EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1123

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1123 af 8. juli 2021 om suspension af handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646, efter at der blev truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse

C/2021/5060

OJ L 243, 9.7.2021, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1123/oj

9.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1123

af 8. juli 2021

om suspension af handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646, efter at der blev truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 af 15. maj 2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (1), særlig artikel 7, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 7. november 2020 vedtog Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646 (2) om handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater (USA), efter at der blev truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens (WTO's) tvistbilæggelsesforståelse, som indeholder bestemmelser om pålæggelse af tillægstold på importen til Unionen af en række varer med oprindelse i USA.

(2)

I betragtning 9 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646 hedder det, at Kommissionen agter at suspendere anvendelsen af forordningen, hvis USA suspenderer modforanstaltningerne mod importen af visse varer fra Den Europæiske Union, for så vidt angår WTO-tvisterne om store civile fly.

(3)

Efter at der blev indgået en aftale med USA om gensidigt at suspendere alle foranstaltninger i en periode på fire måneder, vedtog Kommissionen den 9. marts 2021 gennemførelsesforordning (EU) 2021/425 (3) om suspension af handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646, efter at der blev truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse, hvilket suspenderede anvendelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646 indtil den 10. juli 2021.

(4)

Den 15. juni 2021 indgik ledende næstformand Valdis Dombrovskis og USA's handelsrepræsentant Katherine Tai en aftale om en samarbejdsramme for store civile fly, hvorefter »hver part agter at suspendere anvendelsen af sine modforanstaltninger i en periode på 5 år«.

(5)

I artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 654/2014 fastsættes følgende: »Hvis det er nødvendigt at foretage tilpasninger af de handelspolitiske foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til denne forordning, med forbehold af artikel 4, stk. 2 og 3, kan Kommissionen indføre relevante ændringer efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2.«

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handelsbarrierer, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1843 (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646 suspenderes i en periode på fem år fra den 11. juli 2021. Med forbehold af yderligere suspension eller ændring, herunder tidligere genindførelse, finder de toldsatser, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646, således igen anvendelse med virkning fra og med den 11. juli 2026.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. juli 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 189 af 27.6.2014, s. 50; ændret ved forordning (EU) 2015/1843 (EUT L 272 af 16.10.2015, s. 1) og ved forordning (EU) 2021/167 (EUT L 49 af 12.2.2021, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646 af 7. november 2020 om handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, efter at der er truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse (EUT L 373 af 9.11.2020, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/425 af 9. marts 2021 om suspension af handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646, efter at der blev truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse (EUT L 84 af 9.3.2021, s. 16).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1843 af 6. oktober 2015 om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation) (EUT L 272 af 16.10.2015, s. 1).


Top