EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0472

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/472 af 23. marts 2022 om ændring af afgørelse (FUSP) 2022/339 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Ukraines væbnede styrker

ST/7171/2022/INIT

EUT L 96 af 24.3.2022, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/472/oj

24.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/45


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/472

af 23. marts 2022

om ændring af afgørelse (FUSP) 2022/339 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Ukraines væbnede styrker

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/339 (1) fastlægger et referencegrundlag på 50 000 000 EUR til dækning af finansiering af leveringen af ikkedødbringende udstyr og forsyninger, såsom personlige værnemidler, førstehjælpsudstyr og brændstof, til Ukraines væbnede styrker.

(2)

I lyset af den igangværende væbnede konflikt på ukrainsk område bør det finansielle referencegrundlag forhøjes med yderligere 50 000 000 EUR, og bistandsforanstaltningens varighed bør forlænges med 12 måneder.

(3)

Afgørelse (FUSP) 2022/339 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse (FUSP) 2022/339 ændres som følger:

1)

Artikel 1, stk. 4, affattes således:

»4.   Bistandsforanstaltningens varighed er 36 måneder fra vedtagelsen af denne afgørelse.«

2)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med bistandsforanstaltningen udgør 100 000 000 EUR.«

3)

Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   I overensstemmelse med artikel 29, stk. 5, i afgørelse (FUSP) 2021/509 kan administratoren for bistandsforanstaltninger indkalde bidrag op til 100 000 000 EUR efter vedtagelsen af nærværende afgørelse. De bidrag, som indkaldes af administratoren for bistandsforanstaltninger, må kun benyttes til at betale udgifter inden for de grænser, der er godkendt af udvalget nedsat ved afgørelse (FUSP) 2021/509, i ændringsbudgettet for 2022 svarende til bistandsforanstaltningen.«

4)

Artikel 2, stk. 4, affattes således:

»4.   Udgifter i forbindelse med gennemførelsen af bistandsforanstaltningen er berettiget til støtte fra den 1. januar 2022 og indtil en dato, der skal fastsættes af Rådet. Mindst 50 % af det finansielle referencegrundlag skal dække udgifter, der er afholdt pr. 11. marts 2022.«

5)

Artikel 4, stk. 4, litra k), affattes således:

»k)

forsvarsministeriet, udenrigsministeriet og andre statslige agenturer i Tyskland«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2022/339 af 28. februar 2022 om en bistandsforanstaltning inden for rammerne af den europæiske fredsfacilitet til støtte for Ukraines væbnede styrker (EUT L 61 af 28.2.2022, s. 1).


Top