EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1658

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1658 af 26. september 2022 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1189 om visse hasteforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer C(2022) 6931) (Kun den tyske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)

C/2022/6931

OJ L 249, 27.9.2022, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1658/oj

27.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/1658

af 26. september 2022

om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1189 om visse hasteforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Tyskland

(meddelt under nummer C(2022) 6931)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 259, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer opdrættede og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende dyrepopulation og landbrugets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i flytninger af sendinger af disse dyr og produkter heraf inden for Unionen og eksporten til tredjelande.

(2)

I tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin er der alvorlig risiko for spredning af sygdommen til andre virksomheder med opdrættede svin.

(3)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (2) supplerer reglerne om bekæmpelse af de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2016/429, og som er defineret som kategori A-, B- og C-sygdomme i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (3). Navnlig indeholder artikel 21 og 22 i delegeret forordning (EU) 2020/687 bestemmelser om oprettelse af en spærrezone restriktionszone i tilfælde af udbrud af en kategori A-sygdom, herunder afrikansk svinepest, og om anvendelse af visse foranstaltninger deri. Desuden fastsættes det i artikel 21, stk. 1, i nævnte delegerede forordning, at restriktionszonen skal omfatte en beskyttelseszone, en overvågningszone og om nødvendigt supplerende restriktionszoner rundt om eller op til beskyttelses- og overvågningszonerne.

(4)

Efter et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i delstaten Niedersachsen i Tyskland, som blev bekræftet den 2. juli 2022, og oplysningerne fra den pågældende medlemsstat om sygdomssituationen på dens område blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1189 (4) vedtaget. I henhold til nævnte gennemførelsesafgørelse skal Tyskland sikre, at den restriktionszone, hvor foranstaltningerne vedrørende beskyttelses- og overvågningszoner fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/687 finder anvendelse, som minimum omfatter de områder, der er opført i bilaget til nævnte afgørelse.

(5)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1189 anvendes indtil den 14. oktober 2022. Anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1189 blev fastsat under hensyntagen til udbrudstidspunktet, sygdommens epidemiologi og den tid, der er nødvendig for at gennemføre en epidemiologisk undersøgelse, der sikrer fravær af sygdommen, og i overensstemmelse med Verdensorganisationen for Dyresundheds (WOAH) internationale standarder (5) for generhvervelse af status som sygdomsfri i et tidligere sygdomsfrit område og med Kommissionens retningslinjer for regionalisering i forbindelse med afrikansk svinepest (6).

(6)

Ved udgangen af august 2022 underrettede Tyskland Kommissionen om den nuværende gunstige situation med hensyn til afrikansk svinepest hos opdrættede svin i restriktionszonen i delstaten Niedersachsen, og at foranstaltningerne vedrørende beskyttelses- og overvågningszoner er blevet behørigt gennemført i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687 for at forhindre yderligere spredning af sygdommen.

(7)

På grundlag af disse oplysninger og begrundelser, navnlig under hensyntagen til afslutningen af de foreløbige rengørings- og desinfektionsforanstaltninger på den berørte virksomhed den 5. juli 2022, og under hensyntagen til den nuværende gunstige situation med hensyn til afrikansk svinepest hos opdrættede svin i delstaten Niedersachsen og de foranstaltninger, som Tyskland behørigt har gennemført, og for at forhindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen bør gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1189 ophæves med virkning fra den 5. oktober 2022.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1189 ophæves med virkning fra den 5. oktober 2022.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. september 2022.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1189 af 8. juli 2022 om visse hasteforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Italien (EUT L 184 af 11.7.2022, s. 66).

(5)  OIE's sundhedskodeks for terrestriske dyr, 29. udgave, 2021. Bind I og II ISBN 978-92-95115-40-8. https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.

(6)  Working Document SANTE/7112/2015/Rev. 3 »Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation«. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en.


Top