EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0527

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/527 af 1. april 2022 om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash« (EØS-relevant tekst)

C/2022/1929

EUT L 105 af 4.4.2022, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/527/oj

4.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 105/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/527

af 1. april 2022

om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 11. december 2018 indgav Procter & Gamble Services Company NV en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om godkendelse af et enkelt biocidholdigt produkt benævnt »ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash« af produkttype 2, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, samt tilvejebragte en skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Belgien var indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-ER045796-14 i registret over biocidholdige produkter.

(2)

»ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash« indeholder aktivt chlor, der frigives af natriumhypochlorit, som det aktivstof, der er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Den 25. november 2020 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for agenturet.

(4)

Den 5. juli 2021 fremlagde agenturet en udtalelse (2) for Kommissionen, udkastet til resumé af egenskaberne for det biocidholdige produkt »ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash« (»resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om det enkelte biocidholdige produkt i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5)

I udtalelsen konkluderes det, at »ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash« er et »enkelt biocidholdigt produkt« som defineret i artikel 3, stk. 1, litra r), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktet, forudsat at det er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1.

(6)

Den 30. juli 2021 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7)

Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og finder derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash«.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0026814-0000 til Procter & Gamble Services Company NV for tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det enkelte biocidholdige produkt »ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber som angivet i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 24. april 2022 indtil den 31. marts 2032.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  ECHA opinion of 16 June 2021 on the Union authorisation of the biocidal product »Ariel chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash« (ECHA/BPC/282/2021). https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.


BILAG

Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

Produkttype 2 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr (Desinfektionsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0026814-0000

R4BP aktivnummer: EU-0026814-0000

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Produktets handelsnavn(e)

Handelsnavn

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

1.2.   Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse

Navn

Procter & Gamble Services Company NV

Adresse

Temselaan 100, 1853 Brussels Belgien

Godkendelsesnummer

EU-0026814-0000

R4BP aktivnummer

EU-0026814-0000

Godkendelsesdato

24. april 2022

Godkendelsens udløbsdato

31. marts 2032

1.3.   Producent(er) af produktet

Producentens navn

Sutter Industries S.p.A

Producentens adresse

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Italien

Placering af produktionsanlæg

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Italien

1.4.   Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof

Aktivt chlor frigivet fra natriumhypochlorit

Producentens navn

ALTAIR CHIMICA S.p.A.

Producentens adresse

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Saline di Volterra (PI) Italien

Placering af produktionsanlæg

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Saline di Volterra (PI) Italien

2.   PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Aktivt chlor frigivet fra natriumhypochlorit

 

Aktivstof

 

 

9,05

Natriumhypochlorit

Natriumhypochlorit

Ikke-aktivt stof

7681-52-9

231-668-3

9,5

2.2.   Formuleringstype

SL — Vandpløseligt koncentrat

3.   FARESÆTNINGER OG SIKKERHEDSSÆTNINGER

Faresætninger

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Kan ætse metaller.

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger

Opbevares kun i originalemballagen.

Indånd ikke damp.

Vask hænder grundigt efter brug.

Undgå udledning til miljøet.

Bær beskyttelseshandsker.

Bær øjenbeskyttelse.

Bær beskyttelsestøj.

Ring omgående til giftinformation eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Udslip opsamles.

Opbevares under lås.

Indholdet bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

Beholderen bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R)

4.1.   brug beskrivelse

Tabel 1. Brug # 1 — Desinfektion af vasketøj (maskinvask) i skylletrinnet efter vasken

Produkttype

PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Videnskabeligt navn: Ingen data

Almindeligt navn: Bakterier

Udviklingsstadie: Ingen data

Videnskabeligt navn: Ingen data

Almindeligt navn: Gærsvampe

Udviklingsstadie: Ingen data

Anvendelsesområde

Indendørs

I professionelle vaskemaskiner (som f.eks. vaskemaskiner på restauranter, hoteller, plejehjem og faciliteter uden for sundhedssektoren) via lukkede automatiske doseringssystemer: Desinfektion af linned efter rengøring. Produktet kan kun anvendes med Procter & Gamble professionelt automatisk doseringsudstyr. Dette produkt er ikke godkendt til manuel dosering.

Anvendelsesmetode(r)

Metode: lukket system

Detaljeret beskrivelse:

-

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Anvendelseshyppighed: 10,0 ml/l

Fortynding:

Antal og timing for ansøgning:

Produktet tilsættes én gang ved hjælp af automatisk dosering til desinfektion af rent vasketøj: efter vaske/rengøringstrinnet udført med Ariel S1 Actilift detergent (handelsnavn på Ariel System S1) tømmes/pumpes vandet ud. Efter påfyldning af frisk vand tilsættes produktet i hovedvasken/det første skylletrin.

Produktet er effektivt på rene emner, når det anvendes ved 10 ml/l med en kontakttid på 15 min ved +40 °C (væskeforhold = 1:5 med 4 kg ballastvægt)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

10-20 l HDPE-beholder med sprøjtestøbt håndtag, sikkerhedslås og nøglehætte. UN-certificeret til farligt gods.

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

5.   GENERELLE ANVISNINGER TIL BRUG (1)

5.1.   Brugsanvisning

Det biocidholdige produkt ARIEL Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash er udelukkende beregnet til brug i hovedvask — efter forvask med Procter & Gamble professionelt doseringsudstyr til desinfektion af rent vasketøj:

Trin 1 rengøring med Ariel System S1 (kan enten være i form af forvask eller hovedvask) ved 40 °C i 10 min: Vaskevandet tømmes/pumpes ud, hvorefter der påfyldes frisk vand forud for trin 2.

Trin 2 desinfektion: dette kan være i form af hovedvask (hvis det første trin er en forvask) eller første skylletrin (hvis det første trin er en hovedvask). Det andet trin, som indeholder ARIEL Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash, udføres altid i 15 min ved 40 °C. Det efterfølges af 1-2 skylle- og udtømningstrin og afsluttes med en centrifugering.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Under håndteringen af produktet og i forbindelse med vedligeholdelsen af maskinerne (reparation af defekt doseringssystem):

Brug beskyttende kemikalieresistente handsker (EN374).

Brug beskyttelsesbriller (EN166).

Brug heldækkende beskyttelsesdragt (specificeret af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

I tilfælde af indtagelse

:

Skyl øjeblikkeligt munden. Giv den berørte person noget at drikke, hvis denne er i stand til at synke. Fremkald IKKE opkastning. Ring 112/efter en ambulance med henblik på lægehjælp.

Ved kontakt med huden

:

Vask øjeblikkeligt med rigeligt vand. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Vask med sæbe og vand, og fortsæt skylning i 15 minutter. Ring til GIFTINFORMATION eller en læge.

Ved kontakt med øjnene

:

Skyl øjeblikkeligt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Ring omgående 112/efter en ambulance med henblik på lægehjælp.

Ved indånding

:

Flyt personen til et sted med frisk luft, og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til GIFTINFORMATION eller en læge.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Til inddæmning:

Absorberet stof opsamles i beholdere, der kan lukkes. Undlad brugen af metalbeholdere.

Rengøringsmetoder:

Små mængder flydende udslip: opsuges i ikke-brændbart absorberende materiale og opsamles i beholdere med henblik på bortskaffelse. Store udslip: Udslippet inddæmmes og pumpes over i egnede beholdere. Undlad brugen af metalbeholdere.

Bortskaffelse:

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde i henhold til lokale/regionale/nationale bestemmelser.

Hæld ikke ubrugt produkt ud på jorden, i vandløb, i rør (vask, toiletter …) eller ned i afløbene.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevaringsbetingelser:

Opbevares i den originale beholder.

Materialer, der skal undgås:

Metaller. syrer. Reagerer med (visse) syrer: frigivelse af (meget) toksiske gasser/dampe (klor). Kan ætse metaller.

Blandet opbevaring er forbudt:

Må kun opbevares i den originale emballage, på et køligt, godt ventileret sted, væk fra (stærke) syrer.

Opbevaringsområde:

Opbevares på et køligt sted. Opbevares et tørt sted.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Beskyttes mod frost.

Beskyttes mod direkte sollys.

Holdbarhedstid: 12 måneder

6.   ANDRE OPLYSNINGER


(1)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.


Top