og på træ af Platanus L. (»det specificerede træ«), som er de vigtigste værter for denne skadegører.

(3)

De undersøgelser, der er gennemført i henhold til artikel 19 i forordning (EU) 2016/2031, viser, at det ikke længere er muligt at udrydde skadegøreren i visse afgrænsede områder.

(4)

Der bør derfor fastsættes foranstaltninger til inddæmning af skadegøreren i disse afgrænsede områder, der består af inficerede zoner og stødpudezoner. Disse foranstaltninger bør være i overensstemmelse med den tilgængelige tekniske og videnskabelige dokumentation for de specificerede planter og det specificerede træ.

(5)

De kompetente myndigheder bør øge offentlighedens bevidsthed for at sikre, at offentligheden og professionelle operatører, der er berørt af inddæmningsforanstaltningerne i de afgrænsede områder, er bekendt med de anvendte foranstaltninger og afgrænsningen af de afgrænsede områder med henblik herpå.

(6)

Hvis skadegøreren ikke desto mindre konstateres i en stødpudezone omkring en inficeret zone, der er omfattet af foranstaltninger til inddæmning af skadegøreren, bør dette nye fund resultere i, at den kompetente myndighed opretter et nyt afgrænset område, hvor der tilstræbes udryddelse.

(7)

Der bør gennemføres årlige undersøgelser for forekomst af skadegøreren, jf. artikel 22 i forordning (EU) 2016/2031 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1231 (3), for at sikre tidlig påvisning af skadegøreren i områder i Unionen, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme. Disse undersøgelser bør baseres på det skadegørerundersøgelseskort vedrørende skadegøreren, der er offentliggjort af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, da det tager hensyn til den seneste videnskabelige og tekniske udvikling.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes foranstaltninger med henblik på inddæmning af Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. inden for de afgrænsede områder, hvor udryddelse heraf ikke er mulig.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»skadegøreren«: Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.

2)

»de specificerede planter«: planter af slægten Platanus L., dog ikke frø

3)

»det specificerede træ«: træ af slægten Platanus L.

4)

»det afgrænsede område til inddæmning«: et område opført i bilag I, hvor skadegøreren ikke kan udryddes

5)

»skadegørerundersøgelseskort«: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets publikation »Pest survey card on Ceratocysis platani« (4).

Artikel 3

Fastsættelse af afgrænsede områder til inddæmning

De kompetente myndigheder fastlægger de afgrænsede områder til inddæmning af skadegøreren, der består af en inficeret zone og en stødpudezone med en bredde på mindst 1 km omkring den inficerede zone.

Artikel 4

Foranstaltninger inden for de afgrænsede områder til inddæmning

1.   I de inficerede zoner skal de kompetente myndigheder sikre:

a)

fjernelse af specificerede planter og specificeret træ, der er inficeret med skadegøreren, inden næste vækstsæson ved anvendelse af passende foranstaltninger for at forhindre spredning af skadegøreren fra stubbe, savsmuld, trædele og jordaffald på fældningsstedet og sikre, at de destrueres på passende behandlingsanlæg

b)

forbud mod flytning af specificeret træ som følge af fjernelse af specificerede planter, der er inficeret med skadegøreren, ud af den inficerede zone, undtagen i tilfælde, hvor:

i)

der ikke findes noget passende behandlingsanlæg i den inficerede zone

ii)

behandlingen foretages i det nærmeste behandlingsanlæg uden for den inficerede zone, som er i stand til at udføre en sådan behandling, samt

iii)

transporten finder sted under officielt tilsyn af de kompetente myndigheder og i lukkede køretøjer, som sikrer, at spild af de specificerede træ forhindres, og at skadegøreren ikke kan sprede sig

c)

forbud mod plantning af specificerede planter i de respektive inficerede zoner, bortset fra specificerede planter, der vides at være resistente over for skadegøreren

d)

forbud mod fjernelse og transport af jord fra en inficeret zone til andre zoner, medmindre der tidligere er foretaget passende behandling for at sikre, at den er fri for skadegøreren

e)

rengøring og desinfektion af beskæringsredskaber og maskiner før og efter kontakt med de specificerede planter eller deres jord samt

f)

behandling af beskæringssår med passende forebyggende behandling i tilfælde af beskæring af specificerede planter.

2.   I stødpudezonerne skal de kompetente myndigheder sikre:

a)

forbud mod plantning af specificerede planter i stødpudezonerne, bortset fra specificerede planter, der vides at være resistente over for skadegøreren

b)

rengøring og desinfektion af beskæringsredskaber og maskiner før og efter kontakt med de specificerede planter eller deres jord eller med specificeret træ samt

c)

behandling af beskæringssår med passende forebyggende behandling i tilfælde af beskæring af specificerede planter.

3.   Hvis forekomsten af skadegøreren er blevet officielt bekræftet i stødpudezonen, finder artikel 17 og 18 i forordning (EU) 2016/2031 anvendelse.

4.   Inden for de afgrænsede områder til inddæmning øger de kompetente myndigheder offentlighedens kendskab til truslen fra skadegøreren og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at den spredes yderligere uden for disse områder.

De kompetente myndigheder underretter offentligheden og de berørte professionelle operatører om afgrænsningen af det afgrænsede område til inddæmning.

Artikel 5

Undersøgelser

1.   De kompetente myndigheder gennemfører de i stk. 2 og 3 omhandlede undersøgelser under hensyntagen til de oplysninger, der er omhandlet i skadegørerundersøgelseskortet.

2.   De gennemfører årlige risikobaserede undersøgelser for forekomst af skadegøreren i de områder i Unionen, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme, men kunne etablere sig.

3.   I stødpudezonerne i de afgrænsede områder til inddæmning gennemfører de årlige undersøgelser, jf. artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, for at påvise forekomst af skadegøreren.

Disse undersøgelser skal omfatte:

a)

visuelle undersøgelser af de specificerede planter med henblik på påvisning af skadegøreren samt

b)

prøveudtagning og testning i tilfælde af mistanke om forekomst af skadegøreren.

Disse undersøgelser skal være mere intensive end de undersøgelser, der er omhandlet i stk. 2, med et større antal visuelle undersøgelser og, hvis det er relevant, prøveudtagning og testning.

Artikel 6

Rapportering

Senest den 30. april hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige medlemsstater resultaterne af de undersøgelser, der er gennemført i det foregående kalenderår i henhold til:

a)

artikel 5, stk. 2, i nærværende forordning ved hjælp af en af skabelonerne i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1231

b)

artikel 5, stk. 3, i nærværende forordning ved hjælp af en af skabelonerne i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. september 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319 af 10.12.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1231 af 27. august 2020 om formatet for og vejledningen vedrørende de årlige rapporter om undersøgelsesresultaterne og om formatet for de flerårige undersøgelsesprogrammer og de praktiske ordninger, der er omhandlet i henholdsvis artikel 22 og 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 (EUT L 280 af 28.8.2020, s. 1).

(4)  Pest survey card on Ceratocystis platani. EFSA supporting publication 2021:EN-6822. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6822. Foreligger online: https://arcg.is/15CyXW.


BILAG I

Liste over afgrænsede områder til inddæmning, jf. artikel 2

Frankrig

Det afgrænsede områdes (AO) nummer/navn

Zone i AO

Region

Kommuner eller andre administrative/geografiske afgrænsninger

1.

Canal du Midi og Canal de la Robine

Inficeret område

Aude (11)

100 m på hver side af kanalen i følgende kommuner: Alzonne, Argeliers, Argens-Minervois, Azille, Blomac, Bram, Carcassonne, Castelnaudary, Caux-et-Sauzens, Ginestas, Homps, La Redorte, Lasbordes, Marseillette, Mirepeisset, Montréal, Moussan, Narbonne, Ouveillan, Paraza, Pexiora, Pezens, Puichéric, Roubia, Saint-Martin-Lalande, Saint-Nazaire-d'Aude, Sainte-Eulalie, Sallèle d'Aude, Trèbes, Ventenac-en-Minervois, Villalier, Villedubert, Villemoustaussou, Villepinte, Villesèquelande

Hérault (34)

100 m på hver side af kanalen i følgende kommuner: Agde, Béziers, Capestang, Cers, Colombiers, Cruzy, Nissan-lez-Ensérune, Olonzac, Poilhes, Portiragnes, Quarante, Vias, Villeneuve-les-Béziers

Stødpudezone

Aude (11)

1 km omkring den inficerede zone i følgende kommuner: Alzonne, Argeliers, Argens-Minervois, Arzens, Azille, Badens, Bages, Baraigne, Barbaira, Berriac, Blomac, Bouilhonnac, Bram, Canet, Capendu, Carcassonne, Castelnau d'Aude, Castelnaudary, Caux-et-Sauzens, Conques sur Orbiel, Cuxac d'Aude, Floure, Fonties d'Aude, Ginestas, Gruissan, Homps, La Redorte, Labastide-d-Anjou, Lasbordes, Lézignan Corbières, Marseillette, Mas-saintes-Puelles, Mirepeisset, Mireval Lauragais, Montferrand, Montréal, Moussan, Narbonne, Ouveillan, Paraza, Pennautier, Pexiora, Peyriac de Mer, Pezens, Port-la-Nouvelle, Puichéric, Raissac d'Aude, Roquecourbe Minervois, Roubia, Rustiques, Saint-Couat d'Aude, Sainte-Eulalie, Sainte-Valière, Saint-Marcel sur Aude, Saint-Martin-Lalande, Saint-Nazaire-d'Aude, Sallèle d'Aude, Sigean, Tourouzelle, Trèbes, Ventenac Cabardès, Ventenac-en-Minervois, Villalier, Villedubert, Villemoustaussou, Villepinte, Villesèquelande

Hérault (34)

1 km omkring den inficerede zone i følgende kommuner: Agde, Béziers, Capestang, Cers, Colombiers, Cruzy, Marseillan, Montady, Montels, Montouliers, Nissan-lez-Ensérune, Olonzac, Poilhes, Portiragnes, Quarante, Sauvian, Sérignan, Vias, Villeneuve-les-Béziers

2.

Adour et affluents

Inficeret område

Hautes-Pyrénées (65)

Andrest, Ansost, Artagnan, Aureilhan, Aurensan, Auriébat, Barbachen, Bazet, Bazillac, Bordères-sur-l'Échez, Bours, Caixon, Camalès, Escondeaux, Estirac, Gayan, Gensac, Horgues, Lafitole, Lagarde, Laloubère, Larreule, Liac, Marsac, Maubourguet, Monfaucon, Nouilhan, Odos, Oursbelille, Pujo, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Lézer, Sarniguet, Sarriac-Bigorre, Sauveterre, Ségalas, Séméac, Siarrouy, Sombrun, Soues, Talazac, Tarbes, Tostat, Ugnouas, Vic-en-Bigorre, Villenave-près-Marsac

Gers (32)

Haget

Stødpudezone

Hautes-Pyrénées (65)

Castelnau-Rivière-Basse, Caussade-Rivière, Hères, Labatut-Rivière, Villefranque

1 km omkring den inficerede zone i følgende kommuner: Barbazan-Debat, Boulin, Buzon, Castéra-Lou, Chis, Dours, Ibos, Juillan, Lacassagne, Lahitte-Toupières, Lascazères, Lescurry, Louey, Momères, Mingot, Orleix, Orois, Pintac, Saint-Martin, Salles-Adour, Sanous, Sarrouilles, Tarasteix

Gers (32)

Armentieux, Jû-Belloc, Ladevèze-Ville, Tieste-Uragnoux

1 km omkring den inficerede zone i følgende kommuner: Beccas, Betplan, Cazeaux-Villecomtal, Malabat, Marciac, Montégut-Arros, Saint-Justin, Sembouès, Villecomtal-Sur-Arros

Pyrénées-Atlantique (Région Nouvelle-Aquitaine)

1 km omkring den inficerede zone i følgende kommuner: Castéide-Doat, Labatut, Lamayou, Moncaup, Montaner, Monségur

3.

Vaucluse/Bouches-du-Rhône/Var

Inficeret område

Bouches du Rhône (13)

Aix-en-Provence, Allauch, Arles, Aubagne, Auriol, Barbentane, Berre-l'Etang, Cabannes, Cadolive, Carry-le-Rouet, Ceyreste, Châteaurenard, Cornillon-Confoux, Cuges-les-Pins, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Fuveau, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Grans, Graveson, Gréasque, Istres, Jouques, La Bouilladisse, La Ciotat, La Destrousse, La Fare-les-Oliviers, La Penne-sur-Huveaune, Lamanon, Lambesc, Le Tholonet, Les Pennes-Mirabeau, Maillane, Mallemort, Marignane, Marseille, Martigues, Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Meyrargues, Meyreuil, Mollégès, Mouriès, Noves, Orgon, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Plan-de-Cuques, Plan-d'Orgon, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Puyloubier, Rognonas, Roquevaire, Saint-Andiol, Saint-Chamas, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Victoret, Salon-de-Provence, Sénas, Simiane-Collongue, Tarascon, Trets, Velaux, Venelles, Ventabren, Verquiéres, Vitrolles

Var (83)

Cogolin, Draguignan, Hyères, La Garde, La Londe-les-Maures, La Seyne-sur-Mer, Le Beausset, Le Luc, Les Arcs, Pignans, Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Tropez, Saint-Zacharie, Toulon

Vaucluse (84)

Althen-des-Paluds, Apt, Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bonnieux, Cadenet, Caderousse, Camaret-sur-Aigues, Carpentras, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Fontaine-se-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gigondas, Gordes, Goult, Jonquerettes, Jonquières, La Tour-d'Aigues, Lagnes, Lapalud, Lauris, Le Pontet, Le Thor, L'Isle-sur-la-Sorgue, Loriol-du-Comtat, Lourmarin, Malaucène, Mazan, Mérindol, Modène, Mondragon, Monteux, Morières-lès-Avignon, Oppède, Orange, Pernes-les-Fontaines, Pertuis, Piolenc, Robion, Saignon, Saint-Didier, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Saumane-de-Vaucluse, Sorgues, Travaillan, Vedène, Velleron, Venasque, Villelaure, Violes

Stødpudezone

Bouches du Rhône (13)

Alleins, Aureille, Aurons, Beaurecueil, Belcodène, Bouc-Bel-Air, Boulbon, Cabriès, Carnoux-en-Provence, Cassis, Charleval, Châteauneuf-le-Rouge, Châteauneuf-les-Martigues, Coudoux, Eguilles, Ensuès-la-Redonne, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Gardanne, La Barben, La Roque-d'Anthéron, Lançon-Provence, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Rove, Les Baux-de-Provence, Mimet, Miramas, Paradou, Peynier, Peypin, Rognac, Rognes, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Estève-Janson, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Paul-lès-Durance, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Saint-Savournin, Sausset-les-Pins, Septèmes-les-Vallons, Vauvenargues, Vernègues

Var (83)

Ampus, Bandol, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Bras, Brue-Auriac, Cabasse, Carnoules, Carqueiranne, Cavalaire-sur-Mer, Châteaudouble, Collobrières, Evenos, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Gassin, Gonfaron, Grimaud, La Cadiere-d'Azur, La Crau, La Croix-Valmer, La Farlède, La Mole, La Motte, La Valette-du-Var, Le Cannet-des-Maures, Le Castellet, Le Muy, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Le Thoronet, Les Mayons, Lorgues, Nans-les-Pins, Ollières, Ollioules, Pierrefeu-du-Var, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Pourcieux, Pourrières, Puget-Ville, Ramatuelle, Rians, Riboux, Rougiers, Sainte-Maxime, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, Seillons-Source-d'Argens, Signes, Six-Fours-les-Plages, Taradeau, Tourves, Trans-en-Provence, Vidauban

Vaucluse (84)

Ansouis, Aubignan, Auribeau, Beaumettes, Beaumont-de-Pertuis, Beaumont-du-Ventoux, Bedoin, Blauvac, Bollène, Buoux, Cabrieres-d'Avignon, Cairanne, Caromb, Caseneuve, Castellet, Cheval-Blanc, Crestet, Crillon-le-Brave, Cucuron, Entrechaux, Grambois, Joucas, La Bastidonne, La Motte-d'Aigues, La Roque-Alric, La Roque-sur-Pernes, Lacoste, Lafare, Lagarde-d'Apt, Lamotte-du-Rhône, Le Barroux, Le Beaucet, Lioux, Malemort-du-Comtat, Maubec, Ménerbes, Méthamis, Mirabeau, Mormoiron, Mornas, Murs, Puget, Puyvert, Rasteau, Roussillon, Rustrel, Sablet, Saint-Christol, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Sannes, Sault, Seguret, Sérignan-du-Comtat, Sivergues, Suzette, Taillades, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vaugines, Viens, Villars

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Simiane-la-Rotonde

Ardèche (07)

Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche

Drôme (26)

Mollans-sur-Ouvèze, Pierrelatte, Rochegude, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Suze-la-Rousse

Gard (30)

Aramon, Beaucaire, Chusclan, Codolet, Fourques, Laudun-l'Ardoise, Les Angles, Montfaucon, Pont-Saint-Esprit, Roquemaure, Saint-Alexandre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Gilles, Sauveterre, Vallabrègues, Vénéjan, Villeneuve-lès-Avignon.


BILAG II

Skabeloner til indberetning af resultaterne af de årlige undersøgelser, der gennemføres i henhold til artikel 6, litra b)

Del A

1.   Skabelon til indberetning af resultaterne af årlige undersøgelser

Image 1

2.   Vejledning i udfyldelse af skabelonen

Hvis denne skabelon er udfyldt, skal skabelonen i del B i dette bilag ikke udfyldes.

I kolonne 1:

Angiv navnet på det geografiske område, udbrudsnummer eller andre oplysninger, der gør det muligt at identificere det afgrænsede område (AO), og den dato, hvor det blev etableret.

I kolonne 2:

Angiv størrelsen af AO inden undersøgelsens påbegyndelse.

I kolonne 3:

Angiv størrelsen af AO efter undersøgelsen.

I kolonne 4:

Angiv metoden: Inddæmning (C). Tilføj det nødvendige antal rækker afhængigt af antallet af AO per skadegører og de metoder, som anvendes i disse områder.

I kolonne 5:

Angiv den zone i AO, hvor undersøgelsen blev foretaget, og tilføj så mange rækker som nødvendigt: Inficeret område (IZ) eller stødpudezone (SZ) ved hjælp af særskilte rækker. Hvor det er relevant, angives det område i SZ, hvor undersøgelsen blev foretaget (f.eks. de sidste 20 km, der støder op til SZ, omkring planteskoler osv.) i forskellige rækker.

I kolonne 6:

Angiv antallet og beskrivelsen af undersøgelsesstederne ved at vælge en af følgende rubrikker til beskrivelsen:

1

Friland (produktionsområde): 1.1. mark (agerjord, græsarealer), 1.2. frugtplantage/vinmark, 1.3. planteskole, 1.4. skov.

2

Friland (andet): 2.1. privat have, 2.2. offentlige steder, 2.3. beskyttet område, 2.4. vilde planter i andre områder end beskyttede områder, 2.5. andet, med specifikation i hvert enkelt tilfælde (f.eks. havecenter, handelsområder, der anvender emballagemateriale af træ, træindustrien, vådområder, kunstvandings- og dræningsanlæg osv.).

3

Fysisk lukkede betingelser: 3.1. væksthuse, 3.2. privat sted bortset fra drivhus, 3.3. offentligt sted bortset fra drivhus, 3.4. andet, med specifikation i hvert enkelt tilfælde (f.eks. havecenter, handelsområder, der anvender emballagemateriale af træ, træindustrien).

I kolonne 7:

Angiv, hvilke risikoområder der er identificeret baseret på skadegørerens/skadegørernes biologi, forekomsten af værtsplanter, økoklimatiske forhold og risikosteder.

I kolonne 8:

Angiv de risikoområder, der er omfattet af undersøgelsen, fra dem, der er angivet i kolonne 7.

I kolonne 9:

Angiv planter, frugter, frø, jord, emballagemateriale, træ, maskiner, køretøjer, vand eller andet og beskriv den specifikke situation.

I kolonne 10:

Angiv listen over undersøgte plantearter/-slægter ved hjælp af en række per planteart/-slægt.

I kolonne 11:

Angiv de måneder i året, hvor undersøgelsen blev gennemført.

I kolonne 12:

Angiv nærmere oplysninger om undersøgelsen under hensyntagen til de specifikke lovkrav vedrørende de enkelte skadegørere. Angiv N/A, hvis oplysningerne i en given kolonne ikke er relevante.

I kolonne 13 og 14:

Angiv resultaterne, hvis det er relevant, med de oplysninger, der er tilgængelige i de tilsvarende kolonner. »Ubestemte prøver« er de analyserede prøver, for hvilke der ikke er fremkommet resultater på grund af forskellige faktorer (f.eks. under påvisningsniveau, ikke behandlet prøve, ikke identificeret, gammel).

I kolonne 15:

Angiv anmeldelserne af udbrud for det år, undersøgelsen for resultater i SZ fandt sted. Det er ikke nødvendigt at angive anmeldelsesnummeret for udbruddet, hvis den kompetente myndighed har vurderet, at forekomsten er omhandlet af artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 2, eller artikel 16 i forordning (EU) 2016/2031. I så fald angives årsagen til, at oplysningerne ikke er angivet i kolonne 16 (»Bemærkninger«).

Del B

1.   Skabelon til indberetning af resultaterne af statistisk baserede årlige undersøgelser

Image 2

2.   Vejledning i udfyldelse af skabelonen

Hvis denne skabelon er udfyldt, skal skabelonen i del A i dette bilag ikke udfyldes.

Forklar de underliggende antagelser for undersøgelsens udformning pr. skadegører. Sammenfat og begrund:

målpopulationen, den epidemiologiske enhed og inspektionsenhederne

påvisningsmetoden og metodefølsomheden

risikofaktorerne med angivelse af risikoniveauer og tilsvarende relative risici og andele af værtsplantepopulationen.

I kolonne 1:

Angiv navnet på det geografiske område, udbrudsnummer eller andre oplysninger, der gør det muligt at identificere det afgrænsede område (AO), og den dato, hvor det blev etableret.

I kolonne 2:

Angiv størrelsen af AO inden undersøgelsens påbegyndelse.

I kolonne 3:

Angiv størrelsen af AO efter undersøgelsen.

I kolonne 4:

Angiv metoden: Inddæmning (C). Tilføj det nødvendige antal rækker afhængigt af antallet af AO per skadegører og de metoder, som anvendes i disse områder.

I kolonne 5:

Angiv den zone i AO, hvor undersøgelsen blev foretaget, og tilføj så mange rækker som nødvendigt: Inficeret område (IZ) eller stødpudezone (SZ) ved hjælp af særskilte rækker. Hvor det er relevant, angives det område i SZ, hvor undersøgelsen blev foretaget (f.eks. de sidste 20 km, der støder op til SZ, omkring planteskoler osv.) i forskellige rækker.

I kolonne 6:

Angiv antallet og beskrivelsen af undersøgelsesstederne ved at vælge en af følgende rubrikker til beskrivelsen:

1

Friland (produktionsområde): 1.1. mark (agerjord, græsarealer), 1.2. frugtplantage/vinmark, 1.3. planteskole, 1.4. skov.

2

Friland (andet): 2.1. private haver, 2.2. offentlige steder, 2.3. beskyttet område, 2.4. vilde planter i andre områder end beskyttede områder, 2.5. andet, med specifikation i hvert enkelt tilfælde (f.eks. havecenter, handelsområder, der anvender emballagemateriale af træ, træindustrien, vådområder, kunstvandings- og dræningsanlæg osv.).

3

Fysisk lukkede betingelser: 3.1. væksthuse, 3.2. privat sted bortset fra drivhus, 3.3. offentligt sted bortset fra drivhus, 3.4. andet, med specifikation i hvert enkelt tilfælde (f.eks. havecenter, handelsområder, der anvender emballagemateriale af træ, træindustrien).

I kolonne 7:

Angiv de måneder i året, hvor undersøgelserne blev gennemført.

I kolonne 8:

Angiv den valgte målpopulation og listen over værtsarter/-slægter og område, der er omfattet af undersøgelsen. Målpopulationen defineres som en række inspektionsenheder. Dens størrelse udtrykkes typisk i hektar for landbrugsarealer, men kan også udtrykkes i partier, marker, væksthuse osv. Begrund valget i de underliggende antagelser. Angiv de undersøgte inspektionsenheder. »Inspektionsenhed«: planter, plantedele, varer, materialer, skadegørervektorer, som er blevet undersøgt for at identificere og påvise forekomst af skadegørere.

I kolonne 9:

Angiv de undersøgte epidemiologiske enheder med beskrivelse og måleenhed. »Epidemiologisk enhed«: et homogent område, hvor interaktionerne mellem skadegøreren, værtsplanterne og de abiotiske og biotiske faktorer og forhold vil føre til samme epidemiologi, hvis skadegøreren forekommer. De epidemiologiske enheder er en underopdeling af målpopulationen, og de er epidemiologisk homogene med mindst én værtsplante. I nogle tilfælde kan hele værtspopulationen i en region/et område/et land defineres som en epidemiologisk enhed. Det kan være NUTS-regioner (nomenklaturen for statistiske regionale enheder), byområder, skove, rosenhaver eller bedrifter eller hektarer. Valget begrundes i de underliggende antagelser.

I kolonne 10:

Angiv de anvendte metoder i forbindelse med undersøgelsen, herunder antallet af aktiviteter i hvert enkelt tilfælde, afhængigt af de specifikke lovkrav vedrørende de enkelte skadegørere. Angiv N/A, hvis oplysningerne for en given kolonne ikke er tilgængelige.

I kolonne 11:

Angiv et skøn over prøveudtagningseffektiviteten. Ved prøveudtagningseffektivitet forstås sandsynligheden for at udvælge inficerede plantedele fra en inficeret plante. For vektorer er det metodens effektivitet med hensyn til at indfange en positiv vektor, når den forekommer i undersøgelsesområdet. For jord er det effektiviteten af udtagningen af en jordprøve, hvori skadegøreren forekommer, når skadegøreren forekommer i undersøgelsesområdet.

I kolonne 12:

»Metodefølsomhed«: sandsynligheden for, at en metode kan påvise forekomst af skadegørere. Metodefølsomheden defineres som sandsynligheden for, at en sand positiv vært testes positiv. Det er forholdet mellem prøveudtagningseffektiviteten (dvs. sandsynligheden for at udvælge inficerede plantedele fra en inficeret plante) og den diagnostiske følsomhed (karakteriseret ved den visuelle undersøgelse og/eller laboratorietest, der anvendes i identifikationsprocessen).

I kolonne 13:

Angiv risikofaktorerne i forskellige rækker ved brug af så mange rækker som nødvendigt. Angiv for hver risikofaktor risikoniveauet og den tilsvarende relative risiko og andelen af værtspopulationen.

I kolonne B:

Angiv nærmere oplysninger om undersøgelsen under hensyntagen til de specifikke lovkrav vedrørende de enkelte skadegørere. Angiv N/A, hvis oplysningerne i en given kolonne ikke er relevante. De oplysninger, der skal angives i disse kolonner, vedrører oplysningerne i kolonne 10 »Påvisningsmetoder«.

I kolonne 18:

Angiv antal indfangningssteder, hvis dette antal afviger fra antal fælder (kolonne 17) (f.eks. hvis den samme fælde anvendes forskellige steder).

I kolonne 21:

Angiv antal prøver, der er fundet positive eller negative, og ubestemte prøver. »Ubestemte prøver« er de analyserede prøver, for hvilke der ikke er fremkommet resultater på grund af forskellige faktorer (f.eks. under påvisningsniveau, ikke behandlet prøve, ikke identificeret, gammel osv.).

I kolonne 22:

Angiv anmeldelserne af udbrud det år, undersøgelsen for resultater i stødpudezonen fandt sted. Det er ikke nødvendigt at angive anmeldelsesnummeret for udbruddet, hvis den kompetente myndighed har vurderet, at forekomsten er omhandlet af artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 2, eller artikel 16 i forordning (EU) 2016/2031. I så fald angives årsagen til, at oplysningerne ikke er angivet i kolonne 25 (»Bemærkninger«).

I kolonne 23:

Angiv undersøgelsens følsomhed som defineret i den internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger (ISPM 31). Det opnåede konfidensniveau med hensyn til status som fri for skadegørere beregnes på grundlag af udførte undersøgelser (og/eller prøveudtagninger) i forhold til metodefølsomheden og udgangsprævalensen.

I kolonne 24:

Angiv udgangsprævalensen på grundlag af et skøn foretaget forud for undersøgelsen af den sandsynlige faktiske forekomst af skadegøreren på marken. Udgangsprævalensen er fastsat som et mål for undersøgelsen og svarer til den afvejning, som de ansvarlige for risikostyringen foretager, mellem risikoen for at have skadegøreren og de ressourcer, der er til rådighed for undersøgelsen. For en sporingsundersøgelse fastsættes typisk en værdi på 1 %.


Top