EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1950

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1950 af 10. november 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter (EØS-relevant tekst)

C/2021/7927

OJ L 398, 11.11.2021, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1950/oj

11.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 398/19


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1950

af 10. november 2021

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (1), navnlig artikel 68, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2014/115/EU (2) godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (3), som blev indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen. Den ændrede aftale om offentlige udbud (»aftalen«) er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Aftalen finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (4) skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende enheder og de ordregivende myndigheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. I henhold til artikel 17 i direktiv 2014/25/EU skal Kommissionen hvert andet år kontrollere, at de tærskelværdier, der er fastsat i artikel 15, litra a) og b), i nævnte direktiv, svarer til de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen, og om nødvendigt justere dem.

(3)

De tærskelværdier, der er fastsat i direktiv 2014/25/EU, er blevet justeret. I henhold til artikel 68, stk. 1, i direktiv 2009/81/EF, skal de tærskelværdier, der er fastsat i nævnte direktiv, tilpasses de justerede tærskelværdier, der er fastsat i direktiv 2014/25/EU.

(4)

I henhold til artikel 68, stk. 1, i direktiv 2009/81/EF skal Kommissionen også justere de tærskelværdier, der er fastsat i nævnte direktivs artikel 8, samtidig med at tærskelværdierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF (5) justere. I henhold til artikel 17, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU, som ophævede direktiv 2004/17/EF, skal Kommissionen hvert andet år justere tærsklerne med virkning fra den 1. januar. Tærsklerne for årene 2022-2023 bør derfor finde anvendelse fra den 1. januar 2022.

(5)

Direktiv 2009/81/EF bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 8 i direktiv 2009/81/EF foretages følgende ændringer:

1)

I litra a) ændres »428 000 EUR« til »431 000 EUR«.

2)

I litra b) ændres »5 350 000 EUR« til »5 382 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

(2)  Rådets afgørelse 2014/115/EU af 2. december 2013 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (EUT L 68 af 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68 af 7.3.2014, s. 2.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1).


Top