EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0255

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/255 af 15. december 2021 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår forlængelse af foranstaltninger med henblik på midlertidig lempelse af reglerne om slotudnyttelse som følge af covid-19-krisen

C/2021/9105

OJ L 42, 23.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/255/oj

23.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 42/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/255

af 15. december 2021

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår forlængelse af foranstaltninger med henblik på midlertidig lempelse af reglerne om slotudnyttelse som følge af covid-19-krisen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (1), særlig artikel 10a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Lufttrafikniveauet i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) har konsekvent været højere i 2021 end i de samme uger i 2020 efter covid-19-krisens begyndelse, hvilket er udtryk for, at genopretningen fortsætter. Ifølge Eurocontrols prognose forventes den årlige gennemsnitlige lufttrafik at nå op på 89 % i 2022, idet der tages udgangspunkt i det mest realistiske prognosescenarie.

(2)

Lufttrafikken kommer ikke på fode i samme takt i alle regioner i verden, og i en række lande videreføres de restriktive sundhedsforanstaltninger, som de offentlige myndigheder har indført for at afbøde spredningen af covid-19, hvilket fortsat dæmper forbrugernes efterspørgsel. Endvidere hersker der fortsat usikkerhed om udviklingen af covid-19 og eventuelle nye varianter, der giver anledning til bekymring.

(3)

Sådanne omstændigheder ligger uden for luftfartsselskabernes kontrol, og deres efterfølgende frivillige eller obligatoriske aflysninger af flyvninger i tråd med udviklingen i efterspørgslen er en nødvendig eller legitim reaktion på disse omstændigheder.

(4)

I medfør af artikel 8, stk. 2, sammenholdt med artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 95/93 skal luftfartsselskaberne benytte mindst 80 % af de slotserier, som de har fået tildelt; i modsat fald mistes de hævdvundne rettigheder til disse slotserier — den såkaldte »use-it-or-lose-it«-regel. I lyset af covid-19-krisen og for at beskytte luftfartsselskabernes finansielle soliditet og undgå de negative miljøpåvirkninger af tomme eller stort set tomme flyvninger, der kun opereres med det formål at opretholde de underliggende lufthavnsslots, blev »use it or lose it«-reglen suspenderet fra den 1. marts 2020 til den 27. marts 2021 og nedsat til 50 % fra den 28. marts 2021 til den 26. marts 2022.

(5)

Trods en fortsat stigning i EØS-lufttrafikken i 2021 forbliver den stadig under trafikniveauet i 2019. Ifølge Eurocontrols data lå lufttrafikken i oktober 2021 samlet set 27 % under 2019-niveauet.

(6)

Ifølge Eurocontrols syvårige prognose af 15. oktober 2021 vil trafikniveauet i 2022 i det mest sandsynlige scenarie nå et årligt gennemsnit på 89 % af det tilsvarende 2019-niveau. På grundlag af Eurocontrols foreliggende månedsprognoser for 2021 og det foreliggende årlige Eurocontrol-gennemsnit for 2022 forventes lufttrafikken i sommerfartplansæsonen 2022 at udgøre mellem 85 % og mere end 89 % af niveauet i 2019. 2019-niveauet vil dog først blive nået senest ultimo 2023. Det er derfor rimeligt at antage, at tilbagegangen i lufttrafikken i forhold til 2019 sandsynligvis vil vare ved i løbet af sommerfartplansæsonen 2022.

(7)

Af data indsamlet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) fremgår det, at den vedvarende tilbagegang i lufttrafikken skyldes virkningerne af covid-19-krisen. De foreliggende data viser en sammenhæng mellem udviklingen i antallet af smittetilfælde og medlemsstaternes og tredjelandes indførelse af foranstaltninger som reaktion på udviklingen i antallet, hvilket påvirker passagertrafikken ad luftvejen og medfører en tilbagegang i lufttrafikken. Sådanne foranstaltninger, som kan gennemføres eller ophæves med meget kort varsel, bidrager til et klima præget af usikkerhed og får en negativ indvirkning på forbrugernes tillid og reservationsadfærd. Det fremgår heraf, at den vedvarende tilbagegang i lufttrafikken er en konsekvens af covid-19-krisen.

(8)

Ifølge data fra ECDC af 30. september 2021 er 61,1 % af den samlede befolkning i EØS blevet fuldt vaccineret, men data fra WHO's websted viser, at vaccinationsraten i et stort antal lande fortsat er lav. Desuden hersker der fortsat usikkerhed om, hvorvidt der opstår nye varianter, der giver anledning til bekymring, i forskellige regioner. Lufttrafikken vil således ikke komme på fode i samme takt på globalt plan.

(9)

Medlemsstaterne og tredjelande må forventes fortsat at ville gribe ind over for nye varianter ved at pålægge foranstaltninger, der i væsentlig grad kan påvirke luftfarten. Det er derfor rimeligt at forvente et betydeligt antal aflysninger i den kommende sommerfartplansæson — navnlig på ruter til lande med meget strenge sundhedsforanstaltninger, eller hvor vaccinationsraterne fortsat er lave — som følge af covid-19-krisen. Luftfartsselskaberne kan således ikke forventes at overholde den normale slotudnyttelsessats på 80 % på alle ruter.

(10)

Derfor bør den periode, der er fastsat i artikel 10a, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 95/93 forlænges med henblik på at dække sommerfartplansæsonen 2022 fra den 27. marts 2022 til den 29. oktober 2022.

(11)

Data om aflysninger af flyvninger, belægningsgrader, flådestørrelse og -udnyttelse varierede betydeligt mellem de enkelte luftfartsselskaber alt efter deres forretningsmodel og det marked, de betjente. Gennemsnitligt set kunne der konstateres en gunstig udviklingstendens fra marts 2021 til juli 2021 på grundlag af data indsendt for 16 EU-luftfartsselskaber og 16 tredjelandeluftfartsselskaber. Luftfartsselskaber, der udbyder flyvninger på langdistanceruter, som er ramt af sundhedsforanstaltninger, der i alvorlig grad hæmmer passagerrejser, udviste en mindre gunstig udviklingstendens med hensyn til de overvågede indikatorer, hvilket gør forlængelsen af slotfritagelsesperioden i artikel 10a, stk. 3, yderligere berettiget.

(12)

De generelt set opmuntrende tegn på, at flyrejseaktiviteten igen kommer på fode på EØS-markedet, genåbningen af vigtige internationale markeder (f.eks. USA fra november 2021) og lempelserne af rejsemulighederne i de lande, der anerkender covid-19-certifikatet, gør det berettiget at forhøje slotudnyttelsessatsen til 64 %.

(13)

Data om forhåndsreservationer viser, at passagererne stadig bestiller flybilletter tættere på afrejsedatoen i 2021, end det var tilfældet i 2019. Tendensen vendes dog gradvist til det bedre.

(14)

Slotudnyttelsessatsen bør fastsættes på et niveau, der bidrager til målet om at lempe luftfartsselskabernes vilkår under de nuværende omstændigheder, men også til målet om at sikre en effektiv udnyttelse af lufthavnskapaciteten. Slotudnyttelsessatsen bør ligeledes tage hensyn til mere langsigtede strukturelle ændringer på markedet og af forbrugernes adfærd, således at markedet gradvist kan tilpasse sig den ændrede efterspørgsel og frigøre kapacitet i sommerfartplansæsonen 2023. Ydermere forventes en eventuel frigivelse af en del af lufthavnskapaciteten som følge af denne nye udnyttelsessats ikke at medføre alvorlige forstyrrelser i luftfartsselskabernes operationer og rutenet, hvilket ville blive resultatet af en højere udnyttelsessats.

(15)

Ifølge det mest sandsynlige scenarie for Eurocontrols prognose for lufttrafikken når lufttrafikniveauet i sommerfartplansæsonen 2022 et niveau, der er højere end 85 % og muligvis overstiger 89 %. Udnyttelsessatsen på 64 % giver derfor stadig luftfartsselskaberne et rimeligt råderum, hvis planlagte flyvninger må aflyses med kort varsel.

(16)

De relativt lave lufttrafikniveauer med hensyn til forbindelserne til andre globale regioner behøver ikke at blive indregnet i udnyttelsessatsen, fordi der kan indrømmes en passende fritagelse fra »use it or lose it«-reglen på sådanne berørte ruter i henhold til artikel 10, stk. 4, litra e), i forordning (EØF) nr. 95/93.

(17)

Selv om det generelt antages, at luftfartsselskaberne indleder deres operationer, så snart efterspørgslen vender tilbage, indebærer en lavere udnyttelsestærskel en risiko for, at nogle luftfartsselskaber begrænser deres operationer i nogle lufthavne til det nødvendige minimum, blot for at opretholde de hævdvundne rettigheder til disse slots til skade for konkurrenter, lufthavnsoperatører og forbrugere. En udnyttelsessats på 64 % vil mindske disse risici.

(18)

Af hensyn til retssikkerheden, navnlig for slotkoordinatorer og luftfartsoperatører, bør denne forordning på grund af sagens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 95/93 affattes artikel 10a, stk. 3, således:

»3.   For så vidt angår slots, der ikke er blevet stillet til rådighed for koordinatoren med henblik på omfordeling i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2a, i perioden fra den 28. marts 2021 til den 29. oktober 2022, og med henblik på artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, er et luftfartsselskab, hvis det til koordinatorens tilfredshed dokumenterer, at det har benyttet de pågældende slotserier efter koordinatorens instrukser i mindst 50 % af tiden i fartplansæsonen fra den 28. marts 2021 til den 30. oktober 2021, 50 % af tiden i fartplansæsonen fra den 31. oktober 2021 til den 26. marts 2022, og i mindst 64 % af tiden i fartplansæsonen fra den 27. marts 2022 til den 29. oktober 2022, for hvilken de er blevet tildelt, berettiget til samme slotserier i den næste tilsvarende fartplansæson.

For så vidt angår den i dette stykkes første afsnit omhandlede periode er de i artikel 10, stk. 4, og artikel 14, stk. 6, litra a), omhandlede procentsatser 50 % for fartplansæsonen fra den 28. marts 2021 til den 30. oktober 2021, 50 % i fartplansæsonen fra den 31. oktober 2021 til den 26. marts 2022 og 64 % for fartplansæsonen fra den 27. marts 2022 til den 29. oktober 2022.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 14 af 22.1.1993, s. 1.


Top