EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0914

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/914 af 10. juni 2022 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2022/4071

OJ L 158, 13.6.2022, p. 27–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/914/oj

13.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/914

af 10. juni 2022

om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 230, stk. 1, artikel 232, stk. 1, og artikel 232, stk. 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2016/429 skal sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter komme fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført i overensstemmelse med artikel 230, stk. 1, i nævnte forordning, for at kunne indføres til Unionen.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) fastsættes de dyresundhedsmæssige krav, som sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri skal opfylde for at kunne indføres til Unionen.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (3) er der fastlagt lister over tredjelande eller territorier eller zoner eller kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen.

(4)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder navnlig listerne over tredjelande eller territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af henholdsvis fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt til Unionen.

(5)

Canada underrettede Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i provinsen British Columbia i Canada, som blev bekræftet den 3. maj 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(6)

Canada underrettede Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i provinsen Ontario i Canada, som blev bekræftet den 4. maj 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(7)

Canada underrettede Kommissionen om tre udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ: et udbrud i provinsen Alberta i Canada, et udbrud i provinsen British Columbia i Canada og et udbrud i provinsen Ontario i Canada, og de blev bekræftet den 5. maj 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(8)

Canada underrettede Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i provinsen British Columbia i Canada, som blev bekræftet den 10. maj 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(9)

Canada underrettede Kommissionen om to udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ: et udbrud i provinsen Alberta i Canada og et andet udbrud i provinsen Saskatchewan i Canada, og de blev bekræftet den 12. maj 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(10)

Canada underrettede Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i provinsen Saskatchewan i Canada, som blev bekræftet den 13. maj 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(11)

Det Forenede Kongerige underrettede Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ på øen Whalsay, Shetlandsøerne, Skotland i Det Forenede Kongerige, som blev bekræftet den 30. maj 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(12)

USA underrettede Kommissionen om seks udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ: tre udbrud i staten Idaho i USA, et udbrud i staten New Jersey i USA, et udbrud i staten Oregon i USA og et udbrud i staten Pennsylvania i USA, som blev bekræftet den 17. maj 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(13)

USA underrettede desuden Kommissionen om yderligere fire udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ: to udbrud i staten Idaho i USA, et udbrud i staten Minnesota i USA og et udbrud i staten Pennsylvania i USA, og de blev bekræftet den 18. maj 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(14)

USA underrettede endvidere Kommissionen om yderligere to udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ: et udbrud i staten Idaho i USA, og et udbrud i staten South Dakota i USA; begge udbrud blev bekræftet ved laboratorieanalyse (RT-PCR) den 19. maj 2022.

(15)

USA underrettede desuden Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddet er sket i staten Minnesota i USA og blev bekræftet ved laboratorieanalyse (RT-PCR) den 21. maj 2022.

(16)

USA underrettede endvidere Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddet er sket i staten Pennsylvania i USA og blev bekræftet ved laboratorieanalyse (RT-PCR) den 23. maj 2022.

(17)

Veterinærmyndighederne i Canada, Det Forenede Kongerige og USA oprettede en bekæmpelseszone på 10 km omkring de angrebne virksomheder og gennemførte sanering med henblik at bekæmpe forekomsten af højpatogen aviær influenza og begrænse spredningen af sygdommen.

(18)

Canada, Det Forenede Kongerige og USA har indsendt oplysninger til Kommissionen om den epidemiologiske situation i landene og de foranstaltninger, de har truffet for at forhindre yderligere spredning af højpatogen aviær influenza. Disse oplysninger er blevet evalueret af Kommissionen. På grundlag af denne evaluering og for at beskytte Unionens dyresundhedsstatus bør indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt fra de områder, der er omfattet af restriktioner, og som er oprettet af veterinærmyndighederne i Canada, Det Forenede Kongerige og USA på grund af de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza, ikke længere tillades.

(19)

Desuden har Det Forenede Kongerige forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation på dets område i forbindelse med ti udbrud af HPAI på fjerkrævirksomheder: otte udbrud i nærheden af Alford, East Lindsey, Lincolnshire, England i Det Forenede Kongerige, som blev bekræftet den 11., 12., 13., 14. og 18. december 2021, et udbrud i nærheden af Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire, England i Det Forenede Kongerige, som blev bekræftet den 21. februar 2022, og et udbrud i nærheden af Newtown, Montgomeryshire, Powys, Wales i Det Forenede Kongerige, som blev bekræftet den 21. februar 2022. Det Forenede Kongerige har også forelagt de foranstaltninger, det har truffet for at forhindre yderligere spredning af sygdommen. Efter disse udbrud af HPAI har Det Forenede Kongerige navnlig gennemført sanering med henblik på at kontrollere og begrænse spredningen af denne sygdom. Det Forenede Kongerige har desuden afsluttet de nødvendige rengørings- og desinfektionsforanstaltninger efter gennemførelsen af saneringspolitikken på de inficerede fjerkrævirksomheder på landets område.

(20)

Kommissionen har evalueret de oplysninger, som Det Forenede Kongerige har forelagt, og konkluderet, at HPAI-udbruddene på fjerkrævirksomheder i nærheden af Alford, East Lindsey, Lincolnshire, England i Det Forenede Kongerige, i nærheden af Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire, England i Det Forenede Kongerige og i nærheden af Newtown, Montgomeryshire, Powys, Wales i Det Forenede Kongerige er overstået, og at der ikke længere er nogen risiko forbundet med indførsel til Unionen af fjerkræprodukter fra de zoner i Det Forenede Kongerige, hvorfra indførsel til Unionen af fjerkræprodukter er blevet suspenderet på grund af disse udbrud.

(21)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres.

(22)

Under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Canada, Det Forenede Kongerige og i USA med hensyn til højpatogen aviær influenza og den alvorlige risiko for, at sygdommen kommer ind i Unionen, bør ændringerne af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, der foretages ved nærværende forordning, træde i kraft hurtigst muligt.

(23)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).


BILAG

I bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

Del 1 ændres således:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada tilføjes følgende rækker vedrørende zone CA-2.55 til CA-2.63 efter rækkerne vedrørende zone CA-2.54:

»CA

Canada

CA-2.55

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

3.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

3.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

3.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

3.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

3.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

3.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

3.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

3.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

4.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

4.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

4.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

4.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

4.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

4.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

4.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

4.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.58

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

5.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

5.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

5.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

5.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

5.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

5.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

5.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

5.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.62

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

13.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

13.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022«

 

ii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.59 og GB-2.60 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.59

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022«

iii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.62 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.62

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022«

iv)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.65 og GB-2.66 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.65

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022«

v)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.71 til GB-2.73 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.71

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022«

vi)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.98 og GB-2.99 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.98

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022«

vii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige tilføjes følgende rækker vedrørende zone GB-2.122 efter rækkerne vedrørende zone GB-2.121:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.122

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

30.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

30.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

30.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

30.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

30.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

30.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

30.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

30.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

30.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

30.5.2022«

 

viii)

I oplysningerne vedrørende USA tilføjes følgende rækker vedrørende zone US-2.210 til US-2.223 efter rækkerne vedrørende zone US-2.209:

»US

USA

US-2.210

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

17.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

17.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

17.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

17.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

17.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

17.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.216

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.219

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

18.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

18.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

18.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

18.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

18.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

18.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

18.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

18.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.220

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

19.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

19.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

19.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

19.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

19.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

19.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

19.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

19.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

19.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

19.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

19.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

19.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

19.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

19.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

19.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

19.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

21.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

21.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

21.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

21.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

21.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

21.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

21.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

21.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

21.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

21.5.2022

 

US-2.223

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

23.5.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

23.5.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

23.5.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

23.5.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

23.5.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

23.5.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

23.5.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

23.5.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

23.5.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

23.5.2022«

 

b)

Del 2 ændres således:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada tilføjes følgende beskrivelser af zone CA-2.55 til CA-2.63 efter beskrivelsen af zone CA-2.54:

»Canada

CA-2.55

British Columbia - Latitude 49.17 Longitude -123.1

The municipalities involved are:

3km PZ: Richmond

10km SZ: Vancouver, Westham Island, Tilbury Island and Delta

CA-2.56

Ontario - Latitude 44.13 Longitude -79.31

The municipalities involved are:

3km PZ: Mt Albert and Holt

10km SZ: Alder, Zephyr, Sandford, Cedar Valley, Pleasantville, Vivian, Siloam, Roseville and Ballantrae

CA-2.57

Alberta - Latitude 50.56 Longitude -111.97

The municipalities involved are:

3km PZ: Brooks

10km SZ: Cassils

CA-2.58

British Columbia - Latitude 49.87 Longitude -119.43

The municipalities involved are:

3km PZ: Kelowna

10km SZ: South Kelowna and Myra

CA-2.59

Ontario - Latitude 44.12 Longitude -79.33

The municipalities involved are:

3km PZ: Holt

10km SZ: Maple Hill, Ravenshoe, Alder, Mt Albert, East Gwillimbury, Newmarket, Pleasantville, Cedar Valley, Vivian and Ballantrae

CA-2.60

British Columbia - Coordinates: Latitude 49.72 Longitude -124.92

The municipalities involved are:

3km PZ: Comox

10km SZ: Grantham, Courtenay and Royston

CA-2.61

Alberta - Latitude 53.76 Longitude -112.02

The municipalities involved are:

3km PZ: Hairy Hill and Norma

10km SZ: Boian and Warwick

CA-2.62

Saskatchewan - Latitude 49.47 Longitude -103.58

The municipalities involved are:

3km PZ: Halbrite

10km SZ: Weyburn

CA-2.63

Saskatchewan - Latitude 50.0 Longitude -102.98

The municipalities involved are:

3km PZ: Glenavon

10km SZ: Huronville.«

ii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige tilføjes følgende beskrivelse af zone GB-2.122 efter beskrivelsen af zone GB-2.121:

»Det Forenede Kongerige

GB-2.122

On the Island of Whalsay, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N60.34 and W1.01.«

iii)

I oplysningerne vedrørende USA tilføjes følgende beskrivelser af zone US-2.210 til US-2.223 efter beskrivelsen af zone US-2.209:

»USA

US-2.210

State of Idaho - Ada 06

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N

US-2.211

State of Idaho - Canyon 03

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5601572°W 43.6373214°N).

US-2.212

State of Idaho - Canyon 05

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5252876°W 43.7007781°N).

US-2.213

State of New Jersey

Monmouth County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.4899182°W 40.1937298°N).

US-2.214

State of Oregon

Lane County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 123.1040971°W 44.2377266°N).

US-2.215

State of Pennsylvania - Berks 07

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.2189347°W 40.4722983°N).

US-2.216

State of Idaho - Canyon 06

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 117.0345763°W 43.8710421°N).

US-2.217

State of Idaho - Canyon 07

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5738993°W 43.6703578°N).

US-2.218

State of Minnesota - Kandiyohi 09

Kandiyohi County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.1435678°W 45.1627774°N).

US-2.219

State of Pennsylvania - Berks 08

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0252129°W 40.5701955°N).

US-2.220

State of Idaho - Ada 08

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.4369480°W 43.5751494°N).

US-2.221

State of South Dakota

Codington County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.4206029°W 45.0104929°N).

US-2.222

State of Minnesota

Dakota County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.1415862°W 44.5914563°N).

US-2.223

State of Pennsylvania - Berks 09

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0276477°W 40.5655261°N).«

2)

I bilag XIV, del 1, foretages følgende ændringer:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada tilføjes følgende rækker vedrørende zone CA-2.55 til CA-2.63 efter rækkerne vedrørende zone CA-2.54:

»CA

Canada

CA-2.55

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

3.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

3.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

4.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

4.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.58

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

5.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

5.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

12.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

12.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

12.5.2022

 

CA-2.62

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

12.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

12.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

13.5.2022«

 

ii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.59 og GB-2.60 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.59

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

13.12.2021

31.5.2022«

iii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.62 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.62

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

11.12.2021

31.5.2022«

iv)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.65 og GB-2.66 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.65

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

14.12.2021

31.5.2022«

v)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.71 til GB-2.73 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.71

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

18.12.2021

31.5.2022«

vi)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.98 og GB-2.99 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.98

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

21.2.2022

31.5.2022«

vii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige tilføjes følgende rækker vedrørende zone GB-2.122 efter rækkerne vedrørende zone GB-2.121:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.122

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

30.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

30.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

30.5.2022«

 

viii)

I oplysningerne vedrørende USA tilføjes følgende rækker vedrørende zone US-2.210 til US-2.223 efter rækkerne vedrørende zone US-2.209:

»US

USA

US-2.210

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

17.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

17.5.2022

 

US-2.216

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.219

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

18.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

18.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

18.5.2022

 

US-2.220

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

19.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

19.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

19.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

19.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

21.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

21.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

21.5.2022

 

US-2.223

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

23.5.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

23.5.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

23.5.2022«

 


Top