EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1278

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1278 af 18. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne af Ruslands angrebskrig mod Ukraine på fiskeriaktiviteterne og afbøde virkningerne af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af denne angrebskrig, på forsyningskæden for fiskevarer eller akvakulturprodukter

PE/31/2022/INIT

OJ L 195, 22.7.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1278/oj

22.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/1278

af 18. juli 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne af Ruslands angrebskrig mod Ukraine på fiskeriaktiviteterne og afbøde virkningerne af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af denne angrebskrig, på forsyningskæden for fiskevarer eller akvakulturprodukter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, og artikel 175,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ruslands angrebskrig mod Ukraine siden den 24. februar 2022 har påvirket operatørerne i Unionens fiskeri- og akvakultursektor. Forstyrrelserne i handelsstrømmene af vigtige råvarer til fiskeri- og akvakultursektoren fra Rusland og Ukraine har pludselig medført yderligere prisstigninger på vigtige input som f.eks. energi og råvarer. Handelen mellem Ukraine og Unionen er også alvorligt påvirket af den manglende tilgængelighed af transport, da de russiske angreb har gjort det umuligt at bruge de ukrainske lufthavne, og al kommerciel skibsfart i ukrainske havne er blevet suspenderet. Den aktuelle krise vil sandsynligvis få alvorlige konsekvenser for Unionens forsyning af korn, vegetabilske olier og hvidfisk fra Rusland og Ukraine, hvilket vil føre til mangel på råvarer og en betydelig stigning i fiskefoderpriserne. En del af EU-flåden er ophørt med at fiske, fordi det ikke er muligt at kompensere for stigningen i inputomkostningerne, f.eks. de kraftigt stigende energipriser, og på grund af den faldende rentabilitet. Den kombinerede virkning af manglen på råvarer og omkostningsstigningerne mærkes også i havbrugs- og forarbejdningssektorerne. Der er derfor opstået væsentlige markedsforstyrrelser, som er forårsaget af betydelige omkostningsstigninger, og handelsforstyrrelser, hvilket kræver en effektiv indsats.

(2)

Derfor bør det være muligt for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 (3), at støtte særlige foranstaltninger til at afbøde virkningerne af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af Ruslands angrebskrig mod Ukraine, på forsyningskæden for fiskevarer og akvakulturprodukter. Disse foranstaltninger bør omfatte finansiel godtgørelse til anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, som oplagrer fiskevarer eller akvakulturprodukter i overensstemmelse med artikel 30 og 31 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 (4), og finansiel godtgørelse til operatører i fiskeri- og akvakultursektoren, herunder forarbejdningssektoren, for deres indkomsttab samt for de ekstraomkostninger, der er opstået som følge af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af Ruslands angrebskrig mod Ukraine, og indvirkningen heraf på forsyningskæden for fiskevarer og akvakulturprodukter. Udgifter vedrørende operationer, der støttes inden for rammerne af disse foranstaltninger, bør være støtteberettigede fra den 24. februar 2022, som er den dato, hvor Ruslands angrebskrig mod Ukraine begyndte.

(3)

Det bør også være muligt for EHFF at støtte finansiel godtgørelse for det midlertidige ophør med fiskeriaktiviteter i tilfælde, hvor Ruslands angrebskrig mod Ukraine bringer sikkerheden i forbindelse med fiskeriaktiviteterne i fare, eller hvor virkningerne af angrebskrigen står i vejen for fiskeriaktiviteternes økonomiske levedygtighed. Det midlertidige ophør af fiskeriaktiviteter bør være støtteberettiget fra den 24. februar 2022.

(4)

Det bør være muligt at yde støtte til begge disse foranstaltninger med en maksimumssats for medfinansiering på 75 % af de støtteberettigede offentlige udgifter.

(5)

Grundet behovet for fleksibilitet i omfordelingen af finansielle ressourcer bør det være muligt at omfordele de faste beløb, der er afsat til kontrol og håndhævelsesforanstaltninger og til foranstaltninger vedrørende dataindsamling, til de foranstaltninger, der har til formål at afbøde konsekvenserne af Ruslands angrebskrig mod Ukraine på fiskeriaktiviteterne og afbøde virkningerne af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af denne angrebskrig, på forsyningskæden for fiskevarer eller akvakulturprodukter. Af samme grund og uden at det berører de gældende øvre støttegrænser og begrænsningen af varigheden for de øvrige tilfælde af midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, bør ydelsen af støtte til det midlertidige ophør med fiskeriaktiviteter, som er forårsaget af Ruslands angrebskrig mod Ukraine, ikke være omfattet en øvre støttegrænse eller en begrænsning af varigheden. Forpligtelsen til at fratrække støtte, der er ydet til midlertidigt ophør af fiskeriaktiviteter, fra støtte, der er ydet for endeligt ophør af fiskeriaktiviteter til det samme fartøj, bør fortsat være gældende. Af hensyn til den juridiske klarhed for så vidt angår gennemførelsen af dette nye tilfælde af midlertidigt ophør af fiskeriaktiviteter, er det nødvendigt at henvise til den støtteberettigelsesperiode, der er omhandlet i artikel 65, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (5).

(6)

På grund af den hastende karakter af den nødvendige støtte bør anvendelsesområdet for den forenklede procedure for ændring af medlemsstaternes operationelle programmer udvides, så det omfatter ændringer vedrørende de særlige foranstaltninger, som har til formål at afbøde konsekvenserne af Ruslands angrebskrig mod Ukraine på fiskeriaktiviteterne og afbøde virkningerne af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af denne angrebskrig, på forsyningskæden for fiskevarer eller akvakulturprodukter. Denne forenklede procedure bør omfatte alle de ændringer, der er nødvendige med henblik på fuld gennemførelse af de pågældende foranstaltninger, herunder deres indførelse, omfordelingen af finansielle ressourcer fra andre foranstaltninger og en beskrivelse af de anvendte metoder til beregning af støtten.

(7)

På grund af den hastende karakter af den nødvendige støtte bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. I betragtning af den uventede karakter af Ruslands angrebskrig mod Ukraine og dennes alvorlige virkning på fiskeriaktiviteterne og på de berørte erhvervssektorer og forsyningskæder bør bestemmelserne om støtteberettigelse finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 24. februar 2022.

(8)

Målet for denne forordning, nemlig at afbøde virkningerne af Ruslands angrebskrig mod Ukraine på fiskeri- og akvakultursektoren, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den foreslåede handlings omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(9)

Forordning (EU) nr. 508/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 508/2014

I forordning (EU) nr. 508/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

»7.   De budgetmidler, der er omhandlet i denne artikels stk. 2 og 3, kan omfordeles til den støtte, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, litra d), artikel 44, stk. 4a, artikel 67 og artikel 68, stk. 3, for at afbøde konsekvenserne af Ruslands angrebskrig mod Ukraine på fiskeriaktiviteterne og afbøde virkningerne af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af denne angrebskrig, på forsyningskæden for fiskevarer eller akvakulturprodukter.«

2)

Artikel 22, stk. 2, litra e), affattes således:

»e)

ændringer af de operationelle programmer vedrørende den støtte, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, litra d), artikel 35, artikel 44, stk. 4a, artikel 55, stk. 1, litra b), artikel 57, 66 og 67, artikel 68, stk. 3, og artikel 69, stk. 3, herunder omfordelingen af de finansielle midler dertil med henblik på at imødegå konsekvenserne af covid-19-udbruddet eller afbøde konsekvenserne af Ruslands angrebskrig mod Ukraine på fiskeriaktiviteterne og afbøde virkningerne af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af denne angrebskrig, på forsyningskæden for fiskevarer eller akvakulturprodukter.«

3)

I artikel 33 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Første afsnit, litra d), affattes således:

»d)

hvor det midlertidige ophør af fiskeriaktiviteter sker mellem den 1. februar og den 31. december 2020 som følge af covid-19-udbruddet, herunder for fartøjer, der opererer i medfør af en partnerskabsaftale for bæredygtigt fiskeri, eller sker fra og med den 24. februar 2022 som følge af Ruslands angrebskrig mod Ukraine, som bringer sikkerheden i forbindelse med fiskeriaktiviteterne i fare eller står i vejen for fiskeriaktiviteternes økonomiske levedygtighed.«

ii)

Andet afsnit affattes således:

»I overensstemmelse med artikel 65, stk. 9, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og uanset nævnte stykkes første afsnit, er udgifter afholdt til operationer, der modtager støtte i henhold til nærværende stykkes første afsnit, litra d), støtteberettigede fra den 1. februar 2020, hvis de er en følge af covid-19-udbruddet, eller fra den 24. februar 2022, hvis de er en følge af Ruslands angrebskrig mod Ukraine, som bringer sikkerheden i forbindelse fiskeriaktiviteterne i fare eller står i vejen for fiskeriaktiviteternes økonomiske levedygtighed.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Støtte omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c), kan ydes for en periode på højst seks måneder pr. fartøj i den støtteberettigelsesperiode, der er omhandlet i artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013. Denne maksimale varighed finder ikke anvendelse på støtte omhandlet i nævnte afsnits litra d).«

4)

Artikel 44, stk. 4a, affattes således:

»4a.   EHFF kan støtte finansiering af foranstaltninger til midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, som skyldes covid-19-udbruddet eller Ruslands angrebskrig mod Ukraine, som bringer sikkerheden i forbindelse med fiskeriaktiviteterne i fare eller står i vejen for fiskeriaktiviteternes økonomiske levedygtighed, jf. artikel 33, stk. 1, første afsnit, litra d), i henhold til de betingelser, der er fastsat i artikel 33.«

5)

Artikel 67, stk. 1, første afsnit, indledningen, affattes således:

»1.   Hvor det er nødvendigt for at imødegå covid-19-udbruddet eller afbøde virkningerne af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af Ruslands angrebskrig mod Ukraine, på forsyningskæden for fiskevarer og akvakulturprodukter, kan EHFF støtte godtgørelse til anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, som oplagrer fiskevarer eller akvakulturprodukter, der er opført i bilag II til forordning (EU) nr. 1379/2013, eller varer, der henhører under KN-kode 0302 som opført i litra a) i bilag I til nævnte forordning, forudsat at disse varer og produkter er oplagret i overensstemmelse med artikel 30 og 31 i nævnte forordning, og på følgende betingelser:«.

6)

Artikel 67, stk. 2, affattes således:

»2.   Den i stk. 1 omhandlede støtte skal ophøre den 31. december 2020, medmindre den afbøder virkningerne af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af Ruslands angrebskrig mod Ukraine, på forsyningskæden for fiskevarer og akvakulturprodukter.

I overensstemmelse med artikel 65, stk. 9, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og uanset nævnte stykkes første afsnit, er udgifter afholdt til operationer, der modtager støtte i henhold til denne artikel, støtteberettigede fra den 1. februar 2020 for at imødegå covid-19-udbruddet og fra den 24. februar 2022 for at afbøde virkningerne af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af Ruslands angrebskrig mod Ukraine, på forsyningskæden for fiskevarer og akvakulturprodukter.«

7)

I artikel 68 tilføjes følgende stykke:

»3.   EHFF kan støtte finansiel godtgørelse til operatører i fiskeri- og akvakultursektoren for deres indkomsttab samt for de ekstraomkostninger, der opstår som følge af de markedsforstyrrelser, som er forårsaget af Ruslands angrebskrig mod Ukraine, og indvirkningen heraf på forsyningskæden for fiskevarer og akvakulturprodukter.

I overensstemmelse med artikel 65, stk. 9, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er udgifter afholdt til operationer, der modtager støtte i henhold til nærværende stykkes første afsnit, støtteberettigede fra den 24. februar 2022.

Den i nærværende stykkes første afsnit omhandlede godtgørelse beregnes i overensstemmelse med artikel 96.«

8)

Artikel 95, stk. 2, litra e), affattes således:

»e)

operationen vedrører støtte i henhold til artikel 33 eller 34 eller godtgørelser i henhold til artikel 54, artikel 55, artikel 56, artikel 68, stk. 3, eller artikel 69, stk. 3«.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2022.

På Europa-Parlamentets vegne

R. METSOLA

Formand

På Rådets vegne

Z. NEKULA

Formand


(1)  Udtalelse af 18.5.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 6.7.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.7.2022.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).


Top