EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L1326

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/1326 af 18. marts 2022 om ændring af bilaget til Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA for så vidt angår inkluderingen af nye psykoaktive stoffer i definitionen af »narkotika«

C/2022/1552

EUT L 200 af 29.7.2022, p. 148–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/1326/oj

29.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 200/148


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2022/1326

af 18. marts 2022

om ændring af bilaget til Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA for så vidt angår inkluderingen af nye psykoaktive stoffer i definitionen af »narkotika«

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor (1), særlig artikel 1a og 8a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Videnskabelige Udvalg under Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA; overvågningscentret), som den 18.-19. november 2021 blev udvidet i henhold til proceduren i samme forordnings artikel 5c, stk. 4, har overensstemmelse med artikel 5c i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 (2) udarbejdet risikovurderingsrapporter om de nye psykoaktive stoffer 2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-on (3-methylmethcathinon, 3-MMC) og 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (3-chloromethcathinon, 3-CMC). Overvågningscentret forelagde risikovurderingsrapporterne for Kommissionen og medlemsstaterne den 25. november 2021.

(2)

3-MMC og 3-CMC er syntetiske cathinoner med psykostimulerende virkninger. De er derivater af cathinon og er nært beslægtede med og har psykostimulerende virkninger, der ligner virkningerne af henholdsvis methcathinon (ephedron) og mephedron (4-methylmethcathinon; 4-MMC og methcathinon og 4-chloromethcathinon (4-CMC; clephedron). Cathinon, methcathinon, mephedron og 4-CMC er underkastet kontrol i henhold til De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer.

(3)

3-MMC har været tilgængeligt i Den Europæiske Union i hvert fald siden september 2012 og er blevet fundet i 23 medlemsstater. Efter et fald i beslaglæggelserne i Europa mellem 2016 og 2018 synes 3-MMC at være dukket op igen, idet der i 2020 blev beslaglagt ca. 740 kilogram i pulverform, og importen, distributionen og anvendelsen af stoffet fortsatte i 2021, og der blev foretaget en enkelt omfattende beslaglæggelse på lige over 120 kilogram pulver ved Unionens ydre grænse.

(4)

Oplysninger i forbindelse med beslaglæggelser og indsamlede prøver viser, at 3-MMC typisk findes på narkotikamarkedet som et pulver. Det er også blevet indberettet, at stoffet er fundet i andre fysiske former såsom tabletter og kapsler, men i meget mindre omfang. Undertiden er der også kommet indberetninger om væsker, plantebaseret materiale og blotters, som indeholder 3-MMC.

(5)

Fem medlemsstater har indberettet i alt 27 dødsfald, hvor det er bekræftet, at de pågældende havde været eksponeret for 3-MMC. Fire medlemsstater har også indberettet fjorten akutte ikkedødelige forgiftninger, hvor det er bekræftet, at de pågældende havde været eksponeret for 3-MMC.

(6)

3-CMC har været tilgængeligt i Den Europæiske Union i hvert fald siden september 2014 og er blevet fundet i 23 medlemsstater. I løbet af 2020 og 2021 blev der beslaglagt ca. 2 500 kilogram 3-CMC i pulverform, hvilket svarer til over 90 % af den samlede mængde 3-CMC-pulver, der er beslaglagt, siden overvågningen af stoffet begyndte i Europa.

(7)

Oplysninger i forbindelse med beslaglæggelser og indsamlede prøver viser, at 3-CMC typisk findes på narkotikamarkedet som et pulver. Det er også blevet indberettet, at stoffet er fundet i andre fysiske former såsom tabletter og kapsler, men i meget mindre omfang. Undertiden er der også kommet indberetninger om væsker, plantebaseret materiale og blotters, som indeholder 3-CMC.

(8)

To medlemsstater har indberettet i alt 10 dødsfald, hvor det er bekræftet, at de pågældende havde været eksponeret for 3-CMC. En medlemsstat har også indberettet en akut ikkedødelig forgiftning, hvor det er bekræftet, at den pågældende havde været eksponeret for 3-CMC.

(9)

De tilgængelige oplysninger tyder på, at mens 3-MMC og 3-CMC typisk sælges og efterspørges som selvstændige stimulerende narkotika, ser det i det mindste delvis ud til, at disse stoffer fremstilles, importeres, distribueres, sælges og anvendes som en »lovlig« erstatning for stimulerende stoffer, der er underkastet kontrol, herunder amfetamin, kokain og MDMA. Derudover kan det forekomme, at stofferne på misvisende vis sælges som andre lægemidler.

(10)

Der foreligger begrænsede oplysninger om, hvorvidt organiserede kriminelle grupper er involveret i fremstillingen, handelen med og distributionen af 3-MMC og 3-CMC i Unionen. Der er dog oplysninger, der tyder på, at der foregår kriminelle handlinger såsom lovovertrædelser i form af handel, ulovlig fremstilling og levering af begge stoffer.

(11)

De tilgængelige oplysninger tyder på, at 3-MMC og 3-CMC fremstilles af kemiske virksomheder uden for Unionen og importeres i Unionen i industriel målestok. Derudover tyder de begrænsede oplysninger på, at der finder en vis fremstilling sted i ulovlige laboratorier i Europa.

(12)

3-MMC og 3-CMC har ikke nogen anerkendt anvendelse som humanmedicinsk lægemiddel eller veterinærlægemiddel i Unionen eller, så vidt vides, noget andet sted. Der er intet, der tyder på, at stofferne kan anvendes til andre formål end som analysereferencestandard og i videnskabelig forskning.

(13)

De sundhedsmæssige og samfundsmæssige risici i tilknytning til 3-MMC og 3-CMC har sandsynligvis visse ligheder med andre nært beslægtede syntetiske cathinoner og psykostimulerende stoffer, der er underkastet international kontrol. Den tilgængelige dokumentation og information om de sundhedsmæssige og samfundsmæssige risici ved stofferne udgør et tilstrækkeligt grundlag for at inkludere 3-MMC og 3-CMC i definitionen af »narkotika«. Det fremgår af risikovurderingsrapporterne, at mange af de spørgsmål vedrørende 3-MMC og 3-CMC, som skyldes manglen på data om risiciene for enkeltpersoner, risiciene for folkesundheden og de samfundsmæssige risici, ikke desto mindre ville kunne besvares ved hjælp af yderligere forskning.

(14)

3-MMC og 3-CMC er ikke opført på listen over stoffer, som ifølge De Forenede Nationers enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler, som ændret ved protokollen af 1972, eller De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer skal underkastes kontrol. 3-CMC er endnu ikke blevet vurderet inden for rammerne af FN-systemet, mens 3-MMC i november 2016 var genstand for en inkonklusiv kritisk gennemgang i WHO's Ekspertudvalg vedrørende Medicinafhængighed. Udvalget var ikke i stand til at nå til enighed og udsatte i stedet at afgive udtalelse og anmodede sekretariatet om at arrangere endnu en kritisk gennemgang af 3-MMC på et senere møde i ekspertudvalget. Ekspertudvalgets yderligere gennemgang af 3-MMC har endnu ikke fundet sted. Siden den kritiske gennemgang i 2016 har medlemsstaterne indberettet væsentlige nye oplysninger, som tyder på, at 3-MMC kan udgøre en sundhedsmæssig og samfundsmæssig trussel på EU-plan, og at det således er nødvendigt at tilføje stoffet til definitionen af »narkotika« i EU-retten.

(15)

Oplysninger fra de retshåndhævende myndigheder om deres beslaglæggelser i 2020 og 2021 viser, at tilgængeligheden af både 3-MMC og 3-CMC og potentialet for deres udbredelse i Unionen for nylig er steget og kan være betydeligt. De foreliggende oplysninger tyder på, at brugen af 3-MMC og 3-CMC er sundhedsskadelig som følge af deres akutte toksicitet eller i tilfælde af 3-MMC misbrugs- og afhængighedspotentialet. Der er usikkerhed om 3-CMC's misbrugs- og afhængighedspotentiale, da der ikke er foretaget undersøgelser heraf. Den sundhedsmæssige skade anses for livstruende, fordi stoffet kan forårsage død eller dødelig skade, alvorlig fysisk eller psykisk svækkelse eller spredning af sygdomme, herunder overførsel af blodbårne vira såsom hepatitis C og hiv. Disse virkninger kan sammenlignes med virkningerne af andre nært beslægtede syntetiske cathinoner og psykostimulerende midler, der er underkastet international kontrol, selv om dette kræver yderligere undersøgelser.

(16)

De tilgængelige oplysninger tyder også på, at forbruget af 3-MMC- og 3-CMC kan indebære sociale risici og føre til marginalisering og øget sårbarhed. Derudover har stofferne også potentiale til at udgøre en større risiko for den offentlige sikkerhed, navnlig i tilfælde af kørsel under påvirkning af disse stoffer.

(17)

Kontrollen med 3-MMC er i femten medlemsstater omfattet af national lovgivning om narkotikakontrol, i seks medlemsstater af lovgivningen om nye psykoaktive stoffer og i en medlemsstat af anden lovgivning. Kontrollen med 3-CMC er i tretten medlemsstater omfattet af national lovgivning om narkotikakontrol, i syv medlemsstater af lovgivningen om nye psykoaktive stoffer og i en medlemsstat af anden lovgivning. Da der allerede er indført nationale kontrolforanstaltninger, vil inkluderingen af 3-MMC og 3-CMC i definitionen af »narkotika«, hvorved de bliver omfattet af bestemmelserne om strafbare handlinger og sanktioner i rammeafgørelse 2004/757/RIA, være med til at forhindre, at der opstår hindringer for grænseoverskridende retshåndhævelse og retsligt samarbejde, og til at sikre beskyttelse mod de risici, som stoffets tilgængelighed og brug kan indebære.

(18)

Artikel 1a i rammeafgørelse 2004/757/RIA giver Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på en hurtig og ekspertisebaseret reaktion på EU-niveau på fremkomsten af nye psykoaktive stoffer, som medlemsstaterne opdager og indberetter, ved at ændre bilaget til rammeafgørelsen, således at det inkluderer disse stoffer i definitionen af »narkotika«.

(19)

Da betingelserne for udøvelsen af beføjelserne til at vedtage en delegeret retsakt er opfyldt, og proceduren herfor er overholdt, bør der vedtages et delegeret direktiv for at inkludere 3-MMC og 3-CMC i bilaget til rammeafgørelse 2004/757/RIA.

(20)

Irland er bundet af rammeafgørelse 2004/757/RIA, som ændret ved direktiv (EU) 2017/2103 (3), og deltager derfor i vedtagelsen og anvendelsen af nærværende direktiv.

(21)

Danmark er bundet af rammeafgørelse 2004/757/RIA, som var gældende indtil den 21. november 2018, men er ikke bundet af direktiv (EU) 2017/2103. Danmark deltager derfor ikke i vedtagelsen og anvendelsen af nærværende direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(22)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (4) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(23)

Rammeafgørelse 2004/757/RIA bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af rammeafgørelse 2004/757/RIA

I bilaget til rammeafgørelse 2004/757/RIA tilføjes følgende som punkt 20 og 21:

»20.

2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-on (3-MMC) (*1).

21.

1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (3-CMC) (*1).

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 18. februar 2023. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 335 af 11.11.2004, s. 8.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2103 af 15. november 2017 om ændring af Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af »narkotika« og om ophævelse af Rådets afgørelse 2005/387/RIA (EUT L 305 af 21.11.2017, s. 12).

(4)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.


Top