EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0806

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/806 af 23. maj 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 om indførelse af endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten og indførelse af endelig antidumpingtold og endelig udligningstold på import af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten, som føres til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller enhver anden struktur på en medlemsstats kontinentalsokkel eller i dens eksklusive økonomiske zone, der er angivet af en medlemsstat i henhold til UNCLOS

C/2022/3138

OJ L 145, 24.5.2022, p. 20–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/806/oj

24.5.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/806

af 23. maj 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 om indførelse af endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten og indførelse af endelig antidumpingtold og endelig udligningstold på import af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten, som føres til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller enhver anden struktur på en medlemsstats kontinentalsokkel eller i dens eksklusive økonomiske zone, der er angivet af en medlemsstat i henhold til UNCLOS

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»antidumpinggrundforordningen«), særlig artikel 9, stk. 4, og artikel 14a,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (2) (»antisubsidiegrundforordningen«), særlig artikel 15, stk. 1, og artikel 24a, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER OG KONTINENTALSOKKEL/EKSKLUSIVE ØKONOMISKE ZONE

1.1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Den 16. juni 2020 indførte Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en endelig antidumpingtold og en endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber (»GFF«) med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten ved henholdsvis Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 (4) (»de gældende foranstaltninger«).

1.2.   Kontinentalsokkel/eksklusive økonomiske zone

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/825 (5), som trådte i kraft den 8. juni 2018 (»pakken om modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter«), indførtes de nye artikler 14a og 24a i henholdsvis antidumpinggrundforordningen og antisubsidiegrundforordningen.

(3)

I henhold til disse artikler kan der også indføres en antidumping- eller udligningstold på enhver dumpingvare eller subsidieret vare, der bringes i betydelige mængder til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller enhver anden struktur i en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, der er angivet af en medlemsstat i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS) (»CS/EEZ«) (6), hvis dette ville forvolde EU-erhvervsgrenen skade.

(4)

Ifølge samme artikler bør Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter betingelserne for en sådan tolds opståen samt procedurerne for meddelelse og angivelse af sådanne varer og betaling af en sådan told, herunder opkrævning, godtgørelse og fritagelse (»toldværktøjet«), og Kommissionen bør først indføre en sådan told fra den dato, hvor toldværktøjet er operationelt. Toldværktøjet (7) trådte i kraft den 2. november 2019.

2.   SAGSFORLØB

2.1.   Delvis genoptagelse af undersøgelserne

(5)

Den 27. maj 2021 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse (8) om genoptagelse af de undersøgelser, der førte til antidumping- og udligningsforanstaltninger vedrørende importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten.

(6)

Genoptagelsen var begrænset til undersøgelsen af, hvorvidt foranstaltningerne bør anvendes på visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten (»de pågældende lande«), der bringes i betydelige mængder til CS/EEZ, da toldværktøjet ikke fandt anvendelse på tidspunktet for indledningen af de undersøgelser, der førte til de gældende foranstaltninger, og Kommissionen kunne således ikke konkludere, om udvidelsen af tolden til at omfatte CS/EEZ var passende.

(7)

Kommissionen havde tilstrækkelige beviser for, at GFF med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten blev bragt ind i betydelige mængder under proceduren for aktiv forædling med henblik på forarbejdning til vindmølleblade, som igen eksporteres til offshorevindmølleparker i CS/EEZ, og at dette vil forvolde EU-erhvervsgrenen skade. EU-erhvervsgrenen har fremlagt en del af disse beviser. Der tilføjes et notat til det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter, med de beviser, som Kommissionen havde til rådighed.

2.2.   Interesserede parter

(8)

Kommissionen underrettede de interesserede parter, som samarbejdede i forbindelse med de undersøgelser, der førte til de gældende foranstaltninger, nemlig Kinas repræsentation, Egyptens repræsentation, de eksporterende producenter og deres forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Kina og Egypten, EU-producenter, ikke forretningsmæssigt forbundne importører i Unionen og brugere i Unionen om genoptagelsen af undersøgelserne.

(9)

De interesserede parter fik mulighed for at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og anmode om en høring med Kommissionen og/eller høringskonsulenten i handelsprocedurer inden for den frist, der er fastsat i meddelelsen. Ingen af de interesserede parter anmodede om at blive hørt af Kommissionens tjenestegrene eller høringskonsulenten i handelsprocedurer.

2.3.   Spørgeskemabesvarelser

(10)

Kommissionen sendte et spørgeskema til de interesserede parter, der samarbejdede i de undersøgelser, der førte til de gældende foranstaltninger.

(11)

Kommissionen modtog spørgeskemabesvarelser fra fire EU-producenter, EU-erhvervsgrenens sammenslutning og en bruger.

(12)

De eksporterende producenter besvarede ikke spørgeskemaet. Kommissionen meddelte Kinas og Egyptens repræsentationer, at den på grund af utilstrækkeligt samarbejde fra de eksporterende producenter i Kina og Egypten havde til hensigt at anvende antidumpinggrundforordningens artikel 18 og antisubsidiegrundforordningens artikel 28 og derfor basere sine konklusioner på de foreliggende faktiske oplysninger. Der blev ikke modtaget bemærkninger til denne meddelelse.

2.4.   Undersøgelsesperiode

(13)

Undersøgelsesperioden var den samme som i den oprindelige undersøgelsesperiode, dvs. den 1. januar 2018 til den 31. december 2018 (»oprindelig undersøgelse«).

2.5.   Den undersøgte vare

(14)

Den undersøgte vare er den samme som i de undersøgelser, der førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger, dvs. stoffer af vævede og/eller stingfæstnede endeløse glasfiberrovings og/eller garn med eller uden andre elementer, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (pre-pregs) og undtagen open mesh-stoffer med en cellestørrelse på over 1,8 mm i både længde og bredde, der vejer mere end 35 g/m2, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, og ex 7019 90 00 (Taric-kode 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 og 7019900084), og med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten (»den undersøgte vare«).

2.6.   Bemærkninger til indledningen af undersøgelsen

(15)

Egyptens repræsentation satte spørgsmålstegn ved lovligheden af de nye bestemmelser i antidumpinggrundforordningen og antisubsidiegrundforordningen (artikel 14a og 24a i de relevante grundforordninger) under De Forenede Nationers havretskonvention (»UNCLOS«) og Unionens toldregler.

(16)

Kommissionen afviste denne påstand. I artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (9) fastsættes det udtrykkeligt, at nogle af bestemmelserne i toldlovgivningen kan finde anvendelse uden for Unionens toldområde på grundlag af særlig lovgivning eller som følge af internationale konventioner. UNCLOS udgør en del af EU-retten. Den eksklusive økonomiske zone er omfattet af del V af UNCLOS, mens kontinentalsoklen er indeholdt i del VI af UNCLOS. Artikel 56 i UNCLOS definerer »Rettigheder, jurisdiktion og pligter for kyststaten i den eksklusive økonomiske zone«, som omfatter »anlæg og benyttelse af kunstige øer, installationer og anlæg«. I artikel 60, stk. 2, i UNCLOS fastsættes det, at »Kyststaten skal have eksklusiv jurisdiktion over sådanne kunstige øer, installationer og anlæg, herunder jurisdiktion med hensyn til told-, afgifts-, sundheds-, sikkerheds- og indvandringslove og -forskrifter.« Listen over spørgsmål, der er opstillet i denne bestemmelse, er ikke udtømmende. Artikel 80 i UNCLOS gør artikel 60 anvendelig også for kontinentalsoklen. Den Internationale Havretsdomstol har givet yderligere vejledning om ovenstående bestemmelse i UNCLOS. Den fandt i sin M/V »Saiga«-dom, at »kyststaten i den eksklusive økonomiske zone har jurisdiktion til at anvende toldlove og -bestemmelser vedrørende kunstige øer, installationer og anlæg (artikel 60, stk. 2). Set i lyset af havretsdomstolen giver konventionen ikke en kyststat beføjelse til at anvende toldlovene med hensyn til andre dele af den eksklusive økonomiske zone, som ikke er nævnt ovenfor« (10). På dette grundlag og i henhold til UNCLOS har Unionen kompetence til at opkræve antidumping- og udligningstold, som er en del af »told-, afgiftslove og forskrifter«. Unionens lovgivningskompetence omfatter også områder, hvor medlemsstaterne har suveræne rettigheder i henhold til folkeretten (11). Kort sagt konkluderede Kommissionen, at der ikke er nogen grund til at imødekomme Egyptens repræsentations anmodning om ikke at anvende artikel 14a og 24a i de relevante grundforordninger.

3.   VURDERING

3.1.   Indledende bemærkninger

(17)

Kommissionen undersøgte bl.a. følgende operationer i den oprindelige undersøgelsesperiode:

reeksport i henhold til EU-toldkodeksen (12) af den undersøgte vare til CS/EEZ

direkte forsendelse af den undersøgte vare fra de pågældende lande til CS/EEZ og

eksport eller reeksport af færdigvarer, der inkorporerer den undersøgte vare, fra EU's toldområde til CS/EEZ, både i tilfælde hvor den undersøgte vare først overgik til fri omsætning i EU's toldområde og dernæst blev indarbejdet i den færdige vare, og i tilfælde hvor den undersøgte vare blev indarbejdet i den færdige vare under en anden toldprocedure (f.eks. under proceduren for aktiv forædling som omhandlet i EU-toldkodeksen).

(18)

Oprindeligt samarbejdede to brugere i forbindelse med undersøgelsen: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A (»SGRE«) og Vestas Wind Systems A/S (»Vestas«). Efter genoptagelsen af undersøgelsen fremsendte dog kun SGRE sin spørgeskemabesvarelse.

(19)

Som anført i betragtning 469 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 og betragtning 1079 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 er disse to brugere blandt de største vindmølleproducenter i Unionen og tegner sig for over 20 % af den samlede EU-efterspørgsel efter GFF. De står tilsammen for over 30 % af den samlede import fra de pågældende lande.

(20)

Som anført i betragtning 464 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 og betragtning 1075 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 er vindmølleproducenter de største brugere af GFF og tegner sig for 60-70 % af den samlede EU-efterspørgsel efter GFF. De øvrige brugere omfatter bådindustrien (ca. 11 %), lastbilfabrikanter (ca. 8 %) og producenter af sportsudstyr (ca. 2 %) samt leverandører af rørfornyelsessystemer (ca. 8 %).

(21)

Vindmølleproducenterne anvender GFF til fremstilling af blade til vindmølleanlæg på kontinentet, som derefter sendes og installeres onshore eller offshore på CS/EEZ.

(22)

I henhold til tabel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 og (EU) 2020/776 var det samlede forbrug af GFF på 168 270 ton i undersøgelsesperioden.

(23)

I undersøgelsesperioden for den oprindelige undersøgelse blev der oprettet nye offshore-vindkraftanlæg i EU med en kapacitet på 2 600 MW. En 8 MW havvindmølle anvender 60 ton GFF til de tre vindmølleblade. I 2018 havde offshoreanlæg i EU's 28 medlemsstater således et forbrug på ca. 19 958 ton GFF og offshoreanlæg i EU's 27 medlemsstater havde et forbrug på ca. 10 118 ton.

3.2.   Egypten

(24)

I 2018 var der ingen import under proceduren for aktiv forædling fra Egypten. Som part i pan-Euro-Middelhavskonventionen drager Egypten fordel af præferencetoldbehandling. Importen af GFF fra Egypten er omfattet af 0 % toldpræferencer i modsætning til 5-7 % MFN-toldsatser. Det følger heraf, at der i 2018 ikke var nogen økonomisk begrundelse for parterne for at importere GFF under proceduren for aktiv forædling fra Egypten.

(25)

I sin spørgeskemabesvarelse angav SGRE, at man i undersøgelsesperioden ikke importerede GFF fra Egypten til anvendelse i CS/EEZ. Vestas besvarede ikke spørgeskemaet og kunne derfor ikke kaste lys over sagen. I den forbindelse bemærkede Kommissionen, at Vestas allerede i den oprindelige undersøgelse ikke havde identificeret separat import med oprindelse i Egypten. På grundlag af de oplysninger, der er fremlagt i den oprindelige undersøgelse, og navnlig oplysninger fremlagt direkte af egyptiske eksportører, importerede Vestas betydelige mængder af GFF fra Egypten under den normale ordning svarende til mellem 5 % og 8 % for EU28's import og mellem 2 % og 5 % af EU28's forbrug (13). Disse tal ville være væsentligt højere for EU27.

(26)

Samtidig havde Vestas betydelige nye EU-offshoreanlæg i 2018 svarende til 30-50 % af alle nye anlæg i EU28 og EU27. Dette tyder på, at der blev indført betydelige mængder af GFF fra Egypten til CS/EEZ i undersøgelsesperioden for den oprindelige undersøgelse. Der findes ingen oplysninger, der modsiger denne konklusion.

(27)

Denne konklusion understøttes endvidere af det faktum, at importen af GFF med oprindelse i Egypten fandt sted umiddelbart efter indførelsen af foranstaltninger under ordningen for aktiv forædling (mere end 230 ton i andet halvår af 2020).

(28)

På grundlag af den foreliggende dokumentation konkluderede Kommissionen derfor, at der blev indført betydelige mængder til CS/EEZ fra Egypten, hvilket var medvirkende til den skade, der allerede var fastslået i den oprindelige undersøgelse.

3.3.   Kina

(29)

I 2018 lå importmængden af GFF fra Kina under ordningen for aktiv forædling på 5 343 ton. Heraf lå importen til medlemsstater med offshoreanlæg på 4 835 ton — 15 % heraf for Det Forenede Kongerige.

(30)

I besvarelsen af spørgeskemaet angav SGRE import af GFF fra Kina både under ordningen for aktiv forædling og den normale ordning for CS/EEZ i Unionen. Mængden af aktiv forædling for EU27 alene udgjorde mellem 1 % og 3 % af EU28's samlede forbrug af GFF og mellem 4 % og 7 % af EU28's samlede import af GFF i undersøgelsesperioden (14). Dette indebærer, at EU27's import og EU27's forbrug ville være endnu større. Da disse mængder er over minimalniveauet, er de i sig selv nok til at forvolde skade — og bidrager således til den skade, der allerede blev fastslået i den oprindelig undersøgelse. Kommissionen mindede endvidere om, at skadesanalysen i den oprindelige undersøgelse var foretaget ved at kumulere importen fra Egypten og Kina. Derfor kan stigninger i importen til CS/EEZ kun bidrage yderligere til skaden, hvilket også blev konstateret i den oprindelige undersøgelse.

4.   FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER

(31)

Alle interesserede parter blev underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for at udvide de eksisterende foranstaltninger over for visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Kina og Egypten til at omfatte CS/EEZ. De fik også en frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger til fremlæggelsen af oplysninger.

(32)

I sine bemærkninger til den endelige fremlæggelse af oplysninger hævdede SGRE, at Kommissionen var forpligtet til at foretage en fuldstændig skadesanalyse i henhold til grundforordningerne, før den kunne beslutte at udvide foranstaltningerne til et nyt område, nemlig CS/EEZ. SGRE hævede endvidere, at Kommissionen begrænsede sin skadesanalyse til mængden af import af GFF fra Kina til CS/EEZ i 2018 og ikke undersøgte tendensen for importen i CS/EEZ i den pågældende periode, dvs. 2015 til 2018.

(33)

Derudover hævdede SGRE, at Kommissionen bør vurdere, om det var i Unionens interesse at indføre foranstaltninger i forbindelse med denne import. Det blev fremført, at det faktum, at Unionens interesse ikke forhindrede indførelsen af foranstaltninger, ikke ufravigeligt betyder, at Unionens interesse ikke kunne forhindre, at foranstaltningerne udvides til CS/EEZ. SGRE hævdede, at udvidelsen af antidumping- og udligningsforanstaltningerne på import af GFF fra Kina og Egypten til import af GFF fra Kina og Egypten til CS/EEZ ikke ville være i Unionens interesse, da det ville være i strid med EU's politik for vedvarende energi til støtte for EU's vindenergis tiltrækningskraft og konkurrenceevne, som stod over for pristryk og generelle spørgsmål vedrørende rentabilitet på grund af de nuværende markedsforhold. SGRE fremhævede endvidere, at EU-producenterne ikke har nok produktionskapacitet til at imødekomme den stigende efterspørgsel. Det blev anført, at siden indførelsen af antidumping- og udligningsforanstaltningerne i 2020 har EU's GFF-industri ikke øget produktionen af GFF og produktionskapaciteten i tilstrækkeligt omfang til at kunne dække den stigende efterspørgsel i EU. Kommissionen bemærkede, at der i denne forbindelse ikke blev fremlagt dokumentation bortset fra en oversigt over planlagte offshorevindanlæg i Europa i perioden 2020 til 2030.

(34)

SGRE hævdede også, at udvidelsen af antidumping- og udligningsforanstaltninger på import af GFF fra Kina til Egypten til import af GFF fra Kina og Egypten til CS/EEZ ville tvinge brugere som SGRE til at udvide eller omstille deres produktion af offshorevindmøllevinger fra EU-lande til ikke-EU-lande, hvilket påvirker beskæftigelsen og leverandørerne i EU.

(35)

SGRE hævdede endvidere, at udvidelsen af antidumping- og udligningsforanstaltningerne på import af GFF fra Kina og Egypten til import af GFF fra Kina og Egypten til CS/EEZ vil medføre en stigning i omkostningerne for brugerne af den pågældende vare.

(36)

Kommissionen bemærkede, at det af meddelelsen om genoptagelse klart fremgik, at genoptagelsen af den oprindelige undersøgelse var begrænset til en undersøgelse af, hvorvidt foranstaltningerne bør gælde for GFF med oprindelse i Kina og Egypten, der bringes i betydelige mængder til CS/EEZ. I de oplysninger, der fremgik af meddelelsen til den sag, der førte til genoptagelsen, blev denne begrænsning bekræftet. Anvendelsesområdet for denne undersøgelse følger direkte af ordlyden i artikel 14a i antidumpinggrundforordningen og artikel 24a i antisubsidiegrundforordningen og er også i fuld overensstemmelse med betragtning 24 i pakken om modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter (15). Den krævede retlige standard i disse bestemmelser er, at dumpingvaren og/eller den subsidierede vare, der bringes i betydelige mængder til CS/EEZ, »ville forvolde EU-erhvervsgrenen skade.«

(37)

Som det klart fremgår af meddelelsen om genoptagelse, var situationens særlige karakter, der førte til denne undersøgelse, det faktum, at toldværktøjet i artikel 14a og 24a ikke fandt anvendelse på tidspunktet for indledningen af den oprindelige undersøgelse. I henhold til artikel 14a, stk. 2, og artikel 24a, stk. 2, blev toldværktøjet derefter tilgængeligt og førte til genoptagelsen af undersøgelsen. Som det også er angivet i meddelelsen om genoptagelse, inkluderede Kommissionen allerede i de oprindelige undersøgelser, som førte til indførelsen af antidumping- og udligningstold, importen af den pågældende vare under proceduren for aktiv forædling i sin undersøgelse og konkluderede, at EU-erhvervsgrenen blev forvoldt væsentlig skade i den betragtede periode. Skadesanalysen i de oprindelige undersøgelser dækkede ikke kun 2018, men hele den betragtede periode, dvs. 2015-2018. Den nuværende undersøgelse er baseret på disse resultater og sigtede mod at fastslå, om udvidelsen af tolden til at omfatte CS/EEZ var hensigtsmæssig. Det blev derfor allerede i forordningen om indførelse af told bekræftet, hvorvidt dumpingvaren/den subsidierede vare, der bringes i betydelige mængder til CS/EEZ, ville forvolde Unionen skade. Genoptagelsen af undersøgelsen bekræftede forekomsten af disse mængder og det hensigtsmæssige i at udvide de nuværende foranstaltninger for at beskytte EU-erhvervsgrenen.

(38)

På denne baggrund og på baggrund af den relevante retlige standard baserede Kommissionen sig på oplysninger, dokumentation og resultater vedrørende skade i de oprindelige undersøgelser. Den nuværende undersøgelse viste, at import, der blev bragt i betydelige mængder til CS/EEZ, blev dumpet og subsidieret, og at de ville forvolde EU-erhvervsgrenen yderligere skade, da de kun kunne forværre erhvervsgrenens skadevoldende situation. Disse påstande blev derfor afvist.

(39)

Med hensyn til påstanden om, at Unionens interesse ikke var omfattet af anvendelsesområdet for de genoptagede undersøgelser, indeholder artikel 14a og 24a i de respektive grundforordninger ingen henvisninger til behovet for at vurdere Unionens interesse. Under alle omstændigheder fremsatte SGRE ingen bemærkninger til dette punkt i forbindelse med indledningen af denne undersøgelse. Kommissionen bemærkede, at SGRE's bemærkninger om Unionens interesse enten er de samme bemærkninger, som allerede blev behandlet og afkræftet i de forordninger, ved hvilke de oprindelige foranstaltninger er indført, eller at de ikke er underbygget. Kommissionens vurdering af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udvide de nuværende foranstaltninger til CS/EEZ, bekræftes derfor, og disse påstande blev afvist.

5.   UDVIDELSE AF FORANSTALTNINGER

(40)

På grundlag af ovenstående bør den gældende antidumping- og udligningstold på importen af vævede og/eller stingfæstnede endeløse glasfiberrovings og/eller garn med eller uden andre elementer, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs), og undtagen open mesh-stoffer med en cellestørrelse på over 1,8 mm i både længde og bredde, der vejer mere end 35 g/m2, med oprindelse i Kina og Egypten, også indføres på stoffer af vævet og/eller stingfæstnede endeløse glasfiberrovings og/eller garn med eller uden andre elementer, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs), og undtagen open mesh-stoffer med en cellestørrelse på over 1,8 mm i både længde og bredde, der vejer mere end 35 g/m2, med oprindelse i Kina og Egypten, som føres til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller enhver anden struktur på en medlemsstats kontinentalsokkel eller i dens eksklusive økonomiske zone, der er angivet af en medlemsstat i henhold til UNCLOS.

(41)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1036.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres endelig antidumpingtold og endelig udligningstold på stoffer af vævede og/eller stingfæstnede endeløse glasfiberrovings og/eller garn med eller uden andre elementer, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (pre-pregs) og undtagen open mesh-stoffer med en cellestørrelse på over 1,8 mm i både længde og bredde, der vejer mere end 35 g/m2 med oprindelse i Kina og Egypten, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, og ex 7019 90 00 (Taric-kode 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 og 7019900084), som reeksporteres i henhold til EU-toldkodeksen til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller enhver anden struktur inden for en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, der er angivet af en medlemsstat i henhold til UNCLOS.

2.   Der indføres endelig antidumpingtold og endelig udligningstold på stoffer af vævede og/eller stingfæstnede endeløse glasfiberrovings og/eller garn med eller uden andre elementer, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs) og undtagen open mesh-stoffer med en cellestørrelse på over 1,8 mm i både længde og bredde, der vejer mere end 35 g/m2, med oprindelse i Kina og Egypten, som i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, og ex 7019 90 00 (Taric-kode 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 og 7019900084), som modtages på en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller enhver anden struktur på en medlemsstats kontinentalsokkel eller i den eksklusive økonomiske zone, der er erklæret af en medlemsstat i henhold til UNCLOS og ikke er omfattet af stk. 1.

3.   Særlige regler for indførelse og opkrævning af antidumping- og udligningstold i henhold til stk. 1 og 2 er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1131 om indførelse af et toldværktøj til gennemførelse af artikel 14a i forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24a i forordning (EU) 2016/1037.

4.   Den endelige antidumpingtold og den endelige udligningstold, der finder anvendelse på nettoprisen, frit Unionens grænse, eller, hvis det er relevant, nettoprisen, frit kontinentalsoklens eller den eksklusive økonomiske zones grænse, ufortoldet, for den i stk. 1 og 2 omhandlede vare, der fremstilles af nedenstående virksomheder:

Det pågældende land

Virksomhed

Endelig antidumpingtold

Endelig udligningstold

Taric-tillægskode

Kina

Jushi Group Co. Ltd

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd

Taishan Fiberglass Inc.

69,0  %

30,7  %

C531

PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp.

37,6  %

17,0  %

C532

Andre virksomheder, som samarbejdede i forbindelse med både antisubsidieundersøgelsen og antidumpingundersøgelsen, og som er opført i bilag I

37,6  %

24,8  %

Se bilag I

Andre virksomheder, som samarbejdede i forbindelse med antidumpingundersøgelsen, men ikke i forbindelse med antisubsidieundersøgelsen, og som er opført i bilag II

34,0  %

30,7  %

Se bilag II

Alle andre virksomheder

69,0  %

30,7  %

C999

Egypten

Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.

20,0  %

10,9  %

C533

Alle andre virksomheder

20,0  %

10,9  %

C999

5.   Anvendelsen af de individuelle antidumping- og udligningstoldsatser, der er fastsat for de i stk. 4 eller i bilag I eller II nævnte virksomheder, er betinget af, at der forelægges en gyldig handelsfaktura for medlemsstaternes toldmyndigheder; handelsfakturaen skal indeholde en erklæring, der er dateret og underskrevet af en af de ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, med angivelse af den pågældendes navn og funktion og med følgende ordlyd: »Undertegnede bekræfter, at den (mængde) af (den pågældende vare), der er solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, er fremstillet af (virksomhedens navn og adresse) (Taric-tillægskode) i (det pågældende land). Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.« Hvis der ikke fremlægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen for »alle andre virksomheder«.

6.   De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

7.   I de tilfælde, hvor udligningstolden er blevet fratrukket antidumpingtolden for visse eksporterende producenter, skal refusionsanmodninger i henhold til artikel 21 i forordning (EU) 2016/1037 også medføre en vurdering af den dumpingmargen, der var gældende for den pågældende eksporterende producent i perioden for undersøgelsen vedrørende refusion.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 af 1. april 2020 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten (EUT L 108 af 6.4.2020, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 af 12. juni 2020 om indførelse af endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten (EUT L 189 af 15.6.2020, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/825 af 30. maj 2018 om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (EUT L 143 af 7.6.2018, s. 1).

(6)  Kontinentalsoklen omfatter havbunden i de undersøiske områder, der i hele den naturlige forlængelse af dens landterritorium strækker sig ud over søterritoriet, til yderkanten af kontinentalmargenen, eller til en afstand af 200 sømil fra de basislinjer, hvorfra bredden af søterritoriet måles, i tilfælde hvor kontinentalmargenens yderkant ikke strækker sig ud hertil, hvorimod den eksklusive økonomiske zone er et område beliggende ud over og stødende op til et søterritorium, som ikke må strække sig udover 200 sømil (jf. navnlig artikel 55 i De Forenede Nationers havretskonvention (»UNCLOS«)). Kunstige øer er landområder omgivet af vand, som er beliggende over vandets overflade, og som ikke er naturligt skabte, men skyldes menneskelig byggeaktivitet. Disse øer kan anvendes til at understøtte udforskning eller udnyttelse af havbunden, eller de kan anvendes til at understøtte udvinding af energi fra vand, strømme og vind. De kan anvendes som leveringssted for dumpede/subsidierede varer, som f.eks. rør til at forbinde platforme til kysten eller til at udvinde kulbrinter fra havbunden, boreudstyr og boreplatforme eller vindturbiner. Faste eller flydende anlæg og enhver anden struktur er konstruktioner, herunder installationer, såsom platforme, uanset om de er fastgjort til havbunden eller flydende, som er bestemt til udforskning eller udnyttelse af havbunden. De omfatter desuden konstruktioner på stedet med henblik på udvinding af energi fra vand, strømme og vind. Den undersøgte vare kan også leveres til anvendelse på disse konstruktioner.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1131 af 2. juli 2019 om indførelse af et toldværktøj til gennemførelse af artikel 14a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 (EUT L 179 af 3.7.2019, s. 12).

(8)  Meddelelse om en delvis genoptagelse af de undersøgelser, der førte til antidumping- og antisubsidieforanstaltninger vedrørende importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten (EUT C 199 af 27.5.2021, s. 6).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(10)  Saint Vincent og Grenadinerne mod Guinea, 1. juli 1999, ITLOS liste over sager, nr. 2.

(11)  Sag C-6/04, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, Sml. 2005 I, s. 9056, præmis 117.

(12)  Forordning (EU) nr. 952/2013.

(13)  Af fortrolighedshensyn er der angivet intervaller.

(14)  Af fortrolighedshensyn er der angivet intervaller.

(15)  Forordning (EU) 2018/825.


BILAG I

Andre virksomheder, som samarbejdede i forbindelse med både antisubsidieundersøgelsen og antidumpingundersøgelsen

Virksomhedens navn

Taric-tillægskode

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd

B995

Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd

C534

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd

C535

Neijiang Huayan Electronic Materials Co., Ltd

C537

NMG Composites Co., Ltd

C538

Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd

C539


BILAG II

Andre virksomheder, som samarbejdede i forbindelse med antidumpingundersøgelsen, men ikke i antisubsidieundersøgelsen

Virksomhedens navn

Taric-tillægskode

Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

C536


Top