EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1908

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/1908 af 6. oktober 2022 om ændring af afgørelse (FUSP) 2022/266 om restriktive foranstaltninger som reaktion på anerkendelsen af de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder

ST/12799/2022/INIT

OJ L 259I , 6.10.2022, p. 118–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1908/oj

6.10.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 259/118


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/1908

af 6. oktober 2022

om ændring af afgørelse (FUSP) 2022/266 om restriktive foranstaltninger som reaktion på anerkendelsen af de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 23. februar 2022 afgørelse (FUSP) 2022/266 (1).

(2)

Den 24. februar 2022 iværksatte Den Russiske Føderation en ulovlig, uprovokeret og uberettiget aggression mod Ukraine.

(3)

Unionen er fortsat urokkeligt i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(4)

Den 21. september 2022 besluttede Den Russiske Føderation, uanset utallige opfordringer fra verdenssamfundet til Den Russiske Føderation om omgående at stoppe sin militære aggression mod Ukraine, at optrappe sin aggression mod Ukraine yderligere ved at støtte afholdelsen af ulovlige »folkeafstemninger« i de dele af Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja, der i øjeblikket er besat af Den Russiske Føderation. Den Russiske Føderation eskalerede også yderligere sin aggression mod Ukraine ved at annoncere en mobilisering i Den Russiske Føderation og ved igen at true med brugen af masseødelæggelsesvåben.

(5)

Den 28. september 2022 udsendte Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) en erklæring på Unionens vegne, hvori han på det kraftigste fordømte de ulovlige proformafolkeafstemninger, der er blevet afholdt i de dele af regionerne Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja i Ukraine, der i øjeblikket er delvist besat af Rusland. Den højtstående repræsentant erklærede også, at Unionen ikke anerkender og aldrig vil anerkende disse ulovlige proformafolkeafstemninger og deres forfalskede resultater eller enhver beslutning, der træffes på grundlag af dette resultat, og opfordrede indtrængende alle medlemmer af De Forenede Nationer til at gøre det samme. Med afholdelsen af disse ulovlige proformafolkeafstemninger forsøgte Rusland med magt at ændre Ukraines internationalt anerkendte grænser, hvilket er en klar og alvorlig overtrædelse af De Forenede Nationers pagt (»FN-pagten«). Den højtstående repræsentant anførte også, at alle, der er involveret i afholdelsen af disse ulovlige proformafolkeafstemninger, og de ansvarlige for andre krænkelser af folkeretten i Ukraine vil blive draget til ansvar, og at der vil blive indført yderligere restriktive foranstaltninger over for Rusland i denne forbindelse. Den højtstående repræsentant mindede om, at Unionen fortsat er urokkelig i sin støtte til Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og forlanger, at Rusland øjeblikkeligt og betingelsesløst trækker alle sine tropper og alt sit militære udstyr fuldstændig tilbage fra hele Ukraines område inden for dets internationalt anerkendte grænser. Den højtstående repræsentant erklærede endvidere, at Unionen og dens medlemsstater fortsat vil støtte Ukraines bestræbelser med henblik herpå, så længe det er nødvendigt.

(6)

Den 30. september 2022 vedtog medlemmerne af Det Europæiske Råd en erklæring, hvori de kategorisk afviste og utvetydigt fordømte Ruslands ulovlige annektering af Ukraines regioner Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja. Ved bevidst at underminere den regelbaserede internationale orden og åbenlyst krænke Ukraines grundlæggende ret til uafhængighed, suverænitet og territorial integritet, centrale principper, som er nedfældet i FN-pagten og folkeretten, bringer Rusland den globale sikkerhed i fare. Medlemmerne af Det Europæiske Råd erklærede, at de ikke anerkender og aldrig vil anerkende hverken de ulovlige »folkeafstemninger«, som Rusland har iscenesat som påskud for denne yderligere krænkelse af Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet, eller de forfalskede og ulovlige resultater heraf. De erklærede, at de aldrig vil anerkende den ulovlige annektering, at disse beslutninger er ugyldige og absolut ingen retsvirkning har, og at Krim, Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja er Ukraine. De opfordrede alle stater og internationale organisationer til utvetydigt at afvise den ulovlige annektering og mindede om, at Ukraine udøver sin legitime ret til at forsvare sig mod den russiske aggression for at genvinde fuld kontrol over sit område og har ret til at befri besatte områder inden for sine internationalt anerkendte grænser. Medlemmerne af Det Europæiske Råd erklærede, at de vil styrke Unionens restriktive foranstaltninger til bekæmpelse af Ruslands ulovlige handlinger og yderligere øge presset på Rusland for at bringe sin angrebskrig til ophør.

(7)

I lyset af disse alvorlige omstændigheder finder Rådet, at titlen på afgørelse (FUSP) 2022/266 bør ændres, og at det geografiske anvendelsesområde for restriktionerne deri bør udvides til at omfatte alle de ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine i oblasterne Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja.

(8)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte en række foranstaltninger.

(9)

Afgørelse (FUSP) 2022/266 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse (FUSP) 2022/266 ændres således:

1)

Titlen affattes således:

»Rådets afgørelse (FUSP) 2022/266 af 23. februar 2022 om restriktive foranstaltninger som reaktion på Den Russiske Føderations ulovlige anerkendelse, besættelse eller annektering af visse ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine«.

2)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   Det er forbudt til Unionen at importere varer med oprindelse i de ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine i oblasterne Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af varer med oprindelse i de i stk. 1 omhandlede ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine.«

3)

I artikel 6 affattes stk. 2a og 2b således:

»2a.   Forbuddet i stk. 1 og 2 gælder ikke for:

a)

offentlige organer eller juridiske personer, enheder eller organer, der modtager offentlig støtte fra Unionen eller medlemsstaterne, forudsat at de varer, den teknologi, de tjenesteydelser og den bistand, der er omhandlet i stk. 1 og 2, er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de i artikel 1 omhandlede ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine

b)

organisationer og agenturer, som er søjlevurderede af Unionen, og med hvilke Unionen har undertegnet en finansiel partnerskabsrammeaftale, på grundlag af hvilken organisationerne og agenturerne fungerer som Unionens humanitære partnere, forudsat at de varer, den teknologi, de tjenesteydelser og den bistand, der er omhandlet i stk. 1 og 2, er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de i artikel 1 omhandlede ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine

c)

organisationer og agenturer, som Unionen har udstedt certifikatet for det humanitære partnerskab til, eller som er certificeret eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med nationale procedurer, forudsat at de varer, den teknologi, de tjenesteydelser og den bistand, der er omhandlet i stk. 1 og 2, er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de i artikel 1 omhandlede ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine eller

d)

medlemsstaters særorganisationer, forudsat at de varer, den teknologi, de tjenesteydelser og den bistand, der er omhandlet i stk. 1 og 2, er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de i artikel 1 omhandlede ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine.

2b.   I tilfælde, der ikke er omfattet af stk. 2a, og uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstats kompetente myndigheder i henhold til generelle og specifikke vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, meddele generelle eller specifikke tilladelser til salg, levering, overførsel eller eksport af varer eller teknologi, jf. stk. 1, og til levering af tjenesteydelser og bistand, jf. stk. 2, efter at have fastslået, at sådanne varer, sådan teknologi, sådanne tjenesteydelser og sådan bistand er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de i artikel 1 omhandlede ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der meddeles i medfør af nærværende stykke, senest to uger efter meddelelse af enhver tilladelse.«

4)

I artikel 7 affattes stk. 1a og 1b således:

»1a.   Forbuddene i stk. 1 gælder ikke for:

a)

offentlige organer eller juridiske personer, enheder eller organer, der modtager offentlig støtte fra Unionen eller medlemsstaterne, forudsat at den bistand og de tjenesteydelser, der er omhandlet i stk. 1, er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de i artikel 1 omhandlede ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine

b)

organisationer og agenturer, som er søjlevurderede af Unionen, og med hvilke Unionen har undertegnet en finansiel partnerskabsrammeaftale, på grundlag af hvilken organisationerne og agenturerne fungerer som Unionens humanitære partnere, forudsat at den bistand og de tjenesteydelser, der er omhandlet i stk. 1, er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de i artikel 1 omhandlede ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine

c)

organisationer og agenturer, som Unionen har udstedt certifikatet for det humanitære partnerskab til, eller som er certificeret eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med nationale procedurer, forudsat at den bistand og de tjenesteydelser, der er omhandlet i stk. 1, er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de i artikel 1 omhandlede ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine, eller

d)

medlemsstaters særorganisationer, forudsat at den bistand og de tjenesteydelser, der er omhandlet i stk. 1, er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de i artikel 1 omhandlede ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine.

1b.   I tilfælde, der ikke er omfattet af stk. 1a, og uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder i henhold til generelle og specifikke vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, meddele generelle eller specifikke tilladelser til levering af tjenesteydelser og bistand, jf. stk. 1, efter at have fastslået, at sådanne tjenesteydelser og sådan bistand er nødvendige udelukkende til humanitære formål i de i artikel 1 omhandlede ikkeregeringskontrollerede områder i Ukraine.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der meddeles i medfør af nærværende stykke, senest to uger efter meddelelse af enhver tilladelse.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2022.

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/266 af 23. februar 2022 om restriktive foranstaltninger som reaktion på anerkendelsen af de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder (EUT L 42 I af 23.2.2022, s. 109).


Top