EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2081

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2081 af 25. oktober 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346 om midlertidig støtte til Den Hellenske Republik i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet

ST/12968/2022/INIT

OJ L 280, 28.10.2022, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2081/oj

28.10.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/23


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/2081

af 25. oktober 2022

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346 om midlertidig støtte til Den Hellenske Republik i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2020/672 af 19. maj 2020 om oprettelse af et europæisk instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) som følge af covid-19-udbruddet (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forlængelse af en anmodning fra Grækenland af 6. august 2020 tildelte Rådet i medfør af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346 (2) finansiel støtte til Grækenland i form af et lån på højst 2 728 000 000 EUR med en maksimal gennemsnitlig løbetid på 15 år og en rådighedsperiode på 18 måneder med henblik på at supplere Grækenlands nationale indsats for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere udbruddets socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagere og selvstændige.

(2)

Lånet skulle anvendes af Grækenland til at finansiere de arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346.

(3)

I forlængelse af Grækenlands anden anmodning af 9. marts 2021 tildelte Rådet i medfør af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/679 (3) om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346 yderligere finansiel støtte på 2 537 000 000 EUR til Grækenland ved at øge det maksimale lånebeløb til 5 265 000 000 EUR med en maksimal gennemsnitlig løbetid på 15 år og en rådighedsperiode på 18 måneder med henblik på at supplere Grækenlands nationale indsats for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere udbruddets socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagere.

(4)

Det yderligere lån skulle anvendes af Grækenland til at finansiere de arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346 som ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/679.

(5)

Covid-19-udbruddet har fastlåst en væsentlig del af arbejdsstyrken i Grækenland. Dette har ført til gentagne pludselige og kraftige stigninger i de offentlige udgifter i Grækenland med hensyn til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, litra a) og b), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346.

(6)

Covid-19-udbruddet og de ekstraordinære foranstaltninger, som Grækenland har gennemført i 2020, 2021 og 2022 for at dæmme op for dette udbrud og dets socioøkonomiske og sundhedsrelaterede konsekvenser, havde og har stadig dramatisk indvirkning for de offentlige finanser. I 2020 havde Grækenland et offentligt underskud og en offentlig gæld på henholdsvis 10,2 % og 206,3 % af bruttonationalproduktet (BNP), hvilket faldt til henholdsvis 7,4 % og 193,3 % ved udgangen af 2021. Ifølge Kommissionens forårsprognose 2022 forventes Grækenland at have et offentligt underskud og en offentlig gæld på henholdsvis 4,3 % og 185,7 % af BNP ved udgangen af 2022. Ifølge Kommissionens mellemliggende sommerprognose 2022 forventes Grækenlands BNP at stige med 4,0 % i 2022.

(7)

Den 1. september 2022 anmodede Grækenland om yderligere finansiel støtte fra Unionen på 900 000 000 EUR med henblik på fortsat at supplere landets nationale indsats i 2020, 2021 og 2022 for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere udbruddets socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagere. Grækenland forlængede navnlig de arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger, der er omhandlet i betragtning 8 og 9.

(8)

Nærmere bestemt vedrører Grækenlands anmodning »retsakt af 14. marts 2020« (4), jf. artikel 3, litra a), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346, hvorved der blev indført en særlig ydelse til ansatte i den private sektor, hvis ansættelseskontrakt er blevet suspenderet. Formålet med foranstaltningen er at beskytte beskæftigelsen i virksomheder, der indstiller deres drift som følge af et offentligt påbud eller tilhører økonomiske sektorer, der er hårdt ramt af covid-19-udbruddet, og den består i udbetalingen af en særlig månedlig ydelse på 534 EUR til ansatte, hvis ansættelseskontrakt er blevet suspenderet. Forudsætningen for at deltage i ordningen er, at arbejdsgiveren bibeholder det samme antal ansatte (dvs. præcis de samme ansatte) i en periode svarende til den periode, hvor ansættelseskontrakten var suspenderet. Foranstaltningen blev forlænget indtil den 31. januar 2022.

(9)

Myndighederne har desuden indført statslig finansiering af socialsikringsdækningen for de ansatte, der modtager den særlige ydelse, der er omhandlet i betragtning 8, jf. artikel 3, litra b), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346. Forudsætningen for at deltage i ordningen er, at arbejdsgiveren bibeholder det samme antal ansatte, dvs. præcis de samme ansatte, i en periode svarende til den, hvor ansættelseskontrakten var suspenderet.

(10)

Grækenland opfylder de i artikel 3 i forordning (EU) 2020/672 nævnte betingelser for at anmode om finansiel støtte. Grækenland har forelagt Kommissionen passende dokumentation for, at de faktiske og planlagte offentlige udgifter pr. 1. februar 2020 er steget med 6 477 014 989 EUR som følge af de nationale foranstaltninger, der er truffet for at imødegå de socioøkonomiske virkninger af covid-19-udbruddet. Der er tale om en pludselig og kraftig stigning, fordi den også er knyttet til en udvidelse af eksisterende nationale foranstaltninger, der er direkte knyttet til arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger, og som omfatter en betydelig del af virksomhederne og arbejdsstyrken i Grækenland. Grækenland agter at finansiere 312 014 989 EUR ved hjælp af egne midler.

(11)

Kommissionen har hørt Grækenland og bekræftet, at der er sket en pludselig og kraftig stigning i de faktiske og planlagte offentlige udgifter, der er direkte knyttet til de arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger, som er omhandlet i anmodningen af 1. september 2022, jf. artikel 6 i forordning (EU) 2020/672.

(12)

Der bør derfor ydes finansiel støtte med henblik på at hjælpe Grækenland med at imødegå de socioøkonomiske virkninger af den alvorlige økonomiske forstyrrelse som følge af covid-19-udbruddet. Kommissionen bør træffe afgørelser vedrørende løbetid, størrelse og frigivelse af rater og trancher i et tæt samarbejde med de nationale myndigheder.

(13)

Da den rådighedsperiode, der er angivet i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346, er udløbet, er der behov for en ny rådighedsperiode for den supplerende finansielle støtte. Rådighedsperioden på 18 måneder for finansiel støtte, der ydes ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346, bør forlænges med 21 måneder, og den samlede rådighedsperiode bør derfor være på 39 måneder fra den første dag efter, at gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346 har fået virkning.

(14)

Grækenland og Kommissionen bør tage hensyn til denne afgørelse i den låneaftale, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/672.

(15)

Denne afgørelse bør ikke berøre udfaldet af eventuelle sager om forvridning af det indre marked, som indledes, navnlig i henhold til traktatens artikel 107 og 108. Den fritager heller ikke medlemsstaterne for i henhold til traktatens artikel 108 at underrette Kommissionen om eventuel statsstøtte.

(16)

Grækenland bør regelmæssigt underrette Kommissionen om gennemførelsen af de planlagte offentlige udgifter, således at Kommissionen kan vurdere, i hvilket omfang Grækenland har afholdt disse udgifter.

(17)

Afgørelsen om at yde finansiel støtte er blevet truffet under hensyntagen til Grækenlands eksisterende og forventede behov samt anmodninger om finansiel støtte i henhold til forordning (EU) 2020/672, som andre medlemsstater allerede har indgivet eller planlagt at indgive, samtidig med at principperne om ligebehandling, solidaritet, proportionalitet og gennemsigtighed anvendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   Unionen stiller et lån på højst 6 165 000 000 EUR til rådighed for Grækenland. Lånet har en maksimal gennemsnitlig løbetid på 15 år.

2.   Rådighedsperioden for den finansielle støtte, der ydes ved denne afgørelse, er 39 måneder fra den første dag efter, at denne afgørelse har fået virkning.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Den første rate frigives under forbehold af, at den i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/672 omhandlede låneaftale træder i kraft. Eventuelle efterfølgende rater frigives i overensstemmelse med vilkårene i nævnte låneaftale eller, hvor det er relevant, på betingelse af ikrafttrædelsen af et tillæg dertil eller en ændret låneaftale indgået mellem Grækenland og Kommissionen, der erstatter den oprindelige låneaftale.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Grækenland kan finansiere følgende foranstaltninger:

a)

en særlig ydelse til ansatte, hvis ansættelseskontrakt er blevet suspenderet, jf. artikel 13 i »retsakt af 14. marts 2020«, senest forlænget ved »lov 4778/2021« af 19. februar 2021 og »ministeriel afgørelse 3512/2022«

b)

socialsikringsdækningen for ansatte, der er omfattet af foranstaltningen i denne artikels litra a), jf. artikel 13 i »retsakt af 14. marts 2020«, senest forlænget ved »lov 4778/2021« af 19. februar 2021 og »ministeriel afgørelse 3512/2022«

c)

en særlig ydelse til selvstændige inden for liberale erhverv, jf. artikel 8 i »retsakt af 20. marts 2020«

d)

en arbejdsfordelingsordning, jf. artikel 31 i »lov 4690/2020«

e)

de arbejdsgiverbetalte socialsikringsbidrag for ansatte i sæsonvirksomheder i den tertiære sektor, jf. artikel 123 i »lov 4714/2020«.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Den Hellenske Republik.

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen til adressaten.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. oktober 2022.

På Rådets vegne

J. SÍKELA

Formand


(1)  EUT L 159 af 20.5.2020, s. 1.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346 af 25. september 2020 om midlertidig støtte til Den Hellenske Republik i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet (EUT L 314 af 29.9.2020, s. 21).

(3)  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/679 af 23. april 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1346 om midlertidig støtte til Den Hellenske Republik i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet (EUT L 144 af 27.4.2021, s. 16).

(4)  »Retsakt af 14. marts 2020« (Grækenlands statstidende A΄ 64/2020), stadfæstet ved artikel 3 i »lov 4682/2020« (Grækenlands statstidende A΄ 76/2020), »retsakt af 1. maj 2020« (Grækenlands statstidende A΄ 90/2020), stadfæstet ved artikel 2 i »lov 4690/2020« (Grækenlands statstidende A΄ 104/2020), »lov 4714/2020« (Grækenlands statstidende A΄ 148/2020), »lov 4722/2020« (Grækenlands statstidende A΄ 177/2020), »lov 4756/2020« (Grækenlands statstidende A΄ 235/2020), »lov 4778/2021« (Grækenlands statstidende A΄ 26/2021), »ministeriel afgørelse 12998/232/2020« (Grækenlands statstidende B΄ 1078/2020), »ministeriel afgørelse 16073/287/2020« (Grækenlands statstidende B΄ 1547/2020), »ministeriel afgørelse 17788/346/2020« (Grækenlands statstidende B΄ 1779/2020), »ministeriel afgørelse 23102/477/2020« (Grækenlands statstidende B΄ 2268/2020), »ministeriel afgørelse 49989/1266/2020« (Grækenlands statstidende B΄ 5391/2020) »ministeriel afgørelse 45742/1748/2020« (Grækenlands statstidende B΄ 5515/2020), »ministeriel afgørelse 3208/108« (Grækenlands statstidende B΄ 234/2021), »ministeriel afgørelse 4374/131« (Grækenlands statstidende B΄ 345), »ministeriel afgørelse 9500/322/2021« (Grækenlands statstidende B΄ 821/2021), »ministeriel afgørelse 22547/2021« (Grækenlands statstidende B΄ 1683/2021), »ministeriel afgørelse 28631« (Grækenlands statstidende B΄ 2012/2021), »ministeriel afgørelse 47100/2021« (Grækenlands statstidende B΄ 2975/2021), »ministeriel afgørelse 51320/2021« (Grækenlands statstidende B΄ 3127/2021), »ministeriel afgørelse 58921/2021« (Grækenlands statstidende B΄ 3637/2021), »ministeriel afgørelse 74831/2021« (Grækenlands statstidende B΄ 4593/2021), »ministeriel afgørelse 105596/2021« (Grækenlands statstidende B' 6076/2021), »ministeriel afgørelse 109412/2021« (Grækenlands statstidende B΄ 6368/2021) og »ministeriel afgørelse 3512/2022« (Grækenlands statstidende B΄ 103/2022).


Top