EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1080

Kommissionens forordning (EU) 2021/1080 af 28. juni 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9 (EØS-relevant tekst)

C/2021/4530

OJ L 234, 2.7.2021, p. 90–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1080/oj

2.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/90


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/1080

af 28. juni 2021

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, som fandtes pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 14. maj 2020 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) en række mindre ændringer til IAS 16 Materielle anlægsaktiver, IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver og IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger. Disse ændringer giver yderligere præciseringer med henblik på en mere konsekvent anvendelse af standarderne eller opdaterer henvisningerne.

(3)

IASB udstedte den 14. maj 2020 også det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS for perioden 2018-2020 som led i sin regelmæssige forbedringsproces. De årlige forbedringer har til formål at strømline og præcisere eksisterende standarder. Formålet med de årlige forbedringer er at håndtere ikke presserende, men nødvendige emner, der er blevet drøftet af IASB i projektperioden, inden for områder, hvor der er uoverensstemmelser med hensyn til de internationale regnskabsstandarder (IFRS), eller hvor det er nødvendigt at præcisere ordlyden. De årlige forbedringer omfatter ændringer til IAS 41 Landbrug, IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS og IFRS 9 Finansielle instrumenter.

(4)

Efter høring af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IAS 16 Materielle anlægsaktiver, IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver, IAS 41 Landbrug, IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS, IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger og IFRS 9 Finansielle instrumenter opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(5)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

a)

IAS 16 Materielle anlægsaktiver ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

b)

IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

c)

IAS 41 Landbrug ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

d)

IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

e)

IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

f)

IFRS 9 Finansielle instrumenter ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Ændringer til IAS 16 Materielle anlægsaktiver

Ændringer til IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver

Ændringer til IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS-standarder for perioden 2018-2020

Ændringer til IAS 16 Materielle anlægsaktiver

Afsnit 17 og 74 ændres, og afsnit 20A, 74A, 80D og 81N tilføjes. Kravene i afsnit 74, litra d), er ikke blevet ændret, men er blevet flyttet til afsnit 74A, litra a)

MÅLING PÅ INDREGNINGSTIDSPUNKTET

...

Kostprisens elementer

...

17.

Eksempler på direkte forbundne omkostninger er:

...

e)

omkostninger ved prøvning af, om aktivet fungerer korrekt (dvs. vurdering af, om aktivets tekniske og fysiske ydeevne er af en sådan art, at det kan anvendes til produktion eller levering af varer eller tjenesteydelser, til leje til andre eller til administrative formål) og

...

...

20A

Aktiver kan fremstilles, når et materielt anlægsaktiv bringes til den lokalitet og i den stand, der er nødvendig for at sikre den af ledelsen planlagte anvendelse (f.eks. prøver fremstillet ved prøvning af, om aktivet fungerer korrekt). Virksomheden indregner provenuet fra salget af sådanne aktiver og omkostningerne ved disse aktiver i resultatet i overensstemmelse med de gældende standarder. Virksomheden måler omkostningerne ved disse varer under anvendelse af målingskravene i IAS 2.

...

OPLYSNING

...

74.

Desuden skal der i årsregnskabet oplyses følgende:

...

b)

den beløbsmæssige størrelse af omkostninger, som er indregnet i den regnskabsmæssige værdi af et materielt anlægsaktiv under opførelse, og

c)

den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige forpligtelser vedrørende anskaffelse af materielle anlægsaktiver.

74A

Hvis de ikke præsenteres særskilt i totalindkomstopgørelsen, skal der i årsregnskabet også oplyses følgende:

a)

den beløbsmæssige størrelse af godtgørelse fra en tredjepart for materielle anlægsaktiver, som er værdiforringet, tabt eller afgivet, og som er medtaget i resultatet, og

b)

den beløbsmæssige størrelse af provenu og omkostninger, der er medtaget i resultatet i overensstemmelse med afsnit 20A, og som vedrører producerede aktiver, der ikke er et resultat af virksomhedens almindelige aktiviteter, og hvis aktivpost(er) i totalindkomstopgørelsen omfatter et sådant provenu og sådanne omkostninger.

OVERGANGSBESTEMMELSER

...

80D

Materielle anlægsaktiver — Provenu før tilsigtet anvendelse, udstedt i maj 2020, medførte ændring af afsnit 17 og 74 og tilføjelse af afsnit 20A og 74A. Virksomheder skal anvende disse ændringer med tilbagevirkende kraft, men kun på materielle anlægsaktiver, der bringes til den lokalitet og i den stand, der er nødvendig for at sikre den af ledelsen planlagte anvendelse, samtidigt med eller efter begyndelsen af den tidligste periode, der er præsenteret i de årsregnskaber, hvor virksomheden for første gang anvender ændringerne. Virksomheden skal indregne den samlede virkning af førstegangsanvendelsen af denne standard som en regulering primo i overført resultat (eller et andet element af egenkapitalen, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt) ved begyndelsen af den tidligste periode, som præsenteres.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

...

81N

Materielle anlægsaktiver — Provenu før tilsigtet anvendelse, udstedt i maj 2020, medførte ændring af afsnit 17 og 74 og tilføjelse af afsnit 20A, 74A og 80D. Virksomheder skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2022 eller derefter. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

Ændringer til IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver

Afsnit 68A, 94A og 105 tilføjes, og afsnit 69 ændres. Afsnit 68 ændres ikke, men er medtaget for at lette læsningen.

ANVENDELSE AF INDREGNINGS- OG MÅLINGSREGLERNE

...

Tabsgivende kontrakter

...

68.

Denne standard definerer en tabsgivende kontrakt som en kontrakt, hvor de uundgåelige omkostninger forbundet med indfrielse af den kontraktlige forpligtelse overstiger de økonomiske fordele, som virksomheden forventer at få gennem den. De uundgåelige omkostninger forbundet med en kontrakt afspejler minimumsomkostningerne til at afslutte kontrakten, som er det mindste beløb af omkostningerne forbundet med kontraktens opfyldelse og eventuel godtgørelse eller bod som følge af, at kontrakten ikke opfyldes.

68A

Omkostningerne forbundet med opfyldelse af en kontrakt omfatter de omkostninger, der er direkte forbundet med kontrakten. Omkostninger, der er direkte forbundet med en kontrakt, består af både:

a)

differensomkostningerne forbundet med at opfylde denne kontrakt — for eksempel direkte løn og materialer og

b)

en allokering af andre omkostninger, som er direkte forbundet med opfyldelsen af kontrakter — f.eks. en allokering af afskrivninger på et materielt anlægsaktiv, som har været anvendt til at opfylde bl.a. denne kontrakt.

69.

Før en separat hensættelse til en tabsgivende kontrakt foretages, indregner virksomheden tab ved værdiforringelse af aktiver, der anvendes til kontrakten (jf. IAS 36).

...

OVERGANGSBESTEMMELSER

...

94A

Tabsgivende kontrakter — Omkostninger forbundet med opfyldelse af en kontrakt, udstedt i maj 2020, medførte tilføjelse af afsnit 68A og ændring af afsnit 69. En virksomhed skal anvende disse ændringer på kontrakter, for hvilke den endnu ikke har opfyldt alle sine forpligtelser ved begyndelsen af det regnskabsår, hvor den anvender ændringerne for første gang (tidspunktet for den første anvendelse). Virksomheden skal ikke tilpasse sammenligningstal. Virksomheden skal i stedet indregne den akkumulerede virkning af at anvende ændringerne første gang som en regulering primo i overført resultat (eller et andet egenkapitalelement, alt efter tilfældet) på datoen for førstegangsanvendelsen.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

...

105.

Tabsgivende kontrakter — Omkostninger forbundet med opfyldelse af en kontrakt, udstedt i maj 2020, medførte tilføjelse af afsnit 68A og 94A og ændring af afsnit 69. Virksomheder skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2022 eller derefter. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

Ændringer til IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger

Afsnit 11 ændres, og fodnoten til Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber i afsnit 11 udgår. Afsnit 14, 21 22 og 23 ændres, og afsnit 21A, 21B, 21C, 23A og 64Q tilføjes. Der tilføjes en overskrift over afsnit 21A, og overskrifterne under afsnit 21 og over afsnit 22 ændres. Afsnit 10 ændres ikke, men er medtaget til orientering.

OVERTAGELSESMETODEN

...

Indregning og måling af de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser samt eventuelle minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed

Indregningsprincip

10.

På overtagelsestidspunktet skal den overtagende virksomhed indregne og måle de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser samt eventuelle minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed separat fra goodwill. Indregningen af de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser skal ske i henhold til de betingelser, der er anført i afsnit 11 og 12.

Indregningsbestemmelser

11.

For at opfylde betingelserne for indregning som en del af anvendelsen af overtagelsesmetoden skal de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser opfylde definitionen på aktiver og forpligtelser i Begrebsrammen for årsregnskaber på overtagelsestidspunktet. Eksempelvis udgør fremtidige omkostninger, som den overtagende virksomhed forventer, men ikke er forpligtet til, at skulle afholde for at gennemføre sin plan om at afslutte en af den overtagne virksomheds aktiviteter eller opsige eller overflytte en af den overtagne virksomheds medarbejdere, ikke forpligtelser på overtagelsestidspunktet. Derfor indregner den overtagende virksomhed ikke disse omkostninger som et led i anvendelsen af overtagelsesmetoden. I stedet indregner den overtagende virksomhed omkostningerne i sit årsregnskab efter sammenslutningen i overensstemmelse med andre IFRS-standarder.

...

14.

Afsnit B31-B40 indeholder vejledning om indregning af immaterielle aktiver. Afsnit 21A-28B angiver de typer identificerbare aktiver og forpligtelser, der indeholder poster, for hvilke denne standard tillader begrænsede undtagelser fra princippet og betingelserne for indregning.

...

Undtagelser fra indregnings- og målingsprincipperne

21.

Denne standard tillader begrænsede undtagelser fra indregnings- og målingsprincipperne. Afsnit 21A-31A angiver både de bestemte poster, der er omfattet af undtagelserne, samt arten af undtagelserne. I sin regnskabsmæssige behandling af disse poster skal den overtagende virksomhed anvende kravene i afsnit 21A-31A, hvilket vil medføre, at visse poster:

a)

indregnes enten ved at anvende flere indregningsbetingelser end de i afsnit 11 og 12 nævnte eller ved at anvende krav fra andre IFRS-standarder med andre resultater, end der opnås ved at anvende princippet og betingelserne for indregning

b)

måles til et andet beløb end dagsværdien på overtagelsestidspunktet.

Undtagelser fra indregningsprincippet

Forpligtelser og eventualforpligtelser, der falder ind under anvendelsesområdet for IAS 37 eller IFRIC 21

21A

Afsnit 21B finder anvendelse på forpligtelser og eventualforpligtelser, der ville falde ind under IAS 37 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver eller IFRIC 21 Afgifter, hvis de blev pådraget separat frem for overtaget ved en virksomhedssammenslutning.

21B

Begrebsrammen for årsregnskaber definerer en forpligtelse som en aktuel forpligtelse for virksomheden til at overføre en økonomisk ressource som følge af tidligere begivenheder. For en hensat forpligtelse eller eventualforpligtelse, der ville falde ind under anvendelsesområdet for IAS 37, anvender den overtagende virksomhed afsnit 15-22 i IAS 37 for at afgøre, om der på overtagelsestidspunktet eksisterer en aktuel forpligtelse som følge af tidligere begivenheder. For en afgift, der falder ind under anvendelsesområdet for IFRIC 21, anvender den overtagende virksomhed IFRIC 21 for at afgøre, om den forpligtende begivenhed, som medfører en forpligtelse til at betale afgiften, er indtruffet inden overtagelsestidspunktet.

21C

En aktuel forpligtelse, der er identificeret i overensstemmelse med afsnit 21B, kan opfylde definitionen på en eventualforpligtelse, jf. afsnit 22, litra b). I så fald finder afsnit 23 anvendelse på denne eventualforpligtelse.

Eventualforpligtelser og eventualaktiver

22

I IAS 37 defineres en eventualforpligtelse som:

a)

en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol, eller

b)

en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, men som ikke er indregnet, idet:

i)

det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil kræve et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller

ii)

forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.

23.

Den overtagende virksomhed skal på overtagelsestidspunktet indregne en eventualforpligtelse, der er overtaget ved en virksomhedssammenslutning, hvis det er en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, og dagsværdien kan måles pålideligt. Derfor gælder det i modsætning til kravene afsnit 14, litra b), afsnit 23, 27, 29 og 30 i IAS 37, at den overtagende virksomhed indregner en eventualforpligtelse, der er overtaget ved en virksomhedssammenslutning på overtagelsestidspunktet, selv hvis det ikke er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen kræver et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer. Afsnit 56 i denne standard indeholder vejledning om den efterfølgende regnskabsmæssige behandling af eventualforpligtelser.

23A

I IAS 37 defineres et eventualaktiv som et muligt aktiv, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol. Den overtagende virksomhed må ikke indregne et eventualaktiv på overtagelsestidspunktet.

...

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

Ikrafttrædelsestidspunkt

...

64Q

Henvisning til begrebsrammen, udstedt i maj 2020, medførte ændring af afsnit 11, 14, 21, 22 og 23 og tilføjelse af afsnit 21A, 21B, 21C og 23A. En virksomhed skal anvende disse ændringer på virksomhedssammenslutninger, hvor overtagelsestidspunktet er samtidigt med eller efter begyndelsen af det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller derefter. Tidligere anvendelse er tilladt, hvis en virksomhed samtidig eller tidligere også anvender alle ændringer, der foretages ved Ændringerne af henvisningerne til begrebsrammen i IFRS-standarderne, udstedt i marts 2018.

Ændring til IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS

Afsnit 39AG og afsnit D13A (i tillæg D) tilføjes. Afsnit D1, litra f), ændres.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

...

39AG

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS for perioden 2018-2020, som blev udstedt i maj 2020, medførte ændring af afsnit D1, litra f), og tilføjelse af afsnit D13A. Virksomheder skal anvende denne ændring på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2022 eller derefter. Det er tilladt at anvende ændringen tidligere. Hvis en virksomhed anvender ændringen for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette.

Tillæg D

Undtagelser fra andre IFRS-standarder

Dette tillæg er en integreret del af standarden.

D1

En virksomhed kan vælge at anvende en eller flere af følgende undtagelser:

...

f)

akkumulerede omregningsforskelle (afsnit D12–D13A)

...

Akkumulerede omregningsforskelle

...

D13A

I stedet for at anvende afsnit D12 eller afsnit D13 kan en dattervirksomhed, der anvender undtagelsen i afsnit D16, litra a), i sit årsregnskab vælge at måle de akkumulerede omregningsforskelle for alle udenlandske transaktioner til den regnskabsmæssige værdi, der ville blive medtaget i modervirksomhedens koncernregnskab, baseret på datoen for modervirksomhedens overgang til IFRS, såfremt der ikke blev foretaget korrektioner for konsolideringsprocedurer og for effekten af den virksomhedssammenslutning, ved hvilken modervirksomheden erhvervede dattervirksomheden. Et lignende valg er til rådighed for en associeret virksomhed eller et joint venture, der anvender undtagelsen i afsnit D16, litra a).

...

Ændring til IFRS 9 Finansielle instrumenter

Afsnit 7.1.9, afsnit 7.2.35 og overskriften hertil samt afsnit B3.3.6A tilføjes. Afsnit B3.3.6 ændres. Kravene i afsnit B3.3.6A er ikke blevet ændret, men er blevet flyttet til afsnit B3.3.6.

Kapitel 7 Ikrafttrædelsesdato og overgang

7.1.   IKRAFTTRÆDELSESDATO

...

7.1.9.

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS for perioden 2018-2020, som blev udstedt i maj 2020, medførte tilføjelse af afsnit 7.2.35 og B3.3.6A og tilføjelse af afsnit B3.3.6. Virksomheder skal anvende denne ændring på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2022 eller derefter. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender ændringen for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette.

7.2.   OVERGANG

...

Overgang for det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS

7.2.35.

En virksomhed skal anvende det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS for 2018-2020 på finansielle forpligtelser, som ændres eller udveksles samtidigt med eller efter begyndelsen af det regnskabsår, hvor den anvender ændringerne for første gang.

Appendiks B

Anvendelsesvejledning

Dette appendiks er en integreret del af standarden.

...

INDREGNING OG OPHØR AF INDREGNING (KAPITEL 3)

...

Ophør af indregning af finansielle forpligtelser (afsnit 3.3)

...

B3.3.6

Med hensyn til afsnit 3.3.2 er betingelserne væsentligt anderledes, hvis den diskonterede nutidsværdi af pengestrømmene i henhold til de nye betingelser, herunder betalte honorarer med fradrag af modtagne honorarer og diskonteret med brug af den oprindelige effektive rente, adskiller sig med mindst 10 % fra den diskonterede nutidsværdi af de resterende pengestrømme fra den oprindelige finansielle forpligtelse. Ved fastsættelsen af disse betalte honorarer med fradrag af modtagne honorarer medtager en låntager kun honorarer, der betales eller modtages mellem låntager og långiver, herunder honorarer, der betales eller modtages af enten låntageren eller långiveren på den anden parts vegne.

B3.3.6A

Hvis en udveksling af gældsinstrumenter eller en ændring af betingelserne regnskabsmæssigt behandles som et ophør, skal alle afholdte omkostninger eller betalte honorarer indregnes som en del af gevinsten eller tabet forbundet med ophøret. Hvis udvekslingen eller ændringen ikke regnskabsmæssigt behandles som ophør af en forpligtelse, udgør eventuelle afholdte omkostninger eller betalte honorarer en regulering af forpligtelsens regnskabsmæssige værdi og afskrives over den ændrede forpligtelses resterende løbetid.

...

Ændring til IAS 41 Landbrug

Afsnit 22 ændres, og afsnit 65 tilføjes.

INDREGNING OG MÅLING

...

22.

Virksomheden indregner ikke pengestrømme fra finansiering af aktivet eller reetablering af biologiske aktiver efter høst (eksempelvis omkostninger i forbindelse med genplantning af træer i en plantageskov efter fældning).

...

IKRAFTTRÆDELSESDATO OG OVERGANG

...

65.

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS for perioden 2018-2020, som blev udstedt i maj 2020, medførte ændring af afsnit 22. En virksomhed skal anvende denne ændring på dagsværdimålinger samtidigt med eller efter begyndelsen af det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller derefter. Det er tilladt at anvende ændringen tidligere. Hvis en virksomhed anvender ændringen for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette.

Top