EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1165

Rådets afgørelse (EU) 2022/1165 af 27. juni 2022 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om vejgodstransport

ST/10409/2022/INIT

OJ L 181, 7.7.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1165/oj

Related international agreement

7.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2022/1165

af 27. juni 2022

om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om vejgodstransport

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 2. juni 2022 gav Rådet bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Republikken Moldova om en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om vejgodstransport (»aftalen«).

(2)

Den 15. juni 2022 blev forhandlingerne afsluttet på vellykket vis.

(3)

I lyset af de betydelige forstyrrelser i Republikken Moldovas transportsektor, som Ruslands angrebskrig mod Ukraine har forårsaget, er operatører fra Republikken Moldova nødt til at finde alternative transitruter ad vej gennem Den Europæiske Union og nye eksportmarkeder for deres varer.

(4)

Eftersom tilladelser udstedt inden for rammerne af Den Europæiske Transportministerkonferences multilaterale kvotesystem under Det Internationale Transportforum og eksisterende bilaterale aftaler med Republikken Moldova ikke muliggør den fleksibilitet, som er nødvendig for, at vejgodstransportoperatører fra Republikken Moldova kan øge og planlægge deres aktiviteter gennem og med Den Europæiske Union, er det altafgørende at liberalisere vejgodstransporten for bilateral transport og transit.

(5)

I betragtning af de ekstraordinære og unikke omstændigheder, der nødvendiggør undertegnelsen og den midlertidige anvendelse af aftalen, og i overensstemmelse med traktaterne bør Unionen midlertidigt udøve den relevante delte kompetence, som den er blevet tildelt ved traktaterne. Enhver indvirkning af denne afgørelse på kompetencefordelingen mellem Unionen og medlemsstaterne bør være strengt tidsbegrænset. Den kompetence, som Unionen udøver på grundlag af denne afgørelse og aftalen, bør derfor kun udøves i aftalens anvendelsesperiode. Den således udøvede delte kompetence vil følgelig ophøre med at blive udøvet af Unionen, så snart aftalen ophører med at finde anvendelse. Uden at det berører andre EU-foranstaltninger, og under forudsætning af at sådanne EU-foranstaltninger overholdes, vil denne kompetence i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) derefter på ny blive udøvet af medlemsstaterne. Endvidere erindres der om, at udøvelsen af Unionens kompetence i denne afgørelse som fastsat i protokol nr. 25 om delt kompetence, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til TEUF, kun omfatter de elementer, der indgår i denne afgørelse og aftalen, og ikke omfatter hele området. Udøvelsen af Unionens kompetence i medfør af denne afgørelse berører ikke Unionens og medlemsstaternes respektive kompetencer i forbindelse med eventuelle igangværende eller fremtidige forhandlinger om eller undertegnelse eller indgåelse af internationale aftaler med andre tredjelande på dette område.

(6)

Aftalen, som er tidsbegrænset med mulighed for forlængelse under forudsætning af en afgørelse truffet af det blandede udvalg nedsat ved aftalen, og som bør følge vedtagelsen af en rådsafgørelse om fastlæggelse af Unionens holdning i denne henseende, bør derfor hurtigt undertegnes på Den Europæiske Unions vegne med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt.

(7)

For at kunne begynde at drage nytte af de gavnlige virkninger af aftalen om godstransport hurtigst muligt bør aftalen anvendes midlertidigt i overensstemmelse med dens artikel 12 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om vejgodstransport med forbehold af indgåelsen af nævnte aftale (1).

Artikel 2

1.   Udøvelsen af Unionens kompetence i henhold til denne afgørelse og aftalen begrænses til aftalens anvendelsesperiode. Uden at det berører andre EU-foranstaltninger, og under forudsætning af at sådanne EU-foranstaltninger overholdes, ophører Unionen straks efter udløbet af denne anvendelsesperiode med at udøve den pågældende kompetence, og medlemsstaterne udøver på ny deres kompetence i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i TEUF.

2.   Udøvelsen af Unionens kompetence i henhold til denne afgørelse og aftalen berører ikke medlemsstaternes kompetence i forbindelse med eventuelle igangværende eller fremtidige forhandlinger om eller undertegnelse eller indgåelse af internationale aftaler vedrørende vejgodstransport med andre tredjelande og med Republikken Moldova med hensyn til perioden efter, at aftalen har ophørt med at finde anvendelse.

3.   Unionens udøvelse af den i stk. 1 omhandlede kompetence omfatter kun de elementer, der indgår i denne afgørelse og aftalen.

4.   Denne afgørelse og aftalen berører ikke Unionens og medlemsstaternes respektive kompetencer inden for vejgodstransport for så vidt angår andre elementer end dem, der indgår i denne afgørelse og aftalen.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 4

Aftalen anvendes midlertidigt i overensstemmelse med dens artikel 12 fra datoen for undertegnelsen indtil afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for dens ikrafttræden.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 2022.

På Rådets vegne

A. PANNIER-RUNACHER

Formand


(1)  Se side 4 i denne EUT.


Top