EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0228(01)

Afgørelse Nr. H12 af 19. oktober 2021 om den dato, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af omregningskursen, som nævnt i artikel 90 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 (Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen) 2022/C 93/06

PUB/2022/167

OJ C 93, 28.2.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

28.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 93/6


AFGØRELSE Nr. H12

af 19. oktober 2021

om den dato, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af omregningskursen, som nævnt i artikel 90 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009

(Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

(2022/C 93/06)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken den har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2),

under henvisning til artikel 90 i forordning (EF) nr. 987/2009 om omregning af valuta, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En lang række bestemmelser, som f.eks. artikel 5, litra a), artikel 21, stk. 1, artikel 29, artikel 34, artikel 52, artikel 62, stk. 3, artikel 65, stk. 6 og 7, artikel 68, stk. 2, og artikel 84 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 25, stk. 4 og 5, artikel 26, stk. 7, artikel 54, stk. 2, artikel 70, artikel 72, artikel 73, artikel 78 og artikel 80 i forordning (EF) nr. 987/2009, indeholder situationer, hvor der skal fastsættes en omregningskurs med henblik på betaling, beregning eller ny beregning af en ydelse eller et bidrag og refusion eller med henblik på modregning eller inddrivelse.

(2)

Artikel 90 i forordning (EF) nr. 987/2009 bemyndiger den administrative kommission til at fastsætte den dato, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af den omregningskurs, der skal anvendes ved beregningen af visse ydelser og bidrag.

(3)

Det fremgår af EU-Domstolens retspraksis (3), at medlemsstaterne skal træffe passende foranstaltninger for at tage hensyn til eventuelle valutaudsving, der opstår i forbindelse med anvendelsen af grundforordningen eller gennemførelsesforordningen. Disse foranstaltninger skal være i overensstemmelse med formålet med de respektive bestemmelser i grundforordningen eller gennemførelsesforordningen som fastlagt i Domstolens retspraksis.

Beslutningen i sagen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser —

BESTEMT FØLGENDE:

1.

I forbindelse med denne afgørelse skal omregningskursen forstås som en daglig omregningskurs, der offentliggøres af Den Europæiske Centralbank.

2.

Medmindre andet er anført i denne afgørelse, skal omregningskursen være den kurs, der offentliggøres den dag, hvor transaktionen udføres.

3.

En institution i én medlemsstat, der ved fastsættelse af en rettighed og for den første beregning af ydelsen skal omregne et beløb, anvender følgende metode:

a)

Når en institution i henhold til national lovgivning eller forordning (EF) nr. 883/2004 tager beløb i betragtning, som f.eks. indtægter eller ydelser, i løbet af en vis periode inden den dato, for hvilken ydelsen beregnes, anvendes den omregningskurs, der er offentliggjort den sidste dag i den periode.

b)

Når en institution i henhold til national lovgivning eller forordning (EF) nr. 883/2004 tager et beløb i betragtning med henblik på beregning af ydelsen, anvendes den omregningskurs, der er offentliggjort den første dag i den måned, der går forud for den måned, hvor bestemmelsen skal anvendes.

4.

Punkt 3 finder tilsvarende anvendelse, når en institution i en medlemsstat i forbindelse med en ny beregning af ydelsen som følge af ændringer i den faktiske eller juridiske situation hos den pågældende person skal omregne et beløb.

5.

Medmindre andet er fastsat i national lovgivning, skal en institution, der udbetaler ydelser, som regelmæssigt indekseres i henhold til national lov, og hvor beløbene i en anden valuta har indflydelse på den ydelse, ved den nye beregning anvende den omregningskurs, der er offentliggjort den første dag i den måned, der går forud for den måned, hvor indekseringen træder i kraft.

6.

Med henblik på anvendelsen af artikel 90 i forordning (EF) nr. 987/2009 skal den dato, der lægges til grund for fastsættelsen af den gældende vekselkurs mellem to valutaer, være én af følgende:

a)

hvis der er tale om en anmodning om modregning i restancer/løbende betalinger: den arbejdsdag, der ligger umiddelbart forud for den dag, hvor den bistandssøgende instans fremsendte den endelige anmodning om modregning i restancer/løbende betalinger, eller

b)

hvis der er tale om en anmodning om inddrivelse af fordringer: den arbejdsdag, der ligger umiddelbart forud for den dag, hvor den bistandssøgende instans fremsendte den første anmodning om inddrivelse.

Med henblik på anvendelsen af dette punkt forstås ved en arbejdsdag en arbejdsdag i Den Europæiske Centralbank, hvor denne offentliggør den daglige referencekurs for omveksling af valuta.

7.

I forbindelse med artikel 65, stk. 6 og 7, i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 70 i forordning (EF) nr. 987/2009 skal den dag, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af omregningskursen være den første dag i den kalendermåned, hvor refusionsperioden ophørte, når man sammenligner mellem den ydelse, som institutionen på bopælsstedet faktisk har udredt, og det maksimale refusionsbeløb, der er omtalt i artikel 65, stk. 6, tredje punktum, i forordning (EF) nr. 883/2004 (størrelsen af den ydelse, som en person ville være berettiget til efter lovgivningen i den medlemsstat, hvis lovgivning den pågældende senest var omfattet af, hvis den pågældende havde været registreret af arbejdsformidlingen i den pågældende medlemsstat).

8.

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra datoen for offentliggørelsen.

9.

Nærværende afgørelse erstatter afgørelse nr. H3 af 15. oktober 2009 (4).

Formand for den administrative kommission

Greta Metka BARBO ŠKERBINC


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1..

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1..

(3)  C-473/18, ECLI:EU:C:2019:662.

(4)  Afgørelse nr. H3 af 15. oktober 2009 om dato, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af omregningskursen, som nævnt i artikel 90 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 (EUT C 106 af 24.4.2010, s. 56), ændret ved afgørelse nr. H7 af 25. juni 2015 om revision af afgørelse nr. H3 om den dato, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af omregningskursen, som nævnt i artikel 90 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 (EUT C 52 af 11.2.2016, s. 13).


Top