EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0260

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/260 af 23. februar 2022 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

ST/6458/2022/INIT

EUT L 42I af 23.2.2022, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/260/oj

23.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 42/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/260

af 23. februar 2022

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

I sine konklusioner af den 24. og 25. juni 2021 opfordrede Det Europæiske Råd Rusland til fuldt ud at påtage sig sit ansvar for at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne som en central betingelse for enhver væsentlig ændring af Unionens holdning. Det understregede, at det er nødvendigt, at Unionen og dens medlemsstater reagerer beslutsomt og koordineret på enhver yderligere skadelig, ulovlig og ødelæggende aktivitet fra Ruslands side, idet alle instrumenter, som Unionen råder over, udnyttes fuldt ud, og der sikres koordination med partnere. Med henblik herpå opfordrede Det Europæiske Råd også Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") til at forelægge muligheder for yderligere restriktive foranstaltninger, herunder økonomiske sanktioner.

(4)

I sine konklusioner af 16. december 2021 understregede Det Europæiske Råd det presserende behov for, at Rusland nedtrapper spændingerne forårsaget af den militære opbygning langs sin grænse til Ukraine og den aggressive retorik. Det gentog sin fulde støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet. Det Europæiske Råd tilskyndede til en diplomatisk indsats og støttede Normandietkvartetten i at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne, men erklærede, at enhver yderligere militær aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(5)

Den 24. januar 2022 godkendte Rådet konklusioner, hvori det fordømmer Ruslands fortsatte aggressive handlinger og trusler mod Ukraine og opfordrer Rusland til at deeskalere, overholde folkeretten og deltage konstruktivt i dialog gennem de etablerede internationale mekanismer. Rådet bekræftede på ny Unionens fulde tilslutning til de centrale principper, som den europæiske sikkerhed bygger på, og som er nedfældet i De Forenede Nationers (FN's) pagt og de grundlæggende dokumenter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), herunder Helsingforsslutakten og Parischartret. Disse centrale principper omfatter navnlig staternes suveræne ligeberettigelse og territoriale integritet, grænsernes ukrænkelighed, afståelse fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt samt staters frihed til at ændre eller vælge deres egne sikkerhedsordninger. Rådet erklærede, at disse principper hverken er til forhandling eller kan revideres eller omfortolkes, og at Ruslands krænkelse heraf står i vejen for et fælles og udeleligt sikkerhedsområde i Europa og truer freden og stabiliteten på det europæiske kontinent. Rådet minder om Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2021 og gentog, at enhver yderligere militær aggression fra Ruslands side mod Ukraine vil få enorme konsekvenser og alvorlige omkostninger, herunder en bred vifte af sektorspecifikke og individuelle restriktive foranstaltninger, der vil blive vedtaget i samarbejde med partnerne.

(6)

Den 19. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne udtrykte bekymring over den massive opbygning af russiske væbnede styrker i og omkring Ukraine og opfordrede Rusland til at indgå i en meningsfuld dialog, diplomati, udvise tilbageholdenhed og nedtrappe ved at foretage en væsentlig tilbagetrækning af de militære styrker nær Ukraines grænser. Unionen erklærede, at enhver yderligere russisk militær aggression mod Ukraine vil have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(7)

Den 21. februar 2022 undertegnede præsidenten for Den Russiske Føderation et dekret, der anerkender uafhængigheden og suveræniteten for den selvudråbte "Folkerepublikken Donetsk" og "Folkerepublikken Luhansk" og beordrede, at russiske væbnede styrker skulle deployeres i det østlige Ukraine.

(8)

Den 22. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne på det kraftigste fordømte præsidenten for Den Russiske Føderations beslutning om at anerkende de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine som uafhængige enheder og den efterfølgende beslutning om at sende russiske tropper ind i disse områder. Denne ulovlige handling underminerer Ukraines suverænitet og uafhængighed yderligere og er et alvorligt brud på folkeretten og internationale aftaler, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten, Parischartret og Budapestmemorandummet samt Minskaftalerne og FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015). Den højtstående repræsentant opfordrede indtrængende Rusland til som part i konflikten at trække sin anerkendelse tilbage, opfylde sine tilsagn, overholde folkeretten og vende tilbage til drøftelserne i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe. Han meddelte, at Unionen ville reagere på disse seneste overtrædelser fra Ruslands side ved hurtigst muligt at vedtage yderligere restriktive foranstaltninger.

(9)

I betragtning af den alvorlige situation mener Rådet, at der bør tilføjes 22 personer og fire enheder på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(10)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, føjes til listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s 6.


BILAG

Følgende personer og enheder tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014:

1.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

"212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Fødselsdato: 21.5.1955

Fødested: Chadan, Republikken Tuva, Den Russiske Føderation

Nationalitet: russisk

Stilling: forsvarsminister i Den Russiske Føderation

Køn: mand

Sergei Shoigu er forsvarsminister i Den Russiske Føderation. Han har fremsat offentlige bemærkninger om, at Krim er og forbliver russisk. Under hans kommando og ordre har russiske tropper holdt militærøvelser på det ulovligt annekterede Krim og er blevet stationeret ved grænsen. Han er i sidste ende ansvarlig for enhver militær aktion mod Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

213.

Anton VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Fødselsdato: 17.2.1972

Fødested: Tallinn, Estland

Nationalitet: russisk

Stilling: stabschef for præsidentens kabinet

Køn: mand

Anton Vaino er stabschef for præsidentens kabinet. Han spiller en aktiv rolle i beslutningsprocessen i Kreml ved at deltage i det russiske "sikkerhedsråd" og øve indflydelse på præsidentens udarbejdelse af afgørelser vedrørende Ruslands forsvar og nationale sikkerhed. Anton Vaino deltager også i møder om Krims og Sevastopols socioøkonomiske udvikling.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Fødselsdato: 9.8.1966

Fødested: Kazan, Republikken Tatarstan, Den Russiske Føderation

Stilling: Ruslands vicepremierminister for byggeri og regional udvikling

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Marat Khusnullin er Ruslands vicepremierminister for byggeri og regional udvikling. I denne egenskab er han ansvarlig for den russiske regerings politik vedrørende det besatte Krim, herunder vandforsyning til Krim og Sevastopol.

Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Fødselsdato: 14.7.1978

Fødested: Nizhnevartovsk, regionen Tyumen, Den Russiske Føderation

Funktioner: Den Russiske Føderations vicepremierminister – chef for Den Russiske Føderations regeringspersonale; formand for VTB Banks bestyrelse

Køn: mand

Dmitriy Grigorenko er Den Russiske Føderations vicepremierminister og chef for Den Russiske Føderations regeringspersonale. Han er også formand for bestyrelsen i VTB Bank, der er en statsejet bank, og har tilknytning til Maksim Reshetnikov, medlem af bestyrelsen i VTB Bank.

I sin tidligere egenskab af vicedirektør for Den Russiske Føderations føderale skattetjeneste var Dmitriy Grigorenko ansvarlig for at indføre ny lokal skattelovgivning for området Krim efter dets annektering i 2014.

Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Han er også ansvarlig for at yde finansiel og materiel støtte og drage fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Født: 11.7.1979

Fødested: Perm, Den Russiske Føderation

Stilling: Den Russiske Føderations minister for økonomisk udvikling; medlem af bestyrelsen i VTB Bank

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Maxim Reshetnikov er Den Russiske Føderations minister for økonomisk udvikling. Han er også medlem af bestyrelsen i VTB Bank, der er en statsejet bank, og har tilknytning til Dmitriy Grigorenko, medlem af bestyrelsen i VTB Bank.

Maxim Reshetnikov er i sin egenskab af minister for økonomisk udvikling ansvarlig for infrastrukturudviklingsprogrammer på Krim og i Sevastopol, navnlig under det føderale målprogram "Social og økonomisk udvikling af Republikken Krim og Sevastopol indtil 2022", som er blevet forlænget til 2025. Han har fremsat offentlige erklæringer, hvori han skitserer Den Russiske Føderations regerings planer og prioriteter vedrørende den økonomiske udvikling af Krim og Sevastopol.

Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Han er også ansvarlig for at yde finansiel og materiel støtte og drage fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(alias Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

Født: 2.4.1962

Fødested: Moskva, Rusland

Stilling: Øverstkommanderende i den russiske flåde

Rang: Admiral

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Nikolay Yevmenov er øverstbefalende for den russiske flåde. Han er som sådan ansvarlig for alle den russiske flådes maritime operationer, inklusive i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Født: 17.6.1952

Fødested: Moskva, Rusland

Køn: mand

Vladimir Kasatonov er næstkommanderende i den russiske flåde. Han er som sådan ansvarlige for flådeoperationer i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Født: 6.3.1973

Fødested: Novo-Shunoebosættelsen, Fedorovskydistriktet, Kostanayregionen, Den Kasakhiske Sovjetiske Socialistrepublik (nu Kazakhstan)

Stilling: Øverstkommanderende for Sortehavsflåden

Rang: Admiral

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Igor Osipov er øverstkommanderende for Sortehavsflåden. Han er som sådan ansvarlig for enhver maritim operation i eller til Ukraine gennem Sortehavet og for at begrænse retten til fri sejlads i Sortehavet.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Født: 21.5.1955

Fødested: Saratov, Den Russiske Føderation

Stilling: Øverstbefalende for de russiske landstyrker

Rang: General i hæren

Nationalitet: russisk

Køn: mand

General i hæren Oleg Salyukov er øverstkommanderende for de russiske landstyrker. Han er som sådan ansvarlig for russiske operationer på landjorden i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(сергей СУРОВИКИН)

Fødselsdato: 11.10.1966

Fødested: Novosibirsk, Rusland

Stilling: øverstbefalende for hærens luftfartsstyrker

Rang: general i hæren

Nationalitet: russisk

Køn: mand

General Sergei Surovikin er øverstkommanderende for de russiske luftfartsstyrker. Han er i denne egenskab ansvarlig for flyveoperationer i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(alias Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Fødselsdato: 11.8.1962

Fødested: Almazovka, regionen Voroshilovograd, Ukraine

Stilling: kommandør i luftvåbnet og næstkommanderende for luft- og rumstyrkerne

Militær rang: generalløjtnant

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Generalløjtnant Sergey Vladimirovich Dronov er kommandør i luftvåbnet og næstkommanderende for luft- og rumstyrkerne. Han er i denne egenskab ansvarlig for flyveoperationer i eller til Ukraine.

Han er derfor ansvarlig for aktivt at støtte og gennemføre tiltag og politikker, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Tilknyttede personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (søn) og Lyubov Valentinovna Prigozhina (svigerdatter)

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Violetta Prigozhina er Yevgeny Prigozhins mor og ejer af Concord Management and Consulting LLC, der tilhører Concordkoncernen, og som blev grundlagt og indtil 2019 var ejet af hendes søn. Hun er ejer af andre virksomheder med forbindelser til sin søn. Hun har tilknytning til Yevgeny Prigozhin, der er ansvarlig for indsættelsen af Wagner Groups lejesoldater i Ukraine og for at drage fordel af store offentlige kontrakter med det russiske forsvarsministerium efter Ruslands ulovlige annektering af Krim og russiskstøttede separatisters besættelse af det østlige Ukraine.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Tilknyttede personer: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (ægtefælle); Violetta Prigozhina (svigermor)

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Lyubov Valentinovna Prigozhina er ægtefælle til Yevgeny Prigozhin og indehaver af Agat LLC, et datterselskab af Concord Management and Consulting LLC, som tilhører Concordkoncernen og blev grundlagt og indtil 2019 ejet af hendes mand. Hun har tilknytning til Yevgeny Prigozhin, der er ansvarlig for indsættelsen af Wagner Groups lejesoldater i Ukraine og for at drage fordel af store offentlige kontrakter indgået med det russiske forsvarsministerium efter Ruslands ulovlige annektering af Krim og de russiskstøttede separatisters besættelse af det østlige Ukraine.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Fødselsdato: 19.11.1974

Stilling: Næstformand og formand for VTB Banks bestyrelse

Nationalitet: russisk

Tilknyttede personer: Alexander Vasilyevich Bortnikov (far); Tatiana Borisovna Bortnikova (mor)

Denis Bortnikov er søn af og som sådan tilknyttet Alexander Bortnikov – direktør for Det Føderale Sikkerhedsbureau (FSB) og permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd, som er involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er næstformand og formand for VTB Banks bestyrelse, hvor han arbejder for at legitimere sin fars skyggeindkomst/ulovlige indkomst. Han yder derfor også finansiel støtte til russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Fødselsdato: 21.9.1956

Fødested: Moskva, tidligere USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillings: Formand for VTB Banks bestyrelse

Tilknyttede personer: Tamara Mikhailovna Kostina (mor); Leonid Alekseevich Kostin (far)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Andrei Leonidovich Kostin er formand for Vneshtorbank (VTB) – en af de førende statsejede banker i Rusland og medlem af det politiske parti Forenet Ruslands øverste råd.

Han har fremsat offentlige erklæringer, der støtter annekteringen af Krim og tilskynder russiske borgere til at holde ferie på Krim. Han er også tilknyttet og ifølge medierne ejer af en vingård og et luksushotel på Krim.

Han støtter derfor tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet og drager fordel af annekteringen af Krim.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Fødselsdato: 4.1.1967

Fødested: Bilibino, Den Russiske Føderation

Køn: mand

Igor Ivanovich Shuvalov er formand for State Development Corporation VEB.RF og medlem af Rådet for Den Eurasiske Økonomiske Kommission. Han var tidligere Ruslands første vicepremierminister I denne egenskab fremsatte han bemærkninger om, at russisk ville ændre budgetreglerne for at afspejle yderligere to millioner indbyggere efter Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim.

Han støtter derfor tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Født: 6.4.1980

Fødested: Krasnodar, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillingsbetegnelse: Chefredaktør for det engelske TV-nyhedsnetværk RT (Russia Today)

Tilknyttede personer: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Margarita Simonyan er en central figur i regeringens propaganda. Hun er også chefredaktør for det engelske TV-nyhedsnetværk RT (Russia Today). Gennem sin funktion har hun fremmet en positiv holdning til annekteringen af Krim og separatisternes handlinger i Donbas.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Født: 24.12.1975

Fødested: Moskva, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillingsbetegnelse: Direktør for informations- og presseafdelingen i Den Russiske Føderations udenrigsministerium.

Nationalitet: russisk

Køn: kvinde

Maria Zakharova er direktør for informations- og presseafdelingen i Den Russiske Føderations udenrigsministerium. Som en central figur i regeringens propaganda har hun støttet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

Hun har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Født: 20.10.1963

Fødested: Moskva, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stillingsbetegnelse: Propagandist og TV-/radio-journalist

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Vladimir Solovyev er propagandist og programvært for Russia-1-kanalen og Rossia 24. Han modtog en medalje (Alexander Nevsky-ordenen) for "høj professionalisme og objektivitet med hensyn til at dække begivenheder i Republikken Krim".

Solovyov er kendt for sin ekstremt fjendtlige holdning til Ukraine og roser den russiske regering.

Han er derfor ansvarlig for at støtte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Født: 1989 (eventuelt)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Konstantin Knyrik er en prorussisk aktivist, der driver MediaGroup News Front Ltd, et nyhedswebsted, der er registreret på den ulovligt annekterede Krimhalvø. Han er leder af den krimske afdeling af Rodina Party, et parti, der støtter Kreml i Rusland.

Konstantin Knyrik modtog medaljen "for Krims tilbagevenden".

Han har derfor aktivt støttet tiltag og gennemført politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Fødselsdato: 10.8.1954

Fødested: Beijing, Kina

Nationalitet: russisk

Telefon og fax: 8 (495) 697-58-69

Adresse på receptionskontoret i Den Russiske Føderation: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telefon- og faxnumre på receptionskontoret i Den Russiske Føderations region: (342) 253-66-01

Køn: mand

Aleksey Konstantinovich Pushkov er senator fra Perm Krai, medlem af det regerende politiske parti Forenet Rusland og formand for kommissionen for informationspolitik. Han fremsatte flere erklæringer til støtte for annekteringen af Krimhalvøen og præsenterede den som et "fait accompli".

Han er derfor ansvarlig for at have støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(alias Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Fødselsdato: 20.6.1969

Fødested: Moskva, det tidl. USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stilling: Russisk journalist, producer, TV-vært og politiker. Næstformand for Statsdumaen siden 2016 og næstformand for Europarådets Parlamentariske Forsamling siden den 28. januar 2020.

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Pyotr Tolstoy er medlem af Statsdumaen og leder af den russiske delegation i Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE). Han er også TV-vært for "Vremya Pokazhet". Som en central figur i regeringens propaganda, indtager han ofte en holdning til fordel for annekteringen af Krim.

Derfor er han ansvarlig for at støtte tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

23.2.2022"

2.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

"52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Oprettelsesdato: 2013

Adresse: Skt. Petersborg, Rusland

Tilknyttede personer: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency er en russisk virksomhed, der er involveret i onlinepåvirkningsoperationer på vegne af Rusland. Dens endelige mål er at manipulere den offentlige mening.

Virksomheden gennemfører desinformationskampagner rettet mod Ukraines dagsorden ved at påvirke valg eller opfattelser af annekteringen af Krim eller konflikten i Donbas. I denne egenskab er Internet Research Agency ansvarlig for aktivt at støtte tiltag, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Virksomheden finansieres af Yevgeny Prigozhin og har derfor tilknytning til en person, der er opført på listen.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк "Россия")

Grundlagt den 27.6.1990

Adresse: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Websted: Abr.ru

Tilknyttede personer: Dmitri LEBEDEV (formand), Yuriy KOVALCHUK (største aktionær)

Bank Rossiya er personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya støtter i denne egenskab og drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

Bank Rossiya ejer vigtige aktier i National Media Group, som kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine. Siden den ulovlige annektering af Krim har Bank Rossiya åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol. Bank Rossiya har også ydet et lån til den føderale statslige virksomhed "Crimea Railway" og støtter opførelsen af jernbanen over Krimbroen. Bank Rossiya støtter derfor finansielle tiltag, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet.

Har tilknytning til Yuriy Valentinovich Kovalchuk, den største aktionær i Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк)

Grundlagt i 1995

Adresse: Moskva

Website: psbank.ru

Tilknyttede personer: Petr Fradkov, administrerende direktør

PROMSVYAZBANK er en russisk statsejet bank, der yder finansiel støtte til den russiske forsvarssektor og det russiske militær, som er ansvarlige for den massive deployering af russiske tropper langs grænsen til Ukraine and for tilstedeværelsen af russiske tropper på Krimhalvøen.

PROMSVYAZBANK får direkte instrukser fra Den Russiske Føderations præsident, Vladimir Putin, og yder derfor finansiel og materiel støtte til russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for destabiliseringen af det østlige Ukraine og den ulovlige annektering af Krim.

PROMSVYAZBANK driver virksomhed på Krimhalvøen.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(alias Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Grundlagt i 1922 som bank og i 2007 som udviklingsinstitut

Adresse: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia

Website: veb.ru

Tilknyttede personer: Igor Shuvalov, formand

VEB.RF er et stort finansielt udviklingsinstitut, hvis formand er direkte udnævnt af Den Russiske Føderations præsident, Vladimir Putin, og modtager instrukser direkte fra ham. VEB.RF skaber en vigtig indtægtskilde til den russiske regering og forvalter dens pensionsfonde.

VEB.RF spiller en aktiv rolle i diversificeringen af forsvarssektoren i Den Russiske Føderation og har projekter med virksomheder i forsvarsindustrien, herunder Rostec, der leverer støtte til handlinger, der underminerer og truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

VEB har bevilget lån til små og mellemstore virksomheder på Krim og betragter den som en "prioriteret region" og har partnerskaber med ministeriet for Krimanliggender, der er ansvarligt for integreringen af den indlemmede autonome "Republik Krim" i Den Russiske Føderation.

I denne egenskab støtter VEB.RF aktivt, materielt eller finansielt, eller drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for indlemmelsen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

23.2.2022"


Top