EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1256

Rådets afgørelse (EU) 2022/1256 af 15. juli 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på den 226. samling i Rådet for Organisationen for International Civil Luftfart for så vidt angår den foreslåede vedtagelse af ændring 48 i bilag 6, del I, til konventionen angående international civil luftfart

ST/10712/2022/INIT

OJ L 191, 20.7.2022, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1256/oj

20.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/61


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2022/1256

af 15. juli 2022

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på den 226. samling i Rådet for Organisationen for International Civil Luftfart for så vidt angår den foreslåede vedtagelse af ændring 48 i bilag 6, del I, til konventionen angående international civil luftfart

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Konventionen angående international civil luftfart (»Chicagokonventionen«), der regulerer den internationale lufttransport, trådte i kraft den 4. april 1947. Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) blev oprettet ved nævnte konvention.

(2)

EU-medlemsstaterne er kontraherende stater i Chicagokonventionen (»de kontraherende stater«) og medlemmer af ICAO, mens Unionen har observatørstatus i visse ICAO-organer. Syv medlemsstater er i øjeblikket repræsenteret i ICAO-Rådet.

(3)

I henhold til Chicagokonventionens artikel 54 vedtager ICAO-Rådet internationale normer og anbefalede fremgangsmåder og optage dem som bilag til Chicagokonventionen (»bilag«).

(4)

I henhold til artikel 90 i Chicagokonventionen træder ethvert bilag eller ændring af et sådant bilag i kraft tre måneder efter, at det er forelagt de kontraherende stater, eller ved udløbet af en sådan længere periode, som ICAO-Rådet måtte fastsætte, medmindre et flertal af de kontraherende stater i mellemtiden giver meddelelse til ICAO-Rådet om, at de ikke er indforstået hermed.

(5)

ICAO-Rådet skal på sin 226. samling vedtage ændring 48 af bilag 6, del I, til Chicagokonventionen (»ændring 48«).

(6)

Hovedformålet med ændring 48 er at udskyde anvendelsesdatoen for bilag 6, del I, standard 6.18.1 til den 1. januar 2025.

(7)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på den 226. samling i ICAO-Rådet med hensyn til ændring 48. Denne holdning bør være at støtte ændring 48 og bør udtrykkes af de EU-medlemsstater, der er medlemmer af ICAO-Rådet, og som i fællesskab handler på Unionens vegne.

(8)

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne efter ICAO-Rådets vedtagelse af ændring 48, hvilket vil blive bekendtgjort af ICAO's generalsekretær ved hjælp af ICAO-skrivelsesproceduren, bør være ikke at meddele, at ændringen ikke godkendes, forudsat at ændring 48 vedtages uden væsentlige ændringer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på den 226. samling i ICAO-Rådet, eller på en efterfølgende samling, skal være at støtte forslaget til ændring 48 til bilag 6, del I, til konventionen angående international civil luftfart (»ændring 48«) i dets helhed.

2.   Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne, forudsat at ICAO-Rådet vedtager ændring 48 uden væsentlige ændringer er i svaret på den relevante ICAO-skrivelse ikke at meddele, at den vedtagne ændring 48 ikke godkendes.

Artikel 2

1.   Den holdning, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, udtrykkes af de EU-medlemsstater, der er medlemmer af ICAO-Rådet, og som handler i fællesskab på Unionens vegne.

2.   Den holdning, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, udtrykkes af alle medlemsstaterne, som handler i fællesskab på Unionens vegne.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2022.

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


Top