EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0625

Rådets forordning (EU) 2022/625 af 13. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

ST/8103/2022/INIT

OJ L 116, 13.4.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/625/oj

13.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/625

af 13. april 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2022/627 af 13. april 2022 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 (2) giver virkning til visse foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/145/FUSP (3), herunder indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem.

(2)

I lyset af den humanitære krise som følge af Den Russiske Føderations væbnede styrkers uprovokerede invasion af Ukraine vedtog Rådet den 13. april 2022 afgørelse (FUSP) 2022/627 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP med henblik på at medtage en undtagelse til indefrysning af aktiver tilhørende og restriktioner for tilrådighedsstillelse af pengemidler og økonomiske ressourcer for udpegede personer, enheder og organer for visse klart definerede kategorier af organer, personer, enheder, organisationer og agenturer udelukkende til humanitære formål i Ukraine.

(3)

Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 269/2014 indsættes følgende artikel:

»Artikel 2a

1.   Artikel 2, stk. 2, gælder ikke for pengemidler eller økonomiske ressourcer, som er stillet til rådighed af organisationer og agenturer, som er søjlevurderede af Unionen, og med hvilke Unionen har undertegnet en finansiel partnerskabsrammeaftale, på grundlag af hvilken organisationerne og agenturerne fungerer som Unionens humanitære partnere, forudsat at leveringen af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendig udelukkende til humanitære formål i Ukraine.

2.   I tilfælde, der ikke er omfattet af denne artikels stk. 1, og uanset artikel 2 kan de kompetente myndigheder på generelle eller specifikke betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, meddele specifikke eller generelle tilladelser til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til at stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, forudsat at leveringen af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendig udelukkende til humanitære formål i Ukraine.

3.   Foreligger der ikke et afslag, en anmodning om oplysninger eller en meddelelse om yderligere tid fra den kompetente myndighed senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af en anmodning om tilladelse i medfør af stk. 2, anses tilladelsen for at være givet.

4.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der meddeles i medfør af stk. 1 og 2, senest 2 uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 116 af 13.4.2022.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rådet afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).


Top