EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2305

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2305 af 21. oktober 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 med regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser økologiske produkter og omlægningsprodukter er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder og stedet for offentlig kontrol af sådanne produkter og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124 (EØS-relevant tekst)

C/2021/6946

OJ L 461, 27.12.2021, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj

27.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 461/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/2305

af 21. oktober 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 med regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser økologiske produkter og omlægningsprodukter er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder og stedet for offentlig kontrol af sådanne produkter og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 48, litra h), artikel 51, stk. 1, litra a), artikel 53, stk. 1, litra a) og e), og artikel 77, stk. 1, litra k), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 45, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (2) gennemføres der offentlig kontrol i medlemsstaterne for at verificere opfyldelsen af de betingelser og overholdelsen af de foranstaltninger, som gælder for import til Unionen af produkter, der er bestemt til markedsføring i Unionen som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, på grænsekontrolsteder, jf. artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625.

(2)

I artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 præciseres det, hvilke kategorier af dyr og varer, som indføres til Unionen, de kompetente myndigheder skal gennemføre offentlig kontrol af på grænsekontrolsteder for første ankomst til Unionen. Økologiske produkter og omlægningsprodukter, jf. artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848, falder ind under de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2017/625, i medfør af nævnte bestemmelse i forordning (EU) 2018/848. Økologiske produkter og omlægningsprodukter kan desuden falde ind under de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2017/625, også i medfør af retsakter eller regler, der er omhandlet i nævnte bestemmelse, bortset fra artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848. Økologiske produkter og omlægningsprodukter kan ligeledes falde ind under de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a)-e), i forordning (EU) 2017/625, forudsat at de opfylder de relevante krav.

(3)

I overensstemmelse med artikel 48, litra h), i forordning (EU) 2017/625 kan kategorier af dyr eller varer, som udgør en lav risiko eller ikke udgør nogen specifik risiko, undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder. I artikel 3, nr. 24), i forordning (EU) 2017/625 defineres »risiko« med henvisning til negative virkninger for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet, men ikke i relation til fødevarernes kvalitet. Økologiske produkter og omlægningsprodukter, der indføres til Unionen, kan anses for at udgøre en lav risiko eller ingen specifik risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet, hvis de ikke falder ind under de kategorier af dyr og varer, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 47, stk. 1, litra a)-e), i forordning (EU) 2017/625 eller de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2017/625, i forbindelse med hvis indførsel til Unionens der er fastsat betingelser eller foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 126 eller 128 i forordning (EU) 2017/625 eller de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a)-h) og litra j), i samme forordning, og i henhold til hvilke opfyldelsen af de betingelser og overholdelsen af de foranstaltninger skal verificeres ved indførslen til dyrene og varerne til Unionen. Derfor bør sådanne produkter undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder.

(4)

Offentlig kontrol af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til at blive markedsført i Unionen, og som er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til denne forordning, bør gennemføres på det sted, hvor de overgår til fri omsætning i Unionen. Medlemsstaterne bør underrette Kommissionen om de steder for overgang til fri omsætning, hvor en sådan kontrol foretages. Kommissionen bør i Traces-systemet (Trade Control Expert System), jf. artikel 133, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625, ajourføre listen over steder, hvor overgang til fri omsætning sker.

(5)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 (3) gør det muligt for de kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder at tillade gennemførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol på et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, jf. artikel 47, stk. 1, litra c) og e), i forordning (EU) 2017/625, og af sendinger af ikkeanimalske fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af foranstaltningerne i de retsakter, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra d), e) og f), i nævnte forordning. Tilsvarende giver delegeret forordning (EU) 2019/2123 de kompetente myndigheder mulighed for at foretage dokumentkontrol på afstand fra et grænsekontrolsted af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter omhandlet i artikel 72, stk. 1, og artikel 74, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 (4). Delegeret forordning (EU) 2019/2123 finder dog ikke anvendelse på sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c) og e), i forordning (EU) 2017/625, hvis de er økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

(6)

For at sikre, at delegeret forordning (EU) 2019/2123 finder anvendelse på sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c) og e), i forordning (EU) 2017/625, som er økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848, er det nødvendigt at udvide dens anvendelsesområde. Desuden bør der fastsættes bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2019/2123 om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser identitetskontrol og fysisk kontrol kan foretages på et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted i forbindelse med sendinger af visse produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

(7)

For at lette hurtig håndtering af dyr og varer, der indføres til Unionen, bør de kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder have tilladelse til videre transport til det endelige bestemmelsessted, indtil resultaterne af laboratorieanalyser og test af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c) og e), i forordning (EU) 2017/625 foreligger, i overensstemmelse med kapitel II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 (5), herunder hvis sådanne varer er økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

(8)

Delegeret forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124 bør derfor ændres.

(9)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning anvendes fra den dag, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der regler for:

a)

i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser visse økologiske produkter og omlægningsprodukter, der indføres til Unionen, og som udgør en lav risiko eller ingen specifik risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet, er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, der gennemføres for at verificere overholdelsen af reglerne for økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

b)

det sted, hvor den offentlige kontrol af de produkter, der er omhandlet i litra a), og som er bestemt til markedsføring i Unionen, skal gennemføres, og

c)

ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»økologisk produkt«: et produkt som defineret i artikel 3, nr. 2), i forordning (EU) 2018/848

2)

»omlægningsprodukt«: et produkt som defineret i artikel 3, nr. 7), i forordning (EU) 2018/848.

Artikel 3

Økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

Følgende økologiske produkter og omlægningsprodukter, der indføres til Unionen, undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolstedet for første ankomst til Unionen:

a)

andre økologiske produkter og omlægningsprodukter end dem, der tilhører de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a)-e), i forordning (EU) 2017/625, og

b)

økologiske produkter og omlægningsprodukter, der tilhører den kategori af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2017/625, bortset fra dem, i forbindelse med hvis indførsel til Unionen der er fastsat betingelser eller foranstaltninger ved retsakter vedtaget i henhold til henholdsvis artikel 126 eller 128 i forordning (EU) 2017/625, eller i forbindelse med hvis indførsel til Unionen der er fastsat betingelser eller foranstaltninger i overensstemmelse med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a)-h) og j), i nævnte forordning.

Artikel 4

Sted for offentlig kontrol af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

1.   For økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er omhandlet i artikel 3, og som er bestemt til markedsføring i Unionen, gennemfører de kompetente myndigheder offentlig kontrol på steder for overgang til fri omsætning i den medlemsstat, hvor sendingen overgår til fri omsætning i Unionen.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de steder for overgang til fri omsætning, hvor de kompetente myndigheder foretager offentlig kontrol i henhold til stk. 1, med angivelse af deres navn, adresse og kontaktoplysninger.

Kommissionen ajourfører i Traces (Trade Control Expert System) listen over disse steder for overgang til fri omsætning.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder på de i stk. 1 omhandlede steder for overgang til fri omsætning råder over den teknologi og det udstyr, der er nødvendigt for, at Traces kan fungere effektivt.

Artikel 5

Ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2123

I delegeret forordning (EU) 2019/2123 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) foretages følgende ændringer:

i)

Følgende indsættes som nr. ia):

»ia)

sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i nr. i), der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) 2018/848 (*)

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).«"

ii)

Nr. ii) affattes således:

»ii)

sendinger af ikkeanimalske fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af foranstaltningerne i de retsakter, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra d), e) og f), i forordning (EU) 2017/625, herunder sendinger, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848«.

b)

Litra b) affattes således:

»b)

dokumentkontrol på afstand fra et grænsekontrolsted af sendinger af:

i)

planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 72, stk. 1, og artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031

ii)

planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i nr. i), der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) 2018/848«.

2)

Følgende indsættes som artikel 1a før kapitel I:

»Artikel 1a

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»fødevare- og fodersikkerhedskontrol«: offentlig kontrol, der gennemføres for at verificere overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a) og c), i forordning (EU) 2017/625

2)

»plantesundhedskontrol«: offentlig kontrol, der gennemføres for at verificere overholdelsen af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), i forordning (EU) 2017/625

3)

»økologikontrol«: offentlig kontrol som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 (*).

(*)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontrol af sendinger af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til import til Unionen, og om kontrolattesten (EUT L 461 af xxx, s. 13).«"

3)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, indledningen, affattes således:

»Identitetskontrol og fysisk kontrol med henblik på verifikation af overholdelsen af EU-reglerne om fødevaresikkerhed og fodersikkerhed og om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere kan foretages på et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted, hvis følgende betingelser er opfyldt:«.

b)

Følgende tilføjes som stk. 4:

»4.   De kompetente myndigheder kan foretage følgende offentlige kontrol på et andet kontrolsted angivet i CHED'et end grænsekontrolstedet, medmindre afkrydsningsfeltet »Sendingen ikke kan overgå til fri omsætning« i rubrik 30 i den kontrolattest, der er omhandlet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2021/2306 (»kontrolattest«), er afkrydset:

a)

plantesundhedskontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ia), i nærværende forordning

b)

fødevare- og fodersikkerhedskontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af ikkeanimalske fødevarer og foderstoffer, jf. artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ii), i nærværende forordning, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.«

4)

Følgende indsættes som artikel 2a:

»Artikel 2a

Betingelser for økologikontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol på et andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder af sendinger af visse produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848

1.   De kompetente myndigheder kan foretage økologikontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ia), og af sendinger af ikkeanimalske fødevarer og foderstoffer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ii), der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848, på et andet kontrolsted, angivet i kontrolattesten, end grænsekontrolstedet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Det kontrolsted, hvor økologikontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol skal foretages, er angivet i kontrolattesten enten af den operatør, der er ansvarlig for sendingen, når vedkommende giver forhåndsanmeldelse i henhold til artikel 3, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 (*), eller af den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet.

b)

Resultatet af økologikontrollen i form af dokumentkontrol foretaget af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet er tilfredsstillende.

c)

De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet har i rubrik 26 i kontrolattesten registreret deres tilladelse til, at sendingen overføres til kontrolstedet.

d)

De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet har i CHED'et registreret deres tilladelse til at overføre sendingen til et kontrolsted for fødevare- og fodersikkerhedskontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol eller plantesundhedskontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol, alt efter hvad der er relevant.

e)

Inden sendingen forlader grænsekontrolstedet, underretter den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet med ansvar for økologikontrol den kompetente myndighed på kontrolstedet med ansvar for økologikontrol om sendingens ankomst ved at indgive kontrolattesten i Traces.

f)

Operatøren har transporteret sendingen fra grænsekontrolstedet til kontrolstedet under toldtilsyn, uden at varerne er blevet aflæsset under transporten.

g)

Operatøren har sikret, at sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ia), og af ikkeanimalske fødevarer og foderstoffer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ii), der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848, ledsages til kontrolstedet af en bekræftet kopi af kontrolattesten.

h)

Operatøren har angivet referencenummeret på kontrolattesten i den toldangivelse, der er indgivet til toldmyndighederne med henblik på overførsel af sendingen til kontrolstedet, og har opbevaret en kopi af denne attest, så den er til rådighed for toldmyndighederne, jf. artikel 163 i forordning (EU) nr. 952/2013.

2.   Kravet om, at en bekræftet kopi af den kontrolattest, der er omhandlet i stk. 1, litra g), skal ledsage sendingen, gælder ikke, hvis attesten er udstedt i Traces af kontrolmyndigheden eller -organet i tredjelandet i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2021/2306 eller uploadet i Traces af operatøren, og de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet har kontrolleret, at den svarer til den originale kontrolattest.

(*)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 af 21. oktober 2021 om fastsættelse af regler vedrørende dokumenter og meddelelser, der kræves for økologiske produkter og omlægningsprodukter bestemt til import til Unionen (EUT L 461 af …, s. 30).«"

5)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, indledningen, affattes således:

»Identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af ikkeanimalske fødevarer og foderstoffer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ii), kan foretages af de kompetente myndigheder på et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:«.

b)

Følgende tilføjes som stk. 3 og 4:

»3.   De kompetente myndigheder kan foretage identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af ikkeanimalske fødevarer og foderstoffer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ii), og som er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848, på et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted, hvis, ud over en af betingelserne i nærværende artikels stk. 1:

a)

den operatør, der er ansvarlig for sendingen, har anmodet om overførsel af sendingen til et kontrolsted både med henblik på fødevare- og fodersikkerhedskontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol og med henblik på økologikontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol

b)

de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet, såfremt sendingen udvælges af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet til både fødevare- og fodersikkerhedskontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol og økologikontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol, har tilladt eller besluttet en sådan overførsel, alt efter hvad der er relevant, i forbindelse med al sådan kontrol. Den pågældende kontrol foretages på et og samme kontrolsted, som skal udpeges for varekategorien i sendingen og være beliggende i den medlemsstat, hvor sendingen skal overgå til fri omsætning.

4.   Hvis sendinger overføres til et kontrolsted i overensstemmelse med stk. 3, registrerer de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet med ansvar for fødevare- og fodersikkerhedskontrol overførslen i CHED'et, og de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet med ansvar for økologikontrol registrerer overførslen i kontrolattesten.«

6)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende som litra c):

»c)

planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i litra a) og b), der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848.«

b)

Følgende tilføjes som stk. 4 og 5:

»4.   I forbindelse med planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i stk. 1, litra c), kan de kompetente myndigheder foretage identitetskontrol og fysisk kontrol på et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted, hvis følgende ud over en af betingelserne i stk. 2 gælder:

a)

Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, har anmodet om overførsel af sendingen til et kontrolsted både med henblik på plantesundhedskontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol og med henblik på økologikontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol.

b)

De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet, såfremt sendingen udvælges af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet til både plantesundhedskontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol og økologikontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol, har tilladt eller besluttet en sådan overførsel, alt efter hvad der er relevant, i forbindelse med al sådan kontrol. Den pågældende kontrol foretages på et og samme kontrolsted, som skal udpeges for varekategorien i sendingen og være beliggende i den medlemsstat, hvor sendingen skal overgå til fri omsætning.

5.   Hvis sendinger overføres til et kontrolsted i overensstemmelse med stk. 4, registrerer de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet med ansvar for plantesundhedskontrol overførslen i CHED'et, og de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet med ansvar for økologikontrol registrerer overførslen i kontrolattesten.«

7)

I artikel 6 tilføjes følgende som stk. 6:

»6.   I forbindelse med sendinger, der overføres til et kontrolsted med henblik på økologikontrol i form af identitetskontrol og fysisk kontrol, skal de kompetente myndigheder på kontrolstedet:

a)

via Traces bekræfte sendingens ankomst til de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet med ansvar for økologikontrol

b)

i kontrolattesten registrere resultatet af økologikontrollen i form af identitetskontrol og fysisk kontrol og afgørelsen om sendingen, jf. artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/2306.«

8)

Artikel 7, indledningen, affattes således:

»Dokumentkontrol af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), og som indføres til Unionen, kan foretages af følgende myndigheder:«.

9)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1, litra a), tilføjes følgende som nr. v):

»v)

for så vidt angår planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c), i nærværende forordning, den kontrolattest, der er omhandlet i delegeret forordning (EU) 2021/2306.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Hvis sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter af operatøren skal transporteres til et kontrolsted med henblik på gennemførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol, finder artikel 2, 2a, 4 og 5 anvendelse.«

Artikel 6

Ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2124

I delegeret forordning (EU) 2019/2124 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, litra a), indsættes følgende nummer:

»iia)

planter, planteprodukter og andre objekter, der er omhandlet i nr. i) og ii), og som er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) 2018/848 (*)

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).«"

2)

Artikel 6, stk. 3, indledningen, affattes således:

»Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, skal sikre, at emballagen eller transportmidlet til sendingen af planter, planteprodukter og andre objekter omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i), ii) og iia), er blevet lukket eller forseglet på en sådan måde, at de under transporten til og opbevaringen i faciliteten for videre transport:«.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan foretages identitetskontrol og fysisk kontrol af visse varer på kontrolsteder og dokumentkontrol kan foretages i en vis afstand fra grænsekontrolsteder (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 64).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og Kommissionens beslutning 2007/777/EF (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 73).


Top