EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0110

Rådets forordning (EU) 2022/110 af 27. januar 2022 om fastsættelse for 2022 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i Middelhavet og Sortehavet

ST/15090/2021/INIT

OJ L 21, 31.1.2022, p. 165–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/110/oj

31.1.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/165


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/110

af 27. januar 2022

om fastsættelse for 2022 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i Middelhavet og Sortehavet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (1) skal der vedtages bevarelsesforanstaltninger under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning, herunder, hvis det er relevant, rapporter fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), samt rådgivning fra de rådgivende råd, der er nedsat for de relevante geografiske områder eller kompetenceområder, og fælles henstillinger fra medlemsstaterne.

(2)

Det påhviler Rådet at vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder, herunder, alt efter hvad der er relevant, visse funktionelt tilknyttede betingelser. I henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 bør fiskerimulighederne tildeles medlemsstaterne således, at de enkelte medlemsstater sikres relativ stabilitet i fiskeriet efter de enkelte bestande eller i de enkelte fiskerier.

(3)

I artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes det, at den fælles fiskeripolitiks målsætning er, at udnyttelsesgraden for det maksimale bæredygtige udbytte (MSY), hvor det er muligt, skal nås inden udgangen af 2015 og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for alle bestande.

(4)

De samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) bør derfor i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes på grundlag af den foreliggende videnskabelige rådgivning under hensyntagen til biologiske og socioøkonomiske aspekter, samtidig med at der sikres en retfærdig behandling af de forskellige fiskerisektorer, og under hensyntagen til de holdninger, som er kommet til udtryk under høringen af interessenter.

(5)

I henhold til artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne for bestande, som er omfattet af specifikke flerårige planer, fastsættes fiskerimuligheder i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i nævnte planer.

(6)

Den flerårige plan for fiskeri, som udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav, (»planen«) blev fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1022 (2) og trådte i kraft den 16. juli 2019. Planens mål er at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationer af de befiskede arter over niveauer, der kan give MSY.

(7)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1022 bør fiskerimulighederne for de bestande, der er opført på listen i nævnte forordnings artikel 1, fastsættes således, at det mål for fiskeridødeligheden, som giver det maksimale bæredygtige udbytte, er nået på et gradvist stigende grundlag inden udgangen af 2020, hvis det er muligt, og senest den 1. januar 2025. Fiskerimulighederne bør udtrykkes som maksimal tilladt fiskeriindsats for trawlere og langlinefartøjer fastsat i overensstemmelse med fiskeriindsatsordningen i artikel 7 i forordning (EU) 2019/1022 samt fangstbegrænsninger for blårød reje (Aristeus antennatus) og rød kæmpereje (Aristaeomorpha foliacea) fastsat i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning.

(8)

STECF gjorde opmærksom på, at der for at nå MSY-målene for fiskebestandene i det vestlige Middelhav er behov for yderligere hasteforanstaltninger, og at det er nødvendigt med betydelige reduktioner af fiskeridødeligheden for trawlere. For 2022 bør trawlernes maksimale tilladte fiskeriindsats i overensstemmelse med planens artikel 7, stk. 3, litra b), derfor reduceres med 6 % i forhold til referenceværdien for 2015-2017, som fratrækkes den maksimale tilladte fiskeriindsats, der er fastsat for 2021 ved Rådets forordning (EU) 2021/90 (3), og den yderligere reduktion af fiskeriindsatsen, der er fastsat af de italienske myndigheder.

(9)

STECF gjorde opmærksom på, at der for at nå MSY-målene for fiskebestandene i det vestlige Middelhav er behov for yderligere hasteforanstaltninger, navnlig for at håndtere fiskeridødeligheden for demersale langlinefartøjer. For 2022 er det nødvendigt at fastsætte den maksimale tilladte fiskeriindsats for langlinefartøjer i overensstemmelse med planens artikel 7, stk. 5, baseret på fiskeriindsatsen udtrykt som antal fiskedage mellem den 1. januar 2015 og den 31. december 2017. Denne maksimale tilladte fiskeriindsats for langlinefartøjer bør ikke foregribe den maksimale tilladte fiskeriindsats, som skal fastsættes for 2023.

(10)

I 2020 gjorde STECF opmærksom på, at fiskeridødeligheden for blårød reje i geografiske underområder (GSA'er) 1-5-6-7 og GSA 8-9-10-11 vil skulle falde betydeligt for at nå MSY senest i 2025. Den Rådgivende Videnskabelige Komité for Fiskeri (SAC) under Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) forelagde også den samme rådgivning om fiskeridødeligheden for blårød reje i GSA 2. STECF skønnede desuden, at biomassen for blårød reje var faldende. I 2021 gjorde STECF opmærksom på, at fiskeridødeligheden for denne art ikke har ændret sig, og at der derfor er behov for yderligere forvaltningsforanstaltninger. I betragtning af den videnskabelige rådgivning og den uændrede bestandssituation er det i overensstemmelse med planens artikel 7, stk. 3, litra b), hensigtsmæssigt at supplere indsatsordningen med fangstbegrænsninger og fastsætte en specifik fangstbegrænsning for blårød reje i GSA 1-2-5-6-7 og en fangstbegrænsning for blårød reje i GSA 8-9-10-11.

(11)

I 2020 gjorde STECF opmærksom på, at biomassen for rød kæmpereje i GSA 8-9-10-11 var faldende. I 2021 gjorde STECF opmærksom på, at fiskeridødeligheden for denne art ikke har ændret sig, og at biomassen stadig er faldende. I betragtning af den videnskabelige rådgivning og den uændrede bestandssituation er det i overensstemmelse med planens artikel 7, stk. 3, litra b), hensigtsmæssigt at supplere indsatsordningen med fangstbegrænsninger og fastsætte en specifik fangstbegrænsning for rød kæmpereje i GSA 8-9-10-11.

(12)

Desuden vedtog GFCM på sit 42. årsmøde i 2018 henstilling GFCM/42/2018/1 om forvaltningsforanstaltninger for europæisk ål (Anguilla anguilla) i Middelhavet (GFCM's geografiske underområder 1-27). Disse foranstaltninger omfatter fangst- eller indsatsbegrænsninger og en årlig forbudsperiode på tre på hinanden følgende måneder, som skal fastlægges af hver enkelt medlemsstat i overensstemmelse med bevaringsmålene i Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007 (4), den eller de nationale forvaltningsplaner for ål og de tidsmæssige vandringsmønstre for ål i medlemsstaten. Hvis der inden nævnte henstillings ikrafttræden findes nationale forvaltningsplaner, der medfører indsats- eller fangstreduktioner på mindst 30 %, bør de allerede fastsatte og gennemførte fangst- eller fiskeriindsatsbegrænsninger ikke overstiges. Forbuddet bør gælde alle havområder i Middelhavet og brakvande såsom flodmundinger, kystlaguner og overgangsvande i overensstemmelse med nævnte henstilling. Forbudsperioden er funktionelt knyttet til fiskerimulighederne, da fangstniveauet eller fiskeriindsatsen uden denne forbudsperiode bør reduceres for at sikre genopretning af bestanden. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(13)

GFCM vedtog på sit 44. årsmøde i 2021 henstilling GFCM/44/2021/20 om en flerårig forvaltningsplan for bæredygtig udnyttelse af små pelagiske bestande i Adriaterhavet (GFCM's geografiske underområder 17 og 18), hvori der blev fastsat en maksimal fangstmængde og et tilhørende flådekapacitetsloft for notfartøjer og pelagiske trawlere, som fisker efter små pelagiske arter. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(14)

GFCM vedtog på sit 44. årsmøde i 2021 henstilling GFCM/44/2021/6 om en flerårig forvaltningsplan for bæredygtigt trawlfiskeri efter rød kæmpereje og blårød reje i Det Levantinske Hav og om ændring af henstilling GFCM/42/2018/3 (GFCM's geografiske underområder 24, 25, 26 og 27), hvori der blev fastsat en fastfrysning af fiskeriindsatsen udtrykt som et maksimalt antal fiskerfartøjer. Denne henstilling forlængede de eksisterende foranstaltninger med et år. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(15)

GFCM vedtog på sit 44. årsmøde i 2021 henstilling GFCM/44/2021/8 om en flerårig forvaltningsplan for bæredygtigt trawlfiskeri efter rød kæmpereje og blårød reje i Det Joniske Hav og om ændring af henstilling GFCM/42/2018/4 (GFCM's geografiske underområder 19, 20 og 21), hvori der blev fastsat en fastfrysning af fiskeriindsatsen udtrykt som et maksimalt antal fiskerfartøjer. Denne henstilling forlængede de eksisterende foranstaltninger med et år. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(16)

GFCM vedtog på sit 44. årsmøde i 2021 henstilling GFCM/44/2021/7 om forvaltningsforanstaltninger for bæredygtigt trawlfiskeri efter rød kæmpereje og blårød reje i Sicilienstrædet og om ændring af henstilling GFCM/43/2019/6 (GFCM's geografiske underområder 12, 13, 14, 15 og 16), hvori der blev fastsat en fastfrysning af fiskeriindsatsen udtrykt som et maksimalt antal fiskerfartøjer. Denne henstilling forlængede de eksisterende foranstaltninger med et år. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(17)

GFCM vedtog på sit 43. årsmøde i 2019 henstilling GFCM/43/2019/5 om en flerårig forvaltningsplan for bæredygtigt demersalt fiskeri i Adriaterhavet (GFCM's geografiske underområder 17 og 18), hvori der blev fastsat en fiskeriindsatsordning og et tilhørende flådekapacitetsloft for visse demersale bestande. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(18)

GFCM vedtog på sit 44. årsmøde i 2021 henstilling GFCM/44/2021/1 om fastsættelse af en fiskeriindsatsordning for centrale demersale bestande i Adriaterhavet (GFCM's geografiske underområder 17 og 18), hvori der blev fastsat et maksimalt tilladt antal fiskedage opdelt efter type trawl- og flådesegment for visse demersale bestande. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(19)

Under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for den slovenske flåde, og dens marginale indvirkning på små pelagiske og demersale arters bestande er det hensigtsmæssigt at bevare de eksisterende fiskerimønstre og sikre den slovenske flåde adgang til en minimumsmængde af små pelagiske arter og en mindste indsatskvote for demersale arter.

(20)

GFCM vedtog på sit 43. årsmøde i 2019 også henstilling GFCM/43/2019/4 om en forvaltningsplan for bæredygtig udnyttelse af ædelkoral (Corallium rubrum) i Middelhavet (GFCM's geografiske underområder 1-27), hvori der blev fastsat en fastfrysning af fiskeriindsatsen udtrykt som et maksimalt antal fiskeritilladelser og fiskeribegrænsninger for ædelkoral. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(21)

GFCM vedtog på sit 44. årsmøde i 2021 henstilling GFCM/44/2021/4 om en forvaltningsplan for bæredygtig udnyttelse af spidstandet blankesten i Alboránhavet og om ændring af henstilling GFCM/43/2019/2 (GFCM's geografiske underområder 1, 2 og 3), hvori der blev fastsat en fangst- og indsatsbegrænsning på grundlag af det tilladte og anvendte gennemsnitlige niveau i perioden 2010-2015. Denne henstilling forlængede de eksisterende foranstaltninger med et år. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(22)

GFCM vedtog på sit 44. årsmøde i 2021 henstilling GFCM/44/2021/11 om forvaltningsforanstaltninger til brug af forankrede anordninger til tiltrækning af fisk med henblik på fangst af guldmakrel i Middelhavet og om ændring af henstilling GFCM/43/2019/1 (GFCM's geografiske underområder 1-27), hvori der blev fastsat en fastfrysning af fiskeriindsatsen udtrykt som et maksimalt antal fiskerfartøjer, der fisker efter guldmakrel. Denne henstilling forlængede de eksisterende foranstaltninger med et år. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(23)

GFCM vedtog på sit 43. årsmøde i 2019 henstilling GFCM/43/2019/3 om ændring af henstilling GFCM/41/2017/4 om en flerårig forvaltningsplan for fiskeriet efter pighvar i Sortehavet (GFCM's geografiske underområde 29). Med denne henstilling indførtes en ajourført samlet tilladt fangstmængde (TAC) og en kvotefordelingsnøgle for pighvar samt yderligere bevarelsesforanstaltninger, navnlig en forbudsperiode på to måneder og en begrænsning af fiskedagene til 180 dage om året. Disse yderligere foranstaltninger er funktionelt knyttet til fiskerimulighederne, da TAC-niveauet for pighvar uden disse foranstaltninger bør reduceres for at sikre artens genopretning. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(24)

Ifølge den foreliggende videnskabelige rådgivning fra GFCM er det nødvendigt, at det nuværende niveau for fiskeridødeligheden opretholdes, for at sikre brislingebestandens bæredygtighed i Sortehavet. Der bør derfor fortsat fastsættes en autonom kvote for denne bestand.

(25)

Fiskerimulighederne bør fastsættes på grundlag af den foreliggende videnskabelige rådgivning, idet der tages hensyn til biologiske og samfundsøkonomiske aspekter og samtidig sikres en retfærdig behandling mellem de forskellige fiskerisektorer, og i lyset af de holdninger, som er kommet til udtryk under høringen af interessenter.

(26)

Udnyttelsen af de fiskerimuligheder for EU-fiskerfartøjer, der fastsættes ved nærværende forordning, er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (5), særlig nævnte forordnings artikel 33 og 34, om registrering af fangster og fiskeriindsats og om indberetning af data om opbrugte fiskerimuligheder. Det er derfor nødvendigt at fastsætte de koder, som medlemsstaterne skal benytte, når de sender data til Kommissionen om landinger af bestande, der er omfattet af nærværende forordning.

(27)

Udnyttelsen af de fiskerimuligheder for EU-fiskerfartøjer, der fastsættes ved nærværende forordning, er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 (6), som gennemfører visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM.

(28)

Der blev med Rådets forordning (EF) nr. 847/96 (7) indført supplerende betingelser for forvaltningen af TAC'er fra år til år, herunder i henhold til nævnte forordnings artikel 3 og 4 bestemmelser om fleksibilitet for præventive og analytiske TAC'er. I henhold til nævnte forordnings artikel 2 skal Rådet, når det fastsætter TAC'erne, beslutte, hvilke bestande der ikke skal være omfattet af nævnte forordnings artikel 3 eller 4, navnlig på grundlag af bestandenes biologiske tilstand. Der blev mere nyligt indført en årsbaseret fleksibilitetsmekanisme ved artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013 for alle de bestande, der er omfattet af landingsforpligtelsen. For at undgå en uforholdsmæssig høj grad af fleksibilitet, som ville underminere princippet om fornuftig og ansvarlig udnyttelse af havets biologiske ressourcer, hindre opnåelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger og forværre bestandenes biologiske tilstand, bør det derfor fastsættes, at artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 kun finder anvendelse på analytiske TAC'er, hvis den årsbaserede fleksibilitet i artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013 ikke anvendes.

(29)

For at undgå afbrydelse af fiskeriet og sikre, at Unionens fiskere kan leve af fiskeri, bør denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2022. Denne forordning bør på grund af sin hastende karakter træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen.

(30)

Fiskerimulighederne bør udnyttes i fuld overensstemmelse med EU-retten —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes for 2022 de fiskerimuligheder, der er til rådighed i Middelhavet og Sortehavet for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for EU-fiskerfartøjer, der udnytter følgende fiskebestande:

a)

europæisk ål (Anguilla anguilla), ædelkoral (Corallium rubrum) og guldmakrel (Coryphaena hippurus) i Middelhavet som defineret i artikel 4, litra b)

b)

blårød reje (Aristeus antennatus), dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris), rød kæmpereje (Aristaeomorpha foliacea), europæisk kulmule (Merluccius merluccius), jomfruhummer (Nephrops norvegicus) og rød mulle (Mullus barbatus) i det vestlige Middelhav som defineret i artikel 4, litra c)

c)

ansjos (Engraulis encrasicolus) og sardin (Sardina pilchardus) i Adriaterhavet som defineret i artikel 4, litra d)

d)

europæisk kulmule (Merluccius merluccius), jomfruhummer (Nephrops norvegicus), almindelig tunge (Solea solea), dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris) og rød mulle (Mullus barbatus) i Adriaterhavet som defineret i artikel 4, litra d)

e)

rød kæmpereje (Aristaeomorpha foliacea) og blårød reje (Aristeus antennatus) i Sicilienstrædet som defineret i artikel 4, litra e), i Det Joniske Hav som defineret i artikel 4, litra f), og i Det Levantinske Hav som defineret i artikel 4, litra g)

f)

spidstandet blankesten (Pagellus bogaraveo) i Alboránhavet som defineret i artikel 4, litra h)

g)

brisling (Sprattus sprattus) og pighvar (Scophthalmus maximus) i Sortehavet som defineret i artikel 4, litra i).

2.   Denne forordning finder også anvendelse på rekreativt fiskeri, hvis dette fiskeri er udtrykkeligt nævnt i de relevante bestemmelser.

Artikel 3

Definitioner

Med henblik på denne forordning finder definitionerne i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendelse. Derudover forstås ved:

a)

»internationale farvande«: farvande, der ikke er omfattet af nogen stats højhedsområde eller jurisdiktion

b)

»rekreativt fiskeri«: ikkekommercielt fiskeri, der udnytter marine levende akvatiske ressourcer til rekreation, turisme eller sport

c)

»samlet tilladt fangstmængde« (TAC):

i)

i fiskerier, der er omfattet af den undtagelse fra landingsforpligtelsen, der er omhandlet i artikel 15, stk. 4-7, i forordning (EU) nr. 1380/2013, den mængde fisk, der hvert år kan landes af hver fiskebestand

ii)

i alle andre fiskerier den mængde fisk, der kan fanges af hver bestand i løbet af en periode på et år

d)

»kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Unionen eller en medlemsstat

e)

»autonome EU-kvoter«: en fangstbegrænsning, som tildeles EU-fiskerfartøjer autonomt i mangel af en aftalt TAC

f)

»analytisk kvote«: en autonom EU-kvote, som der foreligger en analytisk vurdering for

g)

»analytisk vurdering«: kvantitativ evaluering af udviklingen i en given bestand på grundlag af data om bestandens biologi og udnyttelse, som ifølge videnskabelige undersøgelser er af fornøden kvalitet til, at der kan ydes videnskabelig rådgivning om fremtidige fangstmuligheder

h)

»anordning til tiltrækning af fisk« (FAD): enhver form for forankret udstyr, der flyder på havets overflade med det formål at tiltrække fisk.

Artikel 4

Fiskeriområder

I denne forordning forstås ved følgende områder:

a)

»GFCM's geografiske underområder«: de områder, som er defineret i bilag I til forordning (EU) nr. 1343/2011

b)

»Middelhavet«: farvandene i GFCM's geografiske underområder 1-27 som defineret i bilag I til forordning (EU) nr. 1343/2011

c)

»det vestlige Middelhav«: farvandene i GFCM's geografiske underområder 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 som defineret i bilag I til forordning (EU) nr. 1343/2011

d)

»Adriaterhavet«: farvandene i GFCM's geografiske underområder 17 og 18 som defineret i bilag I til forordning (EU) nr. 1343/2011

e)

»Sicilienstrædet«: farvandene i GFCM's geografiske underområder 12, 13, 14, 15 og 16 som defineret i bilag I til forordning (EU) nr. 1343/2011

f)

»Det Joniske Hav«: farvandene i GFCM's geografiske underområder 19, 20 og 21 som defineret i bilag I til forordning (EU) nr. 1343/2011

g)

»Det Levantinske Hav«: farvandene i GFCM's geografiske underområder 24, 25, 26 og 27 som defineret i bilag I til forordning (EU) nr. 1343/2011

h)

»Alboránhavet«: farvandene i GFCM's geografiske underområder 1-3 som defineret i bilag I til forordning (EU) nr. 1343/2011

i)

»Sortehavet«: farvandene i GFCM's geografiske underområde 29 som defineret i bilag I til forordning (EU) nr. 1343/2011.

AFSNIT II

FISKERIMULIGHEDER

KAPITEL I

Middelhavet

Artikel 5

Europæisk ål

1.   Denne artikel finder anvendelse på alle EU-fiskerfartøjers aktiviteter og andre EU-fiskeriaktiviteter med henblik på fangst af europæisk ål (Anguilla anguilla), dvs. målrettet, utilsigtet og rekreativt fiskeri i alle havområder i Middelhavet, herunder ferskvand og overgangsbrakvande såsom laguner og flodmundinger.

2.   Det er forbudt for EU-fiskerfartøjer at fiske efter europæisk ål i EU-farvande og internationale farvande i Middelhavet i en sammenhængende periode på tre måneder, som fastlægges af den enkelte medlemsstat. Fiskeriforbudsperioden skal være i overensstemmelse med bevaringsmålene i forordning (EF) nr. 1100/2007, med nationale forvaltningsplaner og med de tidsmæssige vandringsmønstre for europæisk ål i de pågældende medlemsstater. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen den fastlagte periode, senest en måned inden forbudsperioden træder i kraft, og under alle omstændigheder senest den 31. januar 2022.

3.   Medlemsstaterne må ikke overskride den maksimale fangstmængde eller fiskeriindsats for europæisk ål, der er fastsat og gennemført ved hjælp af deres nationale forvaltningsplaner, og som er vedtaget i overensstemmelse med artikel 2 og 4 i forordning (EF) nr. 1100/2007.

Artikel 6

Ædelkoral

1.   Denne artikel finder anvendelse på alle EU-fiskerfartøjers aktiviteter og andre EU-fiskeriaktiviteter med henblik på fiskeri af ædelkoral (Corallium rubrum), dvs. målrettet og rekreativt fiskeri i Middelhavet.

2.   For målrettet fiskeri må det maksimale antal fiskeritilladelser og de maksimale mængder af ædelkoralbestande, der fiskes af EU-fiskerfartøjer og ved EU-fiskeriaktiviteter, ikke overstige de niveauer, der er fastsat i bilag I.

3.   Det er forbudt for EU-fiskerfartøjer, der er omfattet af stk. 2, at omlade ædelkoral til havs.

4.   For rekreativt fiskeri træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at forbyde indsamling og opbevaring om bord, omladning eller landing af ædelkoral.

Artikel 7

Guldmakrel

1.   Denne artikel finder anvendelse på alle EU-fiskerfartøjers kommercielle aktiviteter og andre EU-fiskeriaktiviteter, hvor der bruges anordninger til tiltrækning af fisk med henblik på fangst af guldmakrel (Coryphaena hippurus) i internationale farvande i Middelhavet.

2.   Det maksimale antal fartøjer, der må fiske efter guldmakrel, er fastsat i bilag II.

KAPITEL II

Det vestlige Middelhav

Artikel 8

Demersale bestande

1.   Denne artikel finder anvendelse på alle EU-fiskerfartøjers aktiviteter og andre EU-fiskeriaktiviteter med henblik på fangst af demersale bestande som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1022 i det vestlige Middelhav.

2.   Den maksimale tilladte fiskeriindsats for trawlere og langlinefartøjer er fastsat i bilag III til denne forordning. Medlemsstaterne forvalter den maksimale tilladte fiskeriindsats i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2019/1022.

3.   Fordelingen mellem medlemsstaterne af fangstbegrænsninger for EU-fiskerfartøjer i EU-farvande i det vestlige Middelhav er fastsat i bilag III.

4.   Særlige bestemmelser om fordeling af fiskerimuligheder:

a)

Medlemsstaternes fordeling af fiskerimuligheder som fastsat i denne forordning skal ske i overensstemmelse med kriterierne i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

b)

Medlemsstaternes fordeling af fiskerimuligheder som fastsat i denne forordning berører ikke:

udvekslinger i henhold til artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013

nedsættelser og omfordelinger i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1224/2009

supplerende landinger i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 eller artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013

tilbageholdte mængder i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 eller overførte mængder i henhold til artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013

nedsættelser i henhold til artikel 105, 106 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 9

Indsendelse af data

Medlemsstaterne registrerer og indsender dataene om fiskeriindsatsen til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) 2019/1022.

Ved indsendelsen af data om indsatsen til Kommissionen i overensstemmelse med denne artikel anvender medlemsstaterne de fiskeriindsatsgruppekoder, der er fastsat i bilag III.

KAPITEL III

Adriaterhavet

Artikel 10

Små pelagiske bestande

1.   Denne artikel finder anvendelse på alle EU-fiskerfartøjers aktiviteter og andre EU-fiskeriaktiviteter med henblik på fangst af sardin (Sardina pilchardus) og ansjos (Engraulis encrasicolus) i Adriaterhavet.

2.   Den maksimale fangstmængde må ikke overstige de niveauer, der er fastsat i bilag IV.

3.   Den maksimale flådekapacitet, udtrykt i kW, BT og antal, af EU-fiskerfartøjer, der må fiske efter små pelagiske bestande, er fastsat i bilag IV.

Artikel 11

Demersale bestande

1.   Denne artikel finder anvendelse på alle EU-fiskerfartøjers aktiviteter og andre EU-fiskeriaktiviteter med henblik på fangst af europæisk kulmule (Merluccius merluccius), jomfruhummer (Nephrops norvegicus), almindelig tunge (Solea solea), dybvandsrosenreje (Parapenaeus longirostris) og rød mulle (Mullus barbatus) i Adriaterhavet.

2.   Den maksimale tilladte fiskeriindsats og den maksimale flådekapacitet for demersale bestande, der er omfattet af denne artikel, er fastsat i bilag IV.

3.   En medlemsstat kan ændre sin fiskeriindsatstildeling som fastsat i bilag IV ved at overføre fiskedage mellem fiskeriindsatsgrupper i samme geografiske område og/eller udstyr, forudsat at den anvender en national omregningsfaktor, der understøttes af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.

4.   Medlemsstaterne forvalter den maksimale tilladte indsats i overensstemmelse med artikel 26-35 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 12

Indsendelse af data

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 forelægger Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande, anvender de de bestandskoder, der er fastsat i bilag IV.

KAPITEL IV

Det Joniske Hav, Det Levantinske Hav og Sicilienstrædet

Artikel 13

1.   Denne artikel finder anvendelse på alle EU-fiskerfartøjers aktiviteter og andre EU-fiskeriaktiviteter med henblik på fangst af rød kæmpereje (Aristaeomorpha foliacea) og blårød reje (Aristeus antennatus) i Det Joniske Hav, Det Levantinske Hav og Sicilienstrædet.

2.   Det maksimale antal trawlere til bundfiskeri, der må fiske efter demersale bestande, er fastsat i bilag V.

KAPITEL V

Alboránhavet

Artikel 14

1.   Denne artikel finder anvendelse på EU-fiskerfartøjers kommercielle fiskeri med langliner og håndliner med henblik på fangst af spidstandet blankesten (Pagellus bogaraveo) i Alboránhavet.

2.   Den maksimale fangstmængde må ikke overstige de niveauer, der er fastsat i bilag VI.

KAPITEL VI

Sortehavet

Artikel 15

Tildeling af fiskerimuligheder for brisling

1.   Denne artikel finder anvendelse på alle EU-fiskerfartøjers aktiviteter og andre EU-fiskeriaktiviteter med henblik på fangst af brisling (Sprattus sprattus) i Sortehavet.

2.   Den autonome EU-kvote for brisling, fordelingen af denne kvote mellem medlemsstaterne og, hvis det er relevant, de betingelser, der funktionelt er knyttet dertil, er fastsat i bilag VII.

Artikel 16

Tildeling af fiskerimuligheder for pighvar

1.   Denne artikel finder anvendelse på alle EU-fiskerfartøjers aktiviteter og andre EU-fiskeriaktiviteter med henblik på fangst af pighvar (Scophthalmus maximus) i Sortehavet.

2.   TAC'en for pighvar, som gælder i EU-farvande i Sortehavet, og fordelingen af denne TAC mellem medlemsstaterne og, hvis det er relevant, de betingelser, der funktionelt er knyttet dertil, er fastsat i bilag VII.

Artikel 17

Forvaltningen af fiskeriindsatsen efter pighvar

EU-fiskerfartøjer med tilladelse til at fiske efter pighvar, der er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 16, må uanset fartøjets længde overalt højst fiske 180 dage om året.

Artikel 18

Forbudsperiode for pighvar

Det er forbudt for EU-fiskerfartøjer at udøve fiskeri, herunder omladning, opbevaring om bord, landing og første salg, af pighvar i EU-farvande i Sortehavet fra den 15. april til den 15. juni.

Artikel 19

Særlige bestemmelser om tildeling af fiskerimuligheder i Sortehavet

1.   Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat i denne forordnings artikel 15 og 16, berører ikke:

a)

udvekslinger i henhold til artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013

b)

nedsættelser og omfordelinger i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1224/2009 samt

c)

nedsættelser i henhold til artikel 105 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

2.   Artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse, hvis en medlemsstat benytter sig af den årsbaserede fleksibilitet, der er fastsat i artikel 15, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Artikel 20

Indsendelse af data

Når medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 sender Kommissionen data om de landede mængder af brislinge- og pighvarbestande, der er fanget i EU-farvande i Sortehavet, anvender de de bestandskoder, der er fastsat i bilag VII.

AFSNIT III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 21

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1022 af 20. juni 2019 om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav, og om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 (EUT L 172 af 26.6.2019, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EU) 2021/90 af 28. januar 2021 om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i Middelhavet og Sortehavet (EUT L 31 af 29.1.2021, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007 af 18. september 2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål (EUT L 248 af 22.9.2007, s. 17).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3).


BILAG I

FISKERIMULIGHEDER FOR EU-FISKERFARTØJER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN ALMINDELIGE KOMMISSION FOR FISKERI I MIDDELHAVETS FLERÅRIGE FORVALTNINGSPLAN FOR ÆDELKORAL I MIDDELHAVET

I tabellerne i dette bilag fastsættes det maksimalt tilladte antal fiskeritilladelser og den maksimale fiskede mængde ædelkoral i Middelhavet.

Henvisningen til fiskeriområder er henvisninger til Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavets (GFCM's) geografiske underområder (GSA'er).

Med henblik på dette bilag gælder nedenstående sammenlignende oversigt over de latinske navne og de danske navne for fiskebestande:

Videnskabeligt navn

Alfa-3-kode

Dansk navn

Corallium rubrum

COL

Ædelkoral


Tabel 1.

Maksimalt antal fiskeritilladelser (1)

Medlemsstater

Ædelkoral COL

Grækenland

12

Spanien

0 (2)

Frankrig

32

Kroatien

28

Italien

40


Tabel 2.

Maksimal fisket mængde udtrykt i ton levende vægt

Art:

Ædelkoral

Corallium rubrum

Område:

EU-farvande i Middelhavet — GSA 1-27

COL/GF1-27

Grækenland

1,844

 

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Spanien

0  (2)

 

Frankrig

1,400

 

Kroatien

1,226

 

Italien

1,378

 

Unionen

5,848

 

TAC

Ikke relevant/Ikke fastsat


(1)  Svarende til antallet af fartøjer og/eller dykkere eller et par med én dykker med ét fartøj, der har tilladelse til at fiske efter ædelkoral.

(2)  I henhold til det midlertidige forbud mod fiskeri efter ædelkoral, som er indført i spanske farvande.


BILAG II

FISKERIINDSATS FOR EU-FISKERFARTØJER INDEN FOR RAMMERNE AF FORVALTNINGEN AF GULDMAKRELBESTANDE I MIDDELHAVET

I tabellen i dette bilag fastsættes det maksimale antal EU-fiskerfartøjer, der må fiske efter guldmakrel i internationale farvande i Middelhavet.

Henvisningen til fiskeriområder er henvisninger til internationale farvande i Middelhavet.

Med henblik på dette bilag gælder nedenstående sammenlignende oversigt over de latinske navne og de danske navne for fiskebestande:

Videnskabeligt navn

Alfa-3-kode

Dansk navn

Coryphaena hippurus

DOL

Guldmakrel

Maksimalt antal fiskeritilladelser for fartøjer, der fisker i internationale farvande (1)

Medlemsstat

Guldmakrel DOL

Italien

797

Malta

130


(1)  Denne kvote må kun fiskes mellem den 15. august og den 31. december 2022 i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1343/2011.


BILAG III

FISKERIMULIGHEDER FOR EU-FISKERFARTØJER INDEN FOR RAMMERNE AF FORVALTNINGEN AF DEMERSALE BESTANDE I DET VESTLIGE MIDDELHAV

I tabellerne i dette bilag er fastsat den maksimale tilladte fiskeriindsats (i fiskedage) fordelt på grupper af bestande som defineret i artikel 1 i forordning (EU) 2019/1022, fangstbegrænsningerne og fartøjslængden overalt for alle typer trawl (1) og demersale langlinefartøjer, der fisker efter demersale bestande i det vestlige Middelhav.

Alle fiskerimuligheder i dette bilag er omfattet af bestemmelserne i forordning (EU) 2019/1022 og artikel 26-35 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Henvisningen til fiskeriområder er henvisninger til GFCM's GSA'er.

Med henblik på dette bilag gælder nedenstående sammenlignende oversigt over de latinske navne og de danske navne for fiskebestande:

Videnskabeligt navn

Alfa-3-kode

Dansk navn

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Rød kæmpereje

Aristeus antennatus

ARA

Blårød reje

Merluccius merluccius

HKE

Europæisk kulmule

Mullus barbatus

MUT

Rød mulle

Nephrops norvegicus

NEP

Jomfruhummer

Parapenaeus longirostris

DPS

Dybvandsrosenreje

Maksimal tilladt fiskeriindsats i fiskedage

a)

Trawlere i Alboránhavet, Balearerne, Nordspanien og Lionbugten (GSA 1-2-5-6-7) (2)

Gruppe af bestande

Fartøjslængde overalt

Spanien

Frankrig

Italien

Fiskeriindsatsgruppekode

Rød mulle i GSA 1, 5, 6 og 7; kulmule i GSA 1, 5, 6 og 7; dybvandsrosenreje i GSA 1, 5 og 6; jomfruhummer i GSA 5 og 6.

< 12 m

1 921

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m og < 18 m

20 641

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m og < 24 m

38 728

4 372

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

13 640

5 320

0

EFF1/MED1_TR4

Gruppe af bestande

Fartøjslængde overalt

Spanien

Frankrig

Italien

Fiskeriindsatsgruppekode

Blårød reje i GSA 1, 2, 5, 6 og 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m og < 18 m

968

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m og < 24 m

9 805

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

7 871

0

0

EFF2/MED1_TR4

b)

Trawlere på Korsika, i Det Liguriske Hav og Det Tyrrhenske Hav og på Sardinien(GSA 8-9-10-11) (3)

Gruppe af bestande

Fartøjslængde overalt

Spanien

Frankrig

Italien

Fiskeriindsatsgruppekode

Rød mulle i GSA 8, 9, 10 og 11; kulmule i GSA 8, 9, 10 og 11; dybvandsrosenreje i GSA 9, 10 og 11; jomfruhummer i GSA 9 og 10.

< 12 m

0

177

2 534

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m og < 18 m

0

709

38 110

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m og < 24 m

0

177

25 629

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

0

177

3 421

EFF1/MED2_TR4

Gruppe af bestande

Fartøjslængde overalt

Spanien

Frankrig

Italien

Fiskeriindsatsgruppekode

Rød kæmpereje i GSA 8, 9, 10 og 11.

< 12 m

0

0

419

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m og < 18 m

0

0

3 091

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m og < 24 m

0

0

2 489

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

0

0

333

EFF2/MED2_TR4

c)

Demersale langlinefartøjer i Alboránhavet, Balearerne, Nordspanien og Lionbugten (GSA 1-2-5-6-7)

Gruppe af bestande

Fartøjslængde overalt

Spanien

Frankrig

Italien

Fiskeriindsatsgruppekode

Rød mulle i GSA 1, 2, 5, 6 og 7; kulmule i GSA 1, 2, 5, 6 og 7;

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m og < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m og < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

d)

Demersale langlinefartøjer på Korsika, i Det Liguriske Hav og Det Tyrrhenske Hav og på Sardinien (GSA 8-9-10-11)

Gruppe af bestande

Fartøjslængde overalt

Spanien

Frankrig

Italien

Fiskeriindsatsgruppekode

Rød mulle i GSA 8, 9, 10 og 11; kulmule i GSA 8, 9, 10 og 11

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m og < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m og < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

Fangstbegrænsning

e)

Fiskerimuligheder for blårød reje (Aristeus antennatus) i Alboránhavet, Balearerne, Nordspanien og Lionbugten (GSA 1-2-5-6-7) udtrykt som maksimal fangstmængde i ton levende vægt

Art:

Blårød reje

Aristeus antennatus

Område:

GSA 1-2-5-6-7

(ARA/GF1-7)

Spanien

872

 

 

Frankrig

56

 

 

Italien

0

 

 

Unionen

928

 

 

TAC

Ikke relevant

 

Maksimal fangstmængde

f)

Fiskerimuligheder for blårød reje (Aristeus antennatus) og rød kæmpereje (Aristaeomorpha foliacea) på Korsika, i Det Liguriske Hav og Det Tyrrhenske Hav og på Sardinien (GSA 8-9-10-11) udtrykt som maksimal fangstmængde i ton levende vægt

Art:

Blårød reje

(Aristeus antennatus)

Område:

GSA 9-10-11

(ARA/GF9-11)

Spanien

0

 

 

Frankrig

9

 

 

Italien

250

 

 

Unionen

259

 

 

TAC

Ikke relevant

 

Maksimal fangstmængde

Art:

Rød kæmpereje

(Aristaeomorpha foliacea)

Område:

GSA 8-9-10-11

(ARS/GF9-11)

Spanien

0

 

 

Frankrig

5

 

 

Italien

365

 

 

Unionen

370

 

 

TAC

Ikke relevant

 

Maksimal fangstmængde


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP og TSP.

(2)  Ud over ovennævnte maksimale tilladte fiskeriindsats for trawlere kan en medlemsstat give fartøjer, der fører dens flag, en yderligere tildeling af fiskedage inden for samlet set 2 % af den pågældende medlemsstats fiskeriindsats for det pågældende flådesegment. En medlemsstat kan gøre dette, forudsat at:

a)

disse fartøjer anvender et trawlnet med en fangstpose med en maskestørrelse på 45 mm (kvadratmaske) for at reducere fangsterne af kulmuleungfisk med mindst 25 %, eller

b)

disse fartøjer anvender et trawlnet med en fangstpose med en maskestørrelse på 50 mm (kvadratmaske) til dybhavsfiskeri for at reducere fangsterne af blårød reje med en rygskjoldslængde (RL) på under 25 mm i de geografiske underområder 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og 11 med mindst 25 % og for at reducere fangsterne af rød kæmpereje med en RL på under 35 mm i de geografiske underområder 8, 9, 10 og 11 med mindst 25 %, eller

c)

disse fartøjer anvender et reguleret meget selektivt redskab, hvis tekniske specifikationer ifølge STECF's videnskabelige undersøgelse medfører en reduktion på mindst 25 % af ungfisk eller mindst 20 % af fangsterne af gydefisk af alle demersale arter i forhold til 2020, eller

d)

den pågældende medlemsstat har indført midlertidige forbudsområder for at reducere fangsterne af ungfisk af demersale arter med mindst 25 % eller fangsterne af gydefisk af alle demersale arter med mindst 20 %.

Den pågældende medlemsstat meddeler Kommissionen listen over de fiskerfartøjer, der er omfattet af en sådan yderligere tildeling af fiskedage. Den pågældende medlemsstat underretter også hver måned særskilt Kommissionen om den yderligere tildeling.

Den pågældende medlemsstat forelægger senest den 15. oktober Kommissionen alle tilgængelige oplysninger om gennemførelsen af de i litra a), b), c) eller d) omhandlede foranstaltninger.

De samlet set 2 % af fiskeriindsatsen beregnes ud fra det pågældende flådesegments indsatstildeling fra datoen for den pågældende medlemsstats underretning.

(3)  Ud over ovennævnte maksimale tilladte fiskeriindsats for trawlere kan en medlemsstat give fartøjer, der fører dens flag, en yderligere tildeling af fiskedage inden for samlet set 2 % af den pågældende medlemsstats fiskeriindsats for det pågældende flådesegment. En medlemsstat kan gøre dette, forudsat at:

a)

disse fartøjer anvender et trawlnet med en fangstpose med en maskestørrelse på 45 mm (kvadratmaske) for at reducere fangsterne af kulmuleungfisk med mindst 25 %, eller

b)

disse fartøjer anvender et trawlnet med en fangstpose med en maskestørrelse på 50 mm (kvadratmaske) til dybhavsfiskeri for at reducere fangsterne af blårød reje med en RL på under 25 mm i de geografiske underområder 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og 11 med mindst 25 % og for at reducere fangsterne af rød kæmpereje med en RL på under 35 mm i de geografiske underområder 8, 9, 10 og 11 med mindst 25 %, eller

c)

disse fartøjer anvender et reguleret meget selektivt redskab, hvis tekniske specifikationer ifølge STECF's videnskabelige undersøgelse medfører en reduktion på mindst 25 % af ungfisk eller mindst 20 % af fangsterne af gydefisk af alle demersale arter i forhold til 2020, eller

d)

den pågældende medlemsstat har indført midlertidige forbudsområder for at reducere fangsterne af ungfisk af demersale arter med mindst 25 % eller fangsterne af gydefisk af alle demersale arter med mindst 20 %.

Den pågældende medlemsstat meddeler Kommissionen listen over de fiskerfartøjer, der er omfattet af en sådan yderligere tildeling af fiskedage. Den berørte medlemsstat underretter også hver måned særskilt Kommissionen om den yderligere tildeling.

Den pågældende medlemsstat forelægger senest den 15. oktober Kommissionen alle tilgængelige oplysninger om gennemførelsen af de i litra a), b), c) eller d) omhandlede foranstaltninger.

De samlede 2 % af fiskeriindsatsen beregnes ud fra det pågældende flådesegments indsatstildeling fra datoen for den pågældende medlemsstats underretning.


BILAG IV

FISKERIMULIGHEDER FOR EU-FISKERFARTØJER I ADRIATERHAVET

I tabellerne i dette bilag fastsættes fiskerimulighederne pr. bestand eller fartøjsindsatsgruppe og, hvis det er relevant, de betingelser, der funktionelt er knyttet dertil, herunder det maksimale antal EU-fiskerfartøjer, som må fiske efter små pelagiske arter.

Alle fiskerimuligheder i dette bilag er omfattet af bestemmelserne i artikel 26-35 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Henvisningen til fiskeriområder er henvisninger til GFCM's GSA'er.

Med henblik på dette bilag gælder nedenstående sammenlignende oversigt over de latinske navne og de danske navne for fiskebestande:

Videnskabeligt navn

Alfa-3-kode

Dansk navn

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjos

Merluccius merluccius

HKE

Europæisk kulmule

Mullus barbatus

MUT

Rød mulle

Nephrops norvegicus

NEP

Jomfruhummer

Parapenaeus longirostris

DPS

Dybvandsrosenreje

Sardina pilchardus

PIL

Sardin

Solea solea

SOL

Almindelig tunge

1.   Små pelagiske bestande — GSA 17 og 18

Maksimal fangstmængde udtrykt i ton levende vægt

Art:

Små pelagiske arter (ansjos og sardin)

Engraulis encrasicolus og Sardina pilchardus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i GFCM's GSA 17 og 18

(SP1/GF1718)

Italien

35 394

 (1)

Maksimal fangstmængde

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Kroatien

56 304

TAC

Ikke relevant

Maksimal flådekapacitet for trawlere og notfartøjer, der aktivt fisker efter små pelagiske arter

Medlemsstat

Redskab

Antal fartøjer

kW

BT

Kroatien

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italien

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Slovenien (2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Demersale bestande — GSA 17 og 18

Maksimal tilladt fiskeriindsats (i fiskedage) pr. type trawl- og flådesegment, der fisker efter demersale bestande i GSA 17 og 18 (Adriaterhavet).

 

 

 

 

 

Fiskedage 2022

Redskabstype

Geografisk område

Relevante bestande

Fartøjslængde overalt

Indsatsgruppekode

ITALIEN

KROATIEN

SLOVENIEN (3)

Trawl (OTB)

GFCM-underområde 17-18

Rød mulle Kulmule Dybvandsrosenreje og jomfruhummer

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

3 521

10 388

 

≥ 12 m og < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

79 139

24 202

 

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

6 934

2 173

 

Bomtrawl (TBB)

GFCM-underområde 17

Almindelig tunge

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

200

0

 

≥ 12 m og < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

3 747

0

 

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

3 726

0

 

Maksimal flådekapacitet for bundtrawlere og bomtrawlere, der har tilladelse til fiskeri efter demersale bestande

Medlemsstat

Redskab

Antal fartøjer

kW

BT

Kroatien

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italien

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovenien  (*1)

OTB

11

1 813,00

168,67


(1)  For så vidt angår Slovenien er mængderne baseret på fangsterne i 2014 op til en mængde, der ikke bør overskride 300 ton.

(2)  Bestemmelsen i punkt 28 i GFCM/44/2020/20 finder ikke anvendelse på nationale flåder med mindre end 10 notfartøjer og/eller pelagiske trawlere, der aktivt fisker efter små pelagiske bestande, som registreret i både det nationale register og GFCM-registret i 2014. I et sådant tilfælde kan den aktive flådes kapacitet øges med højst 50 % i antal fartøjer og i bruttoton (BT) og/eller bruttoregisterton (BRT) og kW.

(3)  Slovenien må ikke overskride indsatsbegrænsningen på 3 000 fiskedage pr. år, jf. punkt 13 i GFCM/43/2019/5.

(*1)  Bestemmelserne i punkt 9, litra c), og punkt 28 i GFCM/43/2019/5 finder ikke anvendelse på nationale flåder, der anvender OTB og fisker i mindre end 1 000 dage i løbet af den referenceperiode, der er nævnt i punkt 9, litra c). Fiskerikapaciteten for den aktive flåde, der anvender OTB, må ikke øges med mere end 50 % i forhold til referenceperioden.


BILAG V

FISKERIMULIGHEDER FOR EU-FISKERFARTØJER I DET JONISKE HAV, DET LEVANTINSKE HAV OG SICILIENSTRÆDET

I tabellerne i dette bilag fastsættes det maksimale antal EU-fiskerfartøjer, der må fiske efter demersale bestande i Det Joniske Hav, Det Levantinske Hav og Sicilienstrædet.

Henvisningen til fiskeriområder er henvisninger til GFCM's GSA'er.

Med henblik på dette bilag gælder nedenstående sammenlignende oversigt over de latinske navne og de danske navne for fiskebestande:

Videnskabeligt navn

Alfa-3-kode

Dansk navn

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Rød kæmpereje

Aristeus antennatus

ARA

Blårød reje

a)

Maksimalt antal bundtrawlere, der må fiske i Det Joniske Hav (GSA 19-20-21)

Medlemsstat

Rød kæmpereje i EU-farvande i GSA 19, 20 og 21

Blårød reje i EU-farvande i GSA 19, 20 og 21

Grækenland

263

263

Italien

410

410

Malta

15

15

b)

Maksimalt antal bundtrawlere, der må fiske i Det Levantinske Hav (GSA 24-25-26-27)

Medlemsstat

Rød kæmpereje i EU-farvande i GSA 24-25-26-27

Blårød reje i EU-farvande i GSA 24-25-26-27

Italien

80

80

Cypern

6

6

c)

Maksimalt antal bundtrawlere, der må fiske i Sicilienstrædet (GSA 12-13-14-15-16)

Medlemsstat

Rød kæmpereje i EU-farvande i GSA 12-13-14-15-16

Blårød reje i EU-farvande i GSA 12-13-14-15-16

Spanien

2

2

Italien

320

320

Cypern

1

1

Malta

15

15


BILAG VI

FISKERIMULIGHEDER FOR EU-FISKERFARTØJER I ALBORÁNHAVET

Maksimal fangstmængde taget med langliner og håndliner udtrykt i ton levende vægt

Art:

Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

Område:

EU-farvande i Alboránhavet — GSA 1-3

SBR/GF1-3

Spanien

225

 

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Unionen

225

 

TAC

Ikke relevant/Ikke fastsat


BILAG VII

FISKERIMULIGHEDER FOR EU-FISKERFARTØJER I SORTEHAVET

I tabellerne i dette bilag er fastsat TAC'er og kvoter udtrykt i ton levende vægt pr. bestand og, hvis det er relevant, de betingelser, der funktionelt er knyttet dertil.

Alle fiskerimuligheder i dette bilag er omfattet af bestemmelserne i artikel 26-35 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Henvisningen til fiskeriområder er henvisninger til GFCM's GSA'er.

Med henblik på dette bilag gælder nedenstående sammenlignende oversigt over de latinske navne og de danske navne:

Videnskabeligt navn

Alfa-3-kode

Dansk navn

Sprattus sprattus

SPR

Brisling

Scophthalmus maximus

TUR

Pighvar


Art:

Brisling

Sprattus sprattus

Område:

EU-farvande i Sortehavet — GSA 29

(SPR/F3742C)

Bulgarien

8 032,50

 

Analytisk kvote

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Rumænien

3 442,50

 

Unionen

11 475

 

TAC

Ikke relevant/Ikke fastsat


Art:

Pighvar

Scophthalmus maximus

Område:

EU-farvande i Sortehavet — GSA 29

(TUR/F3742C)

Bulgarien

75

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Rumænien

75

 

Unionen

150

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Fiskeri, herunder omladning, opbevaring om bord, landing og første salg, er ikke tilladt fra den 15. april til den 15. juni 2022.


Top