EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2281

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2281 af 16. december 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 for så vidt angår tilføjelsen af en ny oprindelseskode for planter opnået fra støttet produktion samt relaterede ændringer

C/2021/9166

OJ L 473, 30.12.2021, p. 131–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2281/oj

30.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 473/131


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2281

af 16. december 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 for så vidt angår tilføjelsen af en ny oprindelseskode for planter opnået fra støttet produktion samt relaterede ændringer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 1,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 (2) bør, hvor det er relevant, tilpasses indholdet af de resolutioner, der blev vedtaget eller ændret på det 18. møde i konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (i det følgende benævnt »konventionen«), der blev afholdt fra den 17.-28. august 2019 (CoP18).

(2)

CoP18 ændrede navnlig resolution Conf. 12.3 ved at indsætte en ny kode til angivelse af oprindelse af visse planteenheder, der ikke hører ind under de eksisterende koder. Denne nye oprindelseskode bør indarbejdes i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012.

(3)

Med henblik på at forbedre rapportering og fremme handelsanalyse bør det i importmeddelelsesformularen i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 være muligt at angive oplysninger om de handlede enheders oprindelse. Med henblik på at fremme effektiv brug af ressourcerne bør styrelsesrådene i en begrænset overgangsperiode kunne gøre brug af eksisterende lagre af importmeddelelsesformularer.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 bør derfor ændres.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 sikrer ensartet gennemførelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 (3), navnlig ved at opstille de modeller, som tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i disse forordninger, skal svare til. Denne ændringsforordning bør derfor anvendes sammen med forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 (4), og begge ændringsforordninger bør finde anvendelse fra den samme dag.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende som andet afsnit:

»Indtil den 19. januar 2023 kan der til importmeddelelser i stedet anvendes de formularer, der er opført i bilag II til den 18. januar 2022 gældende version.«

2)

Bilag I, III og V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 ændres som angivet i bilag 1 til nærværende forordning.

3)

Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 erstattes af teksten i bilag 2 til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 (EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13).

(3)  Kommissionens forordning (EF) Nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2021/2280 af 16. december 2021 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 (se side 1 i denne EUT).


BILAG 1

I bilagene til gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 foretages følgende ændringer:

(1)

I bilag I »Tilladelse/certifikat« foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 13 i »Vejledning«, der henviser til »1 — Original«, tilføjes følgende række:

»Y

Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformeret«, jf. artikel 56 i forordning (EF) nr. 865/2006 (1), og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformeret eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion.«

b)

I punkt 13 i »Vejledning«, der henviser til »2 — Kopi til indehaveren«, tilføjes følgende række:

»Y

Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformeret«, jf. artikel 56 i forordning (EF) nr. 865/2006, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformeret eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion.«

c)

I punkt 13 i »Vejledning«, der henviser til »3 — Kopi, som toldstedet returnerer til det udstedende styrelsesråd«, tilføjes følgende række:

»Y

Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformeret«, jf. artikel 56 i forordning (EF) nr. 865/2006, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformeret eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion.«

d)

I punkt 13 i »Vejledning«, der henviser til »4 — Kopi til det udstedende styrelsesråd« og »5 — Ansøgning«, tilføjes følgende række:

»Y

Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformeret«, jf. artikel 56 i forordning (EF) nr. 865/2006, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformeret eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion.«

(2)

I bilag III »Rejseudstillingscertifikat« foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 14 i »Vejledning«, der henviser til »Original«, tilføjes følgende række:

»Y

Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformeret«, jf. artikel 56 i forordning (EF) nr. 865/2006, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformeret eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion.«

b)

I punkt 14 i »Vejledning«, der henviser til »Kopi til det udstedende styrelsesråd« og »Ansøgning«, tilføjes følgende række:

»Y

Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformeret«, jf. artikel 56 i forordning (EF) nr. 865/2006, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformeret eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion.«

(3)

I bilag V »Certifikat — Ikke til brug uden for Den Europæiske Union« foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 9 i »Vejledning«, der henviser til »Original«, tilføjes følgende række:

»Y

Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformeret«, jf. artikel 56 i forordning (EF) nr. 865/2006, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformeret eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion.«

b)

I punkt 9 i »Vejledning«, der henviser til »Kopi til det udstedende styrelsesråd« og »Ansøgning«, tilføjes følgende række:

»Y

Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformeret«, jf. artikel 56 i forordning (EF) nr. 865/2006, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformeret eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion.«


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1).


BILAG 2

»BILAG II

Image 1

Vejledning

1.

Anfør importørens eller dennes befuldmægtigede repræsentants fulde navn og adresse.

4.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret.

5.

Anvendes kun, såfremt enhederne ikke indføres fra selve oprindelseslandet.

6.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig.

9.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål I overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder  (1)

O

Fra før konventionen  (1)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

X

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke er under nogen stats jurisdiktion

Y

Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformeret«, jf. artikel 56 i forordning (EF) nr. 865/2006, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformeret eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion.

10.

Det videnskabelige navn skal være det navn, der er anvendt i bilag C eller D i forordning (EF) nr. 338/97.

11.

Anfør III for arter opført i CITES liste III.

13.

Anfør bogstavet (C eller D) for det bilag til forordning (EF) nr. 338/97, hvor arten er opført.

14.

Importøren skal forelægge det underskrevne originale eksemplar (formular nr. 1) af meddelelsen og »kopien til importøren« (formular nr. 2), i givet fald sammen med CITES liste III-dokumenter fra (re)eksportlandet, for det toldsted, hvor indførslen til Unionen finder sted.

15.

Toldstedet sender den stemplede original (formular nr. 1) til styrelsesrådet i dets eget land og returnerer den stemplede »kopi til importøren« (formular nr. 2) til importøren eller til importørens befuldmægtigede repræsentant.«

Image 2

Vejledning

1.

Anfør importørens eller dennes befuldmægtigede repræsentants fulde navn og adresse.

4.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret.

5.

Anvendes kun, såfremt enhederne ikke indføres fra selve oprindelseslandet.

6.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig.

9.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder  (2)

O

Fra før konventionen  (2)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

X

Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke er under nogen stats jurisdiktion

Y

Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformeret«, jf. artikel 56 i forordning (EF) nr. 865/2006, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformeret eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion.

10.

Det videnskabelige navn skal være det navn, der er anvendt i bilag C eller D i forordning (EF) nr. 338/97.

11.

Anfør III for arter opført i CITES liste III.

13.

Anfør bogstavet (C eller D) for det bilag til forordning (EF) nr. 338/97, hvor arten er opført.

14.

Importøren skal forelægge det underskrevne originale eksemplar (formular nr. 1) af meddelelsen og »kopien til importøren« (formular nr. 2), i givet fald sammen med CITES liste III-dokumenter fra (re)eksportlandet, for det toldsted, hvor indførslen til Unionen finder sted.

15.

Toldstedet sender den stemplede original (formular nr. 1) til styrelsesrådet i dets eget land og returnerer den stemplede »kopi til importøren« (formular nr. 2) til importøren eller til importørens befuldmægtigede repræsentant.

«

(1)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

(2)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.


Top