EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0696

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/696 af 29. april 2022 om indrømmelse af en undtagelse, som Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (meddelt under nummer C(2022) 2596) (Kun den engelske og den irske udgave er autentisk)

C/2022/2596

OJ L 129, 3.5.2022, p. 37–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/696/oj

3.5.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/696

af 29. april 2022

om indrømmelse af en undtagelse, som Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget

(meddelt under nummer C(2022) 2596)

(Kun den engelske og den irske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (1), særlig bilag III, punkt 2, tredje afsnit,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 91/676/EØF indeholder bestemmelser om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget.

(2)

I punkt 2 i bilag III til direktiv 91/676/EØF fastsættes det, at medlemsstater, der har til hensigt at anvende mere husdyrgødning end den mængde, der svarer til 170 kg kvælstof pr. hektar, skal fastsætte mængderne således, at de ikke er til hinder for opfyldelsen af målsætningerne i direktivets artikel 1. Mængderne skal begrundes ud fra objektive kriterier.

(3)

Den 22. oktober 2007 vedtog Kommissionen beslutning 2007/697/EF (2) om indrømmelse af en undtagelse, Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF med henblik på at give tilladelse til, at der tilføres op til 250 kg kvælstof pr. hektar årligt i form af husdyrgødning på bedrifter med mindst 80 % græsjorder på visse betingelser og inden for rammerne af Irlands handlingsprogram, som landet gennemfører ved European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of waters) Regulations 2006 (3).

(4)

Den 24. februar 2011 vedtog Kommissionen afgørelse 2011/127/EU (4) om ændring af beslutning 2007/697/EF og om forlængelse af undtagelsen frem til den 31. december 2013 inden for rammerne af Irlands handlingsprogram, som landet gennemfører ved European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of waters) Regulations 2010 (5).

(5)

Den 27. februar 2014 vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse 2014/112/EU (6) om indrømmelse af en undtagelse, Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF med henblik på at give tilladelse til, at der tilføres op til 250 kg kvælstof pr. hektar årligt i form af husdyrgødning på bedrifter med mindst 80 % græsjorder på visse betingelser og inden for rammerne af Irlands handlingsprogram, som landet gennemfører ved European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of waters) Regulations 2014 (7).

(6)

Den 8. februar 2018 vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/209 (8) om indrømmelse af en undtagelse, Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF med henblik på at give tilladelse til, at der tilføres op til 250 kg kvælstof pr. hektar årligt i form af husdyrgødning på bedrifter med mindst 80 % græsjorder på visse betingelser og inden for rammerne af Irlands handlingsprogram, som landet gennemfører ved European Union (Good Agricultural Practices for Protection of waters) Regulations 2017 (9). Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/209 udløb den 31. december 2021.

(7)

Den undtagelse, der blev indrømmet ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/209, berørte 6 016 bedrifter i 2020, hvilket svarer til ca. 4,9 % af det samlede antal bedrifter med græssende dyr, 15,9 % af det samlede antal dyreenheder og 9,6 % af det samlede nettolandbrugsareal i Irland.

(8)

Den 14. oktober 2021 anmodede Irland Kommissionen om en forlængelse af undtagelsen i henhold til punkt 2, tredje afsnit, i bilag III til direktiv 91/676/EØF.

(9)

Irland har i overensstemmelse med European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022 (10) vedtaget et nyt handlingsprogram med supplerende og strengere foranstaltninger for at opfylde målene i direktiv 91/676/EØF.

(10)

Irland gennemfører i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i direktiv 91/676/EØF et handlingsprogram på hele sit nationale område.

(11)

De data, som Irland har fremsendt i henhold til rapporteringsforpligtelsen i artikel 10 i direktiv 91/676/EØF, viser, at vandkvaliteten i perioden 2016-2019 generelt er god. 98,5 % af alle overvågningsstationer for grundvand i Irland havde gennemsnitlige nitratkoncentrationer på under 50 mg/l, og 81,5 % af disse overvågningsstationer havde gennemsnitlige nitratkoncentrationer på under 25 mg/l. Alle overvågningsstationer for overfladevand i Irland havde gennemsnitlige nitratkoncentrationer på under 50 mg/l, og 99,2 % af disse overvågningsstationer havde gennemsnitlige nitratkoncentrationer på under 25 mg/l. Desuden har 14 % af overvågningsstationerne for overfladevand rapporteret om eutrofiering, og 10 % har rapporteret om risiko for eutrofiering. Hvad tendenserne angår har 37,5 % af overvågningsstationerne for grundvand rapporteret en forhøjelse af nitratkoncentrationerne, 45,5 % har rapporteret stabile tendenser, og 17 % har rapporteret faldende tendenser. Hvad overfladevandet angår har 11,1 % af overvågningsstationerne rapporteret en forhøjelse af nitratkoncentrationerne, 86,2 % har rapporteret stabile tendenser, og 2,8 % har rapporteret faldende tendenser.

(12)

Antallet af husdyr i Irland er steget i de seneste år. I perioden 2016-2019 steg antallet af kvæg, svin og får sammenlignet med perioden 2012-2015 med henholdsvis 4,78 %, 2,81 % og 0,54 %, dvs. en fortsat stigende tendens i forhold til den foregående rapporteringsperiode. Den gennemsnitlige tilførsel af kvælstof fra husdyrgødning var på 117 kg/ha i perioden 2016-2018 sammenlignet med 104 kg/ha i perioden 2012-2015. Den gennemsnitlige tilførsel af fosfor fra husdyrgødning var på 14 kg/ha i perioden 2016-2018 sammenlignet med 15 kg/ha i perioden 2012-2015. Den gennemsnitlige tilførsel af kvælstofkunstgødning steg med 13 % i perioden 2016-2019 sammenlignet med perioden 2012-2015. Den gennemsnitlige tilførsel af fosforkunstgødning steg med 24 % i perioden 2016-2019 sammenlignet med perioden 2012-2015. Det gennemsnitlige fosforoverskud var på 23,1 kg/ha i perioden 2016-2018 sammenlignet med 20 kg/ha i perioden 2012-2015. Det gennemsnitlige kvælstofoverskud var på 62,3 kg/ha i perioden 2016-2018 sammenlignet med 44,8 kg/ha i perioden 2012-2015.

(13)

I Irland er 92 % af landbrugsjorden græsarealer. Samlet set gælder det, at 67 % af jordarealerne dyrkes ekstensivt og derfor har en forholdsvis lav belægningsgrad og lav gødningstilførsel, at 33 % dyrkes i henhold til programmer for miljøvenligt landbrug, og at kun 14 % dyrkes intensivt. Den del af landbrugsjorden, der anvendes til markafgrøder, er 6,6 %. Det gennemsnitlige forbrug af kunstgødning på græsarealer er på 78,3 kg kvælstof og 8,6 kg fosfor pr. hektar.

(14)

Det er karakteristisk for klimaet i Irland, at nedbøren er jævnt fordelt over hele året, og at temperaturudsvingene er forholdsvis små, hvilket giver en lang vækstsæson for græs på ca. 250 dage om året i den nordøstlige del af landet og op til 330 dage om året i den sydvestlige del (11).

(15)

Det fremgår af den dokumentation, som Irland har fremlagt, at den foreslåede mængde på 250 kg kvælstof pr. hektar årligt på bedrifter med mindst 80 % græsarealer er begrundet ud fra objektive kriterier som f.eks. lange vækstsæsoner og høje udbytter af græs, der optager meget kvælstof.

(16)

Efter at have gennemgået den anmodning, som Irland har indgivet, jf. punkt 2, tredje afsnit, i bilag III til direktiv 91/676/EØF, finder Kommissionen i lyset af Irlands handlingsprogram og erfaringerne med de undtagelser, der er indrømmet ved beslutning 2007/697/EF og ved gennemførelsesafgørelser 2014/112/EU og (EU) 2018/209, at den mængde husdyrgødning, som Irland påtænker at anvende, dvs. en mængde svarende til 250 kg kvælstof pr. hektar om året, ikke vil være til hinder for opfyldelsen af målene i direktiv 91/676/EØF, dog på den betingelse, at der gælder visse skærpede betingelser for de landbrugere, der er omfattet af tilladelsen.

(17)

I lyset af de oplysninger, der er nævnt i betragtning 11-13, bør de betingelser, der er fastsat i denne afgørelse, skærpes i forhold til betingelserne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/209. Betingelserne samt overvågnings- og kontrolsystemerne bør være tilstrækkelige til at sikre, at denne undtagelse er i overensstemmelse med de retligt bindende mål i vandrammedirektivet (12), de ambitiøse mål i forordningen om indsatsfordeling (13) samt de ambitiøse målsætninger vedrørende næringsstofforurening i den europæiske grønne pagt.

(18)

Der bør træffes yderligere foranstaltninger med hensyn anvendelsen af husdyrgødning og andre typer gødning. Disse foranstaltninger bør bidrage til at forbedre næringsstofforvaltningen ved hjælp af optimal gødskning og begrænset brug af gødning. De foranstaltninger, der er anført i denne afgørelse, bør supplere de foranstaltninger, der allerede anvendes inden for rammerne af kodeksen for god landbrugspraksis.

(19)

Den årlige administrative kontrol og markinspektionerne bør øges til 10 % af de bedrifter, der er omfattet af en tilladelse. Markinspektionerne bør baseres på en forsvarlig metode, herunder en risikovurdering, tilfældig kontroller og resultaterne af de foregående års kontroller. De nationale myndigheder bør gennemgå det landbrugsinspektionsprogram, som de lokale myndigheder gennemfører, samt de ressourcer, der er nødvendige for udførelsen af disse inspektioner. Der bør anvendes afskrækkende sanktioner (også økonomiske). Der bør følges op på klager eller indberetninger om manglende overholdelse fra borgere, ikke-statslige organisationer eller whistleblowere.

(20)

I 2023 bør de irske myndigheder foretage en revision af vandkvaliteten, herunder kvælstofkoncentrationen og den trofiske tilstand. Revisionen skal omfatte en periode på to år. I områder, hvor overvågningsdataene viser enten forværrede tendenser eller en situation, hvor der opstår forurening eller risiko for forurening med hensyn til kvælstofkoncentrationer eller eutrofiering, bør den maksimale mængde husdyrgødning, der kan tilføres, reduceres til 220 kg kvælstof/ha fra 2024.

(21)

Kravene i direktiv 91/676/EØF om overvågning af kvælstofkoncentrationen og den trofiske tilstand finder fortsat anvendelse. Revisionen bør baseres på data fra denne overvågning. Det vil være nødvendigt med yderligere overvågning og årlig rapportering vedrørende de områder, der er omfattet af undtagelsen.

(22)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF (14) indeholder generelle bestemmelser for opbygning af en infrastruktur for geografisk information i EU med henblik på EU's miljøpolitik og andre politikområder eller aktiviteter, der kan have indvirkning på miljøet. Den geografiske information, der indsamles i henhold til denne afgørelse, bør således være i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte direktiv. For at mindske den administrative byrde og skabe mere sammenhæng i dataene bør Irland ved indsamlingen af de nødvendige data i henhold til denne afgørelse benytte de oplysninger, der tilvejebringes inden for rammerne af det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, der er oprettet i henhold til afsnit V, kapitel II, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 (15).

(23)

Den undtagelse, der indrømmes ved nærværende afgørelse, berører ikke Irlands forpligtelse til at anvende Rådets direktiv 92/43/EØF (16), herunder Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-293/17 Coöperatie Mobilisation for the Environment and Vereniging Leefmilieu (17), navnlig vedrørende fortolkningen af direktivets artikel 6, stk. 3.

(24)

Betingelserne i denne afgørelses artikel 6-9 er obligatoriske betingelser for alle græsjordsbedrifter, der er omfattet af en tilladelse i henhold til undtagelsen. Betingelserne betragtes derfor med henblik på artikel 12 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 som obligatoriske standarder og krav, der er fastsat i national ret for disse enheder (18).

(25)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Nitratkomitéen, der er nedsat ved artikel 9 i direktiv 91/676/EØF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undtagelse

Den anmodning om en undtagelse, som Irland har indgivet ved brev af 14. oktober 2021, med henblik på at få tilladelse til at tilføre arealer en større mængde kvælstof fra husdyrgødning end den mængde, der er fastsat i punkt 2, andet afsnit, første punktum, i bilag III til direktiv 91/676/EØF, dvs. 170 kg kvælstof, indrømmes på de betingelser, der er fastsat i artikel 4-12 i denne afgørelse.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)

»græs«: permanente græsarealer eller midlertidige græsningsarealer af mindre end fire års varighed

b)

»græsjordsbedrifter«: bedrifter, hvor mindst 80 % af det landbrugsareal, der kan tilføres husdyrgødning, er græs

c)

»græssende husdyr«: kvæg (med undtagelse af fedekalve), får, hjorte, geder og heste

d)

»mark«: individuelle marker eller klynge af marker, der er homogene, hvad angår afgrøder, jordtype og gødningspraksis

e)

»gødningsplan«: en forudgående beregning af den påtænkte brug og forekomst af næringsstoffer

f)

»gødningsregnskab«: næringsstofbalance baseret på den faktiske brug og optagelse af næringsstoffer.

g)

»commonage« (fælles græsningsarealer): mark, der ejes af to eller flere personer i bestemte andele, eller som to eller flere personer oprindeligt har købt i fællesskab af Irish Land Commission i henhold til irsk jordkøbslovgivning (Land Purchase Acts), herunder jord, som to eller flere personer har græsningsret til, eller som de har ret til at grave tørv på.

Artikel 3

Anvendelsesområde

Den undtagelse, der indrømmes i henhold til artikel 1, gælder for græsjordsbedrifter, der har fået tildelt en tilladelse i henhold til artikel 5 (»tilladelse«).

Artikel 4

Årlig ansøgning og forpligtelse

1.   Landbrugere med græsjordsbedrifter, der ønsker at være omfattet af en undtagelse, skal hvert år indgive en ansøgning til de kompetente myndigheder om at få tilladelse til at anvende husdyrgødning med et kvælstofindhold på op til 250 kg/ha om året. Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, at landbrugeren med en græsjordsbedrift indvilliger i alle de kontroller, der er fastsat i artikel 11.

2.   I den ansøgning, der er omhandlet i stk. 1, forpligter ansøgeren sig skriftligt til at opfylde betingelserne i artikel 6-9.

Artikel 5

Tildeling af tilladelser

Tilladelserne til på græsjordsbedrifter at tilføre en mængde husdyrgødning, som indeholder op til 250 kg kvælstof pr. hektar om året, tildeles på de betingelser, der er fastsat i artikel 6-9.

Artikel 6

Betingelser for tilførsel af husdyrgødning og andre typer gødning

1.   Den mængde husdyrgødning fra græssende husdyr, der årligt tilføres jorden på græsjordsbedrifter, herunder af dyrene selv, må ikke overstige den mængde husdyrgødning, der svarer til 250 kg kvælstof pr. hektar årligt, idet betingelserne i denne artikels stk. 2-6 skal være opfyldt. Fra 2024 må denne maksimumsmængde som følge af den revision, der skal omfatte en toårsperiode, ikke overstige 220 kg kvælstof/ha i de områder, der er nævnt i artikel 12.

2.   Den samlede kvælstoftilførsel må hverken overstige den pågældende afgrødes forventede næringsstofbehov eller de gødningsnormer, der gælder for græsjordsbedrifter, jf. nitrathandlingsprogrammet, og der skal tages hensyn til næringsstoftilførslen fra jorden. Den samlede kvælstoftilførsel skal afpasses efter belægningsgraden og græsarealernes produktivitet.

3.   Der udarbejdes og opbevares en gødningsplan for hver græsjordsbedrift. Gødningsplanen skal indeholde en beskrivelse af sædskifteplanerne for landbrugsjorden og den påtænkte tilførsel af husdyrgødning samt andre typer gødning. Planen skal for hvert kalenderår være til rådighed på græsjordsbedriften inden den 1. marts samme år. Planen skal mindst omfatte følgende oplysninger:

a)

en sædskifteplan med følgende oplysninger:

i)

arealstørrelsen for marker med græs

ii)

arealstørrelsen for marker med andre afgrøder end græs

iii)

en skitse, som viser de enkelte markers beliggenhed

b)

antallet af husdyr på græsjordsbedriften

c)

en beskrivelse af opstaldnings- og husdyrgødningsopbevaringssystemerne, herunder opbevaringskapaciteten for husdyrgødning

d)

en beregning af, hvor stor en mængde kvælstof og fosfor i husdyrgødning, der produceres på græsjordsbedriften

e)

mængde og type husdyrgødning, som leveres uden for eller modtages på græsjordsbedriften, og dens karakteristika

f)

afgrødernes forventede kvælstof- og fosforbehov for hver mark

g)

resultaterne af eventuelle jordbundsanalyser, der viser jordens kvælstof- og fosforstatus

h)

den type gødning, der tilføres

i)

en beregning på markniveau af, hvor meget kvælstof og fosfor der tilføres med husdyrgødning

j)

en beregning på markniveau af, hvor meget kvælstof- og fosfor der tilføres med kunstgødning eller andre typer gødning.

Gødningsplanen skal revideres senest syv dage efter enhver ændring i græsjordsbedriftens landbrugspraksis.

Hver græsjordsbedrift fører og opbevarer gødningsregnskaber, hvori der indgår oplysninger om forvaltningen af såvel kvælstof- og fosfortilførslen som forurenet afstrømningsvand. De fremsendes til den kompetente myndighed for hvert kalenderår senest den 31. marts det følgende kalenderår.

Der godkendes et kalkningsprogram, der er baseret på en næringsstofforvaltningsplan, og som er afpasset efter resultaterne af jordbundsanalyser.

4.   Husdyrgødning må ikke udbringes om efteråret før græsdyrkning.

5.   Mindst 50 % af den gylle, der produceres på græsjordsbedriften, skal være tilført senest den 15. juni. Der anvendes lavemissionsudstyr til al udbringning af gylle.

6.   Belægningsgraden for commonage-arealer må ikke overstige 50 kg kvælstof/ha. Det er forbudt at anvende kunstgødning på commonage-arealer.

Artikel 7

Betingelser for jordprøveudtagning og jordbundsanalyse

1.   Der foretages periodisk kvælstof- og fosforanalyse af jorden for hver græsjordsbedrift.

2.   Der foretages med henblik på sædskifteplaner og jordegenskaber prøvetagning og analyse mindst én gang hvert fjerde år for hvert område med ensartede kendetegn på græsjordsbedriften.

3.   Der foretages mindst én analyse for hver fem hektar på græsjordsbedriften.

4.   Resultaterne af kvælstof- og fosforanalysen af jorden skal foreligge til inspektion på græsjordsbedriften.

Artikel 8

Betingelser vedrørende jordforvaltning

1.   Landbrugere, der ønsker at pløje græsarealer, skal gøre dette i perioden fra den 1. marts til den 31. maj.

2.   Pløjet græs på alle jordtyper efterfølges omgående og senest tre uger efter pløjningen af græsset af en afgrøde med stort kvælstofbehov.

3.   I sædskiftet indgår ikke bælgplanter eller andre planter, der binder atmosfærisk kvælstof. Dette gælder dog ikke kløver i græsmarker med under 50 % kløver eller andre bælgplanter, der er udlagt med græs.

4.   Der skal i forbindelse med ny græssåning på græsjordsbedrifter inkorporeres mindst 1,5 kg/ha ikke-pelleteret kløver eller mindst 2,5 kg/ha pelleteret kløver.

5.   Marker indhegnes, således at der sikres en afstand på mindst 1,5 m mellem husdyr og vandløb, og drikkepladserne placeres i en afstand på mindst 20 m fra vandløb.

Artikel 9

Betingelse for fodring af husdyr

I perioden fra den 15. april til den 30. september hvert år må kraftfoderet til græssende husdyr højst indeholde 15 % råprotein.

Artikel 10

Overvågning

1.   De kompetente myndigheder sørger for, at der hvert år udarbejdes kort, hvoraf følgende fremgår:

a)

procentdelen af de græsjordsbedrifter i hvert grevskab, der er omfattet af tilladelser

b)

procentdelen af husdyr i hvert grevskab, der er omfattet af tilladelser

c)

procentdelen af landbrugsarealer i hvert grevskab, der er omfattet af tilladelser

d)

den lokale arealanvendelse.

2.   De kompetente myndigheder overvåger rodzonevand, overfladevand og grundvand. De meddeler også Kommissionen data om kvælstof- og fosforindholdet i rodzonen og kvælstofkoncentrationen i overfladevand og grundvand, både i områder, der er omfattet af betingelserne for undtagelsen, og i områder, er ikke er omfattet af nævnte betingelser.

3.   Overvågningen foretages på mark- og bedriftsniveau og i afvandingsområder med landbrugsovervågning. Overvågningsstederne skal være repræsentative både hvad angår de væsentligste jordtyper, dyrkningsintensitet, gødningspraksis og hovedafgrøder.

4.   De kompetente myndigheder foretager skærpet overvågning af vandet i afvandingsområder med landbrug, der er beliggende i nærheden af de mest sårbare vandområder.

5.   De kompetente myndigheder foretager undersøgelser af lokal arealanvendelse, sædskifte og landbrugspraksis for græsjordsbedrifter, der er omfattet af tilladelser.

6.   Oplysninger og data, der er indsamlet i forbindelse med den næringsstofanalyse, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, 2 og 3, i denne afgørelse, anvendes til modelberegninger af omfanget af kvælstof- og fosforudvaskningen fra græsjordsbedrifter, der er omfattet af tilladelser.

Artikel 11

Kontrol

1.   De kompetente myndigheder foretager administrativ kontrol af alle ansøgninger om tilladelse med henblik på at vurdere, hvorvidt betingelserne i artikel 6-9 er opfyldt. Viser det sig, at disse betingelser ikke er opfyldt, afvises ansøgningen, og ansøgeren informeres om begrundelsen for afslaget. De kompetente myndigheder foretager hvert år administrativ kontrol af mindst 10 % af de græsjordsbedrifter, som har fået tilladelse, og kontrollen skal omfatte arealanvendelse, husdyrantal, produktion af husdyrgødning og eksport.

2.   De kompetente myndigheder udarbejder et program for markinspektioner på græsjordsbedrifter, der er omfattet af tilladelser, som er baseret på en risikoanalyse og gennemføres med passende hyppighed, hvor der tages hensyn til resultaterne af kontrollen de foregående år, resultaterne af generel stikprøvekontrol i forbindelse med lovgivningen til gennemførelse af direktiv 91/676/EØF og alle andre oplysninger, der kan tyde på manglende opfyldelse af betingelserne i artikel 6-9. Der gennemføres hvert år markinspektioner på mindst 10 % af de græsjordsbedrifter, der er omfattet af tilladelser, med henblik at vurdere, hvorvidt betingelserne i artikel 6-9 er opfyldt.

3.   Hvis det i et hvilket som helst år konstateres, at en græsjordsbedrift, der er omfattet af en tilladelse, ikke opfylder betingelserne i artikel 6-9, pålægges indehaveren af tilladelsen sanktioner i overensstemmelse med de nationale regler og vil ikke være berettiget til at få udstedt en tilladelse det efterfølgende år.

4.   De kompetente myndigheder tillægges de nødvendige beføjelser og midler til at efterprøve, om betingelserne i denne afgørelses artikel 6-9 er opfyldt for en tilladelse, der tildeles i medfør af denne afgørelse, både før og efter tildeling af tilladelsen.

Artikel 12

Revision, der omfatter en toårig periode

1.   De kompetente myndigheder fremlægger senest den 30. juni 2023 sammen med den i artikel 13 beskrevne rapport for 2022 et bilag med resultaterne af overvågningen af kvælstofkoncentrationerne i grundvand og overfladevand og overfladevandområdernes trofiske tilstand; bilaget baseres på data fra overvågningsnettet og kravene i direktiv 91/676/EØF om nitrater, og det skal som minimum indeholde kort, der viser de områder, hvorfra der er afstrømning til vandområder, hvor overvågningsdataene viser:

a)

gennemsnitlige kvælstofkoncentrationer på over 50 mg/l eller stigende kvælstofkoncentrationer i forhold til 2021

b)

»eutrofisk« tilstand eller »risiko for eutrofiering« med en stabil tendens eller forværrede tendenser sammenlignet med 2021.

Vandområder, der udpeges som omhandlet i første afsnits litra a) eller b), betragtes som forurenede områder, forureningstruede områder eller områder med forværrede tendenser. Dataene til estimering af gennemsnitsværdierne dækker perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022. Der sammenlignes data fra 2021 og 2022 med henblik på vurderingen af tendenserne.

2.   Med henblik på udarbejdelsen af det bilag, der er nævnt i denne artikels stk. 1, anvendes data fra det overvågningsnetværk, der er oprettet i henhold til direktiv 91/676/EØF.

3.   For områder, hvorfra der er afstrømning til forurenede eller forureningstruede vandområder eller vandområder, der udviser forværrede tendenser, skal der fra den 1. januar 2024 træffes yderligere foranstaltninger i henhold til nitrathandlingsprogrammet. På bedrifter, der har fået tilladelse i henhold til denne afgørelse, og som ligger i sådanne områder, må jorden højst tilføres den mængde husdyrgødning, der svarer til 220 kg kvælstof/ha om året.

4.   De kompetente myndigheder underretter senest den 30. september 2023 Kommissionen om resultaterne af denne revision, navnlig resultaterne vedrørende de områder og bedrifter, der er omfattet af en tilladelse, og hvor den maksimale mængde husdyrgødning, der må anvendes, svarer til 220 kg kvælstof/ha om året, og om de yderligere foranstaltninger, der skal træffes i henhold til nitrathandlingsprogrammet.

Artikel 13

Rapportering

De kompetente myndigheder forelægger hvert år senest den 30. juni Kommissionen en rapport med følgende oplysninger:

a)

kort over den procentuelle andel af græsjordsbedrifter, husdyr og landbrugsarealer, der er omfattet af tilladelser i hvert grevskab, samt kort over lokal arealanvendelse, jf. artikel 10, stk. 1

b)

resultaterne af overvågningen af kvælstof- og fosforkoncentrationerne i grundvandet og overfladevandet, herunder oplysninger om tendenserne for vandområderne, både for landbrug, der er omfattet af en undtagelse, og dem, der ikke er, samt indvirkningen på vandkvaliteten af den undtagelse, der er indrømmet i henhold til denne afgørelse, jf. artikel 10, stk. 2

c)

resultaterne af overvågningen af kvælstof- og fosforkoncentrationerne i jordvandet og uorganisk kvælstof i jordbundsprofilen, både for landbrug, der er omfattet af en undtagelse, og dem, der ikke er, jf. artikel 10, stk. 2

d)

et resumé og en evaluering af data, der er indhentet i forbindelse med den skærpede overvågning af afvandingsområder, jf. artikel 10, stk. 4

e)

resultaterne af undersøgelserne af lokal arealanvendelse, sædskifte og landbrugspraksis, jf. artikel 10, stk. 5

f)

resultaterne af modelberegningerne af omfanget af kvælstof- og fosforudvaskning fra landbrug, jf. artikel 10, stk. 6

g)

en vurdering af resultaterne af de administrative kontroller og markinspektionerne, jf. artikel 11, stk. 1 og 2

h)

udviklingen i antallet af husdyr og gødningsproduktionen for hver husdyrkategori og på græsjordsbedrifter, der er omfattet af en tilladelse

i)

en sammenlignende analyse af kontrollen af græsjordsbedrifter, der er omfattet af tilladelser, og græsjordsbedrifter, der ikke er omfattet af tilladelser, herunder data om følgende:

markinspektioner

administrative kontroller

kontrol af landbrug i forbindelse med krydsoverensstemmelsesordninger

statistikker over manglende overholdelse.

Den geografiske information i rapporten skal i de tilfælde, hvor det er relevant, være i overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF. Irland benytter ved indsamlingen af det nødvendige datamateriale, hvor det er relevant, de oplysninger, der tilvejebringes inden for rammerne af det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013.

Artikel 14

Anvendelse

Denne afgørelse finder anvendelse i forbindelse Irlands handlingsprogram som gennemført ved Statutory Instrument No 113 of 2022, European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022.

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 31. december 2025.

Artikel 15

Adressat

Denne afgørelse er rettet til Irland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2022.

På Kommissionens vegne

Virginijus SINKEVIČIUS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 375 af 31.12.1991. s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2007/697/EF af 22. oktober 2007 om indrømmelse af en undtagelse, Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EUT L 284 af 30.10.2007, s. 27).

(3)  Statutory Instrument No. 378 af 2006.

(4)  Kommissionens afgørelse 2011/127/EU af 24. februar 2011 om ændring af beslutning 2007/697/EF om indrømmelse af en undtagelse, Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EUT L 51 af 25.2.2011, s. 19).

(5)  Statutory Instrument No. 610 af 2010.

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/112/EU af 27. februar 2014 om indrømmelse af en undtagelse, Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EUT L 61 af 1.3.2014, s. 7).

(7)  Statutory Instrument No. 31 af 2014.

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/209 af 8. februar 2018 om indrømmelse af en undtagelse, Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EUT L 39 af 13.2.2018, s. 5).

(9)  Statutory Instrument No. 605 af 2017.

(10)  Statutory Instrument No. 113 af 2022.

(11)  Teagasc — Agriculture and Food Development Authority, Ireland.

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

(16)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(17)  Sag C-293/17 Coöperatie Mobilisation for the Environment og Vereniging Leefmilieu (ECLI:EU:C:2018:882).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 af 2. december 2021 om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 (EUT L 435 af 6.12.2021, s. 1).


Top