EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0332

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/332 af 25. februar 2022 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

ST/6567/2022/INIT

OJ L 53, 25.2.2022, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/332/oj

25.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/332

af 25. februar 2022

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

I sine konklusioner af den 24. og 25. juni 2021 opfordrede Det Europæiske Råd Rusland til fuldt ud at påtage sig sit ansvar for at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne som en central betingelse for enhver væsentlig ændring af Unionens holdning. Det understregede, at det er nødvendigt, at Unionen og dens medlemsstater reagerer beslutsomt og koordineret på enhver yderligere skadelig, ulovlig og ødelæggende aktivitet fra Ruslands side, idet alle instrumenter, som Unionen råder over, udnyttes fuldt ud, og der sikres koordination med partnere. Med henblik herpå opfordrede Det Europæiske Råd også Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") til at forelægge muligheder for yderligere restriktive foranstaltninger, herunder økonomiske sanktioner.

(4)

I sine konklusioner af 16. december 2021 understregede Det Europæiske Råd det presserende behov for, at Rusland nedtrapper spændingerne forårsaget af den militære opbygning langs sin grænse til Ukraine og den aggressive retorik. Det gentog sin fulde støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet. Det Europæiske Råd, som tilskyndede til en diplomatisk indsats og støttede Normandietkvartetten i at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne, erklærede, at enhver yderligere aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(5)

Den 24. januar 2022 godkendte Rådet konklusioner, hvori det fordømmer Ruslands fortsatte aggressive handlinger og trusler mod Ukraine og opfordrer Rusland til at deeskalere, overholde folkeretten og deltage konstruktivt i dialog gennem de etablerede internationale mekanismer. Rådet bekræftede på ny Unionens fulde tilslutning til de centrale principper, som den europæiske sikkerhed bygger på, og som er nedfældet i De Forenede Nationers (FN's) pagt og de grundlæggende dokumenter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, herunder Helsingforsslutakten og Parischartret. Disse centrale principper omfatter navnlig staternes suveræne ligeberettigelse og territoriale integritet, grænsernes ukrænkelighed, afståelse fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt samt staters frihed til at ændre eller vælge deres egne sikkerhedsordninger. Rådet erklærede, at disse principper hverken er til forhandling eller kan revideres eller omfortolkes, og at Ruslands krænkelse heraf står i vejen for et fælles og udeleligt sikkerhedsområde i Europa og truer freden og stabiliteten på det europæiske kontinent. Rådet minder om Det Europæiske Råds konklusioner af 16. december 2021 og gentog, at enhver yderligere militær aggression fra Ruslands side mod Ukraine vil få enorme konsekvenser og alvorlige omkostninger, herunder en bred vifte af sektorspecifikke og individuelle restriktive foranstaltninger, der vil blive vedtaget i samarbejde med partnerne.

(6)

Den 19. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne udtrykte bekymring over den massive opbygning af russiske væbnede styrker i og omkring Ukraine og opfordrede Rusland til at indgå i en meningsfuld dialog, diplomati, udvise tilbageholdenhed og nedtrappe ved at foretage en væsentlig tilbagetrækning af de militære styrker nær Ukraines grænser. Unionen erklærede, at enhver yderligere russisk militær aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(7)

Den 21. februar 2022 undertegnede præsidenten for Den Russiske Føderation et dekret, der anerkender "uafhængigheden og suveræniteten" for de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og beordrede udsendelse af russiske væbnede styrker til disse områder.

(8)

Den 22. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne fordømte denne ulovlige handling, som underminerer Ukraines suverænitet og uafhængighed og er et alvorligt brud på folkeretten og internationale aftaler, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten, Parischartret og Budapestmemorandummet samt Minskaftalerne og FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015). Den højtstående repræsentant opfordrede indtrængende Rusland til som part i konflikten at trække sin anerkendelse tilbage, opfylde sine tilsagn, overholde folkeretten og vende tilbage til drøftelserne i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe. Han meddelte, at Unionen ville reagere på disse seneste overtrædelser fra Ruslands side ved hurtigst muligt at vedtage yderligere restriktive foranstaltninger.

(9)

Den 24. februar 2022 annoncerede præsidenten for Den Russiske Føderation en militær operation i Ukraine, og russiske bevæbnede styrker indledte et angreb på Ukraine. Dette angreb er en grov krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

(10)

Den 24. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne på det kraftigste fordømte den Russiske Føderations bevæbnede styrkers uprovokerede invasion af Ukraine og Belarus' involvering i denne aggression mod Ukraine. Den højtstående repræsentant meddelte, at Unionens svar vil omfatte både sektorspecifikke og individuelle restriktive foranstaltninger.

(11)

I betragtning af den alvorlige situation mener Rådet, at medlemmerne af Det Nationale Sikkerhedsråd, der støttede Ruslands øjeblikkelige anerkendelse af de to selvudråbte republikker Donetsk og Luhansk bør tilføjes på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014. Desuden bør listen omfatte de personer, der lettede Ruslands militære aggression fra Belarus, samt de medlemmer af Statsdumaen, der endnu ikke er opført på listen, og som ratificerede regeringsafgørelsen om "traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk".

(12)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, føjes til listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2022.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Følgende personer og enheder tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014:

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

"572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, født GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Fødselsdato: 2.7.1970

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Fødselsdato: 1.4.1953

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Fødselsdato: 11.9.1999

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Fødselsdato: 12.4.1955

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Fødselsdato: 8.2.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Fødselsdato: 3.8.1950

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Fødselsdato: 11.8.1949

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Fødselsdato: 2.11.1966

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Fødselsdato: 17.8.1957

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Fødselsdato: 21.5.1974

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Fødselsdato: 28.2.1955

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Fødselsdato: 16.5.1996

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Fødselsdato: 25.2.1984

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Fødselsdato: 21.9.1977

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Fødselsdato: 23.9.1988

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Fødselsdato: 3.4.1958

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Fødselsdato: 1.6.1956

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Fødselsdato: 7.9.1958

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Fødselsdato: 3.9.1969

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Fødselsdato: 30.5.1968

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Fødselsdato: 18.7.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Fødselsdato: 9.1.1951

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Fødselsdato: 12.1.1977

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Fødselsdato: 23.10.1978

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Fødselsdato: 16.3.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Fødselsdato: 27.1.1967

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Fødselsdato: 21.6.1964

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Fødselsdato: 3.1.1982

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Fødselsdato: 3.1.1961

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Fødselsdato: 10.9.1970

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Fødselsdato: 22.7.1954

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Fødselsdato: 17.7.1972

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Fødselsdato: 1.2.1970

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Fødselsdato: 11.8.1993

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Fødselsdato: 5.11.1953

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Fødselsdato: 28.9.1957

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Fødselsdato: 30.8.1966

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Fødselsdato: 21.11.1962

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Fødselsdato: 24.12.1974

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Fødselsdato: 21.9.1959

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Fødselsdato: 6.8.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Fødselsdato: 8.7.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Fødselsdato: 21.5.1958

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Fødselsdato: 6.2.1964

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Fødselsdato: 8.11.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Fødselsdato: 19.9.1981

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Fødselsdato: 31.1.1969

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Fødselsdato: 25.3.1968

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Fødselsdato: 22.5.1972

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyeva SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Fødselsdato: 8.8.1948

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Fødselsdato: 15.8.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Fødselsdato: 9.4.1985

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Fødselsdato: 24.7.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Fødselsdato: 4.7.1958

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Fødselsdato: 15.4.1982

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Fødselsdato: 19.8.1977

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Fødselsdato: 1.3.1957

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Fødselsdato: 19.4.1967

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Fødselsdato: 25.4.1952

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Fødselsdato: 4.2.1975

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Fødselsdato: 26.10.1974

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Fødselsdato: 8.4.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Fødselsdato: 20.12.1971

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Fødselsdato: 11.6.1978

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Fødselsdato: 22.11.1955

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Fødselsdato: 23.12.1963

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Fødselsdato: 20.10.1976

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Fødselsdato: 25.1.1962

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Fødselsdato: 20.6.1971

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Fødselsdato: 17.10.1966

Køn: kvinde

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Fødselsdato: 27.4.1988

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Fødselsdato: 18.6.1986

Køn: mand

Medlem af Statsdumaen, som har ratificeret regeringsafgørelserne om traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand mellem Den Russiske Føderation og Folkrerepublikken Donetsk og mellem Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Luhansk.

25.2.2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Fødselsdato: 14.9.1965

Køn: mand

Næstformand for det nationale sikkerhedsråd. Har som medlem af det nationale sikkerhedsråd støttet Ruslands øjeblikkelige anerkendelse af de to selvudråbte republikker.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Fødselsdato: 3.5.1966

Køn: mand

Premierminister i Den Russiske Føderation. Har som medlem af det nationale sikkerhedsråd støttet Ruslands øjeblikkelige anerkendelse af de to selvudråbte republikker.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Fødselsdato: 11.5.1961

Køn: mand

Indenrigsminister i Den Russiske Føderation. Har som medlem af det nationale sikkerhedsråd støttet Ruslands øjeblikkelige anerkendelse af de to selvudråbte republikker.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Fødselsdato: 31.1.1953

Køn: mand

Den Russiske Føderations særlige repræsentant for spørgsmål vedrørende miljøaktiviteter, økologi og transport. Har som medlem af det nationale sikkerhedsråd støttet Ruslands øjeblikkelige anerkendelse af de to selvudråbte republikker.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Fødselsdato: 10.11.1965

Køn: mand

Repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det centrale føderale distrikt, fuldgyldig statsrådgiver i Den Russiske Føderation. Har som medlem af det nationale sikkerhedsråd støttet Ruslands øjeblikkelige anerkendelse af de to selvudråbte republikker.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Fødselsdato: 1977

Stilling: Chef for Gomelgrænsegruppen

Rang: Oberst

Fødested: Kharkiv, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Vladislav Bruev er chef for den belarusiske Gomelgrænsegruppe. I denne rolle er han ansvarlig for tilsynet med sikkerheden ved grænsen i Gomel oblast, herunder grænsen mellem Belarus og Ukraine, og med personers og varers passage af denne grænse. Russiske tropper krydsede grænsen mellem Belarus og Ukraine i Gomel oblast under Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

650.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Stilling: Chef for Mozyrgrænseafdelingen

Rang: oberst

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Oleg Eibatov er den belarusiske chef for Mozyrgrænseafdelingen. I denne rolle er han ansvarlig for tilsynet med sikkerheden ved grænsen i Mozyrområdet, herunder grænsen mellem Belarus og Ukraine, og med personers og varers passage af denne grænse. Russiske tropper krydsede grænsen mellem Belarus og Ukraine i Mozyrområdet under Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Stilling: Chef for Pinskgrænseafdelingen

Rang: oberst

Fødselsdato: 1979

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Dmitry Vinnikov er chef for den belarusiske Pinskgrænseafdeling. I denne rolle er han ansvarlig for tilsynet med sikkerheden ved grænsen i Pinskområdet, herunder grænsen mellem Belarus og Ukraine, og med personers og varers passage af denne grænse. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Russiske tropper krydsede grænsen mellem Belarus og Ukraine i Pinskområdet Ruslands militære aggression mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Stilling: Stabschef for militærenhed 65408/Luninetsflyveplads

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Aleksandr Pashkevich er stabschef for den belarusiske enhed 65408/Luninetsflyveplads. I denne rolle deltog han i Ruslands militære opbygning på Luninetsflyvepladsen, som var en del af forberedelsen og lettelsen af den militære aggression den 24. februar 2022. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet Ruslands militære aggression mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей Лукьянович)

Stilling: Militærpilot, oberst, viceøverstbefalende for luftvåbnet og luftforsvarsstyrkerne – luftfartschef i Belarus, øverstbefalende for militærenhed 06752 / Machulischiflyveplads

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Oberst Lukyanovich Andrei er militærpilot, viceøverstbefalende for luftvåbnet og luftforsvarsstyrkerne/luftfartschef i Belarus og øverstbefalende for militærenhed 06752 / Machulischiflyveplads. I denne rolle deltog han i Ruslands og Belarus' fælles militærøvelser forud for den militære opbygning ved den ukrainske grænse, som forberedte den militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet Ruslands militære aggression mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Stilling: Øverstbefalende for 116th Guards Assault Aviation Radomskaya Red Banner Base/Lidaflyvepladsen

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Aleksandr Krivets er øverstbefalende for Belarus' 116th Guards Assault Aviation Radomskaya Red Banner Base/Lidaflyveplads. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet Ruslands militære aggression. I denne rolle deltog han i Ruslands militære opbygning på Lidaflyveplads forud for Ruslands militære aggression den 24. februar 2022. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Stilling: Militærpilot, oberst, øverstbefalende for militærenhed 54804, øverstbefalende for 61st Fighter Air Base / Baranovichiflyvepladsen

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Oberst Yuri Pyzhik er militærpilot og øverstbefalende for Belarus' 61st Fighter Air Base / Baranovichiflyvepladsen. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet Ruslands militære aggression mod Ukraine. I denne rolle deltog han i Ruslands og Belarus' fælles militærøvelser forud for den militære opbygning ved den ukrainske grænse, som forberedte Ruslands militære aggression den 24. februar 2022. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Stilling: Stabschef – første stedfortrædende øverstbefalende for den vestlige operative kommando

Fødselsdato: 11.7.1972

Fødested: landsbyen Kamenyuki, Kamenetskydistriktet, Brestregionen/oblast, tidligere USSR (nu Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk er stabschef og første stedfortrædende øverstbefalende for den vestlige operative kommando. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet Ruslands militære aggression. I denne stilling er han ansvarlig for, at tropper under hans kommando deltog i Ruslands og Belarus' fælles militærøvelser forud for den militære opbygning ved den ukrainske grænse, som forberedte og lettede Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Stilling: Chef for hoveddirektoratet for de væbnede styrkers kamptræning

Rang: generalmajor

Fødselsdato: 1.1.1968

Fødested: Gomel oblast, tidligere USSR (nu Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Andrei Konstantinovich Nekrashevich er chef for Belarus' hoveddirektorat for Republikken Belarus' væbnede styrkers kamptræning. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. I denne stilling er han ansvarlig for tilsynet med fælles kamptræning for Belarus' væbnede styrker og udenlandske staters væbnede styrker. Han har offentligt påskønnet Belarus' og Ruslands fælles militærøvelser, som forberedte og lettede Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Fødselsdato: 14.5.1969

Fødested: Velyka Pader, Slutskdistriktet, Minskregionen, tidligere USSR (nu Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Viktor Vladimirovich Gulevich er chef for generalstaben for Belarus' væbnede styrker – første viceforsvarsminister for Republikken Belarus. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet Ruslands militære aggression mod Ukraine. I denne stilling har han støttet, ført tilsyn og med offentlig kommenteret Belarus' og Ruslands fælles militærøvelser, som forberedte og lettede Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH

(Вольфович Александр Григорьевич)

Stilling: Statssekretær i sikkerhedsrådet

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Volfovich Aleksandr Grigoryevich er statssekretær i Republikken Belarus’ sikkerhedsråd og har ifølge lokale militære kilder ført tilsyn med militærøvelsen "Allied Resolve 2022", som forberedte og lettede Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK

Stilling: Viceforsvarsminister i Belarus, generalmajor

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Andrey Zhuk er viceforsvarsminister i Republikken Belarus. Han deltog i denne rolle i Ruslands og Belarus' fælles militærøvelser forud for den militære opbygning ved den ukrainske grænse, som forberedte og lettede Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO

Stilling: Generalmajor, viceforsvarsminister for udrustning, udrustningschef

Fødselsdato: 2.4.1968

Fødested: Kostyukovichi, Mogilyovregionen

Køn: mand

Sergei Simonenko er generalmajor, viceforsvarsminister for udrustning, chef for udrustning i Republikken Belarus. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet og lettet Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022, navnlig ved at være vært for og deltage i Belarus’ og Ruslands væbnede styrkers fælles militærøvelser i ugerne forud for den militære aggression. I rollen som generalmajor og viceforsvarsminister for udrustning i Republikken Belarus er Sergei Simonenko derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

662.

Andrei BURDYKO

Stilling: Generalmajor, viceforsvarsminister for logistik, logistikchef

Fødested: Pleshchenitsy, Minskregionen.

Køn: mand

Andrei Burdyko er generalmajor, viceforsvarsminister for logistik, logistikchef, i Republikken Belarus. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet og lettet Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022, navnlig ved at være vært for og deltage i Belarus’ og Ruslands væbnede styrkers fælles militærøvelser i ugerne forud for den militære aggression. I rollen som generalmajor og viceforsvarsminister for logistik i Republikken Belarus er Andrei Burdyko derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Køn: mand

Nikolai Rogashchuk er rådgiver for præsident Aleksandr Lukasjenko og inspektør i Gomelregionen. I denne rolle har han støttet Ruslands og Belarus' fælles militærøvelser, der forberedte Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022.

Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Stilling: Generalmajor, øverstbefalende for de væbnede styrkers specialstyrker

Fødselsdato: 3.9.1967

Fødested: Budapest, Ungarn

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Vadim Denisenko er generalmajor, øverstbefalende for specialstyrkerne. I denne rolle deltog han i Ruslands og Belarus' fælles militærøvelser forud for den militære opbygning ved den ukrainske grænse, som forberedte Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet Ruslands militære aggression mod Ukraine. Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Stilling: Oberstløjtnant, øverstbefalende for enhed 65408 / Luninetsflyveplads

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Aleksandr Lozitsky er oberstløjtnant i Belarus' militær og øverstbefalende for enhed 65408 / Luninetsflyveplads. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet Ruslands militære aggression mod Ukraine. I denne rolle deltog han i Ruslands og Belarus' fælles militærøvelser forud for den militære opbygning ved den ukrainske grænse, som forberedte Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022.

Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Stilling: Generalmajor, øverstbefalende for den vestlige operationelle kommando

Fødselsdato: 5.2.1971

Fødested: Mogilev, tidligere USSR (nu Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Igor Viktorovich Demidenko er generalmajor og øverstbefalende for den vestlige operative kommando i Republikken Belarus. Han er en del af den belarusiske hær, som har støttet Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24. februar 2022. I denne stilling er han ansvarlig for, at tropper under hans kommando deltog i Ruslands og Belarus' fælles militærøvelser, som forberedte og lettede Ruslands militære aggression mod Ukraine. Han deltog også og førte tilsyn med sine troppers deltagelse i disse øvelser.

Igor Viktorovich Demidenko er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(alias Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Fødselsdato: 1968

Fødested: Kozlovshchina i Dyatlovodistriktet, Grodno oblast

Telefon: (+375162) 21-23-32

Køn: mand

Yuri Vitoldovich Shuleyko er formand for den regionale eksekutivkomité i Brest. I denne rolle er han ansvarlig for mobilisering og civilforsvar samt involveret i militærorganisationer, herunder i forbindelse med Ruslands og Belarus' fælles militærøvelser, der fandt sted i nærheden af Brest forud for Ruslands militære aggression mod Ukraine den 24 februar 2022.

Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Stilling: Formand for den regionale eksekutivkomité i Gomel

Fødselsdato: 23.7.1974

Fødested: landsbyen Burdevichi, Korelichidistriktet, tidligere USSR (nu Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Ivan Ivanovich Krupko er formand for den regionale eksekutivkomité i Gomel. I denne rolle er han ansvarlig for at føre tilsyn med regionens lokale eksekutive og administrative organers involvering med militære myndigheder og for gennemførelse af forsvars- og statssikkerhedsspørgsmål. I Gomelregionen gennemførte Rusland og Belarus fælles militærøvelser forud for Ruslands militære aggression mod Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for og støtter aktivt tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович ПУТИН)

Stilling: Præsident for Den Russiske Føderation

Fødselsdato: 7.10.1952

Fødested: Leningrad (nu Skt. Petersburg), det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Vladimir Putin er præsident for Den Russiske Føderation.

Den 22. februar 2022 undertegnede han et dekret, der anerkender "uafhængigheden og suveræniteten" for de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine, og beordrede udsendelse af russiske væbnede styrker til disse områder.

Den 24. februar 2022 beordrede han en militær operation i Ukraine, og russiske bevæbnede styrker indledte et angreb på Ukraine. Et sådant angreb er en grov krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Vladimir Putin er ansvarlig for aktivt at støtte tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Stilling: Udenrigsminister for Den Russiske Føderation

Fødselsdato: 21.3.1950

Fødested: Moskva, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Køn: mand

Udenrigsminister for Den Russiske Føderation.

Har som medlem af det russiske sikkerhedsråd støttet Ruslands øjeblikkelige anerkendelse af de to selvudråbte republikker.

Sergey Lavrov er ansvarlig for aktivt at støtte tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

25.2.2022«

.


Top