EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2158

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2158 af 6. december 2021 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/934 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (EØS-relevant tekst)

C/2021/8713

EUT L 436 af 7.12.2021, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2158/oj

7.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 436/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2158

af 6. december 2021

om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/934 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 71, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Klassisk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer opdrættede og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende dyrepopulation og landbrugets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i flytninger af sendinger af disse dyr og produkter heraf inden for Unionen og eksporten til tredjelande.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/934 (2) blev vedtaget på grundlag af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende klassisk svinepest, der skal anvendes i et begrænset tidsrum af de medlemsstater, der er opført i bilag I til samme gennemførelsesforordning, i de restriktionszoner, der er opført i samme bilag.

(3)

I betragtning af effektiviteten af de overvågnings- og bekæmpelsesforanstaltninger, der er gennemført i Bulgarien i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (3) og gennemførelsesforordning (EU) 2021/934, og som Bulgarien har forelagt Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og i betragtning af den gunstige epidemiologiske situation med hensyn til klassisk svinepest i denne medlemsstat, bør hele Bulgariens område, der for øjeblikket er opført som en restriktionszone i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/934, nu udgå af nævnte bilag.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/934 bør derfor ændres.

(5)

I betragtning af forbedringerne i den epidemiologiske situation for klassisk svinepest i Bulgarien og for at undgå unødige restriktioner vedrørende sygdommen bør de ændringer, der skal foretages af gennemførelsesforordning (EU) 2021/934 ved nærværende forordning, træde i kraft snarest muligt.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/934 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/934 af 9. juni 2021 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (EUT L 204 af 10.6.2021, s. 18).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).


BILAG

»BILAG I

RESTRIKTIONSZONER

Rumænien

Hele Rumæniens område.

«

Top