EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1456

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1456 af 2. juni 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ved at præcisere, på hvilke betingelser de forretningsmæssige vilkår for clearingydelser for OTC-derivater skal anses for at være fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige (EØS-relevant tekst)

C/2021/3817

EUT L 317 af 8.9.2021, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1456/oj

8.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1456

af 2. juni 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ved at præcisere, på hvilke betingelser de forretningsmæssige vilkår for clearingydelser for OTC-derivater skal anses for at være fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR ––

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 4, stk. 3a, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 648/2012 er blevet ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2019/834 (2). Disse ændringer har bl.a. indført en forpligtelse for clearingmedlemmer og kunder, der leverer clearingydelser, enten direkte eller indirekte (»clearingydelsesudbydere«), til at levere disse ydelser på fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige (»FRANDT«) forretningsmæssige vilkår. For at skabe retssikkerhed for clearingydelsesudbydere og deres potentielle eller eksisterende kunder er det nødvendigt at præcisere, på hvilke betingelser forretningsmæssige vilkår skal anses for at være FRANDT.

(2)

I betragtning af at formålet med artikel 4, stk. 3a, i forordning (EU) nr. 648/2012 er at lette adgangen til clearing for kunder, der har en begrænset aktivitetsmængde på OTC-derivatmarkedet og har vanskeligt ved at få adgang til central clearing, og i betragtning af betydningen af at få adgang til central clearing for modparter, der er omfattet af clearingforpligtelsen, bør nærværende forordning finde anvendelse på levering af clearingydelser i forbindelse med OTC-derivataftaler, der er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012. For at sikre lige vilkår og at kunder i Unionen nyder godt af forretningsmæssige vilkår, der er FRANDT, bør denne forordning finde anvendelse, når disse clearingydelser leveres i Unionen.

(3)

For at sikre gennemsigtighed bør clearingydelsesudbydere beskrive den proces, der fører frem til vedtagelsen af aftalevilkår og etablering af operationelle procedurer for clearingydelser (»onboardingproces«), og stille en formular til en anmodning om tilbud til rådighed på deres websteder. Af samme grund bør alle clearingydelsesudbydere videregive oplysninger om centrale forretningsmæssige vilkår til potentielle kunder.

(4)

Selv om clearingydelsesudbydere bør kunne styre de risici, der er forbundet med leveringen af clearingydelser, bør en harmoniseret risikovurdering af potentielle og eksisterende kunder sikre, at de forretningsmæssige vilkår er fair og ikkediskriminerende under hensyntagen til omkostninger og risici. Nogle clearingydelsesudbydere er allerede forpligtet til at vurdere den risiko, som kunder udgør, i overensstemmelse med kriterierne i artikel 25 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/589 (3). For at sikre en harmoniseret risikovurdering af kunder og samtidig mindske den reguleringsmæssige byrde for clearingydelsesudbydere og undgå overlappende og modstridende regler bør alle clearingydelsesudbydere vurdere kunder på grundlag af de kriterier, der er fastsat i artikel 25 i nævnte delegerede forordning.

(5)

For at sikre rimelige forretningsmæssige vilkår, der sikrer objektive og rationelle aftaleordninger, bør gebyrer, priser og rabatter baseres på objektive kriterier, herunder clearede volumener, clearingmønstre eller -behov og kundekrav. For at undgå ubalancerede prisstrukturer og interessekonflikter bør gebyrer, priser og rabatter udformes omhyggeligt. Gebyrer, der pålægger kunder omkostninger, bør klart skelne mellem omkostninger, der er direkte forbundet med leveringen af clearingydelser til den pågældende kunde, og omkostninger i forbindelse med leveringen af clearingydelser generelt, særskilt for hver omkostningspost, herunder IT-omkostninger, licensomkostninger og omkostninger til sikkerhedsstillelse.

(6)

Aftalevilkårene bør præcisere betingelserne og kriterierne for kundernes accept af transaktioner med henblik på clearing og for clearingydelsesudbyderens ret til at suspendere clearingydelser og likvidere eller lukke kundepositioner. Det bør være muligt at fravige disse betingelser og kriterier, hvis det er rimeligt og behørigt begrundet, herunder for at kontrollere de risici, der er forbundet med levering af clearingydelser.

(7)

For at sikre forudsigelighed og kontinuitet i clearingydelserne bør clearingydelsesudbydere anvende en opsigelsesfrist på mindst seks måneder ved opsigelse af aftaler eller ved ændringer, der i væsentlig grad påvirker de aftalte vilkår og betingelser. Det bør være muligt med en kortere opsigelsesfrist, hvis det er rimeligt og behørigt begrundet, herunder for at kontrollere de risici, der er forbundet med levering af clearingydelser.

(8)

Både potentielle og eksisterende kunder bør drage fordel af forretningsmæssige vilkår, der er FRANDT. De nye betingelser vil gavne potentielle kunder fra datoen for denne forordnings anvendelse, men clearingydelsesudbydere og eksisterende kunder bør have tilstrækkelig tid til at gennemgå og, hvor det er relevant, tilpasse de forretningsmæssige vilkår, der er aftalt inden denne forordnings ikrafttræden.

(9)

Artikel 4, stk. 3a, i forordning (EU) nr. 648/2012 er allerede trådt i kraft og finder anvendelse fra den 18. juni 2021. For at sikre retssikkerhed med hensyn til de betingelser, hvorunder forretningsmæssige vilkår skal anses for at være FRANDT, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt. For at give clearingydelsesudbydere tilstrækkelig tid til at forberede anvendelsen af denne forordning bør dens anvendelse dog udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på clearingmedlemmer og kunder, der leverer clearingydelser i Unionen, uanset om disse tjenesteydelser leveres direkte eller indirekte (»clearingydelsesudbydere«), hvis disse tjenesteydelser leveres i forbindelse med OTC-derivataftaler, der er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige forretningsmæssige vilkår

Forretningsmæssige vilkår for clearingydelser, der leveres af clearingydelsesudbydere, anses for at være fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige, hvis de opfylder kravene i bilaget.

Artikel 3

Overgangsbestemmelser

Forretningsmæssige vilkår for clearingydelser, der er aftalt inden den 9. september 2021, gennemgås og, hvis det er nødvendigt for at opfylde kravene i bilaget, ændres senest den 9. september 2022.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 9. marts 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/589 af 19. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for præcisering af de organisatoriske krav til investeringsselskaber, der benytter sig af algoritmisk handel (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 417).


BILAG

1.   Gennemsigtighed i onboardingprocessen

1.1.

Clearingydelsesudbyderen offentliggør på sit websted en beskrivelse af den proces, der fører frem til vedtagelsen af aftalevilkår og etablering af operationelle processer for clearingydelser (»onboardingproces«). Beskrivelsen omfatter følgende:

a)

de forskellige trin i denne proces

b)

den anslåede tidsplan for afslutning af de forskellige trin i processen

c)

en formular til anmodning om et tilbud fra clearingydelsesudbyderen om at blive kunde (»formular til anmodning om tilbud«), jf. punkt 2

d)

den centrale dokumentation, som den potentielle kunde skal indsende til clearingydelsesudbyderen sammen med formularen til anmodning om tilbud.

1.2.

Potentielle kunder kan vælge, om de vil anvende den formular til anmodning om tilbud, der er omhandlet i punkt 2, eller enhver anden form for anmodning om tilbud.

1.3.

En clearingydelsesudbyder, der beslutter ikke at fremsætte et tilbud som svar på anmodningen om et tilbud, underretter den potentielle kunde herom uden unødigt ophold.

2.   Formular til anmodning om tilbud

2.1.

Formularen til anmodning om tilbud omfatter følgende:

a)

oplysninger om den potentielle kunde:

i)

juridisk navn

ii)

LEI-kode (Legal Entity Identifier)

iii)

hvorvidt den potentielle kunde er en finansiel eller ikkefinansiel modpart, og om denne er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4a eller 10 i forordning (EU) nr. 648/2012

iv)

aktivitetssektoren

b)

oplysninger om den dokumentation, som den potentielle kunde skal udlevere til clearingydelsesudbyderen som led i onboardingprocessen

c)

oplysninger om de pågældende over-the-counter-derivataftaler (»OTC-derivataftaler«), herunder om disse aftaler er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 648/2012

d)

alle oplysninger eller al dokumentation, som den potentielle kunde skal give clearingydelsesudbyderen for at sætte clearingydelsesudbyderen i stand til at fremsætte et velinformeret og detaljeret tilbud om følgende:

i)

omfanget af enhver clearingydelse i form af OTC-derivataftaler

ii)

gebyrer, omkostninger og rabatter

iii)

resultatet af den vurdering, der er omhandlet i artikel 25 i delegeret forordning (EU) 2017/589

iv)

aftalevilkårene og -betingelserne

v)

den accepterede sikkerhedsstillelse

vi)

de gældende haircuts

vii)

kriterierne for accept af ordrer

viii)

betingelserne for suspension af clearingydelser eller likvidation eller lukning af positioner

ix)

betingelserne for opsigelse af aftalen om levering af clearingydelser

x)

IT-krav.

3.   Offentliggørelse af forretningsmæssige vilkår

3.1.

Et tilbud, som clearingydelsesudbyderen fremsætter som svar på en fuldstændig anmodning om tilbud, skal på en klar og struktureret måde indeholde følgende:

a)

de oplysninger, der er omhandlet i følgende bestemmelser:

i)

artikel 38, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

ii)

artikel 39, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012

b)

de vilkår og betingelser, under hvilke clearingydelsesudbyderen tilbyder sine clearingydelser, herunder vilkår og betingelser, der er specifikke for den potentielle kunde

c)

den accepterede sikkerhedsstillelse

d)

de gældende haircuts

e)

kriterierne for accept af ordrer

f)

betingelserne for suspension af clearingydelser eller likvidation eller lukning af positioner

g)

betingelserne for opsigelse af aftalen om levering af clearingydelser

h)

eventuelle relevante IT-løsninger og -krav.

4.   Vurdering af risikostyring

4.1.

Clearingydelsesudbyderen foretager en vurdering af den potentielle kunde eller kunden i overensstemmelse med artikel 25 i delegeret forordning (EU) 2017/589.

4.2.

Clearingydelsesudbyderen underretter den potentielle kunde eller kunden om resultatet af den vurdering, der er omhandlet i punkt 4.1.

Hvis dette resultat er negativt, underretter clearingydelsesudbyderen på anmodning den potentielle kunde eller kunden om de vigtigste årsager til den negative vurdering og om de kriterier, der er fastsat i artikel 25, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2017/589, og som ikke er opfyldt.

5.   Forretningsmæssige vilkår

5.1.

De forretningsmæssige vilkår for levering af clearingydelser, som er aftalt mellem clearingydelsesudbyderen og kunden, er fastsat skriftligt, er klare og fuldstændige og omfatter alle væsentlige vilkår og betingelser for leveringen af clearingydelserne.

6.   Gebyrer og overvæltede omkostninger

6.1.

Gebyrer, priser og rabatter er gennemsigtige og baseret på objektive kriterier.

6.2.

Der gives oplysninger i de forretningsmæssige vilkår om eventuelle gebyrer, som pålægges kunden, og som overvælter omkostninger i forbindelse med leveringen af clearingydelser (»overvæltede omkostninger«).

6.3.

Alle gebyrer, priser, rabatter og overvæltede omkostninger som aftalt mellem clearingydelsesudbyderen og kunden er klart angivet i de forretningsmæssige vilkår.

7.   Afvisning af clearingordrer, suspension, likvidation eller lukning af kundepositioner og opsigelsesfrister

7.1.

Clearingydelsesudbyderen kan ikke afvise kundens anmodning om clearing af en OTC-derivataftale (»clearingordre«), der opfylder de aftalte betingelser og kriterier for accept af sådanne ordrer, medmindre et sådant afslag er rimeligt og behørigt begrundet, i hvilket tilfælde clearingydelsesudbyderen efter anmodning skriftligt begrunder afslaget.

7.2.

Clearingydelsesudbyderen kan kun suspendere clearingydelserne, likvidere eller lukke kundens positioner, hvis de aftalte betingelser og kriterier for en sådan suspension, likvidation eller lukning er opfyldt, hvis en sådan suspension, likvidation eller lukning er rimelig og behørigt begrundet, i hvilket tilfælde clearingydelsesudbyderen efter anmodning giver kunden en skriftlig begrundelse herfor.

7.3.

Kunden informeres mindst seks måneder i forvejen, medmindre en kortere opsigelsesfrist er rimelig og behørigt begrundet, om følgende:

a)

opsigelse af aftalen om levering af clearingydelser

b)

enhver væsentlig ændring af de vilkår og betingelser, hvorunder clearingydelsen leveres.


Top