EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1532

Kommissionens forordning (EU) 2021/1532 af 17. september 2021 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår optagelse af 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion på EU-listen over aromastoffer (EØS-relevant tekst)

C/2021/6671

EUT L 330 af 20.9.2021, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1532/oj

20.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/69


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/1532

af 17. september 2021

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår optagelse af 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion på EU-listen over aromastoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 indeholder en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og disses anvendelsesbetingelser.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) blev listen over aromastoffer vedtaget og indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Listen kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af en medlemsstat eller en interesseret part.

(4)

Den 10. august 2012 blev der indgivet en ansøgning til Kommissionen om tilladelse til at anvende 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion, (FL-nr. 16.127), som aromastof i forskellige fødevarer, der primært indgår i en række af de fødevarekategorier, der er omhandlet i EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer. Kommissionen underrettede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om ansøgningen og anmodede om en udtalelse. Kommissionen har også givet medlemsstaterne adgang til ansøgningen i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(5)

I sin udtalelse vedtaget den 21. juni 2016 (4) evaluerede autoriteten sikkerheden ved stoffet FL-nr. 16.127 og konkluderede, at anvendelsen af stoffet ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, når det er begrænset til de niveauer, der er fastsat for diverse fødevarer i forskellige fødevarekategorier. Autoriteten bemærkede også, at det er et stof med aromaændrende egenskaber.

(6)

Da anvendelsen af stoffet FL-nr. 16.127 som aromastof ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til de angivne anvendelsesbetingelser, og da det ikke forventes at vildlede forbrugerne, bør en sådan anvendelse godkendes på baggrund af autoritetens udtalelse.

(7)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4334.


BILAG

I del A, afsnit 2, tabel 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 indsættes følgende række vedrørende FL-nr. 16.127 efter række 16.126:

»16.127

3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion

1119831-25-2

2161

 

mindst 99 %, metode (HPLC/UV)

Restriktioner med hensyn til anvendelse som aromastof:

 

I kategori 1.4 — højst 4 mg/kg

 

I kategori 1.8 — højst 8 mg/kg

 

I kategori 3 — højst 4 mg/kg

 

I kategori 5.1 — højst 15 mg/kg

 

I kategori 5.2 — højst 16 mg/kg

 

I kategori 5.3 — højst 30 mg/kg

 

I kategori 5.4 — højst 15 mg/kg

 

I kategori 6.3 — højst 25 mg/kg

 

I kategori 12.1 — højst 75 mg/kg

 

I kategori 12.2 — højst 100 mg/kg

 

I kategori 12.3 — højst 25 mg/kg

 

I kategori 12.4 — højst 25 mg/kg

 

I kategori 12.5 — højst 4 mg/kg

 

I kategori 13.2 — højst 4 mg/kg

 

I kategori 13.3 — højst 4 mg/kg

 

I kategori 14.1.4 — højst 4 mg/l (kun for mælkebaserede drikkevarer)

 

I kategori 14.1.5 — højst 8 mg/kg

 

I kategori 15.1 — højst 20 mg/kg

 

I kategori 16 — højst 4 mg/l (kun for mælkebaserede desserter)

 

EFSA«


Top