EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2084

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2084 af 25. oktober 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345 om midlertidig støtte til Den Tjekkiske Republik i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet

ST/13032/2022/INIT

OJ L 280, 28.10.2022, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2084/oj

28.10.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/41


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/2084

af 25. oktober 2022

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345 om midlertidig støtte til Den Tjekkiske Republik i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2020/672 af 19. maj 2020 om oprettelse af et europæisk instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) som følge af covid-19-udbruddet (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forlængelse af en anmodning fra Tjekkiet af 7. august 2020 tildelte Rådet i medfør af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345 (2) finansiel støtte til Tjekkiet i form af et lån på højst 2 000 000 000 EUR med en maksimal gennemsnitlig løbetid på 15 år og en rådighedsperiode på 18 måneder med henblik på at supplere Tjekkiets nationale indsats for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere udbruddets socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagere og selvstændige.

(2)

Lånet skulle anvendes af Tjekkiet til at finansiere de arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345.

(3)

Covid-19-udbruddet har fastlåst en væsentlig del af arbejdsstyrken i Tjekkiet. Dette har ført til gentagne pludselige og kraftige stigninger i de offentlige udgifter i Tjekkiet med hensyn til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, litra a), c), d) og e), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345.

(4)

Covid-19-udbruddet og de ekstraordinære foranstaltninger, som Tjekkiet har gennemført i 2020, 2021 og 2022 for at dæmme op for dette udbrud og dets socioøkonomiske og sundhedsrelaterede konsekvenser, havde og har stadig dramatisk indvirkning på de offentlige finanser. I 2020 havde Tjekkiet et offentligt underskud og en offentlig gæld på henholdsvis 5,8 % og 37,7 % af bruttonationalproduktet (BNP), hvilket steg til henholdsvis 5,9 % og 41,9 % ved udgangen af 2021. Ifølge Kommissionens forårsprognose 2022 forventes Tjekkiet at have et offentligt underskud og en offentlig gæld på henholdsvis 4,3 % og 42,8 % af BNP ved udgangen af 2022. Ifølge Kommissionens mellemliggende sommerprognose 2022 forventes Tjekkiets BNP at stige med 2,3 % i 2022.

(5)

Den 22. september 2022 anmodede Tjekkiet om yderligere finansiel støtte fra Unionen på 2 500 000 000 EUR med henblik på fortsat at supplere landets nationale indsats i 2020, 2021 og 2022 for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere udbruddets socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagere og selvstændige. Tjekkiet forlængede og ændrede navnlig de arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger, der er omhandlet i betragtning 6-9.

(6)

Den arbejdsfordelingsordning, der er kendt som »antivirusprogrammet«, jf. artikel 3, litra a), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345, blev udformet med henblik på at kompensere lønomkostninger for private arbejdsgivere, der var blevet tvunget til at indstille eller i betydelig grad reducere deres økonomiske aktivitet som en direkte konsekvens af de foranstaltninger, myndighederne havde truffet, (mulighed »A«) eller indirekte som følge af de negative økonomiske virkninger af covid-19-pandemien (mulighed »B«). Retsgrundlaget for ordningen var »regeringens beslutning nr. 353 af 31. marts 2020«, som ændret, og artikel 120 i »lov nr. 435/2004 Sml. om beskæftigelse« (3), som ændret. Programmet blev forlænget og ændret med mulighed »A plus« ved »regeringens beslutning nr. 1039 af 14. oktober 2020« med henblik på at yde fuld kompensation for lønomkostninger til arbejdsgivere, der var blevet tvunget til at indstille eller reducere deres aktiviteter som følge af foranstaltninger truffet af myndighederne. Programmet blev også forlænget ved flere beslutninger fra regeringen, hvor mulighed »A« var gældende fra den 12. marts 2020 til den 28. februar 2022, mulighed »A plus« fra den 1. oktober 2020 til den 31. maj 2021, og mulighed »B« fra den 12. marts 2020 til den 31. maj 2021 og fra den 1. november 2021 til den 31. december 2021.

(7)

Det første kompensationstillæg til selvstændige, det såkaldte »Pětadvacítka«-program, jf. artikel 3, litra c), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345, der blev indført ved »lov nr. 159/2020 Sml.« (4), fastsatte et kompensationstillæg på 500 CZK pr. kalenderdag pr. person for selvstændige, der var blevet tvunget til at indstille eller i betydelig grad reducere deres økonomiske aktivitet, ud over normale udsving i aktiviteterne, som følge af risici for folkesundheden forbundet med covid-19 eller kriseforanstaltninger truffet af offentlige myndigheder. »Pětadvacítka« var gældende fra den 12. marts 2020 til den 8. juni 2020. Programmet »efterårstillæg«, der blev indført ved »lov nr. 461/2020 Sml.« (5), og den efterfølgende ændring heraf, var gældende fra den 5. oktober 2020 til den 15. februar 2021 og fastsatte et skattefradrag på 500 CZK pr. kalenderdag for selvstændige, der var blevet tvunget til at indstille eller i betydelig grad reducere deres økonomiske aktivitet som følge af risici for folkesundheden eller kriseforanstaltninger truffet af offentlige myndigheder. Ved »lov nr. 95/2021 Sml.« (6) og de dertil knyttede beslutninger fra regeringen (nr. 154/2021 (7) og 188/2021 (8)) blev der indført endnu en ændring, kaldet »det nye kompensationstillæg for 2021«, som var gældende fra den 1. februar 2021 til den 31. maj 2021, og som forhøjede skattefradraget til 1 000 CZK pr. dag. Den sidste ændring af dette kompensationstillæg til selvstændige, »kompensationstillægget for 2022«, der blev indført ved »lov nr. 519/2021 Sml.« (9), udgjorde også 1 000 CZK pr. dag og var gældende fra den 22. november 2021 til den 31. januar 2022.

(8)

Den delvise fritagelse for indbetaling af social- og sundhedssikringsbidrag for selvstændige, der er omhandlet i artikel 3, litra d), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345, havde som retsgrundlag »lov nr. 136/2020 Sml.« (10) (socialsikring) og »lov nr. 134/2020 Sml.« (11) (sundhedssikring). Staten påtog sig indbetalingen af det pågældende månedlige social- og sundhedssikringsbidrag for selvstændige i perioden marts-august 2020. Programmet sluttede i august 2020, men der skulle betales yderligere beløb i 2021 som følge af afregninger i forbindelse med forskudsbetalinger indbetalt af selvstændige i 2020. Foranstaltningen medfører mistede indtægter for regeringen, som med henblik på gennemførelsen af forordning (EU) 2020/672 kan betragtes som svarende til offentlige udgifter.

(9)

»Plejeydelsen« til selvstændige, jf. artikel 3, litra e), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345, havde som retsgrundlag »regeringens beslutning nr. 262 af 19. marts 2020 (12), nr. 311 af 26. marts 2020, nr. 354 af 31. marts 2020, nr. 514 af 4. maj 2020, nr. 552 af 18. maj 2020, nr. 1053 af 16. oktober 2020, nr. 1260 af 30. november 2020 og nr. 446 af 10. maj 2021« samt artikel 14 i »lov nr. 218/2000 Sml. om budgetregler« (13), som ændret, der finder anvendelse på selvstændige inden for primær landbrugs- og skovbrugsproduktion, og artikel 3, litra h), i »lov nr. 47/2002 Sml. om støtte til SMV'er« (14), som ændret, der finder anvendelse på alle andre selvstændige. Programmet kompenserer selvstændige for tabt indkomst som følge af behovet for at passe børn eller plejekrævende personer, fordi børnepasnings- og plejefaciliteter er lukkede. Det daglige støttebeløb udgjorde 424 CZK for marts 2020 og 500 CZK for perioden april-juni 2020. Programmet blev forlænget med perioden oktober 2020-maj 2021, hvor der inden for rammerne af programmet blev ydet en daglig støtte på 400 CZK.

(10)

Tjekkiet opfylder de i artikel 3 i forordning (EU) 2020/672 nævnte betingelser for at anmode om finansiel støtte. Tjekkiet har forelagt Kommissionen passende dokumentation for, at de faktiske og planlagte offentlige udgifter pr. 1. februar 2020 er steget med 5 349 588 352 EUR som følge af de nationale foranstaltninger, der er truffet for at imødegå de socioøkonomiske virkninger af covid-19-udbruddet. Der er tale om en pludselig og kraftig stigning, fordi den er knyttet til en udvidelse eller ændring af eksisterende nationale foranstaltninger, der er direkte knyttet til arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger, og som omfatter en betydelig del af virksomhederne og arbejdsstyrken i Tjekkiet. Tjekkiet agter at finansiere 215 333 982 EUR af det øgede udgiftsbeløb ved hjælp midler fra Unionen og 634 254 370 EUR ved hjælp af egne midler.

(11)

Kommissionen har hørt Tjekkiet og bekræftet, at der er sket en pludselig og kraftig stigning i de faktiske og planlagte offentlige udgifter, der er direkte knyttet til arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger som omhandlet i anmodningen af 22. september 2022, jf. artikel 6 i forordning (EU) 2020/672.

(12)

Der bør derfor ydes finansiel støtte med henblik på at hjælpe Tjekkiet med at imødegå de socioøkonomiske virkninger af den alvorlige økonomiske forstyrrelse som følge af covid-19-udbruddet. Kommissionen bør træffe afgørelser vedrørende løbetid, størrelse og frigivelse af rater og trancher i et tæt samarbejde med de nationale myndigheder.

(13)

Da den rådighedsperiode, der er angivet i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345, er udløbet, er der behov for en ny rådighedsperiode for den supplerende finansielle støtte. Rådighedsperioden på 18 måneder for finansiel støtte, der ydes ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345, bør forlænges med 21 måneder, og den samlede rådighedsperiode bør derfor være 39 måneder fra den første dag efter, at gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345 har fået virkning.

(14)

Tjekkiet og Kommissionen bør tage hensyn til denne afgørelse i den låneaftale, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/672.

(15)

Denne afgørelse bør ikke berøre udfaldet af eventuelle sager om forvridning af det indre marked, som indledes, navnlig i henhold til traktatens artikel 107 og 108. Den fritager heller ikke medlemsstaterne for i henhold til traktatens artikel 108 at underrette Kommissionen om eventuel statsstøtte.

(16)

Tjekkiet bør regelmæssigt underrette Kommissionen om afholdelsen af de planlagte offentlige udgifter, således at Kommissionen kan vurdere, i hvilket omfang Tjekkiet har afholdt disse udgifter.

(17)

Afgørelsen om at yde finansiel støtte er blevet truffet under hensyntagen til Tjekkiets eksisterende og forventede behov samt anmodninger om finansiel støtte i henhold til forordning (EU) 2020/672, som andre medlemsstater allerede har indgivet eller planlagt at indgive, samtidig med at principperne om ligebehandling, solidaritet, proportionalitet og gennemsigtighed anvendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   Unionen stiller et lån på højst 4 500 000 000 EUR til rådighed for Tjekkiet. Lånet har en maksimal gennemsnitlig løbetid på 15 år.

2.   Rådighedsperioden for den finansielle støtte, der ydes ved denne afgørelse, er 39 måneder fra den første dag efter, at denne afgørelse har fået virkning.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Den første rate frigives under forbehold af, at den i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/672 omhandlede låneaftale træder i kraft. Eventuelle efterfølgende rater frigives i overensstemmelse med vilkårene i nævnte låneaftale eller, hvor det er relevant, på betingelse af ikrafttrædelsen af et tillæg dertil eller af en ændret låneaftale indgået mellem Tjekkiet og Kommissionen, der erstatter den oprindelige låneaftale.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Tjekkiet kan finansiere følgende foranstaltninger:

a)

»antivirusprogrammet«, jf. »regeringens beslutning nr. 353 af 31. marts 2020«, som ændret, hvis retsgrundlag er artikel 120 i »lov nr. 435/2004 Sml. om beskæftigelse«, som ændret og forlænget ved »regeringens beslutning nr. 1039 af 14. oktober 2020« og flere beslutninger fra regeringen

b)

»antivirusprogrammets« mulighed C, jf. »lov nr. 300/2020 Sml.«

c)

»Pětadvacítka«-programmet, kompensationstillægget til selvstændige, som fastsat i »lov nr. 159/2020 Sml.«, som ændret ved »efterårstillægget« som fastsat ved »lov nr. 461/2020 Sml.«, »det nye kompensationstillæg for 2021« som fastsat ved »lov nr. 95/2021 Sml.« og de dertil knyttede »beslutninger fra regeringen nr. 154/2021 og 188/2021« og »kompensationstillægget for 2022« som fastsat ved »lov nr. 519/2021 Sml.«

d)

»den delvise fritagelse for indbetaling af social- og sundhedssikringsbidrag for selvstændige«, jf. »lov nr. 136/2020 Sml.« (socialsikring) og »lov nr. 134/2020 Sml.« (sundhedssikring)

e)

»plejeydelsen til selvstændige«, jf. »regeringens beslutning nr. 262 af 19. marts 2020, nr. 311 af 26. marts 2020, nr. 354 af 31. marts 2020, nr. 514 af 4. maj 2020, nr. 552 af 18. maj 2020«, senest ændret og forlænget ved »regeringens beslutning nr. 446 af 10. maj 2021«, og artikel 14 i »lov nr. 218/2000 Sml. om budgetregler«, som ændret, der finder anvendelse på selvstændige inden for primær landbrugs- og skovbrugsproduktion, og artikel 3, litra h), i »lov nr. 47/2002 Sml. om støtte til SMV'er«, som ændret, der finder anvendelse på alle andre selvstændige.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Den Tjekkiske Republik.

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen til adressaten.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. oktober 2022.

På Rådets vegne

J. SÍKELA

Formand


(1)  EUT L 159 af 20.5.2020, s. 1.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1345 af 25. september 2020 om midlertidig støtte til Den Tjekkiske Republik i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet (EUT L 314 af 29.9.2020, s. 17).

(3)  Lov nr. 435/2004 Sml., arbejdsloven, som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 143 af 23. juli 2004.

(4)  Lov nr. 159/2020 Sml. om et kompensationstillæg i forbindelse med kriseforanstaltninger i forbindelse med udbruddet af SARS CoV-2 (coronavirus), som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 59 af 14. april 2020.

(5)  Lov nr. 461/2020 Sml. om et kompensationstillæg i forbindelse med forbud mod eller begrænsning af forretningsaktiviteter i forbindelse med forekomsten af SARS CoV-2 (coronavirus), som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 189 af 13. november 2020.

(6)  Lov nr. 95/2021 Sml. om et kompensationstillæg for 2021, som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 38 af 26. februar 2021.

(7)  Regeringens beslutning nr. 154/2021 Sml. om kompensationstillægget for 2021, som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 60 af 31. marts 2021.

(8)  Regeringens beslutning nr. 188/2021 Sml. om fastsættelse af den næste tillægsperiode for kompensationstillægget for 2021, som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 79 af 7. maj 2021.

(9)  Lov nr. 519/2021 Sml. om et kompensationstillæg for 2022, som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 226 af 23. december 2021.

(10)  Lov nr. 136/2020 Sml. om visse tilpasninger af socialsikringsbidrag og bidrag til statens beskæftigelses- og pensionsforsikringsordning i forbindelse med nødforanstaltninger under epidemien i 2020, som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 48 af 27. marts 2020.

(11)  Lov nr. 134/2020 Sml. om ændring af lov nr. 592/1992 Sml. om offentlige sundhedssikringspræmier, som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 48 af 27. marts 2020.

(12)  Regeringens beslutning nr. 262/2020 Sml. om vedtagelse af en kriseforanstaltning, som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 42 af 19. marts 2020.

(13)  Lov nr. 218/2000 Sml. om budgetregler, som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 65 af 21. juli 2000.

(14)  Lov nr. 47/2002 Sml. om støtte til små og mellemstore virksomheder, som ændret, offentliggjort i lovsamling nr. 20 af 8. februar 2002.


Top