EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1203

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1203 af 12. juli 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 for så vidt angår ajourføring af listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som anses for at være problematiske på EU-plan

C/2022/4773

OJ L 186, 13.7.2022, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1203/oj

13.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1203

af 12. juli 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 for så vidt angår ajourføring af listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som anses for at være problematiske på EU-plan

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (1), særlig artikel 4, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 (2) opstilles en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som anses for at være problematiske på EU-plan (»EU-listen«), der om nødvendigt ajourføres i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1143/2014.

(2)

Kommissionen har på grundlag af de tilgængelige oplysninger og den risikovurdering, der er foretaget i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1143/2014, konkluderet, at alle de kriterier, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, i nævnte forordning, er opfyldt for følgende invasive ikkehjemmehørende arter: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), Axis axis (Erxleben, 1777), Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823), Celastrus orbiculatus Thunb., Channa argus (Cantor, 1842), Faxonius rusticus (Girard, 1852), Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Gambusia holbrooki Girard, 1859, Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766), Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), Morone americana (Gmelin, 1789), Pistia stratiotes L., Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766), Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009, Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Solenopsis invicta Buren, 1972, Solenopsis richteri Forel, 1909, Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) og Xenopus laevis (Daudin, 1802).

(3)

Med hensyn til alle de nævnte invasive ikkehjemmehørende arter har Kommissionen konkluderet, at alle de elementer, der er fastsat i artikel 4, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1143/2014, er blevet behørigt overvejet.

(4)

Arterne Xenopus laevis (Daudin, 1802) og Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) anvendes til videnskabelig forskning, som ikke bør afbrydes. Optagelsen af disse arter på EU-listen bør udskydes for at give medlemsstaterne tid til at forberede udstedelsen af de tilladelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1143/2014, inden opførelsen af disse arter træder i kraft.

(5)

I betragtning af de langsigtede investeringer, som avlerne af Pistia stratiotes L. og Celastrus orbiculatus Thunb. har foretaget i nogle medlemsstater, bør optagelsen af disse arter på EU-listen være omfattet af en overgangsperiode.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Invasive Ikkehjemmehørende Arter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Bilagets punkt (2) anvendes fra den 2. august 2024.

Bilagets punkt (3) anvendes fra den 2. august 2027.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som anses for at være problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (EUT L 189 af 14.7.2016, s. 4).


BILAG

I bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 foretages følgende ændringer:

(1)

I tabellen indsættes følgende arter i alfabetisk orden:

Art

KN-kode for levende enheder

KN-kode for dele, der er i stand til at formere sig

Kategorier af forbundne varer

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

»Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)«

 

»Axis axis (Erxleben, 1777)

ex 0106 19 00

—«

 

»Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823)

ex 0106 19 00

—«

 

»Channa argus (Cantor, 1842)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)«

 

»Faxonius rusticus (Girard, 1852)

ex 0306 39 10

—«

 

»Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)

(4)«

»Gambusia holbrooki Girard, 1859

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)

(4)«

»Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)«

 

»Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

(7)«

»Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766)

ex 0106 20 00

(5)«

»Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)

ex 0307 91 00

—«

 

»Morone americana (Gmelin, 1789)

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)

(4)«

»Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning)«

 

»Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009

ex 1212 29 00

(14), (15)«

»Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)

ex 0106 49 00

(5), (7)«

»Solenopsis invicta Buren, 1972

ex 0106 49 00

(5), (7)«

»Solenopsis richteri Forel, 1909

ex 0106 49 00

(5), (7)«

»Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

ex 0106 49 00

(5), (7)«

(2)

I tabellen indsættes følgende arter i alfabetisk orden:

Art

KN-kode for levende enheder

KN-kode for dele, der er i stand til at formere sig

Kategorier af forbundne varer

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

»Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)

ex 0301 11 00

ex 0301 19 00

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (befrugtede fiskeæg til udklækning)

(4)«

»Pistia stratiotes L.

ex 0602 90 50

—«

 

»Xenopus laevis (Daudin, 1802)

ex 0106 90 00

—«

 

(3)

I tabellen indsættes følgende arter:

Art

KN-kode for levende enheder

KN-kode for dele, der er i stand til at formere sig

Kategorier af forbundne varer

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

»Celastrus orbiculatus Thunb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)«

 

(4)

I anmærkningerne til kolonne (iv) i tabellen tilføjes følgende punkter:

»(14)

ex 0307 11: Levende østers

(15)

ex 0307 31: Levende muslinger«.


Top