EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0541

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/541 af 1. april 2022 om opstilling af en liste geografiske betegnelser, der er beskyttet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, og for hvilke der skal indgives ansøgning om international registrering i henhold til artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1753

C/2022/1930

OJ L 106, 5.4.2022, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/541/oj

5.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/541

af 1. april 2022

om opstilling af en liste geografiske betegnelser, der er beskyttet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, og for hvilke der skal indgives ansøgning om international registrering i henhold til artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1753

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1753 af 23. oktober 2019 om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen under Lissabonaftalen om oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (2) (»Genèveaftalen«) er en international aftale, efter hvilken de kontraherende parter gennemfører et system for gensidig beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser.

(2)

Efter Rådets afgørelse (EU) 2019/1754 (3) om Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen deponerede Unionen tiltrædelsesinstrumentet til Genèveaftalen den 26. november 2019. Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen trådte i kraft den 26. februar 2020. Eftersom Unionen var den femte kontraherende part, der tiltrådte Genèveaftalen, trådte Genèveaftalen i overensstemmelse med Genèveaftalens artikel 29, stk. 2, i kraft samme dag.

(3)

I henhold til Genèveaftalens artikel 5, stk. 1 og 2, kan de kompetente myndigheder for en kontraherende part i Genèveaftalen indgive ansøgninger om international registrering af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse til Det internationale Bureau under Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret, som registrerer den i det internationale register. I overensstemmelse med Genèveaftalens artikel 9 kan de øvrige kontraherende parter efter afslutningen af og på grundlag af en specifik verifikationsprocedure beslutte, hvorvidt oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse skal beskyttes på deres område.

(4)

I overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1753 omfatter udtrykket »geografiske betegnelser« med henblik på nævnte forordning og de retsakter, der er vedtaget i henhold hertil, beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser i den i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (4) anvendte betydning.

(5)

I henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1753 har Kommissionen i sin egenskab af Unionens kompetente myndighed beføjelse til på tidspunktet for Unionens tiltrædelse af Genèveaftalen og derefter med regelmæssige mellemrum at indgive ansøgninger til Det Internationale Bureau med henblik på international registrering af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er beskyttet i Unionen.

(6)

I perioden november-december 2021 indgav medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1753 fire anmodninger til Kommissionen om registrering i det internationale register af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, som har oprindelse på deres område og er beskyttet i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013.

(7)

For betegnelser, der er beskyttet som oprindelsesbetegnelse (BOB) og geografisk betegnelse (BGB) i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013, bør der indgives ansøgning om registrering i det internationale register som henholdsvis oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser.

(8)

Derfor bør der opstilles en liste over beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB) på grundlag af medlemsstaternes anmodninger til Kommissionen om at indgive ansøgning med henblik på international registrering af geografiske betegnelser, der har oprindelse på deres område, og som er beskyttet i Unionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1308/2013.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter (vin) —

BESTEMT FØLGENDE:

Eneste artikel

Bilaget til nærværende afgørelse indeholder en liste over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er beskyttet i medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013, og for hvilke Kommissionen indgiver ansøgning om international registrering.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2022.

På Kommissionens vegne

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 271 af 24.10.2019, s. 1.

(2)  EUT L 271 af 24.10.2019, s. 15.

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2019/1754 af 7. oktober 2019 om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (EUT L 271 af 24.10.2019, s. 12).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).


BILAG

Liste over geografiske betegnelser, der er beskyttet i Unionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1308/2013 (beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser), og for hvilke der skal indgives ansøgning om international registrering i henhold til artikel 2 i forordning (EU) 2019/1753

Grækenland

Σαντορίνη (BOB)

Frankrig

Val de Loire (BGB)

Pays d'Oc (BGB)

Italien

Bolgheri (BOB)


Top