EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2286

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2286 af 16. december 2021 om de data, der skal leveres for referenceåret 2023 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 om integrerede landbrugsstatistikker for så vidt angår listen over variabler og beskrivelsen heraf og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2009 (EØS-relevant tekst)

C/2021/9269

EUT L 458 af 22.12.2021, p. 284–343 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2286/oj

22.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 458/284


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2286

af 16. december 2021

om de data, der skal leveres for referenceåret 2023 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 om integrerede landbrugsstatistikker for så vidt angår listen over variabler og beskrivelsen heraf og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 af 18. juli 2018 om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011 (1), særlig artikel 5, stk. 4, og artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) 2018/1091 både fastsætter en ramme for europæiske statistikker om landbrugsbedrifter og indeholder bestemmelser om integration af oplysningerne om deres struktur med oplysninger om produktionsmetoder, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, landbrugsmiljøaspekter og andre relevante oplysninger.

(2)

For referenceåret 2023 og i henhold til artikel 5, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1091 bør Kommissionen vedtage en gennemførelsesretsakt, der fastsætter beskrivelsen af de variabler, der er anført i nævnte forordnings bilag III, som omhandler variablerne for de centrale strukturelle data.

(3)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1091 bør Kommissionen opstille en liste over og beskrive de variabler, der skal indsamles for referenceåret 2023, og som svarer til emnerne og de detaljerede emner, inden for følgende moduler, der er anført i forordningens bilag IV: »Arbejdskraft og anden erhvervsmæssig beskæftigelse«, »Udvikling af landdistrikterne«, »Kunstvanding«, »Jorddyrkningspraksis«, »Maskiner og udstyr« og »Frugtplantager«.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2009 (2) er blevet forældet siden vedtagelsen af forordning (EU) 2018/1091, og af hensyn til retssikkerheden bør den ophæves.

(5)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat i medfør af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Beskrivelsen af variablerne for de centrale strukturelle data i bilag III til forordning (EU) 2018/1091 fastsættes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2.   Listen over variablerne for emnerne og de detaljerede emner inden for hvert modul fastsættes i nærværende forordnings bilag II.

3.   Beskrivelserne af de variabler, der skal anvendes af medlemsstaterne til emnerne og de detaljerede emner inden for hvert modul, jf. nærværende forordnings bilag II, er fastsat i nærværende forordnings bilag III.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1200/2009 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 200 af 7.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2009 af 30. november 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget for så vidt angår storkreaturkoefficienter og definitioner af kendetegn (EUT L 329 af 15.12.2009, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).


BILAG I

Beskrivelse af de variabler, der er anført i bilag III til forordning (EU) 2018/1091, og som skal anvendes i forbindelse med de centrale strukturelle data

I.

GENERELLE VARIABLER

Undersøgelsesdata

CGNR 001

-

Landbrugsbedrift-ID

Den entydige landbrugsbedrift-ID er en entydig numerisk identifikator til fremsendelse af data.

Landbrugsbedriftens beliggenhed

Landbrugsbedriften er beliggende der, hvor den udøver sin hovedaktivitet.

CGNR 002

-

Geografisk placering

Cellekode ifølge Inspire's statistiske kvadratnetenheder til paneuropæisk anvendelse (1) for den 1 km-kvadratnetcelle, hvor landbruget er beliggende. Denne kode vil kun blive anvendt til fremsendelsesformål.

Til dataformidlingsformål vil der ud over de normale kontrolmekanismer for videregivelse af tabeldata kun blive anvendt 1 km-kvadratnet, hvis der er over 10 landbrugsbedrifter i kvadratnettet; er dette ikke tilfældet, vil der alt efter behov blive anvendt nested kvadratnet på 5 km, 10 km eller større.

CGNR 003

-

NUTS 3-region

Koden for den NUTS 3 (2)-region (i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (3)), hvor bedriften er beliggende.

CGNR 004

-

På landbrugsbedriften er der udpeget arealer med naturbetingede begrænsninger i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2013

Oplysninger om områder med naturbetingede begrænsninger skal forelægges i overensstemmelse med artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (4) eller eventuelle senere retsforskrifter.

L

landbrugsbedriften er i et andet område end et bjergområde med betydelige naturbetingede begrænsninger

M

landbrugsbedriften er i et bjergområde

O

landbrugsbedriften er i et andet område med særlige begrænsninger

N

landbrugsbedriften er ikke en del af et område med naturbetingede begrænsninger

Landbrugsbedriftens retlige form

Landbrugsbedriftens retlige form afhænger af indehaverens status.

 

Det juridiske og økonomiske ansvar for landbrugsbedriften hviler på en:

CGNR 005

-

Fysisk person, der er eneindehaver af landbrugsbedriften, hvis landbrugsbedriften er selvstændig

Én fysisk person, som er indehaver af en landbrugsbedrift, der ikke er knyttet til andre indehaveres landbrugsbedrifter ved fælles ledelse eller tilsvarende ordninger.

Landbrugsbedrifter, der opfylder denne betingelse kaldes landbrugsbedrifter med eneindehaver.

CGNR 006

-

-

Hvis ja, er indehaveren også driftslederen

CGNR 007

-

-

-

Hvis nej, er driftslederen et medlem af indehaverens familie?

CGNR 008

-

-

-

-

Hvis ja, er driftslederen indehaverens ægtefælle?

CGNR 009

-

Fælles ejerskab

Fysiske personer, som er eneindehavere af en landbrugsbedrift, der ikke er knyttet til andre indehaveres bedrifter, og som ejer og leder landbrugsbedriften i fællesskab.

CGNR 010

-

To eller flere fysiske personer, der er partnere, hvis landbrugsbedriften er en sammenslutning af bedrifter

En partner/partnere i en sammenslutning af bedrifter er fysiske personer, der sammen ejer, lejer eller på anden måde leder en landbrugsbedrift eller sammen leder deres individuelle bedrifter, som om der var tale om én bedrift. Et sådant samarbejde skal enten foregå i henhold til loven eller en skriftlig aftale.

CGNR 011

-

Juridisk person

En juridisk enhed, der ikke er en fysisk person, men som har samme rettigheder og pligter som en fysisk person, f.eks. evne til at være eller gøre sig til part i en retssag (almindelig rets- og handleevne).

CGNR 012

-

-

Hvis ja, er landbrugsbedriften del af en virksomhedskoncern?

En virksomhedskoncern er en gruppe af foretagender, som er juridisk og/eller finansielt sammenknyttet, og som kontrolleres af hovedforetagendet.

Et »foretagende« består af den mindste kombination af juridiske enheder. Det er en organisatorisk enhed, som producerer varer og tjenesteydelser, og som i et vist omfang har fri beslutningsret med hensyn til anvendelsen af sine ressourcer i den daglige drift. Et foretagende udøver en eller flere aktiviteter på et eller flere steder. Et foretagende kan bestå af en eneste juridisk enhed.

CGNR 013

-

Landbrugsbedriften er en enhed på fælles arealer

Med henblik på dataindsamling og -registrering er en landbrugsbedrift, som er en »enhed på fælles arealer«, en enhed, der består af det udnyttede landbrugsareal, som er omfattet af fælles rettigheder, og som anvendes af andre landbrugsbedrifter.

CGNR 014

-

Indehaveren modtager EU-støtte til jord eller dyr på landbrugsbedriften og indgår således i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS)

Indehaveren er en aktiv landbruger som defineret i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (5) eller eventuelle senere retsforskrifter, og ansøgningen om tilskud er godkendt.

CGNR 015

-

Indehaveren er ung landbruger eller nytilkommen i landbrug og har modtaget finansiel støtte til dette formål under den fælles landbrugspolitik i de foregående tre år

Den finansielle støtte kan omfatte direkte betalinger i henhold til artikel 50 og 51 i forordning (EU) nr. 1307/2013 eller støtte fra programmer for udvikling af landdistrikter i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013 eller eventuelle senere retsforskrifter — støtte til virksomhedsetablering til unge landbrugere.

Landbrugsbedriftens driftsleder

Landbrugsbedriftens driftsleder er den fysiske person, der har ansvaret for de normale daglige finansielle og produktionsmæssige aktiviteter på landbrugsbedriften.

Ved landbrugsarbejde forstås enhver type arbejde på landbrugsbedriften, der bidrager til:

i)

aktiviteterne anført i artikel 2, litra a), i forordning (EU) 2018/1091

ii)

vedligeholdelsen af produktionsmidlerne

iii)

de aktiviteter, der er direkte afledt af disse produktionsaktiviteter.

Ved tid, der medgår til landbrugsarbejde på landbrugsbedriften, forstås den arbejdstid, som faktisk er anvendt til landbrugsarbejde på landbrugsbedriften, ekskl. arbejde i indehaverens eller driftslederens husholdning.

Årsarbejdsenheder (ÅAE) er beskæftigelsesfrekvensen i fuldtidsækvivalenter, dvs. det samlede antal arbejdstimer divideret med det gennemsnitlige antal timer om året, der arbejdes i fuldtidsjobs i landet.

Ved fuldtidsarbejde forstås det mindstetimeantal, der er fastsat i de nationale regler vedrørende ansættelseskontrakter. Hvis der heri ikke er anført et bestemt antal arbejdstimer pr. år, betragtes 1 800 arbejdstimer som et minimum (225 arbejdsdage à 8 timer).

CGNR 016

-

Fødselsår

Landbrugsbedriftens driftsleders fødselsår.

CGNR 017

-

Køn

Landbrugsbedriftens driftsleders køn:

M

mand

F

kvinde

CGNR 018

-

Arbejdstid anvendt på landbrugsbedriften (husligt arbejde undtages)

Procentintervaller for årsarbejdsenheder (6) for landbrugsarbejde udført af landbrugsbedriftens driftsleder.

CGNR 019

-

År, hvor personen blev klassificeret som lederen af landbrugsbedriften

Det år, hvor landbrugsbedriftens driftsleder påtog sig denne funktion.

CGNR 020

-

Driftslederens landbrugsuddannelse

Driftslederens højeste landbrugsmæssige uddannelsesniveau:

PRACT

kun praktisk landbrugserfaring, hvis driftslederens erfaring er opnået gennem praktisk arbejde på landbrugsbedriften.

BASIC

elementær landbrugsuddannelse, hvis driftslederen har afsluttet enhver form for uddannelse på en landbrugsskole for grundlæggende landbrugsuddannelse og/eller et uddannelsescenter begrænset til bestemte fag (herunder havebrug, vinavl, skovbrug, fiskeavl, veterinærvidenskab, landbrugsteknologi og hermed beslægtede fag). Som elementær uddannelse betragtes også en afsluttet læretid inden for landbruget.

FULL

fuldstændig landbrugsuddannelse, hvis driftslederen har gennemgået enhver form for uddannelse af en varighed på mindst 2 års fuldtidsuddannelse efter skolepligtens ophør på landbrugsskole, højere læreanstalt eller universitet inden for fagene landbrug, havebrug, vinavl, skovbrug, fiskeavl, veterinærvidenskab, landbrugsteknologi eller hermed beslægtede fag.

CGNR 021

-

Har driftslederen gennemgået en erhvervsuddannelse i de seneste 12 måneder

Om driftslederen har gennemgået en erhvervsuddannelse, en uddannelsesforanstaltning eller -aktivitet, der ydes af en lærer eller en uddannelsesinstitution, hvis primære målsætning er erhvervelsen af nye kompetencer vedrørende landbrugsaktiviteter eller aktiviteter, der er direkte forbundet med bedriften eller udviklingen af nye eller forbedringen af eksisterende aktiviteter.

Driftsform for det udnyttede landbrugsareal (i forhold til indehaveren)

Driftsformen afhænger af situationen på en referencedag i undersøgelsesåret.

CGNR 022

-

Landbrug på egen jord

Hektar udnyttet landbrugsareal, som dyrkes på bedriften, og som ejes af indehaveren, eller som dyrkes af denne i hans egenskab af brugshaver, arvefæster eller lignende.

CGNR 023

-

Landbrug på lejet jord

Hektar udnyttet landbrugsareal, der er tilforpagtet af landbrugsbedriften mod et forud aftalt fast vederlag (i kontanter, naturalier eller andre ydelser), og hvor der findes en (mundtlig eller skriftlig) forpagtningsaftale. Det udnyttede landbrugsareal henregnes kun til én landbrugsbedrift. Er det udnyttede landbrugsareal bortforpagtet til flere landbrugsbedrifter i referenceåret, henregnes det normalt til den landbrugsbedrift, det tilhører på undersøgelsens referencedag, eller den bedrift, der har benyttet det i den længste periode i referenceåret.

CGNR 024

-

Delt landbrug og andre driftsformer

Hektar udnyttet landbrugsareal, som er:

a)

delt, dvs. som dyrkes i fællesskab af ejer og delforpagter i henhold til en skriftlig eller mundtlig forpagtningsaftale. Udbyttet (enten økonomisk eller fysisk) af det dyrkede areal fordeles mellem de to parter på basis af en aftalt fordelingsnøgle.

b)

i andre driftsformer, som ikke er omfattet af ovenstående poster.

CGNR 025

-

Fælles arealer

Hektar udnyttet landbrugsareal, som anvendes af en landbrugsbedrift, uden at det tilhører denne direkte, dvs. som er omfattet af fælles rettigheder.

CGNR 026

-

Økologisk landbrug

Landbrugsbedriftens produktion er omfattet af driftsmetoder i overensstemmelse med bestemte normer og regler som fastlagt i i) Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (7) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (8) eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale gennemførelsesbestemmelser om økologisk produktion.

CGNR 027

-

Samlet udnyttet landbrugsareal på landbrugsbedriften, hvorpå der anvendes økologiske produktionsmetoder, som certificeres efter medlemsstatens eller Den Europæiske Unions regler

Hektar udnyttet landbrugsareal på landbrugsbedriften, hvorpå den anvendte produktionsmetode fuldt ud er i overensstemmelse med principperne for økologisk produktion på bedriftsniveau som fastsat i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale gennemførelsesbestemmelser om certificering af økologisk produktion.

CGNR 028

-

Samlet udnyttet landbrugsareal på landbrugsbedriften, som er under omlægning til økologiske produktionsmetoder, der skal certificeres efter medlemsstatens eller Den Europæiske Unions regler

Hektar udnyttet landbrugsareal på landbrugsbedriften, hvorpå der anvendes økologiske produktionsmetoder i overgangen fra ikkeøkologisk til økologisk produktion i en bestemt periode (»omlægningsperiode«), som fastsat i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale gennemførelsesbestemmelser om certificering af økologisk produktion.

CGNR 029

-

Deltagelse i andre miljøcertificeringsordninger

Landbrugsbedriften deltager i nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger som dem, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2, og stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1307/2013 eller i bilag IX til nævnte forordning (aktuelle certificeringsordninger svarende til den fælles landbrugspolitiks grønne betaling) eller eventuelle senere retsforskrifter, og ansøgningen om tilskud er godkendt.


II.   VARIABLER VEDRØRENDE JORD

Ved landbrugsbedriftens samlede landbrugsareal forstås det udnyttede landbrugsareal (agerjord, varige græsarealer, flerårige kulturer og køkkenhaver) og anden landbrugsjord (uudnyttet landbrugsareal, skovbevoksede arealer og andre arealer ikke andetsteds nævnt).

Det areal, der er omfattet af hver post, kaldes hovedarealet og henviser til parcellens/parcellernes fysiske areal, uanset om der kun var en enkelt afgrøde eller flere afgrøder i løbet af driftsåret. I tilfælde af etårige afgrøder svarer hovedarealet til det tilsåede areal. I tilfælde af flerårige kulturer svarer hovedarealet til det samlede beplantede areal. I tilfælde af successive afgrøder svarer hovedarealet til arealet med hovedafgrøden på parcellen i løbet af året. I tilfælde af samdyrkning af afgrøder svarer hovedarealet til det areal, hvor afgrøderne samdyrkes. På denne måde angives hvert areal kun én gang.

Hovedafgrøden er den afgrøde, der har den største økonomiske værdi. Hvis det ikke ud fra produktionsværdien er muligt at bestemme, hvilken afgrøde der er hovedafgrøden, betragtes den afgrøde, som har været dyrket længst tid på arealet blandt alle afgrøder høstet i referenceåret, som hovedafgrøde.

Det udnyttede landbrugsareal er det samlede areal bestående af agerjord, varige græsarealer, flerårige kulturer og køkkenhaver, der anvendes af en landbrugsbedrift, uanset driftsform.

Omdrift består i at veksle mellem afgrøder på bestemte arealer efter et planlagt mønster eller en planlagt sekvens i successive driftsår, således at afgrøder af samme art ikke dyrkes flere år i træk på samme areal. I omdrift veksler afgrøderne normalt hvert år, men det er muligt at have omdrift med flerårige afgrøder.

Markafgrøder og arealer under glas eller høj tilgængelig overdækning indberettes særskilt.

For variabler vedrørende landbrugsjord skal anvendelse af jorden referere til referenceåret.

CLND 001

-

Udnyttet landbrugsareal

Hektar udnyttet landbrugsareal.

CLND 002

-

-

Agerjord

Hektar jord, der bearbejdes regelmæssigt (pløjes eller bearbejdes på anden måde), og som normalt indgår i omdrift.

CLND 003

-

-

-

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd)

Hektar med alle kornafgrøder, der høstes til modenhed, uanset anvendelse.

CLND 004

-

-

-

-

Blød hvede og spelt

Hektar Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. og Triticum monococcum L.

CLND 005

-

-

-

-

Hård hvede

Hektar Triticum durum Desf.

CLND 006

-

-

-

-

Rug og vinterblandsæd (blandsæd af hvede og rug)

Hektar rug (Secale cereale L.) sået på et hvilket som helst tidspunkt, blandinger af rug og andre kornsorter og anden blandsæd sået inden eller om vinteren (vinterblandsæd).

CLND 007

-

-

-

-

Byg

Hektar byg (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

-

-

-

-

Havre og forårsblandsæd (blandsæd, ekskl. blandsæd af hvede og rug)

Hektar hvede (Avena sativa L.) og andre kornsorter sået om foråret og dyrket som blandsæd og høstet som tørre kerner, inkl. såsæd.

CLND 009

-

-

-

-

Kernemajs og corn-cob-mix

Hektar majs (Zea mays L.) til høst af kerner, som såsæd eller som corn-cob-mix.

CLND 010

-

-

-

-

Triticale

Hektar triticale (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

-

-

-

-

Sorghum (durra)

Hektar sorghum (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench eller Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.)

CLND 012

-

-

-

-

Andre kornafgrøder ikke andetsteds nævn (boghvede, hirse, kanariefrø osv.)

Hektar kornafgrøder, der høstes til modenhed, og som ikke er omfattet af ovenstående poster, f.eks. hirse (Panicum miliaceum L.), boghvede (Fagopyrum esculentum Mill.), kanariefrø (Phalaris canariensis L.) og andre kornafgrøder ikke andetsteds nævnt (i.a.n.).

CLND 013

-

-

-

-

Ris

Hektar ris (Oryza sativa L.).

CLND 014

-

-

-

Bælgsæd til høst i moden tilstand og proteinafgrøder til fremstilling af korn (inkl. såsæd og blandinger af korn og bælgsæd)

Hektar tørrede bælgfrugter og proteinafgrøder, der høstes til modenhed, uanset anvendelse.

CLND 015

-

-

-

-

Foderærter, bønner og sødlupin

Hektar med alle sorter af foderærter (Pisum sativum L. convar. sativum eller Pisum sativum L. convar. arvense L. eller convar. speciosum), der høstes til modenhed, plus hektar med alle sorter af hestebønner eller valske bønner (Vicia faba L. (partim)), der høstes til modenhed, plus hektar med alle sødlupiner (Lupinus sp.), der høstes til modenhed, inkl. såsæd, uanset deres anvendelse.

CLND 016

-

-

-

Rodfrugtafgrøder

Hektar afgrøder, der dyrkes på grund af deres rødder, knolde eller modificerede stængler. Rod-, knold- og løggrøntsager som f.eks. gulerødder, rødbeder og kålroer medtages ikke.

CLND 017

-

-

-

-

Kartofler (inkl. læggekartofler)

Hektar kartofler (Solanum tuberosum L.).

CLND 018

-

-

-

-

Sukkerroer (ekskl. frø)

Hektar sukkerroer (Beta vulgaris L.) bestemt til sukkerindustrien og til fremstilling af alkohol.

CLND 019

-

-

-

-

Andre rodfrugtafgrøder i.a.n.

Hektar foderbeder (Beta vulgaris L.) og planter af Brassicae-familien hovedsagelig bestemt til foder, uanset om det er roden eller stilken, og andre planter, der hovedsagelig dyrkes på grund af deres rødder med henblik på produktion af foder, ikke andetsteds nævnt.

CLND 020

-

-

-

Industriafgrøder

Hektar industriafgrøder, som normalt ikke sælges direkte til forbrug, da de skal bearbejdes industrielt forud for endelig brug.

CLND 021

-

-

-

-

Olieholdige frø

Hektar raps (Brassica napus L.) og rybs (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), solsikkefrø (Helianthus annus L.), soja (Glycine max (L.) Merril), hørfrø (Linum usitatissimum L.), sennep (Sinapis alba L.), valmue (Papaver somniferum L.), gul saflortidsel (Carthamus tinctorius L.), sesamfrø (Sesamum indicum L.), jordmandel (Cyperus esculentus L.), jordnødder (Arachis hypogea L.), oliegræskar (Cucurbita pepo var. styriaca) og hamp (Cannabis sativa L.), som dyrkes til produktion af olie og høstes som tørre kerner, undtagen bomuldsfrø (Gossypium spp.).

CLND 022

-

-

-

-

-

Raps- og rybsfrø

Hektar raps (Brassica napus L.) og rybs (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), som dyrkes til produktion af olie og høstes som tørre kerner og til anvendelse som protein.

CLND 023

-

-

-

-

-

Solsikkefrø

Hektar solsikker (Helianthus annuus L.), som høstes som tørre kerner.

CLND 024

-

-

-

-

-

Soja

Hektar soja (Glycine max L. Merril), som høstes som tørre kerner, både til produktion af olie og til anvendelse som protein.

CLND 025

-

-

-

-

-

Hørfrø (oliehør)

Hektar hørfrøsorter (Linum usitatissimum L.), som hovedsagelig dyrkes til produktion af olie, og som høstes som tørre kerner.

CLND 026

-

-

-

-

-

Andre olieholdige afgrøder i.a.n.

Hektar andre afgrøder, som hovedsagelig dyrkes på grund af deres olieindhold, og som høstes som tørre kerner, ikke andetsteds nævnt (undtagen bomuldsfrø).

CLND 027

-

-

-

-

Fiberafgrøder

Hektar spindhør (Linum usitatissimum L), hamp (Cannabis sativa L.), bomuld (Gossypium spp.), jute (Corchorus capsularis L.), tekstilbanan alias manilahamp (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) og sisal (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

-

-

-

-

-

Spindhør

Hektar spindhørsorter (Linum usitatissimum L.), som hovedsagelig dyrkes til produktion af fibre.

CLND 029

-

-

-

-

-

Hamp

Hektar hamp (Cannabis sativa L.), som dyrkes til halmproduktion.

CLND 030

-

-

-

-

-

Bomuld

Hektar bomuld (Gossypium spp.) til høst af fibre og/eller anvendelse som olieholdige frø

CLND 031

-

-

-

-

-

Andre fiberafgrøder i.a.n.

Hektar andre planter, der hovedsagelig dyrkes på grund af deres fiberindhold, ikke andetsteds nævnt, som f.eks. jute (Corchorus capsularis L.), tekstilbanan alias manilahamp (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) og kenaf (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

-

-

-

-

Tobak

Hektar tobak (Nicotiana tabacum L.), som dyrkes på grund af bladene.

CLND 033

-

-

-

-

Humle

Hektar humle (Humulus lupulus L.), som dyrkes på grund af humlekopperne.

CLND 034

-

-

-

-

Aroma-, læge- og krydderplanter

Hektar aroma-, læge- og krydderplanter, som dyrkes til farmaceutiske formål, parfumefremstilling eller til konsum.

CLND 035

-

-

-

-

Energiafgrøder i.a.n.

Hektar energiafgrøder, der udelukkende anvendes til produktion af vedvarende energi, ikke andetsteds nævnt, og som dyrkes på agerjord.

CLND 036

-

-

-

-

Andre industriafgrøder i.a.n.

Hektar andre industriafgrøder ikke andetsteds nævnt.

CLND 037

-

-

-

Grønthøstede planter fra agerjord

Hektar med alle »grønne« agerjordsafgrøder bestemt hovedsagelig til foder eller produktion af vedvarende energi, dvs. kornafgrøder, græsarter, bælgplanter eller industriafgrøder og andre agerjordsafgrøder, der er grønthøstet og/eller anvendt grønt.

CLND 038

-

-

-

-

Midlertidige græs- og engarealer

Hektar græsplanter til græsning, hø eller ensilage som en del af normal omdrift. Arealerne skal i mindst et driftsår og normalt mindre end 5 år være tilsået med græs eller blandede græssorter.

CLND 039

-

-

-

-

Grønthøstede bælgplanter

Hektar bælgplanter dyrket og grønthøstet som hele planter hovedsagelig til foder eller energi.

Blandinger af især bælgplanter (normalt > 80 %) og græsplanter, grønthøstet eller høstet som tørret hø, medtages.

CLND 040

-

-

-

-

Fodermajs

Hektar med alle former for majs (Zea mays L.), som hovedsagelig dyrkes til ensilage (hele kolber, dele af eller hele planten) og ikke til høst af kerner.

CLND 041

-

-

-

-

Andre grønthøstede kornafgrøder (ekskl. fodermajs)

Hektar med alle kornafgrøder (ekskl. majs), som dyrkes og grønthøstes som hele planter til foder eller til produktion af vedvarende energi (produktion af biomasse).

CLND 042

-

-

-

-

Andre grønthøstede planter fra agerjord i.a.n.

Hektar andre etårige eller flerårige (mindre end 5 år) afgrøder, der hovedsagelig er bestemt til foder, og som grønthøstes. Også rester af afgrøder ikke andetsteds nævnt, hvis hovedhøsten blev ødelagt, men resterne stadig kunne anvendes (som foder eller vedvarende energi).

CLND 043

-

-

-

Friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær

Hektar med alle kål, blad- og stængelgrøntsager, frugtgrøntsager, rod-, knold- og løggrøntsager, friske bælgfrugter, andre grøntsager, der høstes friske (ikke tørrede), og jordbær, der dyrkes på jorder i omdrift med andre landbrugs- eller gartneriafgrøder.

CLND 044

-

-

-

-

Friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær, der dyrkes i omdrift med gartneriafgrøder

Hektar friske grøntsager, meloner og jordbær, der dyrkes på jorder i omdrift med andre gartneriafgrøder.

CLND 045

-

-

-

-

Friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær, der dyrkes i omdrift med ikkegartneriafgrøder (markafgrøder)

Hektar friske grøntsager, meloner og jordbær, der dyrkes på jorder i omdrift med andre landbrugsafgrøder.

CLND 046

-

-

-

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler)

Hektar med alle blomster og prydplanter bestemt til at blive solgt som afskårne blomster (f.eks. roser, nelliker, orkidéer, gladiolus, krysantemum, afskårne blade og andre afskårne produkter), i potter, til udplantning og som altanblomster og -planter (f.eks. rododendron, azalea, krysantemum, begonie, storkenæb, balsamin, andre planter i potter, til udplantning og som altanplanter) og som løg- og stængelplanter og andre prydplanter (tulipaner, hyacinter, orkidéer, narcisser og andet).

CLND 047

-

-

-

Frø og stiklinger

Hektar frø af rødder (undtagen kartofler og andre planter, hvor rødderne også anvendes som frø), foderafgrøder, græsser, industriafgrøder (undtagen olieholdige frø) og frø og stiklinger af grøntsager og blomster.

CLND 048

-

-

-

Andre agerjordskulturer i.a.n.

Hektar markafgrøder ikke andetsteds nævnt.

CLND 049

-

-

-

Brakjord

Hektar med al agerjord, som enten indgår i omdrift eller bevares i god landbrugs- og miljømæssig stand (9), som bearbejdes eller ikke bearbejdes, men hvorpå der ikke høstes i løbet af driftsåret. Det væsentligste kendetegn ved brakjord er, at jorden normalt hviler i et driftsår for at blive forbedret. Brakjord kan forekomme i følgende former:

i)

arealer uden nogen form for vegetation eller

ii)

arealer med tilfældig vegetation; denne vegetation kan i visse tilfælde anvendes som foder eller til nedpløjning eller

iii)

arealer, som udelukkende anvendes til grøngødning.

CLND 050

-

-

Varige græsarealer

Hektar jord, hvorpå der vedvarende (flere år i træk, normalt mindst 5 år) dyrkes grøntfoderafgrøder, foderafgrøder eller energiafgrøder, hvad enten der er tale om dyrkede (tilsåede) eller naturlige (selvsåede) arealer, og som holdes uden for landbrugsbedriftens omdrift.

Græsarealerne kan anvendes til græsning, ensilage og hø eller til produktion af vedvarende energi.

CLND 051

-

-

-

Græs- og engarealer, ekskl. marginale græsarealer

Hektar varige græsarealer på jord af god eller mellemgod kvalitet, som normalt kan anvendes til intensiv græsning.

CLND 052

-

-

-

Marginale græsarealer

Hektar varige græsarealer med ringe udbytte, som regel på jord af ringe kvalitet, f.eks. i kuperet terræn og i højereliggende områder, og som normalt ikke er gødet, opdyrket, tilsået eller drænet. Disse arealer kan normalt kun anvendes til ekstensiv græsning og slås normalt ikke eller slås på en ekstensiv måde, da de ikke kan anvendes til en større dyrebestand.

CLND 053

-

-

-

Varige græsarealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som er tilskudsberettigede

Hektar varige græs- og engarealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, og som i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1307/2013 eller eventuelle senere retsforskrifter bevares i en stand, der gør dem egnede til græsning eller dyrkning uden forberedende foranstaltninger ud over brug af de sædvanlige landbrugsmetoder og -maskiner, og er berettigede til finansiel støtte.

CLND 054

-

-

Flerårige kulturer (herunder unge og midlertidigt forladte plantager, undtagen arealer, der kun producerer til eget konsum)

Hektar med alle frugttræer, alle citrustræer, alle nøddetræer, alle plantager med frugttræer og -buske, alle vinmarker, alle oliventræer alle andre flerårige kulturer til konsum (f.eks. te, kaffe eller johannesbrød) og til andre formål (f.eks. planteskoler, juletræer eller kurve- og flettemateriale som f.eks. rattan eller bambus).

CLND 055

-

-

-

Frugter, bær og nødder (ekskl. citrusfrugter, druer og jordbær)

Hektar plantager med kernefrugter, stenfrugter, bær, nødder og frugter, der vokser i tropisk og subtropisk klima.

CLND 056

-

-

-

-

Kernefrugter

Hektar plantager med kernefrugter som f.eks. æbler (Malus spp.), pærer (Pyrus spp.), kvæder (Cydonia oblonga Mill.) eller mispel (Mespilus germanica, L.).

CLND 057

-

-

-

-

Stenfrugter

Hektar plantager med stenfrugter som f.eks. ferskner og nektariner (Prunus persica (L.) Batch), abrikoser (Prunus armeniaca L. og andre), sød- og surkirsebær (Prunus avium L., P. cerasus), blommer (Prunus domestica L. og andre) og andre stenfrugter ikke andetsteds nævnt som f.eks. slåen (Prunus spinosa L.) eller japanmispel/loquat (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.).

CLND 058

-

-

-

-

Frugt, der vokser i subtropisk og tropisk klima

Hektar med alle frugter, der vokser i subtropisk og tropisk klima som f.eks. kiwier (Actinidia chinensis Planch.), avocadoer (Persea americana Mill.) eller bananer (Musa spp.).

CLND 059

-

-

-

-

Bær (ekskl. jordbær)

Hektar med alle dyrkede bær som f.eks. solbær (Ribes nigrum L.), ribs (Ribes rubrum L.), hindbær (Rubus idaeus L.) eller blåbær (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

-

-

-

-

Nødder

Hektar med alle nøddetræer: valnødder, hasselnødder, mandler, kastanjer og andre nødder.

CLND 061

-

-

-

Citrusfrugter

Hektar citrusfrugter (Citrus spp.): appelsiner, små citrusfrugter, citroner, lime, pomeloer, grapefrugter og andre citrusfrugter.

CLND 062

-

-

-

Druer

Hektar vinplanter (Vitis vinifera L.)

CLND 063

-

-

-

-

Druer til fremstilling af vin

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af saft, most og/eller vin.

CLND 064

-

-

-

-

-

Druer til fremstilling af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse, der opfylder kravene i i) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 (10) eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale regler.

CLND 065

-

-

-

-

-

Druer til fremstilling af vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af vine med beskyttet geografisk betegnelse, der opfylder kravene i i) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale regler.

CLND 066

-

-

-

-

-

Druer til fremstilling af andre vine i.a.n. (uden BOB/BGB)

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af andre vine end BOB- (beskyttet oprindelsesbetegnelse) og BGB-vine (beskyttet geografisk betegnelse).

CLND 067

-

-

-

-

Spisedruer

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af friske druer.

CLND 068

-

-

-

-

Druer til fremstilling af rosiner

Hektar druesorter, der normalt dyrkes til produktion af rosiner.

CLND 069

-

-

-

Oliven

Hektar oliventræer (Olea europea L.), der dyrkes til produktion af oliven.

CLND 070

-

-

-

Planteskoler

Hektar med planteskoler, hvor unge træagtige planter dyrkes på friland med henblik på udplantning.

CLND 071

-

-

-

Andre flerårige kulturer, herunder andre flerårige kulturer til konsum

Hektar flerårige kulturer til konsum ikke andetsteds nævnt og træer, der plantes som juletræer på det udnyttede landbrugsareal.

CLND 072

-

-

-

-

Juletræer

Hektar juletræer, der plantes til kommercielle formål, uden for skov, på det udnyttede landbrugsareal. Juletræsplantager, der ikke længere vedligeholdes, og som hører til skovbevoksede arealer, medtages ikke.

CLND 073

-

-

Køkkenhaver

Hektar jord, hvor der normalt bl.a. dyrkes grøntsager, rodfrugtafgrøder og flerårige kulturer bestemt til forbrug af indehaveren og dennes husholdning, og som normalt er adskilt fra det øvrige landbrugsareal og fremtræder som køkkenhaver.

CLND 074

-

Anden landbrugsjord

Hektar uudnyttet landbrugsareal (landbrugsarealer, der af økonomiske, sociale eller andre årsager ikke længere dyrkes, og som ikke indgår i omdriften), skovbevoksede arealer og andre bebyggede arealer, gårdspladser, markveje, damme, stenbrud, ufrugtbar jord, klippegrund osv.

CLND 075

-

-

Uudnyttet landbrugsareal

Hektar jord, som tidligere har været udnyttet som landbrugsarealer, men som i undersøgelsens referenceår ikke længere bearbejdes og ikke længere indgår i omdriften, dvs. at en landbrugsmæssig udnyttelse ikke er tilsigtet.

Disse arealer vil normalt igen kunne udnyttes med de midler, en landbrugsbedrift normalt råder over.

CLND 076

-

-

Skovbevoksede arealer

Hektar jord, der er dækket med skovtræer eller buske, inkl. poppelplantager og plantager med lignende træer i eller uden for skov, skovplanteskoler i skov til dækning af landbrugsbedriftens egne behov samt skovfaciliteter (skovveje, lagerpladser til gavntræ osv.).

CLND 077

-

-

-

Lavskov med kort omdriftstid

Hektar skovbevoksede arealer til dyrkning af træer med en omdriftstid på 20 år eller mindre.

Omdriftstiden er den tid, der går mellem træernes såning/plantning og høsten af det endelige produkt, idet normale foranstaltninger som f.eks. tynding ikke anses for høst.

CLND 078

-

-

Anden jord (bebyggede arealer, gårdspladser, markveje, damme og andre uproduktive arealer)

Hektar jord, som er en del af det samlede areal, der tilhører landbrugsbedriften, men som ikke udgør udnyttet landbrugsareal, uudnyttet landbrugsareal eller skovbevokset areal, f.eks. bebyggede arealer (medmindre disse anvendes til dyrkning af svampe), gårdspladser, markveje, damme, stenbrud, ufrugtbar jord eller ufrugtbar jord.

 

 

Særlige landbrugsbedriftsområder

CLND 079

-

-

Dyrkede svampe

Hektar med svampe, der dyrkes i bygninger, der er opført eller indrettet specielt med henblik på dette formål, samt i grotter, kældre m.v.

CLND 080

-

Udnyttet landbrugsareal, der dyrkes under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar afgrøder, som i hele eller størstedelen af deres vækstperiode dyrkes i drivhuse eller under fast eller flytbar høj overdækning af glas eller af stiv eller bøjelig plastic. Disse arealer må ikke medtages i ovennævnte variabler (som kun vedrører udendørsarealer).

CLND 081

-

-

Grøntsager, herunder meloner og jordbær under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar med alle kål, blad- og stængelgrøntsager, frugtgrøntsager, rod-, knold- og løggrøntsager, friske bælgfrugter, andre grøntsager, der høstes friske (ikke tørrede), og jordbær dyrket under glas eller høj tilgængelig overdækning.

CLND 082

-

-

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler), under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar med alle blomster og prydplanter bestemt til at blive solgt som afskårne blomster (f.eks. roser, nelliker, orkidéer, gladiolus, krysantemum, afskårne blade og andre afskårne produkter), i potter, til udplantning og som altanblomster og -planter (f.eks. rododendron, azalea, krysantemum, begonie, storkenæb, balsamin, andre planter i potter, til udplantning og som altanplanter) og som løg- og stængelplanter og andre prydplanter (tulipaner, hyacinter, orkidéer, narcisser og andet) dyrket under glas eller høj tilgængelig overdækning.

CLND 083

-

-

Andre agerjordskulturer under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar andre agerjordsafgrøder, ikke andetsteds nævnt, dyrket under glas eller høj tilgængelig overdækning.

CLND 084

-

-

Flerårige kulturer under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar flerårige kulturer dyrket under glas eller høj tilgængelig overdækning

CLND 085

-

-

Andet udnyttet landbrugsareal under glas eller høj tilgængelig overdækning

Hektar udnyttet landbrugsareal ikke andetsteds nævnt og dyrket under glas eller høj tilgængelig overdækning.

Økologisk landbrug

Landbrugsbedriften har arealer, hvor der anvendes økologiske produktionsmetoder efter bestemte normer og regler som fastlagt i i) Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale gennemførelsesbestemmelser om økologisk produktion, herunder i omlægningsperioden.

Afgrøder er defineret i det centrale afsnit II — VARIABLER VEDRØRENDE JORD

CLND 086

-

Udendørs udnyttet landbrugsareal med økologisk landbrug (undtagen køkkenhaver)

CLND 087

-

-

Udendørs agerjord med økologisk landbrug

CLND 088

-

-

-

Økologiske kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd), udendørs

CLND 089

-

-

-

-

Økologisk blød hvede og spelt, udendørs

CLND 090

-

-

-

-

Økologisk hård hvede, udendørs

CLND 091

-

-

-

Økologisk bælgsæd til høst i moden tilstand og økologiske proteinafgrøder til fremstilling af korn (inkl. såsæd og blandinger af korn og bælgsæd), udendørs

CLND 092

-

-

-

Økologiske rodfrugtafgrøder, udendørs

CLND 093

-

-

-

-

Økologiske kartofler (inkl. læggekartofler), udendørs

CLND 094

-

-

-

-

Økologiske sukkerroer (eksklusive frø), udendørs

CLND 095

-

-

-

Økologiske industriafgrøder, udendørs

CLND 096

-

-

-

-

Økologiske olieholdige frø, udendørs

CLND 097

-

-

-

-

-

Økologisk soja, udendørs

CLND 098

-

-

-

Økologiske grønthøstede planter fra agerjord, udendørs

CLND 099

-

-

-

-

Økologiske midlertidige græs- og engarealer, udendørs

CLND 100

-

-

-

-

Økologisk grønthøstede bælgplanter, udendørs

CLND 101

-

-

-

Økologiske friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær, udendørs

CLND 102

-

-

-

Økologiske frø og stiklinger, udendørs

CLND 103

-

-

Økologiske varige græsarealer, udendørs

CLND 104

-

-

-

Økologiske græs- og engarealer, ekskl. græsarealer med ringe udbytte, udendørs

CLND 105

-

-

-

Økologiske græsarealer med ringe udbytte, udendørs

CLND 106

-

-

Økologiske flerårige kulturer (herunder unge og midlertidigt forladte plantager, undtagen arealer, der kun producerer til eget konsum), udendørs

CLND 107

-

-

-

Økologiske frugter, bær og nødder (ekskl. citrusfrugter, druer og jordbær), udendørs

CLND 108

-

-

-

Økologiske citrusfrugter, udendørs

CLND 109

-

-

-

Økologiske druer til fremstilling af vin, udendørs

CLND 110

-

-

-

Økologiske oliven, udendørs

CLND 111

-

Økologiske grøntsager, herunder meloner og jordbær under glas eller høj tilgængelig overdækning

Kunstvanding på frilandsareal med kulturer

CLND 112

-

Arealer, som kan kunstvandes, i alt

Hektar udnyttet landbrugsareal i alt, som i løbet af referenceåret vil kunne kunstvandes ved hjælp af vandingsanlæg og med den vandmængde, som landbrugsbedriften normalt har til rådighed.


III.   VARIABLER VEDRØRENDE HUSDYR

Dyrene er ikke nødvendigvis indehaverens ejendom. Dyrene kan befinde sig på landbrugsbedriften (på udnyttede landbrugsarealer eller i staldfaciliteter, som benyttes af bedriften) eller uden for bedriften (fælles arealer, vandrende i flokke osv.).

For variabler vedrørende husdyr fastsættes en fælles referencedag inden for referenceåret af hver medlemsstat.

 

 

Kvæg

Henviser til kvæg (Bos taurus L.) og vandbøfler (Bubalus bubalis L.), herunder hybrider som Beefalo.

CLVS 001

-

-

Kvæg, under 1 år

Antal kreaturer, handyr og hundyr, under 1 år

CLVS 002

-

-

Kvæg, 1 år, men under 2 år

Antal kreaturer, 1 år, men under 2 år

CLVS 003

-

-

-

Tyre og stude, 1 år, men under 2 år

Antal handyr, 1 år, men under 2 år

CLVS 004

-

-

-

Kvier, 1 år, men under 2 år

Antal hundyr, 1 år, men under 2 år

 

 

 

Kvæg, 2 år og derover

CLVS 005

-

-

-

Tyre og stude, 2 år og derover

Antal handyr, 2 år og derover

CLVS 006

-

-

-

Kvier, 2 år og derover

Antal hundyr, 2 år og derover

CLVS 007

-

-

-

-

Kvier, 2 år og derover

Antal hundyr, 2 år og derover, der endnu ikke har kælvet.

CLVS 008

-

-

-

-

Køer

Antal hundyr, normalt 2 år og derover, der har kælvet.

CLVS 009

-

-

-

-

-

Malkekøer

Antal hundyr, der har kælvet (herunder hundyr på under 2 år), som på grund af deres race eller specielle anlæg udelukkende eller hovedsageligt holdes for at producere mælk til konsum eller til forarbejdning til mejeriprodukter.

CLVS 010

-

-

-

-

-

Andre køer end malkekøer

Antal hundyr, der har kælvet (herunder hundyr på under 2 år), som på grund af deres race eller specielle anlæg udelukkende eller hovedsageligt anvendes til avl, og hvis mælk ikke er bestemt til konsum eller til forarbejdning til mejeriprodukter.

CLVS 011

-

-

-

-

-

Bøffelkøer

Antal bøffelkøer (hundyr af arten Bubalus bubalis, L.), der har kælvet (herunder bøffelkøer på under 2 år).

 

Får og geder

CLVS 012

-

Får (alle aldre)

Antal husdyr af arten Ovis aries L.

CLVS 013

-

-

Hunfår til avl

Antal moderfår og bedækkede gimmerlam, uanset mælkeproduktions-/kødproduktionsegenskaber.

CLVS 014

-

-

Andre får

Antal får i alt, som ikke er avlshunner.

CLVS 015

-

Geder (alle aldre)

Antal husdyr af underarten Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

-

-

Hungeder til avl

Antal hungeder, som har fået kid, og bedækkede geder.

CLVS 017

-

-

Andre geder

Antal geder i alt, som ikke er avlshunner.

 

 

Svin

Henviser til husdyr af arten Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

-

-

Smågrise, hvis levende vægt er under 20 kg

Antal smågrise, hvis levende vægt er under 20 kg

CLVS 019

-

-

Avlssøer, hvis levende vægt er 50 kg og derover

Antal søer på 50 kg og derover bestemt til avlsformål, uanset om de har faret eller ej

CLVS 020

-

-

Andre svin

Antal svin ikke andetsteds nævnt

 

 

Fjerkræ

Henviser til høner og kyllinger (Gallus L.), kalkuner (Meleagris spp.), ænder (Anas spp. og Cairina moschata L.), gæs (Anser domesticus L.), strudse (Struthio camelus L.), der holdes som husdyr, og andet fjerkræ ikke andetsteds nævnt som f.eks. vagtler (Coturnix spp.), fasaner (Phasianus spp.), perlehøns (Numida meleagris domestica L.) og duer (Columbinae spp.). Fugle, der er opdrættet i fangenskab til jagtformål og ikke til produktion af kød/æg, medtages dog ikke.

CLVS 021

-

-

Slagtekyllinger

Antal husdyr af arten Gallus L, som holdes med henblik på produktion af kød.

CLVS 022

-

-

Æglæggende høner

Antal husdyr af arten Gallus L, som har opnået en alder, hvor de lægger æg, og som holdes med henblik på produktion af æg.

CLVS 023

-

Andet fjerkræ

Antal fjerkræ, ikke nævnt under slagtekyllinger og æglæggende høner. Kyllinger medtages ikke.

CLVS 024

-

-

Kalkuner

Antal husdyr af slægten Meleagris.

CLVS 025

-

-

Ænder

Antal husdyr af slægten Anas og arten Cairina moschata L.

CLVS 026

-

-

Gæs

Antal husdyr af arten Anser domesticus L.

CLVS 027

-

-

Strudse

Antal strudse (Struthio camelus L.)

CLVS 028

-

-

Andet fjerkræ i.a.n.

Antal andet fjerkræ ikke andetsteds nævnt.

 

 

Kaniner

Henviser til husdyr af slægten Oryctolagus.

CLVS 029

-

-

Hunkaniner til avl

Antal hunkaniner (Oryctolagus spp.) til produktion af slagtekaniner. De skal have fået unger.

CLVS 030

-

Bier

Antal bistader med bier (Apis mellifera) til produktion af honning.

CLVS 031

-

Hjorte

Tilstedeværelsen af dyr som f.eks. kronhjorte (Cervus elaphus L.), sikahjorte (Cervus nippon Temminck), rensdyr (Rangifer tarandus L.) eller dådyr (Dama L.) med henblik på produktion af kød.

CLVS 032

-

Pelsdyr

Tilstedeværelse af dyr som f.eks. mink (Neovison vison Schreber), ilder (Mustela putorius L.), ræv (Vulpes spp. og andre), mårhund (Nyctereutes spp.) eller chinchilla (Chinchilla spp.) med henblik på produktion af pels.

CLVS 033

-

Husdyr i.a.n.

Tilstedeværelse af husdyr ikke andetsteds nævnt i dette afsnit.

Økologiske produktionsmetoder, der anvendes til animalsk produktion

Landbrugsbedriften har dyr, der er omfattet af driftsmetoder i overensstemmelse med bestemte normer og regler som fastlagt i i) Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller eventuelle senere retsforskrifter og ii) de tilsvarende nationale gennemførelsesbestemmelser om økologisk produktion, herunder i omlægningsperioden.

Dyr er defineret i det centrale afsnit III — VARIABLER VEDRØRENDE HUSDYR

CLVS 034

-

Økologisk opdræt af kvæg

Antal økologisk opdrættet kvæg

CLVS 035

-

-

-

-

-

Økologisk opdræt af malkekøer

Antal økologisk opdrættede malkekøer

CLVS 036

-

-

-

-

-

Økologisk opdræt af andre køer end malkekøer

Antal økologisk opdrættede køer, som ikke er malkekøer

CLVS 037

-

-

-

-

-

Økologisk opdræt af bøffelkøer

Tilstedeværelse af økologisk opdræt af bøffelkøer

CLVS 038

-

Økologisk opdræt af får (alle aldre)

Antal økologisk opdrættede får

CLVS 039

-

Økologisk opdræt af geder (alle aldre)

Antal økologisk opdrættede geder

CLVS 040

-

Økologisk opdræt af svin

Antal økologisk opdrættede svin

CLVS 041

-

Økologisk opdræt af fjerkræ

Antal økologisk opdrættet fjerkræ

CLVS 042

-

-

Økologisk opdræt af slagtekyllinger

Antal økologisk opdrættede slagtekyllinger

CLVS 043

-

-

Økologisk opdræt af æglæggende høner

Antal økologisk opdrættede æglæggende høner


(1)  Bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010 af 23. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og –tjenester (EUT L 323 af 8.12.2010, s. 11).

(2)  NUTS: nomenklaturen for statistiske regionale enheder.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(6)  Årsarbejdsenheder (ÅAE) i procentinterval 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1).

(9)  Artikel 94 i og bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 af 17. oktober 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, restriktioner for anvendelsen, ændringer af produktspecifikationer, annullering af beskyttelsen og mærkning og præsentation (EUT L 9 af 11.1.2019, s. 2).


BILAG II

Liste over variabler pr. modul

MODUL 1.   ARBEJDSKRAFT OG ANDEN ERHVERVSMÆSSIG BESKÆFTIGELSE

Variabler

Enheder/kategorier

Emne: bedriftsforvaltning

 

 

Detaljerede emner: indehaver og kønsbalance

 

MLFO 001

-

Indehaverens køn

Mand/kvinde

MLFO 002

-

Fødselsår

År

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

 

MLFO 003

-

Indehaverens arbejdstid anvendt på landbrugsbedriften

ÅAE — procentinterval 1 (1)

 

Detaljeret emne: sikkerhedsforanstaltninger, herunder en bedriftssikkerhedsplan

 

MLFO 004

-

Bedriftssikkerhedsplan

Ja/nej

Emne: medhjælpende familiemedlemmer

 

 

Detaljerede emner: arbejdskraft, antal beskæftigede og kønsbalance

 

MLFO 005

-

Mandlige familiemedlemmer, der udfører landbrugsarbejde

Antal personer pr. ÅAE — procentinterval 2 (2)

MLFO 006

-

Kvindelige familiemedlemmer, der udfører landbrugsarbejde

Antal personer pr. ÅAE — procentinterval 2  (2)

Emne: fremmed arbejdskraft

 

 

Detaljerede emner: arbejdskraft, antal beskæftigede og kønsbalance

 

 

 

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

 

MLFO 007

-

-

Mandlig fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

Antal personer pr. ÅAE — procentinterval 2  (2)

MLFO 008

-

-

Kvindelig fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

Antal personer pr. ÅAE — procentinterval 2  (2)

 

Detaljeret emne: midlertidig arbejdskraft, der er ansat af landbrugsbedriften

 

MLFO 009

-

Midlertidig fremmed arbejdskraft: mænd/kvinder

Antal hele arbejdsdage

 

Detaljeret emne: arbejdskraft udført af kontrahenter

 

MLFO 010

-

Personer, der ikke er direkte ansat af landbrugsbedriften, og som ikke er medtaget i ovenstående kategorier.

Antal hele arbejdsdage

Emne: andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften

 

 

Detaljeret emne: aktiviteter

 

MLFO 011

-

Levering af sundhedsydelser samt sociale og uddannelsesmæssige tjenesteydelser

Ja/nej

MLFO 012

-

Turisme, indkvartering og andre fritidsaktiviteter

Ja/nej

MLFO 013

-

Håndværk

Ja/nej

MLFO 014

-

Forarbejdning af landbrugsprodukter

Ja/nej

MLFO 015

-

Produktion af vedvarende energi

Ja/nej

MLFO 016

-

Træforarbejdning

Ja/nej

MLFO 017

-

Akvakultur

Ja/nej

 

 

Underleverandørarbejde (hvor landbrugsbedriftens produktionsmidler anvendes)

 

MLFO 018

-

-

Landbrugsmæssigt underleverandørarbejde

Ja/nej

MLFO 019

-

-

Ikkelandbrugsmæssigt underleverandørarbejde

Ja/nej

MLFO 020

-

Skovbrug

Ja/nej

MLFO 021

-

Andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften i.a.n.

Ja/nej

 

Detaljeret emne: betydning for landbrugsbedriften

 

MLFO 022

-

Hvor stor en procentdel udgør andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften af landbrugsbedriftens endelige produktion?

Procentinterval (3)

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

 

MLFO 023

-

Indehaveren udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften).

M/S/N (4)

MLFO 024

-

Familiemedlemmer, der arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet

Antal personer

MLFO 025

-

Familiemedlemmer, der arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet

Antal personer

MLFO 026

-

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet

Antal personer

MLFO 027

-

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet

Antal personer

Emne: andre erhvervsmæssige aktiviteter uden direkte tilknytning til landbrugsbedriften

 

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

 

MLFO 028

-

Eneindehaveren, som også er driftsleder på landbrugsbedriften med eneindehaver, udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften).

M/S/N  (4)

MLFO 029

-

Eneindehaveres (når eneindehaveren er driftsleder på landbrugsbedriften) familiemedlemmer, som arbejder på landbrugsbedriften og udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet.

Antal personer

MLFO 030

-

Eneindehaveres (når eneindehaveren er driftsleder på landbrugsbedriften) familiemedlemmer, som arbejder på landbrugsbedriften og udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet.

Antal personer

MODUL 2.   UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

Variabler

Enheder/kategorier

Emne: Landbrugsbedrifter, der støttes af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

 

MRDV 001

-

Rådgivningstjenester og forvaltnings- og vikarordninger inden for landbrug

Ja/nej

MRDV 002

-

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

Ja/nej

MRDV 003

-

Investeringer i fysiske aktiver

Ja/nej

MRDV 004

-

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger

Ja/nej

 

 

Landbrugs- og forretningsudvikling

 

MRDV 005

-

-

Støtte til virksomhedsetablering til unge landbrugere

Ja/nej

MRDV 006

-

-

Igangsætningsstøtte til virksomheder til udvikling af små landbrugsbedrifter

Ja/nej

MRDV 007

-

-

Supplerende nationale direkte betalinger for Kroatien

Ja/nej

MRDV 008

-

Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

Ja/nej

 

 

Betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug

 

MRDV 009

-

-

Miljø- og klimavenligt landbrug

Ja/nej

MRDV 010

-

-

Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse

Ja/nej

MRDV 011

-

Økologisk landbrug

Ja/nej

MRDV 012

-

Natura 2000-betalinger og betalinger i tilknytning til vandrammedirektivet

Ja/nej

MRDV 013

-

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

Ja/nej

MRDV 014

-

Dyrevelfærd

Ja/nej

MRDV 015

-

Risikostyring

Ja/nej

MODUL 3.   KUNSTVANDING

Variabler

Enheder/kategorier

Emne: Kunstvandingspraksis

 

 

Detaljeret emne: adgang til kunstvanding

 

MIRR 001

-

Udnyttet landbrugsareal, som er blevet kunstvandet i de seneste 3 år (gennemsnit)

Hektar

MIRR 002

-

Kunstvandet udendørs udnyttet landbrugsareal i alt

Hektar

MIRR 003

-

Vandmængde

Kubikmeter

 

Detaljeret emne: kunstvandingsmetoder

 

MIRR 004

-

Overfladevanding

Hektar

MIRR 005

-

Sprinklervanding

Hektar

MIRR 006

-

Drypvanding

Hektar

 

Detaljeret emne: kilder til kunstvanding

 

MIRR 007

-

Grundvand på bedriften

Ja/nej

MIRR 008

-

Overfladevand på bedriften og uden for bedriften

Ja/nej

MIRR 009

-

Vand fra vandforsyningsnet uden for bedriften

Ja/nej

MIRR 010

 

Renset spildevand

Ja/nej

MIRR 011

-

Andre kilder

Ja/nej

MIRR 012

 

Betalingsbetingelser for vand til kunstvanding

Kode

 

Detaljeret emne: tekniske parametre for kunstvandingsudstyret

 

MIRR 013

 

Tanke/reservoirer

Ja/nej

MIRR 014

 

Kunstvandingssystemets vedligeholdelsesstatus

Kode

MIRR 015

 

Pumpestation

Ja/nej

MIRR 016

-

Vandmålingssystem

Kode

MIRR 017

-

Vandingsregulatorer

Kode

MIRR 018

-

Gødskningsvandingssystem

Ja/nej

Emne: Afgrøder, der kunstvandes i løbet af 12 måneder

 

 

Detaljeret emne: kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn

 

MIRR 019

-

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd), undtagen kernemajs, corn-cobmix og ris

Hektar

MIRR 020

-

Kernemajs og corn-cob-mix

Hektar

 

Detaljeret emne: bælgsæd til høst i moden tilstand og proteinafgrøder til fremstilling af korn

 

MIRR 021

-

Bælgsæd til høst i moden tilstand og proteinafgrøder til fremstilling af korn (inkl. såsæd og blandinger af korn og bælgsæd)

Hektar

 

Detaljeret emne: rodfrugtafgrøder

 

MIRR 022

-

Kartofler (inkl. læggekartofler)

Hektar

MIRR 023

-

Sukkerroer (ekskl. frø)

Hektar

 

Detaljeret emne: industriafgrøder

 

MIRR 024

-

Raps- og rybsfrø

Hektar

MIRR 025

-

Solsikkefrø

Hektar

MIRR 026

-

Fiberafgrøder

Hektar

 

Detaljeret emne: grønthøstede planter fra agerjord

 

MIRR 027

 

Grønthøstede planter fra agerjord

Hektar

 

Detaljeret emne: andre afgrøder fra agerjord

 

MIRR 028

-

Friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær, der dyrkes i omdrift med ikkegartneriafgrøder (markafgrøder)

Hektar

MIRR 029

-

Andre kunstvandede afgrøder på agerjord, udendørs

Hektar

 

Detaljeret emne: varige græsarealer

 

MIRR 030

-

Varige græsarealer

Hektar

 

Detaljeret emne: flerårige kulturer

 

MIRR 031

-

Frugter, bær og nødder (ekskl. citrusfrugter, druer og jordbær)

Hektar

MIRR 032

-

Citrusfrugter

Hektar

MIRR 033

 

Oliven

Hektar

MIRR 034

 

Vinmarker

Hektar

MODUL 4.   JORDDYRKNINGSPRAKSIS

Variabler

Enheder/kategorier

Emne: jorddyrkningspraksis på frilandsjord

 

MSMP 001

 

Dræning på landbrugsbedriften

Hektar

 

Detaljeret emne: jordbearbejdningsmetoder

 

MSMP 002

-

Konventionel jordbearbejdning

Hektar

MSMP 003

-

Reduceret jordbearbejdning

Hektar

MSMP 004

-

Ingen jordbearbejdning

Hektar

 

Detaljeret emne: jorddække på agerjord

 

MSMP 005

-

Jorddække: almindelig vinterafgrøde

Hektar

MSMP 006

-

Jorddække: Efterafgrøde, mellemafgrøder eller dækafgrøder på agerjord

Hektar

MSMP 007

-

Jorddække: planterester og/eller dæklag

Hektar

MSMP 008

-

Jorddække: bar jord efter hovedafgrøde

Hektar

 

Detaljeret emne: omdrift på agerjord

 

MSMP 009

-

Andel af agerjord med omdrift

Procent

 

Detaljeret emne: miljømæssigt fokusområde

 

MSMP 010

-

Terrasser

Hektar

MSMP 011

-

Markbræmmer eller randzoner

Hektar

MSMP 012

-

Lineære elementer: hække og trærækker

Hektar

MSMP 013

-

Lineære elementer: stenmure

Hektar

MSMP 014

-

Skovlandbrug

Hektar

MODUL 5.   MASKINER OG UDSTYR

Variabler

Enheder/kategorier

Emne: maskiner

 

 

Detaljeret emne: internetfaciliteter

 

MMEQ 001

-

Internetadgang

Ja/nej

MMEQ 002

-

Anvendelse af ledelsesinformationssystemer

Ja/nej

 

Detaljeret emne: basismaskiner

 

 

 

Egne maskiner

 

MMEQ 003

-

-

Antal traktorer <= 40 kW ejet af bedriften

Antal

MMEQ 004

-

-

Antal traktorer > 40 kW and <= 60 kW ejet af bedriften

Antal

MMEQ 005

-

-

Antal traktorer > 60 kW and <= 100 kW ejet af bedriften

Antal

MMEQ 006

-

-

Antal traktorer > 100 kW ejet af bedriften

Antal

MMEQ 007

-

-

Maskiner til jordbearbejdning

Ja/nej

MMEQ 008

-

-

Så- og plantemaskiner

Ja/nej

MMEQ 009

-

-

Maskiner til spredning, pulverisering eller sprøjtning af gødning

Ja/nej

MMEQ 010

-

-

Udbringningsudstyr til plantebeskyttelsesmidler

Ja/nej

MMEQ 011

-

-

-

De horisontale bomsprøjter og sprøjter til frugtplantager, vinmarker eller andre flerårige kulturer, der anvendes til at udbringe plantebeskyttelsesmidler i referenceperioden, er udstyret med lavdriftsdyser

Kode

MMEQ 012

-

Mejetærskere

Ja/nej

MMEQ 013

-

Andre fuldautomatiske høstmaskiner

Ja/nej

 

 

 

 

 

 

Maskiner, der anvendes af flere bedrifter

MMEQ 014

-

-

Traktorer

Ja/nej

MMEQ 015

-

-

Kultivatorer, plove, såmaskiner, pulverisatorer, sprøjter, udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler eller gødning

Ja/nej

MMEQ 016

-

-

Mejetærskere

Ja/nej

MMEQ 017

-

-

Andre fuldautomatiske høstmaskiner

Ja/nej

 

Detaljeret emne: anvendelse af præcisionslandbrug

 

MMEQ 018

-

Robotteknologi

Ja/nej

MMEQ 019

-

-

Robotteknologi til plantebeskyttelsesmidler

Ja/nej

MMEQ 020

-

-

Rækkesprøjtning af plantebeskyttelsesmidler

Ja/nej

MMEQ 021

-

Teknikker med variabel dosering

Ja/nej

MMEQ 022

-

Præcisionsovervågning af afgrøder

Ja/nej

MMEQ 023

-

Jordbundsanalyse

Ja/nej

 

Detaljeret emne: maskiner til husdyropdræt

 

MMEQ 024

-

Overvågning af dyrs velfærd og sundhed

Ja/nej

MMEQ 025

-

Foderkværn/-blander

Ja/nej

MMEQ 026

-

Automatiske fodringssystemer

Ja/nej

MMEQ 027

-

Automatisk klimaregulering i stald

Ja/nej

MMEQ 028

-

Malkerobotter

Ja/nej

 

Detaljeret emne: opbevaring af landbrugsprodukter

 

MMEQ 029

-

Opbevaring af frø (korn, oliefrø og bælgfrugter)

Kubikmeter

MMEQ 030

-

Opbevaring af rødder, rodknolde og løg

Ja/nej

MMEQ 031

-

Opbevaring af grøntsager og frugter

Ja/nej

MMEQ 032

-

Opbevaring på køl

Kubikmeter

Emne: udstyr

 

 

Detaljeret emne: udstyr, der anvendes til produktion af vedvarende energi på landbrugsbedrifter

 

MMEQ 033

-

Vind

Ja/nej

MMEQ 034

-

Biomasse

Ja/nej

MMEQ 035

-

-

Biogas fra biomasse

Ja/nej

MMEQ 036

-

Solenergi (termisk)

Ja/nej

MMEQ 037

-

Solenergi (fotovoltaisk)

Ja/nej

MMEQ 038

-

Vandkraft

Ja/nej

MMEQ 039

-

Andre kilder

Ja/nej

MODUL 6.   FRUGTPLANTAGER

Variabler

Enheder/kategorier

Emne: kernefrugter

 

 

Detaljeret emne: æbler: areal efter plantagens alder

 

MORC 001

-

Æbler

Hektar

MORC 002

-

-

Æbler i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 003

-

-

Æbler i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 004

-

-

Æbler i aldersklasse 15-24 år

Hektar

MORC 005

-

-

Æbler i aldersklasse >= 25 år

Hektar

 

Detaljeret emne: æbler: areal efter trætæthed

 

MORC 006

-

-

Æbler i tæthedsklasse < 400 træer/ha

Hektar

MORC 007

-

-

Æbler i tæthedsklasse 400-1 599 træer/ha

Hektar

MORC 008

-

-

Æbler i tæthedsklasse 1 600 -3 199 træer/ha

Hektar

MORC 009

-

-

Æbler i tæthedsklasse >= 3 200 træer/ha

Hektar

 

Detaljeret emne: pærer: areal efter plantagens alder

 

MORC 010

-

Pærer

Hektar

MORC 011

-

-

Pærer i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 012

-

-

Pærer i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 013

-

-

Pærer i aldersklasse 15-24 år

Hektar

MORC 014

-

-

Pærer i aldersklasse >= 25 år

Hektar

 

Detaljeret emne: pærer: areal efter trætæthed

 

MORC 015

-

-

Pærer i tæthedsklasse < 400 træer/ha

Hektar

MORC 016

-

-

Pærer i tæthedsklasse 400-1 599 træer/ha

Hektar

MORC 017

-

-

Pærer i tæthedsklasse 1 600 -3 199 træer/ha

Hektar

MORC 018

-

-

Pærer i tæthedsklasse >= 3 200 træer/ha

Hektar

Emne: stenfrugter

 

 

Detaljeret emne: ferskner: areal efter plantagens alder

 

MORC 019

-

Ferskner

Hektar

MORC 020

-

-

Ferskner i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 021

-

-

Ferskner i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 022

-

-

Ferskner i aldersklasse >= 15 år

Hektar

 

Detaljeret emne: ferskner: areal efter trætæthed

 

MORC 023

-

-

Ferskner i tæthedsklasse < 600 træer/ha

Hektar

MORC 024

-

-

Ferskner i tæthedsklasse 600-1 199 træer/ha

Hektar

MORC 025

-

-

Ferskner i tæthedsklasse >= 1 200 træer/ha

Hektar

 

Detaljeret emne: nektariner: areal efter plantagens alder

 

MORC 026

-

Nektariner

Hektar

MORC 027

-

-

Nektariner i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 028

-

-

Nektariner i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 029

-

-

Nektariner i aldersklasse >= 15 år

Hektar

 

Detaljeret emne: nektariner: areal efter trætæthed

 

MORC 030

-

-

Nektariner i tæthedsklasse < 600 træer/ha

Hektar

MORC 031

-

-

Nektariner i tæthedsklasse 600-1 199 træer/ha

Hektar

MORC 032

-

-

Nektariner i tæthedsklasse >= 1 200 træer/ha

Hektar

 

Detaljeret emne: abrikoser: areal efter plantagens alder

 

MORC 033

-

Abrikoser

Hektar

MORC 034

-

-

Abrikoser i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 035

-

-

Abrikoser i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 036

-

-

Abrikoser i aldersklasse >= 15 år

Hektar

 

Detaljeret emne: abrikoser: areal efter trætæthed

 

MORC 037

-

-

Abrikoser i tæthedsklasse < 600 træer/ha

Hektar

MORC 038

-

-

Abrikoser i tæthedsklasse 600-1 199 træer/ha

Hektar

MORC 039

-

-

Abrikoser i tæthedsklasse >= 1 200 træer/ha

Hektar

Emne: citrusfrugter

 

 

Detaljeret emne: appelsiner: areal efter plantagens alder

 

MORC 040

-

Navelappelsiner

Hektar

MORC 041

-

-

Navelappelsiner i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 042

-

-

Navelappelsiner i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 043

-

-

Navelappelsiner i aldersklasse 15-24 år

Hektar

MORC 044

-

-

Navelappelsiner i aldersklasse >= 25 år

Hektar

MORC 045

-

Hvide appelsiner

Hektar

MORC 046

-

-

Hvide appelsiner i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 047

-

-

Hvide appelsiner i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 048

-

-

Hvide appelsiner i aldersklasse 15-24 år

Hektar

MORC 049

-

-

Hvide appelsiner i aldersklasse >= 25 år

Hektar

MORC 050

-

Blodappelsiner

Hektar

MORC 051

-

-

Blodappelsiner i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 052

-

-

Blodappelsiner i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 053

-

-

Blodappelsiner i aldersklasse 15-24 år

Hektar

MORC 054

-

-

Blodappelsiner i aldersklasse >= 25 år

Hektar

MORC 055

-

Andre appelsiner i.a.n.

Hektar

MORC 056

-

-

Andre appelsiner i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 057

-

-

Andre appelsiner i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 058

-

-

Andre appelsiner i aldersklasse 15-24 år

Hektar

MORC 059

-

-

Andre appelsiner i aldersklasse >= 25 år

Hektar

 

Detaljeret emne: appelsiner: areal efter trætæthed

 

 

 

Navelappelsiner

 

MORC 060

-

-

Navelappelsiner i tæthedsklasse < 250 træer/ha

Hektar

MORC 061

-

-

Navelappelsiner i tæthedsklasse 250-499 træer/ha

Hektar

MORC 062

-

-

Navelappelsiner i tæthedsklasse 500-749 træer/ha

Hektar

MORC 063

-

-

Navelappelsiner i tæthedsklasse >= 750 træer/ha

Hektar

 

 

Hvide appelsiner

 

MORC 064

-

-

Hvide appelsiner i tæthedsklasse < 250 træer/ha

Hektar

MORC 065

-

-

Hvide appelsiner i tæthedsklasse 250-499 træer/ha

Hektar

MORC 066

-

-

Hvide appelsiner i tæthedsklasse 500-749 træer/ha

Hektar

MORC 067

-

-

Hvide appelsiner i tæthedsklasse >= 750 træer/ha

Hektar

 

 

Blodappelsiner

 

MORC 068

-

-

Blodappelsiner i tæthedsklasse < 250 træer/ha

Hektar

MORC 069

-

-

Blodappelsiner i tæthedsklasse 250-499 træer/ha

Hektar

MORC 070

-

-

Blodappelsiner i tæthedsklasse 500-749 træer/ha

Hektar

MORC 071

-

-

Blodappelsiner i tæthedsklasse >= 750 træer/ha

Hektar

 

 

Andre appelsiner i.a.n.

 

MORC 072

-

-

Andre appelsiner i tæthedsklasse < 250 træer/ha

Hektar

MORC 073

-

-

Andre appelsiner i tæthedsklasse 250-499 træer/ha

Hektar

MORC 074

-

-

Andre appelsiner i tæthedsklasse 500-749 træer/ha

Hektar

MORC 075

-

-

Andre appelsiner i tæthedsklasse >= 750 træer/ha

Hektar

 

Detaljeret emne: små citrusfrugter: areal efter plantagens alder

 

MORC 076

-

Satsumaer

Hektar

MORC 077

-

-

Satsumaer i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 078

-

-

Satsumaer i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 079

-

-

Satsumaer i aldersklasse 15-24 år

Hektar

MORC 080

-

-

Satsumaer i aldersklasse >= 25 år

Hektar

MORC 081

-

Klementiner

Hektar

MORC 082

-

-

Klementiner i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 083

-

-

Klementiner i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 084

-

-

Klementiner i aldersklasse 15-24 år

Hektar

MORC 085

-

-

Klementiner i aldersklasse >= 25 år

Hektar

MORC 086

-

Andre små citrusfrugter (herunder hybrider) i.a.n.

Hektar

MORC 087

-

-

Andre små citrusfrugter (herunder hybrider) i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 088

-

-

Andre små citrusfrugter (herunder hybrider) i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 089

-

-

Andre små citrusfrugter (herunder hybrider) i aldersklasse 15-24 år

Hektar

MORC 090

-

-

Andre små citrusfrugter (herunder hybrider) i aldersklasse >= 25 år

Hektar

 

Detaljeret emne: små citrusfrugter: areal efter trætæthed

 

 

 

Satsumaer

 

MORC 091

-

-

Satsumaer i tæthedsklasse < 250 træer/ha

Hektar

MORC 092

-

-

Satsumaer i tæthedsklasse 250-499 træer/ha

Hektar

MORC 093

-

-

Satsumaer i tæthedsklasse 500-749 træer/ha

Hektar

MORC 094

-

-

Satsumaer i tæthedsklasse >= 750 træer/ha

Hektar

 

 

Klementiner

 

MORC 095

-

-

Klementiner i tæthedsklasse < 250 træer/ha

Hektar

MORC 096

-

-

Klementiner i tæthedsklasse 250-499 træer/ha

Hektar

MORC 097

-

-

Klementiner i tæthedsklasse 500-749 træer/ha

Hektar

MORC 098

-

-

Klementiner i tæthedsklasse >= 750 træer/ha

Hektar

 

 

Andre små citrusfrugter (herunder hybrider) i.a.n.

 

MORC 099

-

-

Andre små citrusfrugter (herunder hybrider) i tæthedsklasse < 250 træer/ha

Hektar

MORC 100

-

-

Andre små citrusfrugter (herunder hybrider) i tæthedsklasse 250-499 træer/ha

Hektar

MORC 101

-

-

Andre små citrusfrugter (herunder hybrider) i tæthedsklasse 500-749 træer/ha

Hektar

MORC 102

-

-

Andre små citrusfrugter (herunder hybrider) i tæthedsklasse >= 750 træer/ha

Hektar

 

Detaljeret emne: citroner: areal efter plantagens alder

 

MORC 103

-

Citroner

Hektar

MORC 104

-

-

Citroner i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 105

-

-

Citroner i aldersklasse 5-14 år

Hektar

MORC 106

-

-

Citroner i aldersklasse 15-24 år

Hektar

MORC 107

-

-

Citroner i aldersklasse >= 25 år

Hektar

 

Detaljeret emne: citroner: areal efter trætæthed

 

MORC 108

-

-

Citroner i tæthedsklasse < 250 træer/ha

Hektar

MORC 109

-

-

Citroner i tæthedsklasse 250-499 træer/ha

Hektar

MORC 110

-

-

Citroner i tæthedsklasse 500-749 træer/ha

Hektar

MORC 111

-

-

Citroner i tæthedsklasse >= 750 træer/ha

Hektar

Emne: oliven

 

 

Detaljeret emne: oliven: areal efter plantagens alder

 

MORC 112

-

Oliven til spisebrug

Hektar

MORC 113

-

-

Oliven til spisebrug i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 114

-

-

Oliven til spisebrug i aldersklasse 5-11 år

Hektar

MORC 115

-

-

Oliven til spisebrug i aldersklasse 12-49 år

Hektar

MORC 116

-

-

Oliven til spisebrug i aldersklasse >= 50 år

Hektar

MORC 117

-

Oliven til oliefremstilling

Hektar

MORC 118

-

-

Oliven til oliefremstilling i aldersklasse < 5 år

Hektar

MORC 119

-

-

Oliven til oliefremstilling i aldersklasse 5-11 år

Hektar

MORC 120

-

-

Oliven til oliefremstilling i aldersklasse 12-49 år

Hektar

MORC 121

-

-

Oliven til oliefremstilling i aldersklasse >= 50 år

Hektar

 

Detaljeret emne: oliven: areal efter trætæthed

 

 

 

Oliven til spisebrug

 

MORC 122

-

-

Oliven til spisebrug i tæthedsklasse < 140 træer/ha

Hektar

MORC 123

-

-

Oliven til spisebrug i tæthedsklasse 140-399 træer/ha

Hektar

MORC 124

-

-

Oliven til spisebrug i tæthedsklasse >= 400 træer/ha

Hektar

 

 

Oliven til oliefremstilling

 

MORC 125

-

-

Oliven til oliefremstilling i tæthedsklasse < 140 træer/ha

Hektar

MORC 126

-

-

Oliven til oliefremstilling i tæthedsklasse 140-399 træer/ha

Hektar

MORC 127

-

-

Oliven til oliefremstilling i tæthedsklasse 400-699 træer/ha

Hektar

MORC 128

 

 

Oliven til oliefremstilling i tæthedsklasse 700-1 499 træer/ha

Hektar

MORC 129

 

 

Oliven til oliefremstilling i tæthedsklasse >= 1 500 træer/ha

Hektar

Emne: spisedruer og druer til fremstilling af rosiner

 

 

Detaljeret emne: spisedruer: areal efter plantagens alder

 

MORC 130

-

Spisedruer

Hektar

MORC 131

-

-

Spisedruer i aldersklasse < 3 år

Hektar

MORC 132

-

-

Spisedruer i aldersklasse 3-9 år

Hektar

MORC 133

-

-

Spisedruer i aldersklasse 10-19 år

Hektar

MORC 134

-

-

Spisedruer i aldersklasse 20-49 år

Hektar

MORC 135

-

-

Spisedruer i aldersklasse >= 50 år

Hektar

 

Detaljeret emne: spisedruer: areal efter tæthed af vinranker

 

MORC 136

-

-

Spisedruer i tæthedsklasse < 1 000 planter/ha

Hektar

MORC 137

-

-

Spisedruer i tæthedsklasse 1 000 -1 499 planter/ha

Hektar

MORC 138

-

-

Spisedruer i tæthedsklasse >= 1 500 planter/ha

Hektar

 

Detaljeret emne: druer til fremstilling af rosiner: areal efter plantagens alder

 

MORC 139

-

Druer til fremstilling af rosiner

Hektar

MORC 140

-

-

Druer til fremstilling af rosiner i aldersklasse < 3 år

Hektar

MORC 141

-

-

Druer til fremstilling af rosiner i aldersklasse 3-9 år

Hektar

MORC 142

-

-

Druer til fremstilling af rosiner i aldersklasse 10-19 år

Hektar

MORC 143

-

-

Druer til fremstilling af rosiner i aldersklasse 20-49 år

Hektar

MORC 144

-

-

Druer til fremstilling af rosiner i aldersklasse >= 50 år

Hektar

 

Detaljeret emne: druer til fremstilling af rosiner: areal efter tæthed af vinranker

 

MORC 145

-

-

Druer til fremstilling af rosiner i tæthedsklasse < 1 000 planter/ha

Hektar

MORC 146

-

-

Druer til fremstilling af rosiner i tæthedsklasse 1 000 -1 499 planter/ha

Hektar

MORC 147

-

-

Druer til fremstilling af rosiner i tæthedsklasse >= 1 500 planter/ha

Hektar


(1)  Årsarbejdsenheder (ÅAE) i procentinterval 1: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(2)  Årsarbejdsenheder (ÅAE) i procentinterval 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(3)  Procentintervaller for bedriftens endelige produktion: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(4)  M — hovedaktivitet, S — biaktivitet, N — ingen involvering.


BILAG III

Beskrivelse af de variabler, der er anført i denne forordnings bilag II, og som skal anvendes i forbindelse med moduldataene

MODUL 1.   ARBEJDSKRAFT OG ANDEN ERHVERVSMÆSSIG BESKÆFTIGELSE

BESKRIVELSE AF VARIABLERNE VEDRØRENDE ARBEJDSKRAFT

For variabler vedrørende arbejdskraft fastsættes en referenceperiode på 12 måneder, som slutter inden for referenceåret, af hver medlemsstat.

Indehaver

Indehaveren er den fysiske person (eller den udvalgte fysiske person, hvis det drejer sig om en sammenslutning af bedrifter) for hvis regning og i hvis navn bedriften drives, og som har det retlige og økonomiske ansvar for bedriften. Hvis indehaveren er en juridisk person, indsamles der ikke oplysninger vedrørende indehaveren.

Landbrugsarbejde er defineret i bilag I — I. GENERELLE VARIABLER

Emne: bedriftsforvaltning

 

Detaljerede emner: indehaver og kønsbalance

MLFO 001

-

Indehaverens køn

Indehaverens køn

M — mand

F — kvinde

MLFO 002

-

Fødselsår

Indehaverens fødselsår

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

MLFO 003

-

Indehaverens arbejdstid anvendt på landbrugsbedriften

Procentinterval for årsarbejdsenheder for arbejdstid anvendt på landbrugsbedriften for indehaveren, husligt arbejde undtages.

 

Detaljeret emne: sikkerhedsforanstaltninger, herunder en bedriftssikkerhedsplan

MLFO 004

-

Bedriftssikkerhedsplan

Bedriften har gennemført en risikovurdering af arbejdspladsen med det formål at reducere de arbejdsrelaterede farer, hvilket har resulteret i et skriftligt dokument (som f.eks. en »bedriftssikkerhedsplan«).

Emne: medhjælpende familiemedlemmer

 

Detaljerede emner: arbejdskraft, antal beskæftigede og kønsbalance

 

Familiemedlemmer, der udfører landbrugsarbejde

Denne post vedrører kun bedrifter med eneindehaver, fordi sammenslutninger af bedrifter og juridiske personer ikke anses for at have medhjælpende familiemedlemmer.

Familiemedlemmer, der udfører landbrugsarbejde (husligt arbejde undtages), omfatter ægtefælle eller anerkendt partner, slægtninge i op- og nedstigende linje og indehaverens og dennes ægtefælles eller anerkendte partners søskende på bedrifter med eneindehaver. Hvor det er relevant, omfatter disse en driftsleder, som er et medlem af indehaverens familie.

MLFO 005

-

Mandlige familiemedlemmer, der udfører landbrugsarbejde

Antal mandlige familiemedlemmer pr. procentinterval for årsarbejdsenheder

MLFO 006

-

Kvindelige familiemedlemmer, der udfører landbrugsarbejde

Antal kvindelige familiemedlemmer pr. procentinterval for årsarbejdsenheder

Emne: fremmed arbejdskraft

 

Detaljerede emner: arbejdskraft, antal beskæftigede og kønsbalance

 

 

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

Ved arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften, forstås personer, bortset fra indehaveren og familiemedlemmer, som i de 12 måneder forud for undersøgelsens referencedag har udført landbrugsarbejde hver uge på landbrugsbedriften uanset længden af den ugentlige arbejdstid, og uanset om de har modtaget en form for vederlag (løn, overskud eller anden betaling, herunder betaling i naturalier). Herunder hører også personer, som ikke har været i stand til arbejde i hele perioden af grunde som f.eks.:

i)

specielle produktionsforhold på specialiserede landbrugsbedrifter eller

ii)

fravær på grund af ferie, militærtjeneste, sygdom, ulykkestilfælde eller død eller

iii)

tiltrædelse eller fratrædelse fra landbrugsbedriften eller

iv)

komplet arbejdsstandsning på landbrugsbedriften på grund af force majeure (oversvømmelse, brand osv.).

MLFO 007

-

-

Mandlig fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

Mandlig fremmed arbejdskraft — antal personer pr. procentinterval for årsarbejdsenheder

MLFO 008

-

-

Kvindelig fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften

Kvindelig fremmed arbejdskraft — antal personer pr. procentinterval for årsarbejdsenheder

 

Detaljeret emne: midlertidig arbejdskraft, der er ansat af landbrugsbedriften

 

 

Ved midlertidig fremmed arbejdskraft forstås personer, som inden for de seneste 12 måneder forud for undersøgelsens referencedag ikke har arbejdet hver uge på landbrugsbedriften af andre årsager end dem, der er nævnt under fast fremmed arbejdskraft.

Ved arbejdsdage udført af midlertidig fremmed arbejdskraft forstås dage af en sådan længde, at den ansatte modtager en form for vederlag (løn, overskud eller anden betaling, herunder betaling i naturalier) for en hel dags arbejde, i løbet af hvilken der udføres det arbejde, som normalt udføres af en fuldtidsbeskæftiget landbrugsmedarbejder. Ferieperioder og sygdomsperioder regnes ikke som arbejdsdage.

MLFO 009

-

Midlertidig fremmed arbejdskraft: mænd/kvinder

Antal hele arbejdsdage i alt præsteret af personer, der er midlertidig ansat på landbrugsbedriften.

 

Detaljeret emne: arbejdskraft udført af kontrahenter

MLFO 010

-

Personer, der ikke er direkte ansat af landbrugsbedriften, og som ikke er medtaget i ovenstående kategorier

Antal hele arbejdsdage i alt præsteret på landbrugsbedriften af personer, der ikke er direkte ansat af landbrugsbedriften (f.eks. underkontrahenter ansat af tredjeparter).

Emne: andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften

Oplysninger om andre erhvervsmæssige aktiviteter registreres for:

i)

indehavere af bedrifter med eneindehaver og sammenslutninger af bedrifter

ii)

familiemedlemmer på bedrifter med eneindehaver

og i tilfælde af andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften, også for

iii)

fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften.

Der indsamles ikke oplysninger om andre erhvervsmæssige aktiviteter for juridiske bedrifter.

Ved andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften forstås andre erhvervsmæssige aktiviteter:

a)

på landbrugsbedriften eller

b)

uden for landbrugsbedriften.

Andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til bedriften er aktiviteter, hvor enten landbrugsbedriftens ressourcer (areal, bygninger, maskiner osv.) eller landbrugsbedriftens produkter anvendes i aktiviteten. Ikke-landbrugsarbejde og landbrugsarbejde for andre landbrugsbedrifter medtages. Finansielle investeringsaktiviteter medtages ikke. Udlejning af landbrugsjord til diverse aktiviteter uden at være yderligere involveret i disse aktiviteter medtages ligeledes ikke.

 

Detaljeret emne: aktiviteter

MLFO 011

-

Levering af sundhedsydelser samt sociale og uddannelsesmæssige tjenesteydelser

Tilstedeværelse af aktiviteter, der er knyttet til levering af sundhedsydelser samt sociale og uddannelsesmæssige tjenesteydelser og/eller erhvervsmæssige aktiviteter med sociale interesser, hvor enten landbrugsbedriftens ressourcer eller dens primærprodukter anvendes.

MLFO 012

-

Turisme, indkvartering og andre fritidsaktiviteter

Tilstedeværelse af aktiviteter i forbindelse med turisme, indkvartering, fremvisning af landbrugsbedriften for turister eller andre grupper, sports- og fritidsaktiviteter osv., hvor enten landbrugsbedriftens areal, bygninger eller andre ressourcer anvendes.

MLFO 013

-

Håndværk

Tilstedeværelse af fremstilling af håndværksprodukter, der fremstilles på landbrugsbedriften enten af indehaveren eller familiemedlemmer eller af fremmed arbejdskraft, uanset hvordan produkterne sælges.

MLFO 014

-

Forarbejdning af landbrugsprodukter

Tilstedeværelse af forarbejdning af et primært landbrugsprodukt til et forarbejdet sekundært produkt på landbrugsbedriften, uanset om råmaterialet er produceret på landbrugsbedriften eller købt uden for landbrugsbedriften.

MLFO 015

-

Produktion af vedvarende energi

Tilstedeværelse af produktion af vedvarende energi til markedet, herunder biogas, biobrændsel eller elektricitet, med vindmøller, andet udstyr eller landbrugsråvarer. Vedvarende energi, der kun produceres til landbrugsbedriftens eget brug medtages ikke.

MLFO 016

-

Træforarbejdning

Tilstedeværelse af forarbejdning af råtræ på landbrugsbedriften til markedsformål (savning af gavntræ osv.).

MLFO 017

-

Akvakultur

Tilstedeværelse af produktion af fisk, krebs osv. på landbrugsbedriften. Aktiviteter, som kun omfatter fiskeri, medtages ikke.

 

 

Underleverandørarbejde (hvor landbrugsbedriftens produktionsmidler anvendes)

Underleverandørarbejde, hvor bedriftens materiel anvendes, idet der skelnes mellem arbejde inden for eller uden for landbrugssektoren.

MLFO 018

-

-

Landbrugsmæssigt underleverandørarbejde

Tilstedeværelse af arbejde inden for landbrugssektoren.

MLFO 019

-

-

Ikkelandbrugsmæssigt underleverandørarbejde

Tilstedeværelse af arbejde uden for landbrugssektoren (f.eks. snerydning, transportvirksomhed, landskabspleje, tjenesteydelser på landbrugs- og miljøområdet osv.).

MLFO 020

-

Skovbrug

Tilstedeværelse af skovbrugsarbejde ved hjælp af landbrugsbedriftens arbejdskraft, maskiner og udstyr, der som regel anvendes til landbrugsformål.

MLFO 021

-

Andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften i.a.n.

Tilstedeværelse af andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften i.a.n.

 

Detaljeret emne: betydning for landbrugsbedriften

MLFO 022

-

Hvor stor en procentdel udgør andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften af landbrugsbedriftens endelige produktion?

Procentintervallet for, hvor stor en procentdel andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften udgør af landbrugsbedriftens produktion Den andel, som andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften udgør af landbrugsbedriftens produktion, skønnes at være andelen af omsætningen fra andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften i forhold til landbrugsbedriftens samlede omsætning og denne landbrugsbedrifts direkte betalinger i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013 eller eventuelle senere retsforskrifter.

Image 1

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

Denne post finder anvendelse på:

i)

indehavere af bedrifter med eneindehaver og sammenslutninger af bedrifter

ii)

familiemedlemmer på bedrifter med eneindehaver og

iii)

fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften.

Der indsamles ikke oplysninger for juridiske bedrifter.

MLFO 023

-

Indehaveren udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften).

Indehaveren af bedrifter med eneindehaver eller sammenslutninger af bedrifter udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften:

M — hovedaktivitet

S — biaktivitet

N — ingen involvering

Aktiviteterne kan udøves på landbrugsbedriften (ikke landbrugsmæssigt arbejde på landbrugsbedrift) eller uden for landbrugsbedriften.

MLFO 024

-

Familiemedlemmer, der arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet

Antal familiemedlemmer, der udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften som deres hovedaktivitet.

MLFO 025

-

Familiemedlemmer, der arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet

Antal familiemedlemmer, der udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften som deres biaktivitet.

MLFO 026

-

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet

Antal personer, der er fremmed arbejdskraft, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften som deres hovedaktivitet, på bedrifter med eneindehaver eller sammenslutninger af bedrifter.

MLFO 027

-

Fremmed arbejdskraft, der regelmæssigt arbejder på landbrugsbedriften, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (med tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet

Antal personer, der er fremmed arbejdskraft, og som udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften som deres biaktivitet, på bedrifter med eneindehaver eller sammenslutninger af bedrifter.

Emne: andre erhvervsmæssige aktiviteter uden direkte tilknytning til landbrugsbedriften

Henviser til ikkelandbrugsmæssigt arbejde på landbrugsbedriften og arbejde uden for landbrugsbedriften. Dette omfatter aktiviteter, der udføres mod vederlag (løn, overskud eller anden betaling, herunder betaling i naturalier), bortset fra:

i)

landbrugsmæssigt arbejde på landbrugsbedriften og

ii)

indehaverens andre erhvervsmæssige aktiviteter med direkte tilknytning til landbrugsbedriften.

Ved andre erhvervsmæssige aktiviteter uden tilknytning til landbrugsbedriften forstås andre erhvervsmæssige aktiviteter:

a)

på landbrugsbedriften (ikkelandbrugsmæssigt arbejde på landbrugsbedrift) eller

b)

uden for landbrugsbedriften.

 

Detaljeret emne: arbejdskraft

MLFO 028

-

Eneindehaveren, som også er driftsleder på en landbrugsbedrift med eneindehaver, udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften).

Indehaveren udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter uden direkte tilknytning til landbrugsbedriften:

M — hovedaktivitet

S — biaktivitet

N — ingen involvering

Aktiviteterne kan udøves på landbrugsbedriften (ikke landbrugsmæssigt arbejde på landbrugsbedrift) eller uden for landbrugsbedriften.

MLFO 029

-

Eneindehaveres (når eneindehaveren er driftsleder på landbrugsbedriften) familiemedlemmer, som arbejder på landbrugsbedriften og udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften) som deres hovedaktivitet.

Antal familiemedlemmer, der udøver erhvervsmæssige aktiviteter uden tilknytning til landbrugsbedriften som deres hovedaktivitet.

MLFO 030

-

Eneindehaveres (når eneindehaveren er driftsleder på landbrugsbedriften) familiemedlemmer, som arbejder på landbrugsbedriften og udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter (uden tilknytning til landbrugsbedriften) som deres biaktivitet.

Antal familiemedlemmer, der udøver erhvervsmæssige aktiviteter uden tilknytning til landbrugsbedriften som deres biaktivitet.

MODUL 2.   UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

BESKRIVELSE AF VARIABLERNE VEDRØRENDE UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

For variabler vedrørende foranstaltninger til udvikling af landdistrikter i de enkelte landbrugsbedrifter er referenceperioden den treårige periode, som slutter den 31. december i referenceåret.

Emne: Landbrugsbedrifter, der støttes af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne

Landbrugsbedriften anses for i løbet af de seneste 3 år at have draget fordel af de foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er fastsat i afsnit III, kapitel I, i forordning (EU) nr. 1305/2013, i overensstemmelse med bestemte normer og regler som fastlagt i den seneste lovgivning, uanset om der har fundet betaling sted i referenceperioden, når blot der er truffet en positiv beslutning vedrørende tildeling af foranstaltningen (f.eks. at ansøgningen om et tilskud er godkendt).

MRDV 001

-

Rådgivningstjenester og forvaltnings- og vikarordninger inden for landbrug

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 002

-

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 003

-

Investeringer i fysiske aktiver

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 004

-

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

 

 

Landbrugs- og forretningsudvikling

Foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og for Kroatiens vedkommende også i henhold til artikel 40 i nævnte forordning.

MRDV 005

-

-

Støtte til virksomhedsetablering til unge landbrugere

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 006

-

-

Igangsætningsstøtte til virksomheder til udvikling af små landbrugsbedrifter

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 007

-

-

Supplerende nationale direkte betalinger for Kroatien

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 008

-

Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 21 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

 

 

Betalinger for miljø- og klimavenligt landbrug

MRDV 009

-

-

Miljø- og klimavenligt landbrug

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 010

-

-

Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 011

-

Økologisk landbrug

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 012

-

Natura 2000-betalinger og betalinger i tilknytning til vandrammedirektivet

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 013

-

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 014

-

Dyrevelfærd

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MRDV 015

-

Risikostyring

Landbrugsbedriften har draget fordel af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne i henhold til artikel 36 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

MODUL 3.   KUNSTVANDING

BESKRIVELSE AF VARIABLERNE VEDRØRENDE KUNSTVANDING

For variabler vedrørende kunstvanding er referenceperioden en 12-måneders periode, der slutter inden for referenceåret, og som skal fastsættes af hver medlemsstat med henblik på at dække de relaterede produktionscyklusser

Medlemsstater, hvor mindre end 2 % af det udnyttede landbrugsareal kan kunstvandes, og uden nogen regioner på NUTS 2-niveau, hvor mindst 5 % af det udnyttede landbrugsareal kan kunstvandes, er fritaget for at gennemføre modulet »Kunstvanding«.

Emne: Kunstvandingspraksis

 

Detaljeret emne: adgang til kunstvanding

MIRR 001

-

Udnyttet landbrugsareal, som er blevet kunstvandet i de seneste 3 år (gennemsnit)

MIRR 002

-

Kunstvandet udendørs udnyttet landbrugsareal i alt

Areal med kulturer, der rent faktisk er blevet kunstvandet mindst én gang i referenceperioden.

MIRR 003

-

Vandmængde

Kubikmeter vand anvendt til kunstvanding i referenceperioden.

 

Detaljeret emne: kunstvandingsmetoder

MIRR 004

-

Overfladevanding

Hektar kunstvandet areal ved hjælp af overfladevanding, et system, hvor jorden helt eller delvis er dækket af vand, uanset hvordan vandet transporteres fra kilden til marken (som kan være ved tyngdekraft eller ved pumpning). Omfatter manuel vanding med spande eller vandkander. Omfatter også delvis styret kunstvanding (styring af oversvømmelsesvand til vandafgrøder (oversvømmelsesvanding) eller til indrettede lavlandsområder (vandstyringsmetoder i vådområder og dalbunde i det indre af landet, oversvømmelsesbrug)).

MIRR 005

-

Sprinklervanding

Hektar kunstvandet areal med sprinklere (også kaldet overrisling), et system, hvor rørledninger transporterer vand under tryk, og som leveres til afgrøden via dyser, der simulerer regnskyl.

MIRR 006

-

Drypvanding

Hektar med drypvanding, en metode, hvor vandet fordeles under lavt tryk gennem et net af rør i et forudbestemt mønster og anvendes direkte tæt på planteroden. Omfatter også mikrosprinklervanding og boblevanding.

 

Detaljeret emne: kilder til kunstvanding

Angiv alle kilder til kunstvanding, der anvendes på bedriften. Hvis der er tale om mellemliggende kilder, angives kun den mest primære kilde.

Grundvand er underjordisk vand i grundvandsmagasiner og pumpes normalt fra brønde.

Overfladevand er vand, der findes på jordens overflade, f.eks. i floder, vandløb, damme, søer, vådområder eller have.

MIRR 007

-

Grundvand på bedriften

Grundvandskilden er placeret på bedriften

MIRR 008

-

Overfladevand på bedriften og uden for bedriften

Vandkilden er overfladevand, uanset om det befinder sig på bedriften eller uden for bedriften.

MIRR 009

-

Vand fra vandforsyningsnet uden for bedriften

Vandet tappes fra det offentlige rørledningsnet

MIRR 010

 

Renset spildevand

Vandet har gennemgået en spildevandsrensning.

MIRR 011

-

Andre kilder

Andre vandkilder, der anvendes til kunstvanding på bedriften (f.eks. opsamlet regnvand) i.a.n.

MIRR 012

 

Betalingsbetingelser for vand til kunstvanding

Angiv en af følgende kategorier:

Betalte ikke for vand

Betalte en afgift på grundlag af størrelsen af det kunstvandede landareal

Betalte en afgift på grundlag af størrelsen af mængden af vand

Andet grundlag for betaling i.a.n.

 

Detaljeret emne: tekniske parametre for kunstvandingsudstyret

MIRR 013

 

Tanke/reservoirer

Bedriften har en vandtank/et vandreservoir, som blev anvendt i referenceperioden.

MIRR 014

 

Kunstvandingssystemets vedligeholdelsesstatus

I de seneste tre år har bedriften

ikke foretaget nogen vedligeholdelse af kunstvandingssystemet eller distributionsnettet

kun foretaget regelmæssig årlig vedligeholdelse af kunstvandingssystemet (herunder distributionsnettet)

foretaget større reparationer eller renoveringer af kunstvandingssystemet (herunder distributionsnettet)

MIRR 015

 

Pumpestation

Bedriften har en pumpestation; det være sig en centrifugalpumpe (over jorden), borerørspumper, dykpumper, skruepumper eller andre pumper i.a.n.

MIRR 016

-

Vandmålingssystem

Angiv en af følgende kategorier:

Overløb eller gennemløb (manuel aflæsning)

Automatisk system

Begge

Ingen

MIRR 017

-

Vandingsregulatorer

Angiv en af følgende kategorier:

Manuelle

Automatiske

Præcisionskunstvanding (med eller uden jordfugtighedssensorer)

Kombination af metoder

Ingen

MIRR 018

-

Gødskningsvandingssystem

Der findes et gødskningsvandingssystem på bedriften, så kunstig vandingssystemet kan tilsættes gødningsstoffer og jordforbedringsmidler.

Emne: Afgrøder, der kunstvandes i løbet af 12 måneder

Kunstvandet areal (udendørs) i de foregående 12 måneder. Vedrører til de vandingsmetoder, der er omfattet af MIRR004, MIRR005 og MIRR006.

 

Detaljeret emne: kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn

MIRR 019

-

Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd), undtagen kernemajs, corn-cob-mix og ris

Hektar kunstvandene kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd), undtagen kernemajs, corn-cob-mix og ris

MIRR 020

-

Kernemajs og corn-cob-mix

Hektar kunstvandet kernemajs og corn-cob-mix

 

Detaljeret emne: bælgsæd til høst i moden tilstand og proteinafgrøder til fremstilling af korn

MIRR 021

-

Bælgsæd til høst i moden tilstand og proteinafgrøder til fremstilling af korn (inkl. såsæd og blandinger af korn og bælgsæd)

Hektar kunstvandet bælgsæd til høst i moden tilstand og proteinafgrøder til fremstilling af korn (inkl. såsæd og blandinger af korn og bælgsæd)

 

Detaljeret emne: rodfrugtafgrøder

MIRR 022

-

Kartofler (inkl. læggekartofler)

Hektar kunstvandede kartofler (inkl. læggekartofler)

MIRR 023

-

Sukkerroer (ekskl. frø)

Hektar kunstvandede sukkerroer (ekskl. frø)

 

Detaljeret emne: industriafgrøder

MIRR 024

-

Raps- og rybsfrø

Hektar kunstvandede raps- og rybsfrø

MIRR 025

-

Solsikkefrø

Hektar kunstvandede solsikkefrø

MIRR 026

-

Fiberafgrøder

Hektar kunstvandede fiberafgrøder

 

Detaljeret emne: grønthøstede planter fra agerjord

MIRR 027

 

Grønthøstede planter fra agerjord

Hektar kunstvandede grønthøstede planter fra agerjord

 

Detaljeret emne: andre afgrøder fra agerjord

MIRR 028

-

Friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær, der dyrkes i omdrift med ikkegartneriafgrøder (markafgrøder)

Hektar kunstvandede friske grøntsager (herunder meloner) og jordbær, der dyrkes i omdrift med ikkegartneriafgrøder (markafgrøder)

MIRR 029

-

Andre kunstvandede afgrøder på agerjord, udendørs

Hektar kunstvandede andre kunstvandede afgrøder på agerjord, udendørs

 

Detaljeret emne: varige græsarealer

MIRR 030

-

Varige græsarealer

Hektar kunstvandede varige græsarealer

 

Detaljeret emne: flerårige kulturer

MIRR 031

-

Frugter, bær og nødder (ekskl. citrusfrugter, druer og jordbær)

Hektar kunstvandede frugter, bær og nødder (ekskl. citrusfrugter, druer og jordbær)

MIRR 032

-

Citrusfrugter

Hektar kunstvandede citrusfrugter

MIRR 033

 

Oliven

Hektar kunstvandede oliven

MIRR 034

 

Vinmarker

Hektar kunstvandede vinmarker

MODUL 4.   JORDDYRKNINGSPRAKSIS

BESKRIVELSE AF VARIABLERNE VEDRØRENDE JORDDYRKNINGSPRAKSIS

For variabler vedrørende jorddyrkningspraksis er referenceperioden en 12-måneders periode, der slutter inden for referenceåret, og som skal fastsættes af hver medlemsstat med henblik på at dække de relaterede produktionscyklusser

Emne: jorddyrkningspraksis på frilandsjord

MSMP 001

 

Dræning på landbrugsbedriften

Hektar af landbrugsbedriftens udnyttede landbrugsareal, der er udsat for dræning, kunstig fjernelse af overskydende overfladevand eller grundvand for at forebygge oversvømmelse ved hjælp af rørledninger på eller under overfladen. Omfatter ikke naturlig dræning af overskydende vand til søer, sumpområder og floder

 

Detaljeret emne: jordbearbejdningsmetoder

MSMP 002

-

Konventionel jordbearbejdning

Hektar agerjord, der behandles med konventionel jordbearbejdning, hvilket indebærer, at jorden vendes, med nedbringning af afgrøderester.

MSMP 003

-

Reduceret jordbearbejdning

Hektar agerjord behandlet med reduceret jordbearbejdning, hvor jorden ikke vendes. Normalt nedbringes en del af planteresterne ikke.

MSMP 004

-

Ingen jordbearbejdning

Hektar agerjord, hvor der ikke anvendes jordbearbejdning mellem høst og såning.

 

Detaljeret emne: jorddække på agerjord

MSMP 005

-

Jorddække: almindelig vinterafgrøde

Hektar agerjord, hvorpå der op efteråret sås kulturer, der vokser om vinteren.

MSMP 006

-

Jorddække: Efterafgrøde, mellemafgrøder eller dækafgrøder på agerjord

Hektar agerjord, hvor der sås planter specifikt for at håndtere erosion, frugtbarhed, jordbundskvalitet, vand, ukrudt, skadedyr, sygdomme, biodiversitet og vilde dyr, mellem høst og såning, om vinteren eller andre perioder, hvor jorden ellers ville være bar.

MSMP 007

-

Jorddække: planterester og/eller dæklag

Hektar agerjord, som om vinteren er dækket med planterester og stubbe fra den forrige høstsæson, og/eller arealer med dæklag (løst lag af materiale, der enten er naturligt, såsom strøelse, afskåret græs, halm, blade, beskæringsrester, bark eller savsmuld, eller kunstigt, såsom papir eller syntetiske fibre).

MSMP 008

 

Jorddække: bar jord efter hovedafgrøde

Hektar agerjord, der pløjes eller på anden måde bearbejde efter høst, og som ikke tilsås eller dækkes med planterester om vinteren, idet den forbliver bar indtil de landbrugstekniske førsånings- eller såningsprocesser.

 

Detaljeret emne: omdrift på agerjord

MSMP 009

-

Andel af agerjord med omdrift

Procentdel af agerjord med omdrift i forhold til den samlede agerjord

 

Detaljeret emne: miljømæssigt fokusområde

Henviser til de miljømæssige fokusområder i henhold til bestemmelserne i artikel 46 i forordning (EU) nr. 1307/2013 eller eventuelle senere retsforskrifter.

MSMP 010

-

Terrasser

Hektar terrasser

MSMP 011

-

Markbræmmer eller randzoner

Hektar markbræmmer eller randzoner

MSMP 012

-

Lineære elementer: hække og trærækker

Hektar hække og trærækker

MSMP 013

-

Lineære elementer: stenmure

Hektar stenmure

MSMP 014

-

Skovlandbrug

Hektar skovlandbrug

MODUL 5.   MASKINER OG UDSTYR

BESKRIVELSE AF VARIABLER VEDRØRENDE MASKINER OG UDSTYR

For variabler vedrørende maskiner og udstyr fastsættes en fælles referencedag inden for referenceåret af hver medlemsstat.

Emne: maskiner

 

Detaljeret emne: internetfaciliteter

MMEQ 001

-

Internetadgang

Bedriften har adgang til internettet

MMEQ 002

-

Anvendelse af ledelsesinformationssystemer

Bedriften anvender ledelsesinformationssystemer som et værktøj til at understøtte beslutninger, enten på egen computer eller via et onlinesystem. Det omfatter (men er ikke begrænset til) værktøjer som f.eks. en digital markbog eller en digital stambog.

 

Detaljeret emne: basismaskiner

Omfatter maskiner, der ejes af indehaveren eller bedriften, et landbrugskooperativ, maskiner fra maskinstationer, maskiner fra en entreprenør (med eller uden fører). Omfatter ikke maskiner, der ikke blev anvendt i referenceåret.

 

 

Egne maskiner

Maskiner, der ejes af landbrugeren eller bedriften, og som blev anvendt af landbrugsbedriften i de 12 måneder, der går forud for undersøgelsens referencedag, og som udelukkende ejes af bedriften på undersøgelsens referencedag.

Omfatter ikke maskiner, der lejes på kort sigt, f.eks. time- eller dagleje, maskiner, der ejes af landbrugskooperativer, fra maskinstationer eller entreprenører.

MMEQ 003

 

 

Antal traktorer <= 40 kW ejet af bedriften

MMEQ 004

 

 

Antal traktorer > 40 kW and <= 60 kW ejet af bedriften

MMEQ 005

 

 

Antal traktorer > 60 kW and <= 100 kW ejet af bedriften

MMEQ 006

 

 

Antal traktorer > 100 kW ejet af bedriften

MMEQ 007

-

-

Maskiner til jordbearbejdning

Bedriften ejer jordbearbejdningsmaskiner som f.eks.:

Plov med skær og muldfjæl

Kultivator

Fræser

Mejselplov

Harve

Strip till-maskine

Jordpakker

Andet

MMEQ 008

-

-

Så- og plantemaskiner

Bedriften ejer så- og plantemaskiner som f.eks.:

Sprøjtesåmaskine

Radsåmaskine

Plantemaskine

Andet

MMEQ 009

-

-

Maskiner til spredning, pulverisering eller sprøjtning af gødning

Bedriften ejer maskiner til spredning, pulverisering eller sprøjtning (ekskl. fly og droner) til udbringning af husdyrgødning eller kunstgødning, som f.eks.:

Maskine til spredning af fast mineralsk gødning

Maskine til spredning af fast husdyrgødning

Maskine til spredning af flydende husdyrgødning/gylle (slæbeslange)

Maskine til spredning af flydende husdyrgødning/gylle (slæbesko)

Maskine til nedfældning af husdyrgødning (lav nedfældning/åben rille)

Maskine til nedfældning af husdyrgødning (dyb nedfældning/lukket rille)

Lavtrykssprøjter

Højtrykssprøjter

Andet

MMEQ 010

-

-

Udbringningsudstyr til plantebeskyttelsesmidler

Bedriften ejer en eller flere af følgende (ekskl. fly og droner) til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, som f.eks.:

Horisontal bomsprøjte udstyret med lavdriftsdyser

Horisontal bomsprøjte ikke udstyret med lavdriftsdyser

Sprøjter til frugtplantager, vinmarker eller andre flerårige kulturer

Andet

MMEQ 011

-

-

-

Er de horisontale bomsprøjter og sprøjter til frugtplantager, vinmarker eller andre flerårige kulturer, der anvendes til at udbringe plantebeskyttelsesmidler i referenceperioden, er udstyret med lavdriftsdyser?

Ja, alle

Nej, kun nogle af dem

Nej, ingen af dem

MMEQ 012

-

-

Mejetærskere

Bedriften ejer mejetærskere.

MMEQ 013

-

-

Andre fuldautomatiske høstmaskiner

Bedriften ejer andre fuldautomatiske høstmaskiner som f.eks.:

Bomuldsplukkemaskine

Kartoffeloptager

Gulerodsoptager

Sukkerroeoptager

Grøntsagshøster (ærter, bønner osv.)

Frugtplukningsplatform

Grønthøster

Ballepresser

Druehøster

Olivenhøster

 

 

Maskiner, der anvendes af flere bedrifter

Køretøjer og maskiner, som anvendt af landbrugsbedriften i de 12 måneder, der går forud for undersøgelsens referencedag, men som ejes af en anden landbrugsbedrift (f.eks. som anvendes henhold til en aftale om gensidig hjælp eller lejet inden for rammerne af en maskinring) eller et andelsselskab eller to eller flere landbrugsbedrifter i fællesskab eller et maskinfællesskab eller en maskinstation.

MMEQ 014

-

-

Traktorer

MMEQ 015

-

-

Kultivatorer, plove, såmaskiner, pulverisatorer, sprøjter, udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler eller gødning

MMEQ 016

-

-

Mejetærskere

MMEQ 017

-

-

Andre fuldautomatiske høstmaskiner

 

Detaljeret emne: anvendelse af præcisionslandbrug

MMEQ 018

-

Robotteknologi

Bedriften ejer, lejer eller anvender robotteknologi som f.eks.:

Selvkørende maskiner

Bærplukningsrobotter

Højpræcisionsudstyr baseret på RTK-GPS (med en nøjagtighed på 1 cm)

Andet

MMEQ 019

-

-

Robotteknologi til plantebeskyttelsesmidler

Bedriften ejer, lejer eller anvender udstyr, der anvender GPS-lokalisering til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

MMEQ 020

-

-

Rækkesprøjtning af plantebeskyttelsesmidler

Bedriften ejer, lejer eller anvender udstyr til rækkesprøjtning af plantebeskyttelsesmidler

MMEQ 021

-

Teknikker med variabel dosering

Bedriften anvender teknikker med variabel dosering til et eller flere af følgende:

Gødskning

Plantebeskyttelse

Lugning

Såning

Plantning

Andet

MMEQ 022

-

Præcisionsovervågning af afgrøder

Bedriften overvåger afgrøder ved anvendelse af en eller flere af følgende teknikker:

Vejrstationer

Digital kartografi (kortlægning af jordbundskvalitet, kortlægning af udbytte, kortlægning af NDVI)

Jordbundsscanning

Sensorer til overvågning af udbytte

Andet

MMEQ 023

-

Jordbundsanalyse

Bedriften har udtaget jordbundsprøver til analyse i referenceperioden

 

Detaljeret emne: maskiner til husdyropdræt

MMEQ 024

 

Overvågning af dyrs velfærd og sundhed

Bedriften overvåger dyr ved anvendelse af en eller flere af følgende teknikker:

Kameraovervågning

Lydovervågning

Alarmsystemer

Aktivitetssensorer

Sporing af dyr

Sundhedsovervågning (f.eks. overvågning af temperatur, vægt, halten eller mastitis)

Registrering af foderindtag

Registrering af væskeindtag

Andet

MMEQ 025

-

Foderkværn/-blander

Bedriften ejer, lejer eller anvender foderkværn/-blander

MMEQ 026

 

Automatiske fodringssystemer

Bedriften ejer, lejer eller anvender automatiske fodringssystemer til dyr.

MMEQ 027

-

Automatisk klimaregulering i stald

Bedriften anvender automatisk klimaregulering i stald.

MMEQ 028

-

Malkerobotter

Bedriften ejer, lejer eller anvender malkerobotter.

 

Detaljeret emne: opbevaring af landbrugsprodukter

MMEQ 029

-

Opbevaring af frø (korn, oliefrø og bælgfrugter)

Kubikmeter til opbevaring af korn, oliefrø og bælgfrugter

MMEQ 030

-

Opbevaring af rødder, rodknolde og løg

Bedriften har plads til opbevaring af rødder, rodknolde og løg

MMEQ 031

-

Opbevaring af grøntsager og frugter

Bedriften har plads til tør opbevaring af frugter og grøntsager (ekskl. opbevaring på køl)

MMEQ 032

-

Opbevaring på køl

Kubikmeter til opbevaring på køl (uanset om det drejer sig om grøntsager, frugter, blomster, kød og kødprodukter, mælk og mælkeprodukter eller æg)

Emne: udstyr

 

Detaljeret emne: udstyr, der anvendes til produktion af vedvarende energi på landbrugsbedrifter

MMEQ 033

-

Vind

Bedriften anvender vindmøller til at producere energi

MMEQ 034

-

Biomasse

Bedriften anvender biomasse til at producere energi

MMEQ 035

-

-

Biogas fra biomasse

Bedriften anvender biogas fra biomasse til at producere energi

MMEQ 036

-

Solenergi (termisk)

Bedriften anvender solcellepaneler til at producere termisk energi

MMEQ 037

-

Solenergi (fotovoltaisk)

Bedriften anvender solcellepaneler til at producere fotovoltaisk energi

MMEQ 038

-

Vandkraft

Bedriften anvender hydrauliske generatorer til at producere energi

MMEQ 039

-

Andre kilder

Bedriften producerer vedvarende energi fra andre kilder i.a.n.

MODUL 6.   FRUGTPLANTAGER

BESKRIVELSE AF VARIABLERNE VEDRØRENDE FRUGTPLANTAGER

For variabler vedrørende landbrugsjord skal anvendelse af jorden referere til referenceåret. I tilfælde af successive afgrøder fra samme stykke jord skal anvendelsen af jorden henvise til en afgrøde, der er høstet i referenceåret, uanset hvornår den pågældende afgrøde sås

Medlemsstater med mindst 1 000 hektar af en af de individuelle afgrøder, der er omhandlet i de detaljerede emner i modulet »Frugtplantager« i bilag IV i forordning (EU) 2018/1091, og som udelukkende eller hovedsagelig producerer til markedet, skal gennemføre modulet »Frugtplantager« for den pågældende afgrøde.

Emne: kernefrugter

 

Detaljeret emne: æbler: areal efter plantagens alder

MORC 001

-

Æbler

Hektar æbler

MORC 002

-

-

Æbler i aldersklasse < 5 år

Hektar æbler i aldersklasse < 5 år

MORC 003

-

-

Æbler i aldersklasse 5-14 år

Hektar æbler i aldersklasse 5-14 år

MORC 004

-

-

Æbler i aldersklasse 15-24 år

Hektar æbler i aldersklasse 15-24 år

MORC 005

-

-

Æbler i aldersklasse >= 25 år

Hektar æbler i aldersklasse >= 25 år

 

Detaljeret emne: æbler: areal efter trætæthed

MORC 006

-

-

Æbler i tæthedsklasse < 400 træer/ha

Hektar æbler i tæthedsklasse < 400 træer/ha

MORC 007

-

-

Æbler i tæthedsklasse 400-1 599 træer/ha

Hektar æbler i tæthedsklasse 400-1 599 træer/ha

MORC 008

-

-

Æbler i tæthedsklasse 1 600 -3 199 træer/ha

Hektar æbler i tæthedsklasse 1 600 -3 199 træer/ha

MORC 009

-

-

Æbler i tæthedsklasse >= 3 200 træer/ha

Hektar æbler i tæthedsklasse >= 3 200 træer/ha

 

Detaljeret emne: pærer: areal efter plantagens alder

MORC 010

-

Pærer

Hektar pærer

MORC 011

-

-

Pærer i aldersklasse < 5 år

Hektar pærer i aldersklasse < 5 år

MORC 012

-

-

Pærer i aldersklasse 5-14 år

Hektar pærer i aldersklasse 5-14 år

MORC 013

-

-

Pærer i aldersklasse 15-24 år

Hektar pærer i aldersklasse 15-24 år

MORC 014

-

-

Pærer i aldersklasse >= 25 år

Hektar pærer i aldersklasse >= 25 år

 

Detaljeret emne: pærer: areal efter trætæthed

MORC 015

-

-

Pærer i tæthedsklasse < 400 træer/ha

Hektar pærer i tæthedsklasse < 400 træer/ha

MORC 016

-

-

Pærer i tæthedsklasse 400-1 599 træer/ha

Hektar pærer i tæthedsklasse 400-1 599 træer/ha

MORC 017

-

-

Pærer i tæthedsklasse 1 600 -3 199 træer/ha

Hektar pærer i tæthedsklasse 1 600 -3 199 træer/ha

MORC 018

-

-

Pærer i tæthedsklasse >= 3 200 træer/ha

Hektar pærer i tæthedsklasse >= 3 200 træer/ha

Emne: stenfrugter

 

Detaljeret emne: ferskner: areal efter plantagens alder

MORC 019

-

Ferskner

Hektar ferskner

MORC 020

-

-

Ferskner i aldersklasse < 5 år

Hektar ferskner i aldersklasse < 5 år

MORC 021

-

-

Ferskner i aldersklasse 5-14 år

Hektar ferskner i aldersklasse 5-14 år

MORC 022

-

-

Ferskner i aldersklasse >= 15 år

Hektar ferskner i aldersklasse >= 15 år

 

Detaljeret emne: ferskner: areal efter trætæthed

MORC 023

-

-

Ferskner i tæthedsklasse < 600 træer/ha

Hektar ferskner i tæthedsklasse < 600 træer/ha

MORC 024

-

-

Ferskner i tæthedsklasse 600-1 199 træer/ha

Hektar ferskner i tæthedsklasse 600-1 199 træer/ha

MORC 025

-

-

Ferskner i tæthedsklasse >= 1 200 træer/ha

Hektar ferskner i tæthedsklasse >= 1 200 træer/ha

 

Detaljeret emne: nektariner: areal efter plantagens alder

MORC 026

-

Nektariner

Hektar nektariner

MORC 027

-

-

Nektariner i aldersklasse < 5 år

Hektar nektariner i aldersklasse < 5 år

MORC 028

-

-

Nektariner i aldersklasse 5-14 år

Hektar nektariner i aldersklasse 5-14 år

MORC 029

-

-

Nektariner i aldersklasse >= 15 år

Hektar nektariner i aldersklasse >= 15 år

 

Detaljeret emne: nektariner: areal efter trætæthed

MORC 030

-

-

Nektariner i tæthedsklasse < 600 træer/ha

Hektar nektariner i tæthedsklasse < 600 træer/ha

MORC 031

-

-

Nektariner i tæthedsklasse 600-1 199 træer/ha

Hektar nektariner i tæthedsklasse 600-1 199 træer/ha

MORC 032

-

-

Nektariner i tæthedsklasse >= 1 200 træer/ha

Hektar nektariner i tæthedsklasse >= 1 200 træer/ha

 

Detaljeret emne: abrikoser: areal efter plantagens alder

MORC 033

-

Abrikoser

Hektar abrikoser

MORC 034

-

-

Abrikoser i aldersklasse < 5 år

Hektar abrikoser i aldersklasse < 5 år

MORC 035

-

-

Abrikoser i aldersklasse 5-14 år

Hektar abrikoser i aldersklasse 5-14 år

MORC 036

-

-

Abrikoser i aldersklasse >= 15 år

Hektar abrikoser i aldersklasse >= 15 år

 

Detaljeret emne: abrikoser: areal efter trætæthed

MORC 037

-

-

Abrikoser i tæthedsklasse < 600 træer/ha

Hektar abrikoser i tæthedsklasse < 600 træer/ha

MORC 038

-

-

Abrikoser i tæthedsklasse 600-1 199 træer/ha

Hektar abrikoser i tæthedsklasse 600-1 199 træer/ha

MORC 039

-

-

Abrikoser i tæthedsklasse >= 1 200 træer/ha

Hektar abrikoser i tæthedsklasse >= 1 200 træer/ha

Emne: citrusfrugter

 

Detaljeret emne: appelsiner: areal efter plantagens alder

MORC 040

-

Navelappelsiner

Hektar navelappelsiner

MORC 041

-

-

Navelappelsiner i aldersklasse < 5 år

Hektar navelappelsiner i aldersklasse < 5 år

MORC 042

-

-

Navelappelsiner i aldersklasse 5-14 år

Hektar navelappelsiner i aldersklasse 5-14 år

MORC 043

-

-

Navelappelsiner i aldersklasse 15-24 år

Hektar navelappelsiner i aldersklasse 15-24 år

MORC 044

-

-

Navelappelsiner i aldersklasse >= 25 år

Hektar navelappelsiner i aldersklasse >= 25 år

MORC 045

-

Hvide appelsiner

Hektar hvide appelsiner

MORC 046

-

-

Hvide appelsiner i aldersklasse < 5 år

Hektar hvide appelsiner i aldersklasse < 5 år

MORC 047

-

-

Hvide appelsiner i aldersklasse 5-14 år

Hektar hvide appelsiner i aldersklasse 5-14 år

MORC 048

-

-

Hvide appelsiner i aldersklasse 15-24 år

Hektar hvide appelsiner i aldersklasse 15-24 år

MORC 049

-

-

Hvide appelsiner i aldersklasse >= 25 år

Hektar hvide appelsiner i aldersklasse >= 25 år