EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0546

Kommissionens forordning (EU) 2022/546 af 31. marts 2022 om et midlertidigt forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører et EU-medlemsstats flag

C/2022/2167

OJ L 107, 6.4.2022, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/546/oj

6.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/546

af 31. marts 2022

om et midlertidigt forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører et EU-medlemsstats flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2022/109 (2) er der fastsat kvoter for 2022.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter bestanden af rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag eller er registreret i en EU-medlemsstat, nået et sådant omfang, at den kvote, der er tildelt for perioden indtil den 1. juli 2022, er opbrugt.

(3)

Derfor er det nødvendigt at forbyde målrettet fiskeri efter den pågældende bestand til og med den 30. juni 2022 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som er tildelt Den Europæiske Unions medlemsstater for bestanden af rødfiskarter i NAFO 3M for perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Forbud

Målrettet fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i artikel 1, fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag eller er registreret i en EU-medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i bilaget, til og med den 30. juni 2022.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2022.

På Kommissionens vegne

For formanden

Virginijus SINKEVIČIUS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2022/109 af 27. januar 2022 om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande (EUT L 21 af 31.1.2022, s. 1).


BILAG

Nr.

01/TQ109

Medlemsstat

Den Europæiske Union (alle medlemsstater)

Bestand

RED/N3M.

Art

Rødfiskarter (Sebastes spp.)

Område

NAFO 3M

Dato for fiskestop

25. marts 2022, kl. 24.00 UTC, til og med 30. juni 2022


Top