EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1376

Kommissionens forordning (EU) 2021/1376 af 13. august 2021 om forbud mod fiskeri efter bestanden af rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag

C/2021/6102

OJ L 297, 20.8.2021, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1376/oj

20.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/1376

af 13. august 2021

om forbud mod fiskeri efter bestanden af rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) 2021/92 (2) er der fastsat kvoter for 2021.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter bestanden af rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag eller er registreret i en EU-medlemsstat, nået et sådant omfang, at kvoten for 2021 er opbrugt.

(3)

Derfor er det nødvendigt at forbyde visse former for fiskeri efter denne bestand —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2021 er tildelt EU's medlemsstater for bestanden af rødfiskarter i NAFO 3M, jf. bilaget, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i artikel 1, fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag eller er registreret i en EU-medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i bilaget.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) 2021/92 af 28. januar 2021 om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande (EUT L 31 af 29.1.2021, s. 31).


BILAG

Løbenummer

14/TQ92

Medlemsstat

Den Europæiske Union (alle medlemsstater)

Bestand

RED/N3M

Art

Rødfisk (Sebastes spp.)

Område

NAFO 3 M

Dato for fiskestop

24. juli 2021 kl. 24.00 UTC


Top