EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0717

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/717 af 6. maj 2022 om visse midlertidige hasteforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Italien (meddelt under nummer C(2022) 3130) (Kun den italienske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)

C/2022/3130

OJ L 133, 10.5.2022, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2022; ophævet ved 32022D0746

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/717/oj

10.5.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/717

af 6. maj 2022

om visse midlertidige hasteforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Italien

(meddelt under nummer C(2022) 3130)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 259, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer opdrættede og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende dyrepopulation og landbrugets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i flytninger af sendinger af disse dyr og produkter heraf inden for Unionen og eksporten til tredjelande.

(2)

I tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin er der alvorlig risiko for spredning af sygdommen til andre vildtlevende svin og til virksomheder med opdrættede svin.

(3)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (2) supplerer reglerne om bekæmpelse af de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2016/429, og som er defineret som kategori A-, B- og C-sygdomme i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (3). Først og fremmest er der ved artikel 63-66 i delegeret forordning (EU) 2020/687 fastsat visse foranstaltninger, som skal træffes i tilfælde af officiel bekræftelse af et udbrud af en kategori A-sygdom hos vildtlevende dyr, herunder afrikansk svinepest hos vildtlevende svin. Disse bestemmelser foreskriver navnlig oprettelse af en inficeret zone og forbud mod flytning af vildtlevende dyr af listeopførte arter og animalske produkter heraf.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 (4) er der fastsat særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest. Først og fremmest følger det af nævnte gennemførelsesforordnings artikel 3, litra b), at der i tilfælde af et udbrud af sygdommen hos vildtlevende svin i et område i en medlemsstat skal oprettes en inficeret zone i overensstemmelse med artikel 63 i delegeret forordning (EU) 2020/687. Desuden er det i nævnte gennemførelsesforordnings artikel 6 fastsat, at det pågældende område skal opføres som en restriktionszone II i samme forordnings bilag I, del II, og at den inficerede zone, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 63 i delegeret forordning (EU) 2020/687, uden ophold skal tilpasses, så den som minimum omfatter restriktionszone II. De særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/605, omfatter bl.a. forbud mod flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, og produkter heraf uden for disse restriktionszoner.

(5)

Italien har underrettet Kommissionen om den aktuelle situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet efter et udbrud af sygdommen hos vildtlevende svin i Rom kommune, som blev bekræftet den 4. maj 2022. Nævnte medlemsstats kompetente myndighed skal derfor oprette en inficeret zone i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687 og gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.

(6)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat at afgrænse den inficerede zone for afrikansk svinepest i Italien.

(7)

I afventning af opførelsen af det område i Italien, der er berørt af det nylige udbrud, som restriktionszone II i del II i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 bør de deri fastsatte særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, som gælder for flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, og produkter heraf uden for disse zoner, for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest også finde anvendelse på flytning af sådanne sendinger fra den inficerede zone, som Italien har oprettet efter dette nylige udbrud, i tilgift til de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 63-66 i delegeret forordning (EU) 2020/687.

(8)

Den inficerede zone bør derfor opføres i bilaget til nærværende afgørelse og bør være omfattet af de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der gælder for restriktionszone II, jf. forordning (EU) 2021/605. På grund af denne nye epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest og under hensyntagen til den øgede umiddelbare risiko for yderligere spredning af sygdommen bør flytning af sendinger af opdrættede svin og produkter heraf til andre medlemsstater og til tredjelande dog ikke være tilladt fra den inficerede zone i henhold til nævnte gennemførelsesforordning. Varigheden af zoneafgrænsningen bør også fastsættes ved denne afgørelse.

(9)

For at afbøde de risici, der er forbundet med det nylige udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Italien, bør det derfor ved denne afgørelse fastsættes, at Italien indtil afgørelsens udløbsdato ikke må tillade flytning til andre medlemsstater og tredjelande af sendinger af svin, der holdes i den inficerede zone, eller produkter heraf.

(10)

Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredningen af afrikansk svinepest tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de foranstaltninger, der fastsættes ved denne afgørelse, finder anvendelse hurtigst muligt.

(11)

I afventning af udtalelsen fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bør den inficerede zone i Italien derfor straks oprettes og opføres i bilaget til denne afgørelse, ligesom varigheden af zoneafgræsningen bør fastsættes.

(12)

Denne afgørelse vil blive taget op til fornyet vurdering på det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Italien sikrer, at dets kompetente myndighed straks opretter en inficeret zone for afrikansk svinepest i overensstemmelse med artikel 63 i delegeret forordning (EU) 2020/687 og artikel 3, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2021/605, og at denne zone som minimum omfatter de områder, der er opført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Italien sikrer, at de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der gælder for restriktionszone II, jf. gennemførelsesforordning (EU) 2021/605, anvendes i de områder, der er opført som inficeret zone i bilaget til denne afgørelse, i tilgift til de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 63-66 i delegeret forordning (EU) 2020/687.

Artikel 3

Italien sikrer, at der ikke gives tilladelse til flytning af sendinger af svin, der holdes i de områder, der er opført som inficeret zone i bilaget, og produkter heraf til andre medlemsstater eller til tredjelande.

Artikel 4

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. august 2022.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2022.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 af 7. april 2021 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest (EUT L 129 af 15.4.2021, s. 1).


BILAG

Områder afgrænset som inficeret zone i Italien, jf. artikel 1

Anvendelsen ophører (dato)

Nedenfor afgrænsede område i Rom kommune:

Nord - vest: motorvejsring A90

Øst: Tiberen

Syd: Circonvallazione Clodia, Via Cipro, Via Baldo degli Ubaldi, Via Boccea.

31. august 2022


Top