EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0171

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/171 af 2. februar 2022 om anmodningen om registrering af forslaget til borgerinitiativ »Win It On The Pitch« (»Vind på banen«) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 (meddelt under nummer C(2022) 630) (Kun den engelske udgave er autentisk)

C/2022/630

OJ L 28, 9.2.2022, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/171/oj

9.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/171

af 2. februar 2022

om anmodningen om registrering af forslaget til borgerinitiativ »Win It On The Pitch« (»Vind på banen«) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788

(meddelt under nummer C(2022) 630)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ (1), særlig artikel 6, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen modtog den 30. september 2021 en anmodning om registrering af et forslag til europæisk borgerinitiativ med titlen »Vind på banen«.

(2)

Initiativet har tre mål, nemlig vedtagelse af 1) en henstilling fra Rådet om at beskytte en europæisk sportsmodel, der er baseret på værdier, solidaritet, bæredygtighed og åben konkurrence, ved at fastlægge en EU-ramme og retningslinjer for medlemsstaternes tiltag, med henblik på at beskytte fodboldmodellen i Europa, 2) retningslinjer fra Kommissionen om anvendelsen af EU's konkurrenceregler på sport og 3) en meddelelse fra Kommissionen om at opbygge den stærkest mulige model for europæisk sport for fremtiden, herunder med henvisning til, hvad europæiske fans og borgere forventer af sport i Europa.

(3)

I henhold til artikel 1 i forordning (EU) 2019/788 kan et initiativ registreres, når Kommissionen ved initiativet opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at foreslå en EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne. Selv om Kommissionen i henhold til artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har beføjelse til at vedtage et forslag til Rådets henstilling som anført under initiativets mål 1, opfordredes Kommissionen ved mål 2 og 3 i den oprindelige affattelse af initiativet ikke til at vedtage et forslag til EU-retsakt. Der blev kun anmodet om, at Kommissionen vedtager retningslinjer og en meddelelse fra Kommissionen.

(4)

Den 27. oktober 2021 underrettede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) 2019/788 initiativtagergruppen om, at det var dens vurdering, at registreringskravene i artikel 6, stk. 3, litra a), d) og e), i nævnte forordning var opfyldt, og at kravet i artikel 6, stk. 3, litra b), ikke fandt anvendelse. Dog angav Kommissionen også, at den på baggrund af teksten i forslaget til borgerinitiativ fra 30. september 2021 ikke kunne konkludere, at initiativet opfyldte kravet i artikel 6, stk. 3, litra c), i forordning (EU) 2019/788.

(5)

Der blev derfor indgivet en ændret udgave af initiativet til Kommissionen den 3. januar 2022.

(6)

I initiativet opfordres Kommissionen til at vedtage et forslag til Rådets henstilling om en EU-ramme og retningslinjer for medlemsstaternes tiltag med henblik på at beskytte fodboldmodellen i Europa, anerkende sportens sociale værdi i det europæiske samfund og sportens særlige karakter i EU's konkurrenceregler og styrke EU's vision og langsigtede politik for fremtiden for og forvaltningen af europæisk sport.

(7)

I et bilag findes der yderligere oplysninger om emnet, målene og baggrunden for initiativet. Initiativtagerne har også leveret yderligere oplysninger om deres initiativ i et supplerende dokument.

(8)

For så vidt som initiativet tager sigte på vedtagelse af en henstilling fra Rådet med henblik på at nå målet om, at Unionen skal bidrage til fremme af sport i Europa, samtidig med at der tages hensyn til sportens særlige karakter, dens strukturer baseret på frivilligt arbejde og dens sociale og uddannelsesmæssige funktion, har Kommissionen beføjelse til at fremsætte et forslag til retsakt på grundlag af traktatens artikel 165.

(9)

Af disse grunde er det åbenbart, at ingen dele af initiativet falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne.

(10)

Denne konklusion berører ikke vurderingen af, om de konkrete faktuelle og materielle betingelser, der er nødvendige for, at Kommissionen kan handle, herunder overholdelsen af proportionalitets- og subsidiaritetsprincippet og foreneligheden med de grundlæggende rettigheder, er opfyldt i dette tilfælde.

(11)

Initiativtagergruppen har i tilstrækkelig grad dokumenteret, at den opfylder kravene i artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2019/788, og har udpeget kontaktpersoner i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 5, stk. 3, første afsnit.

(12)

Initiativet er ikke åbenbart utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og heller ikke åbenbart i strid med Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union eller med de rettigheder, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(13)

Initiativet »Vind på banen« bør derfor registreres.

(14)

Den konklusion, at betingelserne for registreringen i henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/788 er opfyldt, betyder dog ikke, at Kommissionen på nogen måde bekræfter den faktiske rigtighed af initiativets indhold, hvilket er initiativtagergruppens eget ansvar. Initiativet afspejler kun initiativtagergruppens holdning og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forslaget til borgerinitiativ »Vind på banen« registreres.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til initiativtagergruppen til det europæiske borgerinitiativ »Vind på banen«, som repræsenteres ved Ronan EVAIN og Martha MESTRE GENS VIDA DA CONCEIÇÃO, der fungerer som kontaktpersoner.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2022.

På Kommissionens vegne

Věra JOUROVÁ

Næstformand


(1)  EUT L 130 af 17.5.2019, s. 55.


Top