EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1059

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1059 af 24. juni 2021 om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter

PE/49/2021/INIT

OJ L 231, 30.6.2021, p. 94–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj

30.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 231/94


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1059

af 24. juni 2021

om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 178, artikel 209, stk. 1, artikel 212, stk. 2, og artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen. I henhold til nævnte artikel og artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU bidrage til at formindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, idet der lægges særlig vægt på visse kategorier af områder, herunder en særlig henvisning til grænseoverskridende områder.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 (4) fastsætter fælles bestemmelser om EFRU og visse andre fonde, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1058 (5) fastsætter bestemmelser om de specifikke målsætninger og anvendelsesområdet for støtte fra EFRU. Det er også nødvendigt at vedtage særlige bestemmelser vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), hvor en eller flere medlemsstater og deres regioner og, hvis det er relevant, partnerlande og tredjelande samarbejder på tværs af grænser om effektiv programmering, herunder bestemmelser om teknisk bistand, overvågning, evaluering, kommunikation, støtteberettigelse, forvaltning og kontrol samt finansiel forvaltning.

(3)

Styrkelsen af Interreg er en høj prioritet i Unionens samhørighedspolitik. Støtte til små og mellemstore virksomheder for omkostninger i forbindelse med projekter under det europæiske territoriale samarbejde (ETS) er allerede omfattet af gruppefritagelse i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 (6), og nævnte forordnings afdeling om regionalstøtte og Kommissionens retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020 indeholder også særlige bestemmelser vedrørende regionalstøtte til investeringer foretaget af virksomheder af enhver størrelse. Under hensynstagen til 30 års erfaringer og i betragtning af projekternes lave finansielle værdi og den usandsynlige negative indvirkning på handel og konkurrence på den ene side og den høje merværdi, som de nuværende programmer har tilført territorial samhørighed i Europa, på den anden side forventes statsstøttereglernes anvendelsesområde med hensyn til offentlig finansiering af ETS-projekter at blive yderligere præciseret gennem en kommende ændring af forordning (EU) nr. 651/2014, hvorved den offentlige finansiering af Interregprojekter stort set fritages for forpligtelsen til forudgående anmeldelse, og gennemførelsen af disse projekter i høj grad lettes.

(4)

For at støtte en harmonisk udvikling på Unionens område på forskellige planer bør EFRU støtte grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde, interregionalt samarbejde og samarbejde i regionerne i den yderste periferi i henhold til Interregmålet. Der bør i denne forbindelse tages hensyn til principperne om partnerskabs- og flerniveaustyring, samtidig med at der sikres et fortsat effektivt omfang af partnerskabet for et program.

(5)

For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, som blev vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, og for at nå De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling vil fondene bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 30 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål. I denne forbindelse bør fondene støtte aktiviteter, der respekterer klima- og miljøstandarder og som ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (7).

(6)

Området grænseoverskridende samarbejde bør sigte mod at tackle de i fællesskab udpegede fælles udfordringer i grænseregionerne og at udnytte uudnyttet vækstpotentiale i grænseområder, som det fremgår af Kommissionens meddelelse af 20. september 2017 med titlen »Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner« (»meddelelsen om grænseregioner«). Programområderne for grænseoverskridende samarbejde bør derfor identificeres som de regioner og områder ved grænsen eller adskilt af højst 150 km til søs, hvor grænseoverskridende interaktion reelt kan finde sted, eller hvor funktionelle områder kan identificeres, med forbehold af eventuelle tilpasninger, der er nødvendige for at sikre sammenhæng og kontinuitet i samarbejdsprogramområderne.

(7)

Området grænseoverskridende samarbejde bør også omfatte samarbejde mellem en eller flere medlemsstater eller deres regioner og et eller flere lande eller regioner eller andre territorier uden for Unionen. Dækning af internt og eksternt grænseoverskridende samarbejde i denne forordning bør resultere i en større forenkling og strømlining af de gældende bestemmelser for medlemsstaternes programmyndigheder og for partnermyndigheder og modtagere uden for Unionen sammenlignet med programmeringsperioden 2014-2020.

(8)

Området tværnationalt samarbejde bør tage sigte på at styrke samarbejdet ved hjælp af aktioner, som bidrager til integreret territorial udvikling i tilknytning til Unionens prioriteter, under fuld overholdelse af nærhedsprincippet. Tværnationalt samarbejde bør dække større områder på fastlandet i Unionen og omkring havområder med maksimal fleksibilitet for at sikre sammenhæng og kontinuitet i samarbejdsprogrammerne, herunder tidligere eksternt maritimt grænseoverskridende samarbejde inden for rammerne af et større samarbejde på det maritime område, navnlig ved at fastlægge det dækkede område, de specifikke målsætninger for et sådant samarbejde, kravene til et projektpartnerskab og muligheden for at oprette delprogrammer og særlige styringsudvalg.

(9)

På grundlag af erfaringen med grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde i programmeringsperioden 2014-2020 i regionerne i den yderste periferi, hvor kombinationen af de to områder i et enkelt program for hvert samarbejdsområde ikke har medført tilstrækkelig forenkling for programmyndigheder og støttemodtagere, bør der oprettes et specifikt område vedrørende regioner i den yderste periferi for at sætte regioner i den yderste periferi i stand til at samarbejde med deres nabolande og -territorier på den mest effektive og enkle måde. Under dette område kan der iværksættes indkaldelser af forslag med henblik på kombineret finansiering inden for rammerne af EFRU, instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (»NDICI«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/947 (8), og afgørelsen om de oversøiske landes og territoriers associering (OLT-associeringsafgørelsen), der er fastsat ved Rådets afgørelse 2013/755/EU (9), gennem forvaltningsformer, der skal aftales mellem de deltagende medlemsstater og regioner og tredjelande.

(10)

På grundlag af erfaringen med de interregionale samarbejdsprogrammer under Interreg bør området interregionalt samarbejde fokusere på at styrke samhørighedspolitikkens effektivitet gennem fire særprogrammer: et program for at muliggøre udveksling af erfaringer, innovative tilgange og kapacitetsopbygning, der fokuserer på politikmålsætninger og den Interregspecifikke målsætning »en bedre forvaltning af samarbejde«, i forbindelse med fastlæggelse, formidling og overførsel af god praksis til regionale udviklingspolitikker, herunder programmer vedrørende målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, et program, der er helliget udveksling af erfaringer og kapacitetsopbygning i forbindelse med fastlæggelse, overførsel og udnyttelse af god praksis vedrørende integreret og bæredygtig byudvikling, der tager højde for forbindelserne mellem by- og landområder, herunder støtte til aktioner, der er udviklet inden for rammerne af artikel 11 i forordning (EU) 2021/1058, som supplerer og koordineres med initiativet i artikel 12 i nævnte forordning, et program for udveksling af erfaringer, innovative tilgange og kapacitetsopbygning med henblik på at harmonisere og forenkle gennemførelsen af Interregprogrammer, harmonisere og forenkle samarbejdsaktioner, der er omhandlet i artikel 22, stk. 3, litra d), nr. vi), i forordning (EU) 2021/1060, og støtte nedsættelse, funktion og anvendelse af europæiske grupper for territorialt samarbejde (»EGTS«), der er nedsat eller skal nedsættes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 (10), samt makroregionale strategier, og et program for at forbedre analysen af udviklingstendenser. De fire programmer på området interregionalt samarbejde bør omfatte hele Unionen og bør også være åbne for tredjelandes deltagelse.

(11)

Der bør fastsættes fælles objektive kriterier for udpegelse af støtteberettigede regioner og områder. Med henblik herpå bør fastlæggelsen af støtteberettigede regioner og områder på EU-plan baseres på det fælles klassifikationssystem for regioner, der er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (11).

(12)

Det er nødvendigt fortsat at yde støtte eller, hvis det er relevant, etablere et samarbejde i alle dimensioner med Unionens tilgrænsende tredjelande, da et sådant samarbejde er et vigtigt politikredskab til regionaludvikling og bør være til gavn for regionerne i de medlemsstater, der grænser op til tredjelande. Med henblik herpå bør EFRU og Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III), der er oprettet ved en forordning fra Europa-Parlamentets og Rådet om oprettelse af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (»IPA III-forordningen«), NDICI og OLT-associeringsafgørelsen, støtte programmer inden for grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde, interregionalt samarbejde og samarbejde i regionerne i den yderste periferi. Støtten fra EFRU og fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter bør baseres på gensidighed og proportionalitet. For så vidt angår den IPA III-finansieringsramme, der er afsat til grænseoverskridende samarbejde (»IPA III-CBC«), og den NDICI-finansieringsramme, der er afsat til grænseoverskridende samarbejde for det geografiske naboskabsområde (»NDICI-CBC«) bør EFRU-støtten dog suppleres med mindst samme beløb fra IPA III-CBC og NDICI-CBC op til et maksimumsbeløb, der fastsættes i den respektive retsakt.

(13)

IPA III-bistand skal hovedsagelig fokusere på at bistå IPA III-støttemodtagerne med at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning, respektere de grundlæggende rettigheder og fremme ligestilling mellem kønnene, tolerance, social inklusion og ikkeforskelsbehandling samt regional- og lokaludvikling. IPA-bistand skal fortsat støtte IPA-støttemodtagernes bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier. IPA III-bistand skal desuden vedrøre sikkerhed, migration og grænseforvaltning, sikring af adgang til international beskyttelse, deling af relevante oplysninger, styrkelse af grænsekontrollen og videreførelse af de fælles bestræbelser på at bekæmpe irregulær migration og smugling af migranter.

(14)

Hvad angår NDICI-bistand, bør Unionen udvikle et særligt forhold med nabolande med henblik på at skabe et område med velstand og godt naboskab, der bygger på Unionens værdier og er kendetegnet ved tætte og fredelige forbindelser baseret på samarbejde. Denne forordning bør derfor støtte de interne og eksterne aspekter af relevante makroregionale strategier. Disse initiativer er strategisk vigtige og udgør betydningsfulde politiske rammer for uddybning af forbindelserne med og mellem partnerlande på grundlag af principperne om gensidig ansvarlighed, fælles ejerskab og ansvar.

(15)

Det er vigtigt fortsat at respektere den rolle, som Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, der er oprettet ved Rådets afgørelse 2010/427/EU (12), og Kommissionen spiller med hensyn til forberedelse af den strategiske programmering og af Interregprogrammer, der støttes af EFRU og NDICI.

(16)

I betragtning af den særlige situation for regionerne i Unionens yderste periferi er det nødvendigt at vedtage foranstaltninger om forbedring af de betingelser, hvorunder disse regioner kan få adgang til strukturfonde. Følgelig bør visse bestemmelser i denne forordning tilpasses til de særlige forhold i regionerne i Unionens yderste periferi for at forenkle og fremme deres samarbejde med oversøiske lande og territorier (»OLT'er«) og med tredjelande, idet der tages hensyn til Kommissionens meddelelse af 24. oktober 2017 med titlen »Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi«. Dette samarbejde bør kunne gennemføres i tæt partnerskab med regionale integrations- og samarbejdsorganisationer.

(17)

Denne forordning bør åbne mulighed for, at OLT'er kan deltage i Interregprogrammerne. Der bør tages hensyn til OLT'ernes særlige forhold og udfordringer med henblik på at lette deres effektive adgang og deltagelse.

(18)

Det er nødvendigt at fastsætte, hvor store midler der tildeles hver af de forskellige Interregområder, herunder hver medlemsstats andel af de samlede beløb til grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde, samarbejde i regionerne i den yderste periferi og det potentiale, som medlemsstaterne har til rådighed vedrørende fleksibilitet mellem disse områder.

(19)

Med henblik på at opnå den mest effektive brug af støtten fra EFRU og Unionens eksterne finansieringsinstrumenter bør der indføres en ordning for tilbagebetaling af en sådan støtte i tilfælde, hvor eksterne samarbejdsprogrammer ikke kan vedtages eller må afbrydes, herunder med tredjelande, der ikke modtager støtte fra et af Unionens finansieringsinstrumenter. Denne mekanisme bør tilstræbe at sikre optimal funktion af programmerne og størst mulig samordning mellem disse instrumenter.

(20)

EFRU bør inden for rammerne af Interreg bidrage til de specifikke målsætninger i henhold til samhørighedspolitikkens mål. Listen over specifikke målsætninger under de forskellige politikmålsætninger bør dog tilpasses Interregs særlige behov for at muliggøre interventioner af ESF-art i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a)-l), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1057 (13) gennem fælles aktioner i Interregprogrammer.

(21)

Inden for rammerne af de enestående og specifikke forhold på øen Irland og med henblik på at støtte samarbejdet mellem nord og syd i henhold til Langfredagsaftalen skal et grænseoverskridende »Peace Plus«-program fortsætte og bygge på arbejdet i forbindelse med tidligere programmer mellem grænseområderne i Irland og Nordirland. Under hensyntagen til den praktiske betydning heraf er det nødvendigt at sikre, at EFRU, hvor programmet fungerer til fordel for fred og forsoning, også bidrager til at fremme social, økonomisk og regional stabilitet og samarbejde i de pågældende regioner, navnlig gennem aktioner, der fremmer samhørighed mellem lokalsamfund. I lyset af programmets karakteristika bør det forvaltes på en integreret måde, idet Det Forenede Kongeriges bidrag integreres i programmet som eksterne formålsbestemte indtægter. Derudover bør visse bestemmelser om udvælgelse af operationer i denne forordning ikke finde anvendelse på det pågældende program i forbindelse med operationer til støtte for fred og forsoning.

(22)

Denne forordning bør tilføje to Interregspecifikke målsætninger: en målsætning for at støtte styrkelsen af den institutionelle kapacitet, forbedringen af det retlige og administrative samarbejde, navnlig i forbindelse med gennemførelse af meddelelsen om grænseregioner, intensiveringen af samarbejdet mellem borgere og institutioner samt udviklingen og samordningen af makroregionale strategier og havområdestrategier og opbygger gensidig tillid, navnlig ved at tilskynde til mellemfolkelige aktioner, og en anden målsætning for at søge at løse samarbejdsproblemer om sikkerhed, forvaltning af grænsepassage og migration.

(23)

Den største del af EU-støtten bør fokusere på et begrænset antal politikmålsætninger for at maksimere Interregs indvirkning. Synergierne og komplementariteten mellem Interregområderne bør styrkes.

(24)

Bestemmelser om udarbejdelse, godkendelse og ændring af Interregprogrammer samt territorial udvikling, om udvælgelse af operationer, om overvågning og evaluering, om programmyndighederne, om revisioner af operationer og om gennemsigtighed og kommunikation bør tilpasses til Interregprogrammers karakteristika sammenlignet med de bestemmelser, der er fastsat i forordning (EU) 2021/1060. Disse specifikke bestemmelser bør være enkle og klare for at undgå overregulering og yderligere administrative byrder for medlemsstaterne og støttemodtagerne.

(25)

Bestemmelserne om kriterier for, at operationer kan betragtes som virkelig fælles og samarbejdsorienterede, om partnerskabet inden for en Interregoperation og om den ledende partners forpligtelser som fastsat i programmeringsperioden 2014-2020 bør opretholdes. Interregpartnere bør samarbejde om udvikling og gennemførelse samt personale eller finansiering eller begge og, hvad angår samarbejde i regioner i den yderste periferi, inden for to ud af fire af disse dimensioner for samarbejde, da det bør være enklere at kombinere støtte fra EFRU og Unionens eksterne finansieringsinstrumenter både på program- og operationsniveau.

(26)

I grænseoverskridende samarbejdsprogrammer er mellemfolkelige og mindre projekter vigtige og vellykkede instrumenter med høj europæisk merværdi med henblik på at fjerne hindringer ved eller hen over grænser, fremme lokale kontakter og bringe grænseområderne og deres indbyggere tættere sammen. De er indtil nu blevet støttet via fonde for mindre projekter eller lignende instrumenter, selv om de aldrig har været omfattet af særlige bestemmelser, hvilket gør det nødvendigt at tydeliggøre reglerne for de pågældende fonde. For at opretholde merværdien af og fordelene ved mellemfolkelige og mindre projekter, herunder vedrørende lokal- og regionaludvikling, samt for at forenkle finansforvaltningen af mindre projekter for slutmodtagerne, som ofte ikke er vant til at ansøge om EU-midler, bør brug af forenklede omkostningsmuligheder og faste beløb gøres obligatorisk for beløb under en vis tærskel.

(27)

Som følge af inddragelse af mere end én medlemsstat og de deraf følgende højere administrationsomkostninger, herunder for regionale kontaktpunkter også kendt som »antenner«, som er vigtige kontaktpunkter for dem, der foreslår og gennemfører projekter, og derfor fungerer som en direkte linje til de fælles sekretariater eller de relevante myndigheder, men navnlig for så vidt angår kontrol og oversættelse, bør loftet for udgifter til teknisk bistand være højere end loftet i henhold til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst. Med henblik på at udligne de højere administrationsomkostninger bør medlemsstaterne tilskyndes til så vidt muligt at nedbringe den administrative byrde i forbindelse med gennemførelse af fælles projekter. Desuden bør Interregprogrammer med begrænset EU-støtte eller eksterne grænseoverskridende Interregprogrammer modtage et bestemt mindstebeløb til teknisk bistand for at sikre tilstrækkelige midler til effektive tekniske bistandsaktiviteter, herunder til de fælles sekretariaters og kontaktpunkters regionale filialer, der er oprettet for at være tættere på potentielle støttemodtagere og partnere.

(28)

I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (14) bør denne forordning evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet i overensstemmelse med specifikke overvågningskrav, samtidig med at en administrative byrde, navnlig for medlemsstaterne, og overregulering undgås. Disse krav bør, hvor det er relevant, omfatte målbare indikatorer som grundlag for evaluering af finansieringens virkninger i praksis.

(29)

På baggrund af erfaringen fra programmeringsperioden 2014-2020 bør den ordning, der indfører et klart hierarki af regler om udgifters støtteberettigelse, opretholdes, samtidig med at princippet om, at regler om udgifters støtteberettigelse fastsættes på EU-plan og for et Interregprogram som helhed, bevares for at undgå eventuelle modsigelser eller uoverensstemmelser mellem forskellige forordninger og mellem EU-retten og national ret. Supplerende regler vedtaget af en medlemsstat, der kun skal gælde for støttemodtagere i den pågældende medlemsstat, bør begrænses til et absolut minimum. Navnlig bør Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 (15), der er vedtaget for programmeringsperioden 2014-2020, indarbejdes i nærværende forordning.

(30)

Medlemsstaterne bør opfordres til at overdrage forvaltningsmyndighedens funktioner til en EGTS eller at gøre en sådan gruppe, i lighed med andre grænseoverskridende retlige organer, ansvarlig for forvaltning af et delprogram, en integreret territorial investering eller en eller flere fonde for mindre projekter eller at fungere som eneste partner. I denne forbindelse bør et grænseoverskridende retligt organ, herunder euroregioner, oprettes og have status som juridisk person i henhold til retten i et af de deltagende lande, og regionale og lokale myndigheder fra alle deltagende lande bør kunne deltage.

(31)

Betalingskæden for programmeringsperioden 2014-2020, nemlig fra Kommissionen til den ledende partner via attesteringsmyndigheden, bør videreføres under regnskabsfunktionen. Unionens støtte bør udbetales til den ledende partner, medmindre det vil resultere i dobbelte gebyrer for omregning til euro og tilbage til en anden valuta eller omvendt mellem den ledende partner og de andre partnere. Medmindre andet er angivet, bør den ledende partner sikre, at de øvrige partnere modtager hele det samlede bidrag fra Unionens respektive fond inden for den tidsramme, der er aftalt mellem alle partnere, og efter samme procedure, som anvendes for den ledende partner.

(32)

I henhold til artikel 63, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (16) (»finansforordningen«) skal sektorspecifikke regler tage højde for behovene i Interregprogrammerne, navnlig hvad angår revisionsfunktionen. Bestemmelserne om den årlige revisionserklæring, den årlige kontrolrapport og revisionerne af operationer bør derfor forenkles og tilpasses til sådanne programmer, som omfatter mere end én medlemsstat.

(33)

Der bør oprettes en klar kæde for økonomisk ansvar for så vidt angår inddrivelse af beløb i forbindelse med uregelmæssigheder fra den eneste eller andre partnere via den ledende partner og forvaltningsmyndigheden til Kommissionen. Der bør fastsættes bestemmelser om medlemsstaternes, tredjelandes, partnerlandes og OLT'ers ansvar i tilfælde, hvor inddrivelse fra den eneste partner, andre partnere eller den ledende partner ikke lykkes, hvilket betyder, at en medlemsstat refunderer forvaltningsmyndigheden. Følgelig kan der i Interregprogrammer ikke forekomme uinddrivelige beløb for så vidt angår støttemodtagere. Det er imidlertid nødvendigt at præcisere, hvilke regler der gælder, hvis en medlemsstat, et tredjeland, et partnerland eller et OLT ikke refunderer forvaltningsmyndigheden. Den ledende partners forpligtelser vedrørende inddrivelse bør også præciseres.

(34)

For at anvende et overvejende fælles sæt af regler i både de deltagende medlemsstater og tredjelande, partnerlande eller OLT'er bør denne forordning også finde anvendelse på deltagelse af tredjelande, partnerlande og OLT'er, medmindre der er fastsat specifikke regler i et bestemt kapitel i denne forordning. Interregprogrammyndigheder kan modsvares af tilsvarende myndigheder i tredjelande, partnerlande og OLT'er. Udgangspunktet for udgifters støtteberettigelse bør være forbundet med det relevante tredjelands, partnerlands eller OLT's undertegnelse af finansieringsaftalen. Offentlige indkøb for støttemodtagere i tredjelande, partnerlande eller OLT'er bør følge reglerne for eksterne indkøb i finansforordningen. Procedurer for indgåelse af finansieringsaftaler med hvert tredjeland, hvert partnerland og hvert OLT samt aftaler mellem en forvaltningsmyndighed og hvert tredjeland, hvert partnerland og hvert OLT med hensyn til støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter eller i tilfælde af overførsel af et supplerende bidrag fra et tredjeland, partnerland eller OLT til Interregprogrammet, bortset fra national medfinansiering, bør fastsættes.

(35)

Selv om Interregprogrammer med deltagelse af tredjelande, partnerlande eller OLT'er bør gennemføres under delt forvaltning, bør samarbejde i regioner i den yderste periferi kunne gennemføres under indirekte forvaltning. Der bør fastsættes specifikke regler om, hvordan disse programmer helt eller delvis gennemføres under indirekte forvaltning.

(36)

På grundlag af erfaringen med store infrastrukturprojekter i programmeringsperioden 2014-2020 inden for rammerne af grænseoverskridende samarbejdsprogrammer under det europæiske naboskabsinstrument, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 (17), bør procedurerne forenkles. Kommissionen bør imidlertid bevare visse rettigheder vedrørende udvælgelse af sådanne projekter.

(37)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage og ændre lister over Interregprogramområder, der skal modtage støtte, og en liste over det samlede beløb for EU-støtten til hvert Interregprogram. Kommissionen bør også tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage de flerårige strategidokumenter for Interregprogrammer, der støttes af et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (18). Selv om disse retsakter har generel karakter, bør rådgivningsproceduren anvendes, eftersom de kun gennemfører bestemmelserne teknisk set. De flerårige strategidokumenter for Interregprogrammer, der modtager støtte fra et eksternt finansieringsinstrument, bør, når det er relevant, også overholde proceduren i IPA III-forordningen og forordning (EU) 2021/947.

(38)

For at sikre ensartede betingelser for godkendelse af Interregprogrammer og ændringer heraf bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Eksterne grænseoverskridende Interregprogrammer bør, hvis det er relevant, følge de udvalgsprocedurer, der er fastsat i henhold til IPA III-forordningen og forordning (EU) 2021/947, hvad angår den første vedtagelsesafgørelse for disse programmer.

(39)

For at supplere eller ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår ændring af bilaget. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(40)

I betragtning af at denne forordning vedtages efter programmeringsperiodens begyndelse, og under hensyntagen til behovet for at gennemføre Interreg på en koordineret og harmoniseret måde, og for at forordningen kan gennemføres hurtigt, bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(41)

Målet for denne forordning, nemlig at fremme samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og tredjelande, partnerlande eller OLT'er, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

INDHOLDSFORTEGNELSE

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

AFDELING I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG INTERREGOMRÅDER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Artikel 2

Definitioner

Artikel 3

Interregområder

AFDELING II

GEOGRAFISK DÆKNING

Artikel 4

Geografisk dækning af grænseoverskridende samarbejde

Artikel 5

Geografisk dækning af tværnationalt samarbejde

Artikel 6

Geografisk dækning af interregionalt samarbejde

Artikel 7

Geografisk dækning af samarbejde i regioner i den yderste periferi

Artikel 8

Liste over Interregprogramområder, der skal modtage støtte

AFDELING III

MIDLER OG MEDFINANSIERINGSSATSER

Artikel 9

EFRU-midler til Interregprogrammer

Artikel 10

Bestemmelser for flere fonde

Artikel 11

Liste over Interregprogrammidler

Artikel 12

Tilbagebetaling af midler og ophør

Artikel 13

Medfinansieringssatser

KAPITEL II

INTERREGSPECIFIKKE MÅLSÆTNINGER OG TEMATISK KONCENTRATION

Artikel 14

Interregspecifikke målsætninger

Artikel 15

Tematisk koncentration

KAPITEL III

PROGRAMMERING

AFDELING I

UDARBEJDELSE, GODKENDELSE OG ÆNDRING AF INTERREGPROGRAMMER

Artikel 16

Udarbejdelse og indgivelse af Interregprogrammer

Artikel 17

Interregprogrammers indhold

Artikel 18

Godkendelse af Interregprogrammer

Artikel 19

Ændring af Interregprogrammer

AFDELING II

TERRITORIAL UDVIKLING

Artikel 20

Integreret territorial udvikling

Artikel 21

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet

AFDELING III

OPERATIONER OG FONDE FOR MINDRE PROJEKTER

Artikel 22

Udvælgelse af Interregoperationer

Artikel 23

Partnerskab inden for rammerne af Interregoperationer

Artikel 24

Støtte til projekter af begrænset finansielt omfang

Artikel 25

Fonde for mindre projekter

Artikel 26

Den ledende partners opgaver

AFDELING IV

TEKNISK BISTAND

Artikel 27

Teknisk bistand

KAPITEL IV

OVERVÅGNING, EVALUERING OG KOMMUNIKATION

AFDELING I

OVERVÅGNING

Artikel 28

Overvågningsudvalg

Artikel 29

Overvågningsudvalgets sammensætning

Artikel 30

Overvågningsudvalgets funktioner

Artikel 31

Gennemgang

Artikel 32

Fremsendelse af data

Artikel 33

Endelig præstationsrapport

Artikel 34

Indikatorer for Interregprogrammer

AFDELING II

EVALUERING OG KOMMUNIKATION

Artikel 35

Evaluering i programmeringsperioden

Artikel 36

Forvaltningsmyndigheders og partneres ansvarsområder med hensyn til gennemsigtighed og kommunikation

KAPITEL V

STØTTEBERETTIGELSE

Artikel 37

Regler om udgifters støtteberettigelse

Artikel 38

Generelle bestemmelser om omkostningskategoriers støtteberettigelse

Artikel 39

Personaleomkostninger

Artikel 40

Kontor- og administrationsomkostninger

Artikel 41

Rejse- og opholdsomkostninger

Artikel 42

Omkostninger ved ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser

Artikel 43

Omkostninger ved udstyr

Artikel 44

Omkostninger ved infrastruktur og bygge- og anlægsarbejder

KAPITEL VI

INTERREGPROGRAMMYNDIGHEDER, FORVALTNING, KONTROL OG REVISION

Artikel 45

Interregprogrammyndigheder

Artikel 46

Forvaltningsmyndighedens funktioner

Artikel 47

Regnskabsfunktionen

Artikel 48

Revisionsmyndighedens funktioner

Artikel 49

Revision af operationer

KAPITEL VII

FINANSIEL FORVALTNING

Artikel 50

Budgetforpligtelser

Artikel 51

Betalinger og forfinansiering

Artikel 52

Inddrivelse

KAPITEL VIII

TREDJELANDES, PARTNERLANDES, OLT'ERS ELLER REGIONALE INTEGRATIONS- OG SAMARBEJDSORGANISATIONERS DELTAGELSE I INTERREGPROGRAMMER UNDER DELT FORVALTNING

Artikel 53

Gældende bestemmelser

Artikel 54

Interregprogrammyndigheder og deres funktioner

Artikel 55

Forvaltningsmetoder

Artikel 56

Støtteberettigelse

Artikel 57

Store infrastrukturprojekter

Artikel 58

Offentlige indkøb

Artikel 59

Indgåelse af finansieringsaftaler under delt forvaltning

Artikel 60

Andre bidrag fra tredjelande, partnerlande eller OLT'er end medfinansiering

KAPITEL IX

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM INDIREKTE FORVALTNING

Artikel 61

Samarbejde i regioner i den yderste periferi

KAPITEL X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 62

Udøvelse af de delegerede beføjelser

Artikel 63

Udvalgsprocedure

Artikel 64

Overgangsbestemmelser

Artikel 65

Ikrafttræden

BILAG

Model for Interregprogrammer

Kort

Kort over programområdet

Tillæg 1

EU-bidrag baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster

Tillæg 2

EU-bidrag baseret på finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger

Tillæg 3

Liste over planlagte operationer af strategisk betydning med en tidsplan

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

AFDELING I

Genstand, anvendelsesområde og Interregområder

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes regler for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) med henblik på at fremme samarbejde mellem medlemsstaterne og deres regioner inden for Unionen og mellem medlemsstaterne og deres regioner og tredjelande, partnerlande, andre territorier eller oversøiske lande og territorier (OLT'er) eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationer.

Denne forordning indeholder også bestemmelser, der er nødvendige for at sikre en effektiv programmering, herunder om teknisk bistand, overvågning, evaluering, kommunikation, støtteberettigelse, forvaltning og kontrol samt finansiel forvaltning af programmer i henhold til Interreg (»Interregprogrammer«), som støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).

Med hensyn til støtte fra »instrumentet til førtiltrædelsesbistand« (IPA III), »instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde« (NDICI) og finansieringen for alle OLT'erne i programmeringsperioden 2021-2027, der er oprettet som et program ved afgørelse 2013/755/EU (under ét benævnt »Unionens eksterne finansieringsinstrumenter«), til Interregprogrammer fastlægges der i denne forordning supplerende specifikke målsætninger samt integration af disse fonde i Interregprogrammer, kriterier for tredjelandes, partnerlandes og OLT'ers og deres regioners støtteberettigelse og visse specifikke gennemførelsesbestemmelser.

Med hensyn til støtte fra EFRU og Unionens eksterne finansieringsinstrumenter (under ét benævnt »Interregmidlerne«) til Interregprogrammer fastlægges der i denne forordning Interregspecifikke målsætninger samt tilrettelæggelsen af Interreg, kriterier for, hvornår medlemsstaterne, tredjelande, partnerlande og OLT'er og deres regioner er støtteberettigede, de finansielle midler og kriterierne for tildeling heraf.

Forordning (EU) 2021/1060 og forordning (EU) 2021/1058 finder anvendelse på Interregprogrammer, medmindre andet udtrykkelig er fastsat i nævnte forordninger og nærværende forordning, eller hvis forordning (EU) 2021/1060 kun kan finde anvendelse på målet om investeringer i beskæftigelse og vækst.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning finder definitionerne i artikel 2 i forordning (EU) 2021/1060 anvendelse. Desuden forstås ved:

1)

»IPA III-støttemodtager«: et land eller territorium, som er opført i det relevante bilag til IPA III-forordningen

2)

»tredjeland«: et land, som ikke er en medlemsstat og ikke modtager støtte fra Interregmidlerne, eller som bidrager til Unionens almindelige budget (»EU-budgettet«) gennem eksterne formålsbestemte indtægter

3)

»partnerland«: for Interreg A- og B-programmer en IPA III-støttemodtager eller et land eller territorium, som er omfattet af »naboskabsområdet«, der er opført i bilag I til forordning (EU) 2021/947, eller Den Russiske Føderation og for Interreg C- og D-programmer et land eller territorium, der er omfattet af ethvert geografisk område i henhold til NDICI, og som modtager støtte fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter

4)

»grænseoverskridende retligt organ«: et retligt organ, som er oprettet i henhold til retten i et af de deltagende lande i et Interregprogram, forudsat at den er oprettet af territoriale myndigheder eller andre organer fra mindst to deltagende lande

5)

»regional integrations- og samarbejdsorganisation«: i forbindelse med samarbejde i regioner i den yderste periferi en gruppe af tredjelande eller regioner i samme geografiske område, der har som formål at arbejde tæt sammen om spørgsmål af fælles interesse, og som medlemsstaterne også kan deltage i.

Hvor forordning (EU) 2021/1060 henviser til en »medlemsstat«, skal dette i forbindelse med nærværende forordning forstås som »den medlemsstat, som er værtsland for forvaltningsmyndigheden«, og hvor nævnte forordning henviser til »hver medlemsstat« eller »medlemsstaterne«, skal dette forstås som »medlemsstaterne og i givet fald tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et givet Interregprogram«.

Hvor forordning (EU) 2021/1060 henviser til »fondene« som opført i nævnte forordnings artikel 1, stk. 1, litra a), eller til forordning (EU) 2021/1058, skal dette i forbindelse med nærværende forordning forstås som, at det også omfatter Unionens respektive eksterne finansieringsinstrumenter.

Artikel 3

Interregområder

Under Interreg støtter EFRU og i givet fald Unionens eksterne finansieringsinstrumenter følgende områder:

1)

grænseoverskridende samarbejde mellem tilgrænsende regioner for at fremme integreret og harmonisk regional udvikling mellem tilstødende land- og søgrænseregioner (»Interreg A«):

a)

internt grænseoverskridende samarbejde mellem tilstødende grænseregioner i to eller flere medlemsstater eller mellem tilstødende grænseregioner i mindst én medlemsstat og et eller flere tredjelande, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, eller

b)

eksternt grænseoverskridende samarbejde mellem tilstødende grænseregioner i mindst én medlemsstat og en eller flere af følgende:

i)

IPA III-støttemodtagere

ii)

partnerlande støttet af NDICI, eller

iii)

Den Russiske Føderation med henblik på at muliggøre dens deltagelse i grænseoverskridende samarbejde, som også støttes af NDICI

2)

tværnationalt samarbejde hen over større tværnationale områder eller omkring havområder, der omfatter nationale, regionale og lokale programpartnere i medlemsstater, tredjelande og partnerlande og OLT'er, med henblik på at opnå større territorial integration (»Interreg B«)

3)

interregionalt samarbejde for at styrke effektiviteten af samhørighedspolitikken (»Interreg C«) ved at fremme:

a)

udveksling af erfaringer, innovative tilgange og kapacitetsopbygning, der fokuserer på politikmålsætninger som fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1060, og den Interregspecifikke målsætning »en bedre forvaltning af samarbejde«, i forbindelse med fastlæggelse, formidling og overførsel af god praksis til regionale udviklingspolitikker, herunder programmer vedrørende målet om investeringer i beskæftigelse og vækst (»Interreg Europe-programmet«)

b)

udveksling af erfaringer, innovative tilgange og kapacitetsopbygning i forbindelse med fastlæggelse, overførsel og udnyttelse af god praksis vedrørende integreret og bæredygtig byudvikling, der tager højde for forbindelserne mellem by- og landområder og støtter aktioner, der er udviklet inden for rammerne af artikel 11 i forordning (EU) 2021/1058, og som samtidig også på en koordineret måde supplerer initiativet i artikel 12 i nævnte forordning (»Urbactprogrammet«)

c)

udveksling af erfaringer, innovative tilgange og kapacitetsopbygning med henblik på »Interactprogrammet«):

i)

at harmonisere og forenkle gennemførelsen af Interregprogrammer samt bidrage til udnyttelse af deres resultater

ii)

at harmonisere og forenkle eventuelle samarbejdsaktioner, der er omhandlet i artikel 22, stk. 3, litra d), nr. vi), i forordning (EU) 2021/1060

iii)

at støtte nedsættelse, funktion og anvendelse af europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS)

d)

analyse af udviklingstendenser i forbindelse med målene om territorial samhørighed (»Esponprogrammet«)

4)

indbyrdes samarbejde mellem regioner i den yderste periferi og med deres tilgrænsende tredjelande eller partnerlande eller OLT'er eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationer, eller flere heraf, for at lette regional integration og en harmonisk udvikling i deres naboskabsområde (»Interreg D«).

AFDELING II

Geografisk dækning

Artikel 4

Geografisk dækning af grænseoverskridende samarbejde

1.   For så vidt angår grænseoverskridende samarbejde er de regioner, der skal støttes af EFRU, Unionens NUTS 3-regioner langs alle indre og ydre landgrænser med tredjelande eller partnerlande og alle Unionens NUTS 3-regioner langs søgrænser med indbyrdes afstand på højst 150 km til søs, med forbehold af eventuelle tilpasninger, der er nødvendige for at sikre sammenhæng og kontinuitet i samarbejdsprogramområderne, og hvor grænseoverskridende interaktion reelt kan finde sted.

2.   Interregprogrammer vedrørende internt grænseoverskridende samarbejde kan omfatte regioner i Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige, som svarer til NUTS 3-regioner, samt Andorra, Liechtenstein, Monaco og San Marino.

3.   For så vidt angår eksternt grænseoverskridende samarbejde er de regioner, der skal støttes af IPA III eller NDICI, NUTS 3-regioner i det respektive partnerland eller i fravær af en NUTS-klassifikation tilsvarende områder langs alle land- og søgrænser mellem medlemsstater og partnerlande, der er berettigede til støtte fra IPA III eller NDICI, med forbehold af eventuelle tilpasninger, der er nødvendige for at sikre sammenhæng og kontinuitet i samarbejdsprogramområderne.

Artikel 5

Geografisk dækning af tværnationalt samarbejde

1.   For så vidt angår tværnationalt samarbejde er de regioner, der skal støttes af EFRU, NUTS 2-regioner i Unionen, herunder regioner i den yderste periferi, som dækker større tværnationale områder, og under hensyntagen til eventuelle makroregionale strategier og havområdestrategier.

2.   Efter anmodning fra den eller de pågældende medlemsstater ved forelæggelsen af et tværnationalt samarbejdsprogram kan programmet også omfatte en eller flere regioner i den yderste periferi i den eller de pågældende medlemsstater.

3.   Interregprogrammer vedrørende tværnationalt samarbejde kan omfatte følgende territorier, uanset om de får støtte fra EU-budgettet eller ej:

a)

regioner i Island, Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige samt Andorra, Liechtenstein, Monaco og San Marino

b)

OLT'er

c)

Færøerne

d)

regioner i partnerlande inden for rammerne af IPA III eller NDICI.

4.   Regioner, tredjelande, partnerlande eller OLT'er, der er omhandlet i stk. 3, skal være NUTS 2-områder eller i fravær af NUTS-klassifikation tilsvarende områder.

Artikel 6

Geografisk dækning af interregionalt samarbejde

1.   For så vidt angår interregionalt samarbejde støttes hele Unionens område, herunder regioner i den yderste periferi, af EFRU.

2.   Interregionale samarbejdsprogrammer kan omfatte hele tredjelandes, partnerlandes og andre territoriers territorium, eller dele heraf, eller OLT'er, jf. artikel 4, 5 og 7, uanset om de støttes af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter eller ej.

Artikel 7

Geografisk dækning af samarbejde i regioner i den yderste periferi

1.   For så vidt angår samarbejde i regioner i den yderste periferi støttes alle regioner, som er opført i artikel 349, stk. 1, i TEUF, af EFRU.

2.   Interregprogrammer for regioner i den yderste periferi kan dække partnerlande eller dele heraf, der støttes af NDICI, eller OLT'er, der støttes af programmet for oversøiske lande og territorier (OLTP), eller begge dele.

Artikel 8

Liste over Interregprogramområder, der skal modtage støtte

1.   Med henblik på artikel 4-7 vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter en liste over Interregprogramområder, der skal modtage støtte, opdelt i områder og Interregprogrammer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 63, stk. 2.

Eksterne grænseoverskridende Interregprogrammer opføres som henholdsvis »Interreg A IPA III CBC-programmer« (IPA III-CBC) eller »Interreg A NEXT-programmer« (NDICI-CBC).

2.   Den i stk. 1, første afsnit, omhandlede gennemførelsesretsakt skal også indeholde en liste over NUTS 3-regioner i Unionen, der tages i betragtning ved tildeling af støtte fra EFRU til grænseoverskridende samarbejde ved alle indre grænser og de ydre grænser, som er omfattet af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter.

3.   Regioner i tredjelande eller partnerlande eller territorier uden for Unionen, som ikke modtager støtte fra EFRU eller fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, eller som bidrager til EU-budgettet gennem eksterne formålsbestemte indtægter, skal også være opført på listen omhandlet i stk. 1, andet afsnit.

AFDELING III

Midler og medfinansieringssatser

Artikel 9

EFRU-midler til Interregprogrammer

1.   EFRU-midlerne til Interregprogrammer er på 8 050 000 000 EUR i 2018-priser af de samlede midler, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden i programmeringsperioden 2021-2027, som fastsat i artikel 109, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1060.

2.   De i stk. 1 omhandlede midler fordeles som følger:

a)

72,2 % (dvs. i alt 5 812 790 000 EUR til landbaseret og maritimt grænseoverskridende samarbejde (»område A«))

b)

18,2 % (dvs. i alt 1 466 000 000 EUR til tværnationalt samarbejde (»område B«))

c)

6,1 % (dvs. i alt 490 000 000 EUR til interregionalt samarbejde (»område C«))

d)

3,5 % (dvs. i alt 281 210 000 EUR til samarbejde i regioner i den yderste periferi (»område D«))

3.   Kommissionen meddeler hver medlemsstat dens andel af de samlede beløb til område A, B og D i henhold til metoden i punkt 8 i bilag XXVI til forordning (EU) 2021/1060, opdelt pr. år.

4.   Til hvert af områderne A, B og D kan hver medlemsstat overføre op til 15 % af sin finansielle tildeling fra et af disse områder til et eller flere af de andre områder.

5.   På baggrund af de beløb, der er meddelt i henhold til stk. 3, underretter hver medlemsstat Kommissionen om, hvorvidt og hvordan den har anvendt overførselsmuligheden i henhold til stk. 4, og den resulterende fordeling af sin andel mellem de Interregprogrammer, som medlemsstaten deltager i.

Artikel 10

Bestemmelser for flere fonde

1.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter de flerårige strategidokumenter vedrørende eksterne grænseoverskridende og tværnationale samarbejdsprogrammer støttet af EFRU og NDICI eller af EFRU og IPA III. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. denne forordnings artikel 63, stk. 2, og i givet fald med behørig respekt for proceduren i IPA III-forordningen.

Med hensyn til Interregprogrammer støttet af EFRU og NDICI skal gennemførelsesretsakten indeholde de elementer, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) 2021/947.

Med hensyn til Interregprogrammer støttet af EFRU og IPA III skal gennemførelsesretsakten i givet fald også omfatte IPA III-støttemodtageres eller -partnerlandes deltagelse i Interreg C- og D-programmer.

2.   Bidraget fra EFRU til eksterne grænseoverskridende Interregprogrammer, som også skal modtage støtte fra finansieringsrammen for IPA III-CBC eller fra finansieringsrammen for NDICI CBC, fastsættes af Kommissionen og de pågældende medlemsstater. Det EFRU-bidrag, der er fastsat for hver medlemsstat, må ikke efterfølgende omfordeles blandt de berørte medlemsstater.

De respektive bidrag fra IPA III og NDICI til Interreg B-, C- og D-programmer skal tage højde for medlemsstaters, IPA-støttemodtageres og partnerlandes sammensætning af programpartnerskabet. Disse bidrag kan fastsættes i de flerårige strategidokumenter, der er omfattet af stk. 1, første afsnit.

3.   Støtte fra EFRU ydes til individuelle eksterne grænseoverskridende programmer, forudsat at mindst tilsvarende beløb kommer fra IPA III CBC og NDICI CBC i henhold til det relevante flerårige strategidokument. Dette bidrag skal holdes inden for det loft, der er fastsat i IPA III-forordningen eller forordning (EU) 2021/947.

Hvis gennemgangen af det relevante strategiske programmeringsdokument inden for rammerne af IPA III eller NDICI resulterer i en nedsættelse af det tilsvarende beløb for de resterende år, vælger de pågældende medlemsstater dog mellem følgende muligheder:

a)

anmodning om mekanismen omhandlet i artikel 12, stk. 3

b)

fortsættelse af Interregprogrammet med den resterende støtte fra EFRU og IPA III CBC eller NDICI CBC, eller

c)

en kombination af valgmulighederne omhandlet i dette afsnits litra a) og b).

4.   De årlige bevillinger svarende til støtten fra EFRU, IPA III CBC eller NDICI CBC til eksterne grænseoverskridende Interregprogrammer opføres på de relevante budgetposter for regnskabsåret 2021.

5.   Hvis Kommissionen har inkluderet en særlig finansiel tildeling for at bistå partnerlande eller -regioner i henhold til forordning (EU) 2021/947 og OLT'er i henhold til afgørelse 2013/755/EU eller begge med at styrke deres samarbejde med naboregioner i Unionens yderste periferi i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) 2021/947 eller artikel 87 i afgørelse 2013/755/EU eller begge, kan EFRU også bidrage i henhold til nærværende forordning, hvis det er hensigtsmæssigt og på grundlag af gensidighed og proportionalitet for så vidt angår finansieringsniveauet fra NDICI eller OLTP eller begge, til aktioner gennemført af et partnerland eller en partnerregion eller enhver anden enhed i henhold til forordning (EU) 2021/947, af et land, et territorium eller en anden enhed i henhold til afgørelse 2013/755/EU eller af en region i Unionens yderste periferi i henhold til navnlig et eller flere fælles Interreg B-, C- eller D-programmer eller i henhold til samarbejdsforanstaltninger som omhandlet i nærværende forordnings artikel 59, der oprettes og gennemføres i henhold til nærværende forordning.

Artikel 11

Liste over Interregprogrammidler

1.   Kommissionen vedtager på grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne forelægger i henhold til artikel 9, stk. 5, gennemførelsesretsakter, som fastsætter en liste over alle Interregprogrammer og for hvert program anfører det samlede beløb for hele EFRU-støtten og, hvis det er relevant, den samlede støtte fra hvert af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 63, stk. 2.

2.   Disse gennemførelsesretsakter skal også indeholde en liste over beløb, der overføres i henhold til artikel 9, stk. 4, opdelt efter medlemsstat.

Artikel 12

Tilbagebetaling af midler og ophør

1.   Hvis der for 2022 og 2023 ikke er indgivet et eksternt grænseoverskridende program til Kommissionen senest den 31. marts det pågældende år, tildeles det årlige bidrag fra EFRU til dette program, hvis det ikke er blevet omfordelt til et andet program forelagt i samme kategori af eksterne grænseoverskridende Interregprogrammer, de interne grænseoverskridende Interregprogrammer, hvori den berørte medlemsstat deltager.

2.   Hvis der senest den 31. marts 2024 stadig er eksterne grænseoverskridende Interregprogrammer, som ikke er blevet forelagt Kommissionen, tildeles bidraget fra EFRU, jf. artikel 9, stk. 5, for de resterende år indtil 2027 til disse programmer, hvis bidraget ikke er blevet omfordelt til et andet Interregprogram, der også støttes af henholdsvis IPA III CBC eller NDICI CBC, de interne grænseoverskridende Interregprogrammer, hvori den berørte medlemsstat deltager.

3.   Ethvert eksternt grænseoverskridende Interregprogram, som allerede er godkendt af Kommissionen, bringes til ophør, eller tildelingen til det pågældende program reduceres i overensstemmelse med de gældende regler og procedurer, navnlig hvis:

a)

ingen af de partnerlande, der er omfattet af det pågældende Interregprogram, har undertegnet den relevante finansieringsaftale inden udløbet af de frister, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 59, eller

b)

Interregprogrammet ikke kan gennemføres som planlagt på grund af problemer med hensyn til forbindelserne mellem de deltagende lande.

I sådanne tilfælde tildeles EFRU-bidraget nævnt i stk. 1 svarende til årlige trancher, der endnu ikke er indgået forpligtelser for, eller årlige trancher, der er indgået forpligtelser for og helt eller delvis er frigjort inden for samme regnskabsår, og som ikke er blevet omfordelt til et andet Interregprogram, der også støttes af henholdsvis IPA III CBC eller NDICI CBC, de interne grænseoverskridende Interregprogrammer, i hvilke den pågældende medlemsstat deltager.

4.   Hvad angår et Interreg B-program, som Kommissionen allerede har godkendt, ophører et partnerlands eller et OLT's deltagelse, hvis en af situationerne i stk. 3, første afsnit, litra a) eller b), forekommer.

De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, de resterende deltagende partnerlande kræver, at:

a)

Interregprogrammet ophører, især i tilfælde, hvor de vigtigste fælles udviklingsudfordringer heri ikke kan tackles uden deltagelse af partnerlandet eller OLT'et

b)

tildelingen til det pågældende Interregprogram reduceres i overensstemmelse med de gældende regler og procedurer, eller

c)

Interregprogrammet fortsætter uden deltagelse af det pågældende partnerland eller OLT'et.

Hvis tildelingen til Interregprogrammet reduceres i henhold til litra b), tildeles bidraget fra EFRU svarende til årlige trancher, der endnu ikke er indgået forpligtelser for, et andet Interreg B-program, hvori en eller flere af de berørte medlemsstater deltager, eller, i tilfælde af at en medlemsstat kun deltager i ét Interreg B-program, et eller flere interne grænseoverskridende Interregprogrammer, hvori den pågældende medlemsstat deltager.

5.   Bidraget fra IPA III, NDICI eller OLTP, reduceret i henhold til denne artikel, anvendes i overensstemmelse med henholdsvis IPA III-forordningen, forordning (EU) 2021/947 eller afgørelse 2013/755/EU.

6.   Hvis et tredjeland, partnerland eller OLT'er, der bidrager til et Interregprogram med nationale midler, som ikke udgør den nationale medfinansiering af støtte fra EFRU eller fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, reducerer dette bidrag under gennemførelsen af Interregprogrammet, enten generelt eller med hensyn til fælles operationer, der allerede er udvalgt, og som har modtaget dokumentet i henhold til artikel 22, stk. 6, anmoder den eller de deltagende medlemsstater om, at en af mulighederne i nærværende artikels stk. 4, andet afsnit, finder anvendelse.

Artikel 13

Medfinansieringssatser

1.   Medfinansieringssatsen for hvert Interregprogram må ikke være højere end 80 %.

2.   Uanset denne artikels stk. 1 må medfinansieringssatsen for Interreg D-programmer ikke være højere end 85 %, medmindre en højere procentsats er fastsat i afgørelse 2013/755/EU eller en eventuel retsakt, der er vedtaget i henhold til nævnte afgørelse, eller, hvor det er relevant, vedtaget i henhold til forordning (EU) 2021/947 eller en eventuel retsakt, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning.

3.   Hvis Interregprogrammerne støttes af EFRU og IPA III CBC, og hvis tildelingen fra EFRU er på 50 % eller derunder af den samlede EU-tildeling, kan der fastsættes en højere procentsats i IPA III-forordningen eller en eventuel retsakt, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning.

4.   Hvis Interregprogrammerne støttes af EFRU og enten NDICI alene eller både NDICI og IPA III, og hvis tildelingen fra EFRU er på 50 % eller derunder af den samlede EU-tildeling, kan der fastsættes en højere procentsats i forordning (EU) 2021/947 eller en eventuel retsakt, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning.

KAPITEL II

INTERREGSPECIFIKKE MÅLSÆTNINGER OG TEMATISK KONCENTRATION

Artikel 14

Interregspecifikke målsætninger

1.   EFRU bidrager inden for sit anvendelsesområde som fastsat i artikel 5 forordning (EU) 2021/1058 og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter bidrager til at nå de politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1060, gennem fælles aktioner i Interregprogrammer.

2.   I forbindelse med det grænseoverskridende Peace Plus-program, hvor det handler til støtte for fred og forsoning, bidrager EFRU som en specifik målsætning under politikmålsætning 4 ligeledes til at fremme social, økonomisk og regional stabilitet i de pågældende regioner, navnlig gennem aktioner til fremme af samhørighed mellem lokalsamfund. En særskilt prioritet støtter denne specifikke målsætning.

3.   Ud over de specifikke målsætninger for EFRU som fastsat i artikel 3 i forordning (EU) 2021/1058 bidrager EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også til de specifikke målsætninger i artikel 4, stk. 1, litra a)-l), i forordning (EU) 2021/1057 gennem fælles aktioner i Interregprogrammer.

4.   I Interregprogrammer kan EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også yde støtte til den Interregspecifikke målsætning »bedre forvaltning af samarbejde«, gennem en eller flere af følgende aktioner:

a)

styrkelse af den institutionelle kapacitet hos offentlige myndigheder, navnlig myndigheder, der har mandat til at forvalte et bestemt territorium, og hos interessenter (alle områder)

b)

styrkelse af effektiv offentlig forvaltning gennem fremme af retligt og administrativt samarbejde og samarbejde mellem borgere, aktører i civilsamfundet og institutioner, navnlig med henblik på at løse juridiske og andre hindringer i grænseregioner (område A, C, D og om relevant område B)

c)

opbygning af gensidig tillid, navnlig gennem tilskyndelse til mellemfolkelige tiltag (område A, D og om relevant område B)

d)

styrkelse af den institutionelle kapacitet hos offentlige myndigheder og interessenter til at gennemføre makroregionale strategier og havområdestrategier samt andre territoriale strategier (alle områder)

e)

fremme af bæredygtigt demokrati og støtte til aktører i civilsamfundet og deres rolle i reformprocesser og demokratiske overgangsprocesser (alle områder med deltagelse af tredjelande, partnerlande og OLT'er), og

f)

andre aktioner til støtte af bedre forvaltning af samarbejde (alle områder).

5.   I Interregprogrammer kan EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til den Interregspecifikke målsætning »et sikrere og tryggere Europa«, især gennem aktioner på områderne grænsepassageforvaltning og forvaltning af mobilitet og migration, bl.a. beskyttelse og økonomisk og social integration af tredjelandsstatsborgere, f.eks. migranter og personer med international beskyttelse.

Artikel 15

Tematisk koncentration

1.   Mindst 60 % af bidraget fra EFRU og i givet fald af tildelingerne fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter til hvert Interreg A-, B- og D-program fordeles til politikmålsætning 2 og højst to andre politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1060.

For Interreg A-programmer langs indre landgrænser fordeles mindst 60 % af bidraget fra EFRU til politikmålsætning 2 og 4 og højst to andre politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1060.

2.   Op til 20 % af bidraget fra EFRU og i givet fald af tildelingerne fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter til hvert Interreg A-, B-, og D-program kan fordeles på den Interregspecifikke målsætning »en bedre forvaltning af samarbejde« og op til 5 % kan fordeles på den Interregspecifikke målsætning »et sikrere og tryggere Europa«.

3.   Hvis et Interreg B-program støtter en makroregional strategi eller en havområdestrategi, skal mindst 80 % af bidraget fra EFRU og, hvis det er relevant, en del af tildelingerne fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter under andre prioriteter end teknisk bistand bidrage til den pågældende strategis målsætninger.

4.   Alle de politikmålsætninger, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1060, og den Interregspecifikke målsætning om »en bedre forvaltning af samarbejde« kan udvælges til programmerne Interreg Europe og Urbact. For så vidt angår programmet Interact og Espon tildeles det samlede bidrag fra EFRU og, hvis det er relevant, tildelingerne fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter den Interregspecifikke målsætning »en bedre forvaltning af samarbejde«.

KAPITEL III

PROGRAMMERING

AFDELING I

Udarbejdelse, godkendelse og ændring af Interregprogrammer

Artikel 16

Udarbejdelse og indgivelse af Interregprogrammer

1.   Målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) gennemføres ved hjælp af Interregprogrammer under delt forvaltning med undtagelse af Interreg D-programmer, som kan gennemføres helt eller delvis under indirekte forvaltning efter aftale med den eller de berørte medlemsstater efter høring af interessenter.

2.   De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande, OLT'er eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationer udarbejder et Interregprogram i overensstemmelse med den model, der findes i bilaget, for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.

3.   De deltagende medlemsstater udarbejder et Interregprogram i samarbejde med de programpartnere, der er omhandlet i artikel 8 i forordning (EU) 2021/1060. I forbindelse med udarbejdelsen af Interreg B-programmer, der omfatter makroregionale strategier eller havområdestrategier, tager medlemsstaterne og programpartnerne hensyn til de tematiske prioriteter i de relevante makroregionale strategier og havområdestrategier og høre de relevante aktører samt sikre, at disse aktører på makroregionalt niveau og havområdeniveau samles i begyndelsen af programmeringsperioden i overensstemmelse med nævnte artikel.

De deltagende tredjelande, partnerlande eller, hvis det er relevant, OLT'er inddrager også programpartnere, herunder regionale integrations- og samarbejdsorganisationer, svarende til dem, der er omhandlet i nævnte artikel.

4.   Den medlemsstat, der er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, forelægger senest den 2. april 2022 et Interregprogram for Kommissionen på vegne af alle deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande eller OLT'er eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationer.

Hvis et Interregprogram omfatter støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, skal den medlemsstat, der er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, imidlertid forelægge Kommissionen Interregprogrammet senest ni måneder efter Kommissionens vedtagelse af de relevante flerårige strategidokumenter i henhold til artikel 10, stk. 1, eller, i overensstemmelse med den respektive basisretsakt for det pågældende af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter.

5.   De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande eller OLT'er bekræfter skriftligt, at de er indforstået med indholdet af et Interregprogram, inden det forelægges for Kommissionen. Denne aftale skal også indeholde en forpligtelse fra alle deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande eller OLT'er om at stille den nødvendige medfinansiering til rådighed til gennemførelse af Interregprogrammet og, hvis det er relevant, en forpligtelse om et finansielt bidrag fra tredjelandene, partnerlandene eller OLT'erne.

Uanset første afsnit hører de berørte medlemsstater, hvis der er tale om Interregprogrammer, som omfatter regioner i den yderste periferi og tredjelande, partnerlande eller OLT'er, de respektive tredjelande, partnerlande eller OLT'er, inden Interregprogrammerne forelægges for Kommissionen. I så fald kan tredjelandenes, partnerlandenes eller OLT'ernes tilslutning til indholdet af Interregprogrammerne og deres eventuelle finansielle bidrag i stedet fremgå af de formelt godkendte protokoller fra høringsmøderne med de pågældende tredjelande, partnerlande eller OLT'er eller fra regionale integrations- og samarbejdsorganisationers forhandlinger.

6.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 62 for at ændre bilaget med henblik på at tilpasning til ændringer, der indtræffer i løbet af programmeringsperioden, vedrørende ikkevæsentlige elementer heri.

Artikel 17

Interregprogrammers indhold

1.   Hvert Interregprogram skal opstille en fælles strategi for programmets bidrag til politikmålsætningerne i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1060 og, hvis det er relevant, de Interregspecifikke målsætninger i artikel 14, stk. 4 og 5, i nærværende forordning, og meddelelse af sine resultater.

2.   Hvert Interregprogram skal bestå af prioriteter.

Hver prioritet skal svare til en enkelt politikmålsætning eller, hvis det er relevant, til en eller begge Interregspecifikke målsætninger og skal bestå af en eller flere specifikke målsætninger. Mere end én prioritet kan svare til samme politikmålsætning eller Interregspecifikke målsætning.

3.   Hvert Interregprogram skal fastsætte:

a)

programområdet, herunder, når det er muligt, et kort over området som et særskilt dokument

b)

et sammendrag af de vigtigste fælles udfordringer under hensyntagen til:

i)

økonomiske, sociale og territoriale forskelle samt uligheder

ii)

fælles investeringsbehov og komplementaritet og synergi med andre finansieringsprogrammer og -instrumenter

iii)

indhøstede erfaringer

iv)

makroregionale strategier og havområdestrategier, når programområdet som helhed eller delvis er omfattet af en eller flere strategier

c)

en begrundelse for de valgte politikmålsætninger og Interregspecifikke målsætninger, tilsvarende prioriteter, specifikke målsætninger eller aktioner under de Interregspecifikke målsætninger og formerne for støtte omhandlende, hvis det er relevant, manglende forbindelser i grænseoverskridende infrastruktur

d)

de specifikke målsætninger eller aktioner under de Interregspecifikke målsætninger for hver prioritet

e)

for hver specifik målsætning eller for hver aktion under de Interregspecifikke målsætninger:

i)

de relaterede aktionstyper og deres forventede bidrag til de specifikke målsætninger eller aktioner under de Interregspecifikke målsætninger og, hvis det er relevant, til makroregionale strategier og havområdestrategier

ii)

outputindikatorer og resultatindikatorer med tilsvarende delmål og mål

iii)

de vigtigste målgrupper

iv)

angivelse af specifikke målområder, herunder den planlagte anvendelse af integrerede territoriale investeringer, lokaludvikling styret af lokalsamfundet eller andre territoriale redskaber

v)

påtænkt anvendelse af finansielle instrumenter, og

vi)

en vejledende opdeling af de programmerede midler efter interventionstype

f)

en finansieringsplan med følgende tabeller uden opdeling efter deltagende medlemsstat, tredjeland, partnerland eller OLT, medmindre andet angives:

i)

en tabel med angivelse pr. år af den samlede finansielle tildeling for EFRU og, hvis det er relevant, for hvert af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter for hele programmeringsperioden

ii)

en tabel med angivelse for hver prioritet af den samlede finansielle tildeling fra EFRU og, hvis det er relevant, fra hvert af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter opdelt efter prioritet og den nationale medfinansiering, og hvorvidt den nationale medfinansiering består af offentlig og privat medfinansiering

g)

den indsats, der gøres for at inddrage de i artikel 8 i forordning (EU) 2021/1060 omhandlede relevante programpartnere i udarbejdelsen af Interregprogrammet, og disse programpartneres rolle i gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmet

h)

den påtænkte tilgang til kommunikation og synlighed for Interregprogrammet gennem fastlæggelse af dets målsætninger, målgrupper, kommunikationskanaler, herunder opsøgning gennem sociale medier, hvis det er relevant, planlagte budget og relevante indikatorer for overvågning og evaluering, og

i)

angivelse af støtte til mindre projekter, herunder mindre projekter inden for rammerne af fonde for mindre projekter.

Når en medlemsstat forelægger programmet sikrer den, at programmet til orientering ledsages af en liste over planlagte operationer af strategisk betydning og en tidsplan.

4.   For så vidt angår de i stk. 3 omhandlede oplysninger til de tabeller, der er omhandlet i nævnte stykkes litra f), og for så vidt angår støtte fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter fastsættes disse finansielle tildelinger som følger:

a)

for Interreg A-programmer, der støttes af IPA III og NDICI, som et enkelt beløb (IPA III CBC eller NEXT CBC), der kombinerer bidraget fra udgiftsområde 2 — »Samhørighed og værdier«, underloft Økonomisk, social og territorial samhørighed, og udgiftsområde 6 — »Naboområder og verden«

b)

for Interreg B- og C-programmer, der støttes af IPA III, NDICI eller OLTP, som et enkelt beløb (»Interregmidler«), der kombinerer bidraget fra udgiftsområde 2 og udgiftsområde 6 eller er opdelt efter finansieringsinstrument EFRU, IPA III, NDICI og OLTP i henhold til valget af programpartnere

c)

for Interreg B-programmer, der støttes af OLTP, opdelt efter finansieringsinstrument (EFRU og OLTP)

d)

for Interreg D-programmer, der støttes af NDICI og OLTP, opdelt efter finansieringsinstrument (henholdsvis EFRU, NDICI og OLTP).

5.   Med hensyn til denne artikels stk. 3, første afsnit, litra e), nr. vi), baseres interventionstyperne på en nomenklatur, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) 2021/1060.

6.   Interregprogrammet skal:

a)

udpege programmyndighederne og det organ, hvortil betalinger skal foretages af Kommissionen

b)

fastlægge en procedure for oprettelse af det fælles sekretariat

c)

fastsætte fordelingen af forpligtelser mellem de deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande eller OLT'er i tilfælde af finansielle korrektioner pålagt af forvaltningsmyndigheden eller Kommissionen.

7.   Forvaltningsmyndigheden underretter Kommissionen om eventuelle ændringer i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6, litra a) eller b), uden at kræve en programændring.

8.   Hvad angår et Interreg A-, B- eller D-program, hvor et Interreg A-program omfatter lange grænser med heterogene udviklingsudfordringer og -behov, kan medlemsstaterne og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interregprogram, definere delprogramområder.

9.   Uanset stk. 3 skal indholdet af Interreg C-programmer tilpasses til den specifikke karakter af sådanne Interregprogrammer, navnlig hvad angår følgende:

a)

Oplysningerne i stk. 3, litra a), er ikke påkrævet.

b)

De oplysninger, der kræves i henhold til stk. 3, litra b) og g), gives som en kortfattet beskrivelse.

c)

For hver specifik målsætning gives følgende oplysninger:

i)

hvad angår Interact og Espon, definition af en enkelt støttemodtager eller en begrænset liste over støttemodtagere og proceduren for tildeling af støtte

ii)

relaterede aktionstyper og deres forventede bidrag til de specifikke målsætninger

iii)

outputindikatorer og resultatindikatorer med tilsvarende delmål og mål

iv)

vigtigste målgrupper, og

v)

en vejledende opdeling af de programmerede midler efter interventionstype.

Artikel 18

Godkendelse af Interregprogrammer

1.   Kommissionen vurderer hvert Interregprogram og dets overensstemmelse med forordning (EU) 2021/1060 og (EU) 2021/1058 og nærværende forordning og, når det drejer sig om støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, og hvis det er relevant, dets overensstemmelse med det flerårige strategidokument i henhold til nærværende forordnings artikel 10, stk. 1, eller de relevante strategiske programmeringsrammer i henhold til den respektive basisretsakt for et eller flere af disse instrumenter.

2.   Kommissionen kan fremsætte bemærkninger inden for tre måneder efter, at den medlemsstat, som er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, har forelagt Interregprogrammet.

3.   De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande eller OLT'er gennemgår Interregprogrammet under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger.

4.   Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om godkendelse af Interregprogrammet senest fem måneder efter datoen for, at den medlemsstat, som er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, har forelagt programmet for første gang.

5.   Med hensyn til eksterne grænseoverskridende Interregprogrammer vedtager Kommissionen sine afgørelser i henhold til denne artikels stk. 4 efter høring af »IPA III-udvalget« i overensstemmelse med den relevante bestemmelse i IPA III-forordningen og af »udvalget for instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde« i overensstemmelse med artikel 45 i forordning (EU) 2021/947.

Artikel 19

Ændring af Interregprogrammer

1.   Forvaltningsmyndigheden kan efter høring af og godkendelse fra overvågningsudvalget og i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EU) 2021/1060 indgive en begrundet anmodning om ændring af et Interregprogram sammen med det ændrede program med en beskrivelse af den forventede indvirkning af denne ændring på opfyldelsen af målsætningerne.

2.   Kommissionen vurderer den anmodede ændrings forenelighed med forordning (EU) 2021/1060 og (EU) 2021/1058og nærværende forordning og kan fremsætte bemærkninger inden for to måneder efter forelæggelsen af det ændrede program.

3.   De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er gennemgår det ændrede program under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger.

4.   Kommissionen vedtager ved hjælp af en gennemførelsesretsakt en afgørelse, der godkender ændringen af et Interregprogram, senest fire måneder efter, at forvaltningsmyndigheden har forelagt den.

5.   Forvaltningsmyndigheden kan efter høring af og godkendelse fra overvågningsudvalget og i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EU) 2021/1060 i programmeringsperioden overføre op til 10 % af den oprindelige tildeling til en prioritet og ikke mere end 5 % af programbudgettet til en anden prioritet i samme Interregprogram.

Sådanne overførsler må ikke påvirke foregående år.

Overførslen og relaterede ændringer betragtes ikke som væsentlige, og de kræver ikke en afgørelse fra Kommissionen om ændring af Interregprogrammet. De skal dog opfylde alle lovgivningsmæssige krav. Forvaltningsmyndigheden indgiver den i artikel 17, stk. 3, litra f), nr. ii), omhandlede reviderede tabel sammen med eventuelle relaterede ændringer af programmet til Kommissionen.

6.   For korrektioner af rent administrativ eller redaktionel art, som ikke påvirker gennemførelsen af Interregprogrammet, kræves ingen godkendelse fra Kommissionen. Forvaltningsmyndigheden meddeler Kommissionen alle sådanne korrektioner.

AFDELING II

Territorial udvikling

Artikel 20

Integreret territorial udvikling

For Interregprogrammer skal de relevante territoriale myndigheder eller organer, som er ansvarlige for udarbejdelse af territoriale eller lokale udviklingsstrategier som omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) 2021/1060, eller som deltager i udvælgelse af operationer, hvortil der skal ydes støtte i henhold til disse strategier som omhandlet i artikel 29, stk. 5, i nævnte forordning, eller begge dele, repræsentere mindst to deltagende lande, hvoraf mindst det ene er en medlemsstat.

Hvis et grænseoverskridende retligt organ eller en EGTS gennemfører en integreret territorial investering i henhold til artikel 30 i forordning (EU) 2021/1060 eller et andet territorialt redskab i henhold til artikel 28, første afsnit, litra c), i nævnte forordning, kan den også være den eneste støttemodtager i henhold til artikel 23, stk. 6, i nærværende forordning, forudsat at der er funktionsadskillelse i det grænseoverskridende retlige organ eller EGTS'en.

Artikel 21

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet som omhandlet i artikel 28, første afsnit, litra b), i forordning (EU) 2021/1060 kan gennemføres inden for rammerne af Interregprogrammer, forudsat at de relevante lokale aktionsgrupper består af repræsentanter for offentlige og private lokale socioøkonomiske interesser, for hvilke ingen enkelt interessegruppe kontrollerer beslutningstagningen, og af mindst to deltagende lande, hvoraf mindst det ene er en medlemsstat.

AFDELING III

Operationer og fonde for mindre projekter

Artikel 22

Udvælgelse af Interregoperationer

1.   Interregoperationer udvælges i overensstemmelse med et programs strategi og målsætninger af et overvågningsudvalg, der nedsættes i overensstemmelse med artikel 28.

Dette overvågningsudvalg kan nedsætte et eller, navnlig i forbindelse med delprogrammer, flere styringsudvalg, der fungerer under dets ansvar, til udvælgelse af operationer. Styringsudvalg anvender partnerskabsprincippet, jf. artikel 8 i forordning (EU) 2021/1060.

Når hele eller en del af en operation gennemføres uden for programområdet i eller uden for Unionen, kræver udvælgelsen af operationen forvaltningsmyndighedens udtrykkelige godkendelse i overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget.

Når en operation omfatter en eller flere partnere, der befinder sig i en medlemsstat, et tredjeland, et partnerland eller et OLT, som ikke er repræsenteret i overvågningsudvalget, skal forvaltningsmyndigheden betinge sin udtrykkelige godkendelse af, at der indgives en skriftlig accept fra den berørte medlemsstat eller det berørte tredjeland, partnerland eller OLT om at refundere ethvert beløb, der uretmæssigt udbetales til disse partnere, i overensstemmelse med artikel 52, stk. 2.

Hvis den skriftlige accept, der er omhandlet i nærværende stykkes fjerde afsnit, ikke kan indhentes, indhenter det organ, der gennemfører hele eller en del af en operation uden for programområdet, en garanti fra en bank eller en anden finansiel institution for et beløb, som svarer til de tildelte Interregmidler. En sådan garanti medtages i dokumentet omhandlet i stk. 6.

2.   Med henblik på udvælgelsen af operationer skal overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget opstille og anvende kriterier og procedurer, der er ikkeforskelsbehandlende og gennemsigtige, sikre tilgængelighed for personer med handicap og ligestilling mellem kønnene og tage hensyn til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og princippet om bæredygtig udvikling og til Unionens politik på miljøområdet i overensstemmelse med artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF.

Kriterierne og procedurerne skal sikre prioritering af operationer, der skal udvælges, med henblik på at maksimere bidraget fra EU-midler til opfyldelse af Interregprogrammets målsætninger og at gennemføre samarbejdsdimensionen af operationer i Interregprogrammer, jf. denne forordnings artikel 23, stk. 1 og 4.

3.   På Kommissionens anmodning giver forvaltningsmyndigheden Kommissionen meddelelse om udvælgelseskriterierne inden den første forelæggelse heraf for overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget. Det samme gælder for eventuelle efterfølgende ændringer af disse kriterier.

4.   Ved udvælgelsen af operationer skal overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget:

a)

sikre, at de udvalgte operationer er i overensstemmelse med Interregprogrammet og yder et effektivt bidrag til virkeliggørelsen af de specifikke målsætninger

b)

sikre, at de udvalgte operationer ikke er i strid med de tilsvarende strategier, der er fastsat i henhold til artikel 10, stk. 1, eller fastsat for et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter

c)

sikre, at de udvalgte operationer udgør det bedste forhold mellem støttens størrelse, de udførte aktiviteter og opfyldelsen af målsætninger

d)

verificere, at støttemodtageren har de nødvendige finansielle midler og mekanismer til at dække omkostningerne ved drift og vedligeholdelse for operationer, der omfatter investeringer i infrastruktur eller produktive investeringer, for at sikre deres finansielle bæredygtighed

e)

sikre, at udvalgte operationer, som falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU (19), underkastes en miljøkonsekvensvurdering eller en screeningprocedure, og at der er taget behørigt hensyn til en vurdering af alternative løsninger på grundlag af kravene i nævnte direktiv

f)

verificere, at gældende ret er overholdt, hvis operationerne er påbegyndt før indgivelse af en finansieringsanmodning til forvaltningsmyndigheden

g)

sikre, at de udvalgte operationer falder ind under anvendelsesområdet for de pågældende Interregmidler og henregnes til en interventionstype

h)

sikre, at operationer ikke omfatter aktiviteter, der indgik i en operation, som var genstand for flytning som omhandlet i artikel 2, nr. 27), i forordning (EU) 2021/1060, eller som ville udgøre en overførsel af en produktionsaktivitet som omhandlet i artikel 65, stk. 1, litra a), i nævnte forordning

i)

sikre, at de udvalgte operationer ikke påvirkes direkte af en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse inden for anvendelsesområdet af artikel 258 i TEUF, der rejser tvivl om lovligheden og den formelle rigtighed af udgifter eller operationers præstationer, og

j)

sikre, at der for investeringer i infrastruktur med en forventet levetid på mindst fem år foretages en vurdering af klimaændringernes forventede indvirkning.

5.   Overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget godkender den metode og de kriterier, der anvendes til udvælgelse af Interregoperationer, herunder eventuelle ændringer heraf, med forbehold af artikel 33, stk. 3, litra b), i forordning (EU) 2021/1060 vedrørende lokaludvikling styret af lokalsamfundet og af artikel 24 i nærværende forordning.

6.   For hver Interregoperation forelægger forvaltningsmyndigheden den ledende partner eller den eneste partner et dokument, der fastsætter alle støttebetingelserne for den pågældende Interregoperation, herunder specifikke krav vedrørende de varer eller tjenesteydelser, der skal leveres, dens finansieringsplan, frist for udførelse heraf og, hvis det er relevant, den metode, der skal anvendes til at bestemme operationens omkostninger, og betingelserne for udbetaling af støtten.

Dette dokument skal også fastsætte den ledende partners forpligtelser med hensyn til inddrivelser i henhold til artikel 52. Disse forpligtelser fastlægges af overvågningsudvalget.

Artikel 23

Partnerskab inden for rammerne af Interregoperationer

1.   Operationer, som udvælges inden for Interreg A-, B- og D-programmer, skal omfatte partnere fra mindst to deltagende lande eller OLT'er, hvoraf mindst én skal være en støttemodtager fra en medlemsstat.

Operationer, som udvælges i henhold til programmerne Interreg Europe og Urbact, skal omfatte partnere fra mindst tre deltagende lande, hvoraf mindst to skal være støttemodtagere fra medlemsstater.

Støttemodtagere, der modtager støtte fra Interregmidler, og partnere, der deltager i operationen, men ikke modtager nogen form for finansiel støtte fra sådanne midler (under ét benævnt »partnere«), udgør et Interregoperationspartnerskab.

2.   En Interregoperation kan gennemføres i et enkelt land eller OLT, hvis virkningerne på og fordelene for programområdet er udpeget i ansøgningen om operationen.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på operationer i det grænseoverskridende Peace Plus-program, hvor programmet fungerer til støtte for fred og forsoning.

4.   Partnere samarbejder om udvikling og gennemførelse af Interregoperationer samt om personale eller finansiering eller begge dele.

For Interregoperationer i Interreg D-programmer kræves det, at partnere fra regioner i den yderste periferi og tredjelande, partnerlande eller OLT'er kun skal samarbejde inden for to af de fire dimensioner, der er anført i første afsnit.

5.   Hvis der er to eller flere partnere, skal en af dem udpeges som ledende partner af alle partnerne.

6.   Et grænseoverskridende retligt organ eller en EGTS kan være eneste partner i en Interregoperation i Interregprogrammer inden for område A, B og D, forudsat at dens medlemmer omfatter partnere fra mindst to deltagende lande.

I Interregprogrammerne Europe og Urbact skal det grænseoverskridende retlige organ eller EGTS'en have medlemmer fra mindst tre deltagende lande.

Et retligt organ, som gennemfører et finansielt instrument, en fond af holdingfonde eller en fond for mindre projekter, kan være eneste partner i en Interregoperation, uden at de i første afsnit omhandlede krav til sammensætning heraf finder anvendelse.

7.   En eneste partner skal være registreret i en medlemsstat, der deltager i Interregprogrammet.

Artikel 24

Støtte til projekter af begrænset finansielt omfang

1.   Interreg A-, B- og D-programmer støtter projekter af begrænset finansielt omfang, enten

a)

direkte inden for hvert program, eller

b)

inden for en eller flere fonde for mindre projekter.

2.   Hvis et Interreg B- eller D-program ikke er i stand til at opfylde den forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, skal grundene til, at denne forpligtelse ikke kan opfyldes, fastsættes i programdokumentet i overensstemmelse med punkt 6 i modellen i bilaget.

Artikel 25

Fonde for mindre projekter

1.   Det samlede bidrag fra EFRU eller, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrument til fonde for mindre projekter inden for rammerne af et Interregprogram må ikke overstige 20 % af den samlede tildeling til Interregprogrammet.

Slutmodtagerne inden for rammerne af en fond for mindre projekter modtager støtte fra EFRU eller, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter gennem støttemodtageren og gennemfører mindre projekter inden for rammerne af fonden for mindre projekter (»et mindre projekt«).

2.   En fond for mindre projekter udgør en operation, jf. artikel 2, nr. 4), i forordning (EU) 2021/1060, som forvaltes af en støttemodtager under hensyntagen til dennes opgaver og vederlag.

Støttemodtageren skal være et grænseoverskridende retligt organ eller en EGTS eller et organ, som skal have status som juridisk person.

Støttemodtageren udvælger mindre projekter, der gennemføres af slutmodtagerne, jf. artikel 2, nr. 18), i forordning (EU) 2021/1060. Hvis støttemodtageren ikke er en grænseoverskridende retligt organ eller en EGTS, udvælger et organ, som omfatter repræsentanter fra mindst to deltagende lande, hvoraf mindst ét land er en medlemsstat, de fælles mindre projekter.

3.   Det dokument, der fastsætter betingelserne for støtte til en fond for mindre projekter, skal ud over de i artikel 22, stk. 6, omhandlede elementer fastsætte de elementer, der er nødvendige for at sikre, at støttemodtageren:

a)

fastlægger en ikkeforskelsbehandlende og gennemsigtig udvælgelsesprocedure

b)

anvender objektive kriterier for udvælgelse af små projekter, som forhindrer interessekonflikter

c)

vurderer støtteansøgninger

d)

udvælger projekter og fastsætter støttebeløbet for hvert mindre projekt

e)

er ansvarlig for gennemførelse af operationen og på sit niveau opbevarer alle de bilag, der er nødvendige for revisionssporet i overensstemmelse med bilag XIII til forordning (EU) 2021/1060, og

f)

giver offentlig adgang til en liste over slutmodtagere, der drager fordel af operationen.

Støttemodtageren sikrer, at slutmodtagerne opfylder kravene i artikel 36.

4.   Udvælgelse af mindre projekter betragtes ikke som delegation af opgaver fra forvaltningsmyndigheden til et bemyndiget organ som omhandlet i artikel 71, stk. 3, i forordning (EU) 2021/1060.

5.   Personaleomkostninger og andre omkostninger svarende til omkostningskategorierne i artikel 39-43, som genereres på støttemodtagerniveau for forvaltning af fonden eller fondene for mindre projekter, må ikke overstige 20 % af de samlede støtteberettigede omkostninger ved henholdsvis denne eller disse fonde for mindre projekter.

6.   Hvis det offentlige bidrag til et mindre projekt ikke overstiger 100 000 EUR, skal bidraget fra EFRU eller, hvis det er relevant, et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter have form af enhedsomkostninger eller faste beløb eller finansiering efter fast takst, undtagen til projekter, hvortil støtten udgør statsstøtte.

Hvis de samlede omkostninger ved hvert projekt ikke overstiger 100 000 EUR, kan støttebeløbet til et eller flere mindre projekter fastsættes på grundlag af et budgetforslag, der opstilles fra sag til sag og vedtages på forhånd af den støttemodtager, der forvalter fonden for mindre projekter.

For finansiering efter fast takst kan de kategorier af omkostninger, som den faste takst finder anvendelse på, refunderes i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2021/1060.

Artikel 26

Den ledende partners opgaver

1.   Den ledende partner skal:

a)

fastlægge samarbejdet med de andre partnere i en aftale, der indeholder bestemmelser, som blandt andet garanterer forsvarlig finansiel forvaltning af de respektive EU-midler, der tildeles Interregoperationen, herunder ordninger for inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb

b)

sørge for, at hele Interregoperationen gennemføres, og

c)

sikre, at de udgifter, der er opgivet af samtlige partnere, er betalt i forbindelse med gennemførelsen af Interregoperationen og svarer til de aktiviteter, der er aftalt mellem samtlige partnere, og at de stemmer overens med det dokument, som forvaltningsmyndigheden har forelagt i henhold til artikel 22, stk. 6.

2.   Medmindre andet er angivet i den aftale, der er omhandlet i stk. 1, litra a), sikrer den ledende partner, at de øvrige partnere modtager hele det samlede bidrag fra Unionens respektive fond inden for en tidsramme, der er aftalt mellem alle partnere, og efter samme procedure, som anvendes for den ledende partner. Der foretages ikke fradrag eller tilbageholdelse af noget beløb, og der pålægges ikke nogen specifik afgift eller andre afgifter med tilsvarende virkning, der ville nedsætte beløbet til de øvrige partnere.

3.   En partner i en medlemsstat, et tredjeland, et partnerland eller et OLT, som deltager i et Interregoperation, kan udpeges som ledende partner.

AFDELING IV

Teknisk bistand

Artikel 27

Teknisk bistand

1.   Det beløb fra fondene, der tildeles teknisk bistand, skal indgå som en del af den finansielle tildeling til hver prioritet i et program i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, litra f), og må ikke udgøre en særskilt prioritet eller et særprogram.

2.   Teknisk bistand til hvert Interregprogram refunderes som en fast takst ved anvendelse af procentsatserne i denne artikels stk. 3 på de støtteberettigede udgifter, der indgår i hver betalingsanmodning i henhold til artikel 91, stk. 3, litra a) eller c), i forordning (EU) 2021/1060, alt efter hvad der er relevant.

3.   Den procentdel af bidraget fra EFRU og Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, der refunderes for teknisk bistand, er som følger:

a)

for internt grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, som støttes af EFRU: 7 %

b)

for eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, som støttes af IPA III CBC eller NDICI CBC, for område B-programmer, hvor støtten fra EFRU er 50 % eller derunder, og for område D-programmer, både for bidraget fra EFRU og for et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter: 10 %, og

c)

for område B-programmer, hvor støtten fra EFRU er over 50 %, og for område C-programmer, både for bidraget fra EFRU og, hvis det er relevant, for et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter: 8 %.

4.   For Interregprogrammer med en samlet tildeling fra EFRU på mellem 30 000 000 og 50 000 000 EUR forøges det beløb, der følger af procentdelen til teknisk bistand, med et supplerende beløb på 500 000 EUR. Kommissionen lægger dette beløb til den første mellemliggende betaling.

5.   For Interregprogrammer med en samlet tildeling fra EFRU på under 30 000 000 EUR fastsættes det beløb, som er nødvendigt til teknisk bistand, udtrykt i euro og den deraf følgende procentdel i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det pågældende Interregprogram i henhold til artikel 18.

KAPITEL IV

OVERVÅGNING, EVALUERING OG KOMMUNIKATION

AFDELING I

Overvågning

Artikel 28

Overvågningsudvalg

1.   De medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et program, nedsætter efter aftale med forvaltningsmyndigheden et udvalg til at overvåge gennemførelsen af det respektive Interregprogram (»overvågningsudvalg«) inden for tre måneder fra datoen for meddelelse af Kommissionens afgørelse om godkendelse af et Interregprogram til medlemsstaterne i henhold til artikel 18.

2.   Hvert overvågningsudvalg vedtager sin forretningsorden.

Overvågningsudvalgets og i givet fald styringsudvalgets forretningsorden skal forebygge enhver interessekonflikt ved udvælgelse af Interregoperationer og skal indeholde bestemmelser vedrørende stemmerettigheder og regler for mødedeltagelse.

3.   Overvågningsudvalget mødes mindst en gang om året og gennemgår alle spørgsmål, der påvirker programmets fremskridt med hensyn til at opfylde målsætningerne herfor.

4.   Forvaltningsmyndigheden offentliggør overvågningsudvalgets forretningsorden og en sammenfatning af både data og oplysninger, herunder beslutninger, der er godkendt af overvågningsudvalget, på det websted, der er omhandlet i artikel 36, stk. 2.

Artikel 29

Overvågningsudvalgets sammensætning

1.   Sammensætningen af hvert Interregprograms overvågningsudvalg aftales af de medlemsstater og, hvis det er relevant, af de tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i programmet, og skal sikre en ligelig repræsentation af:

a)

de relevante myndigheder, herunder bemyndigede organer

b)

organer, der i fællesskab er oprettet i hele programområdet, eller som omfatter en del heraf, herunder EGTS'er, og

c)

repræsentanter for programpartnerne, jf. artikel 8 i forordning (EU) 2021/1060, fra medlemsstater, tredjelande, partnerlande og OLT'er.

Sammensætningen af overvågningsudvalget skal tage hensyn til antallet af medlemsstater, tredjelande, partnerlande og OLT'er, som deltager i det pågældende Interregprogram.

2.   Forvaltningsmyndigheden offentliggør en liste over medlemmer af overvågningsudvalget på det websted, der er omhandlet i artikel 36, stk. 2.

3.   Repræsentanter for Kommissionen deltager i overvågningsudvalgets arbejde med rådgivende funktion.

Artikel 30

Overvågningsudvalgets funktioner

1.   Overvågningsudvalget undersøger:

a)

fremskridt med hensyn til programgennemførelse og opnåelse af Interregprogrammets delmål og mål

b)

eventuelle spørgsmål, som påvirker Interregprogrammets præstationer, og de foranstaltninger, der er truffet for at behandle disse spørgsmål

c)

hvad angår finansielle instrumenter, de elementer i forhåndsvurderingen, der er anført i artikel 58, stk. 3, i forordning (EU) 2021/1060, og det strategidokument, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i nævnte forordning

d)

fremskridt med hensyn til gennemførelse af evalueringer, sammenfatninger af evalueringer og eventuel opfølgning af konstaterede forhold

e)

gennemførelse af kommunikations- og synlighedsaktioner

f)

fremskridt med hensyn til gennemførelse af Interregoperationer af strategisk betydning og, hvis det er relevant, af store infrastrukturprojekter, og

g)

fremskridt med hensyn til opbygning af administrativ kapacitet for offentlige institutioner og støttemodtagere, hvis det er relevant.

2.   Ud over overvågningsudvalgets opgaver vedrørende udvælgelse af operationer, jf. artikel 22, godkender det:

a)

den metode og de kriterier, der anvendes til udvælgelse af operationer, herunder eventuelle ændringer heraf, efter at have givet Kommissionen meddelelse, hvis der anmodes herom, i medfør af artikel 22, stk. 2, i denne forordning, jf. dog artikel 33, stk. 3, litra b), c) og d), i forordning (EU) 2021/1060

b)

evalueringsplanen og eventuelle ændringer heraf

c)

eventuelle forslag fra forvaltningsmyndigheden om ændring af Interregprogrammet, herunder om en overførsel i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5, og

d)

den endelige præstationsrapport.

Artikel 31

Gennemgang

1.   Kommissionen kan foranstalte en gennemgang for at undersøge Interregprogrammers præstationer.

Gennemgangen kan foretages skriftligt.

2.   Forvaltningsmyndigheden forelægger efter anmodning fra Kommissionen inden for en måned Kommissionen kortfattede oplysninger om de elementer, der er anført i artikel 30, stk. 1. Disse oplysninger skal bygge på de seneste data, der er tilgængelige for medlemsstaterne og, hvor det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er.

3.   Resultatet af gennemgangen nedfældes i et vedtaget referat.

4.   Forvaltningsmyndigheden følger op på spørgsmål rejst af Kommissionen og underretter inden for tre måneder efter datoen for gennemgangen Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet.

Artikel 32

Fremsendelse af data

1.   Hver forvaltningsmyndighed fremsender elektronisk kumulative data for det respektive Interregprogram til Kommissionen senest den 31. januar, den 30. april, den 31. juli og den 31. oktober hvert år i overensstemmelse med modellen i bilag VII til forordning (EU) 2021/1060, med undtagelse af de oplysninger, der kræves i denne artikels stk. 2, litra b), og stk. 3, som fremsendes senest den 31. januar og den 31. juli hvert år.

Den første fremsendelse skal ske senest den 31. januar 2022 og den sidste senest den 31. januar 2030.

2.   De i stk. 1 omhandlede data opdeles for hver prioritet efter specifik målsætning og skal vedrøre:

a)

antallet af udvalgte Interregoperationer, deres samlede støtteberettigede omkostninger, de respektive Interregmidlers bidrag og de samlede støtteberettigede udgifter, som de ledende partnere har anmeldt til forvaltningsmyndigheden, det hele opdelt efter interventionstype

b)

værdierne af output- og resultatindikatorer for udvalgte Interregoperationer og opnåede værdier pr. afsluttet Interregoperation.

3.   For finansielle instrumenter skal der desuden fremsendes data om følgende:

a)

støtteberettigede udgifter efter type finansielt produkt

b)

størrelsen af forvaltningsomkostninger og -gebyrer, der er anmeldt som støtteberettigede udgifter

c)

det beløb efter type finansielt produkt af private og offentlige midler, der er mobiliseret som supplement til fondene

d)

renter og anden indtjening, der skabes af støtte fra Interregmidlerne til finansielle instrumenter som omhandlet i artikel 60 i forordning (EU) 2021/1060, og tilbagebetalte midler, der kan henføres til støtte fra Interregmidlerne som omhandlet i artikel 62 i nævnte forordning

e)

den samlede værdi af lån til og egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer i slutmodtagere, der er garanteret med programmidler, og som faktisk er udbetalt til slutmodtagere.

4.   De data, der indgives i overensstemmelse med denne artikel, skal være pålidelige og afspejle de data, som er tilgængelige i det elektroniske system, der er omhandlet i artikel 72, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2021/1060, ved udgangen af den måned, der går forud for indgivelsesmåneden.

5.   Forvaltningsmyndigheden offentliggør eller opgiver et link til alle de data, der fremsendes til Kommissionen, på det websted, der er omhandlet i artikel 36, stk. 2.

Artikel 33

Endelig præstationsrapport

1.   Hver forvaltningsmyndighed forelægger senest den 15. februar 2031 Kommissionen en endelig præstationsrapport om det respektive Interregprogram.

Den endelige præstationsrapport forelægges ved anvendelse af den model, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 43, stk. 5, i forordning (EU) 2021/1060.

2.   I den endelige præstationsrapport vurderes opfyldelsen af programmålsætninger på grundlag af de elementer, der er anført i artikel 30, med undtagelse af nævnte artikels stk. 1, litra c), og stk. 2, litra d).

3.   Kommissionen behandler den endelige præstationsrapport og underretter forvaltningsmyndigheden om eventuelle bemærkninger inden for fem måneder efter datoen for modtagelse af rapporten. Hvis der fremsættes sådanne bemærkninger, tilvejebringer forvaltningsmyndigheden alle nødvendige oplysninger med hensyn til disse bemærkninger og underretter, hvis det er relevant, inden for tre måneder efter modtagelsen af bemærkningerne Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet. Kommissionen underretter inden for to måneder fra modtagelse af alle nødvendige oplysninger fra forvaltningsmyndigheden denne om, at rapporten er godtaget. Hvis Kommissionen ikke underretter forvaltningsmyndigheden inden for disse frister, anses rapporten for godtaget.

4.   Forvaltningsmyndigheden offentliggør den endelige præstationsrapport på det websted, der er omhandlet i artikel 36, stk. 2.

Artikel 34

Indikatorer for Interregprogrammer

1.   Fælles outputindikatorer og resultatindikatorer, jf. bilag I til forordning (EU) 2021/1058, og, hvor det er nødvendigt, programspecifikke output- og resultatindikatorer skal anvendes i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1060 samt artikel 17, stk. 3, litra e), nr. ii), og artikel 32, stk. 2, litra b), i nærværende forordning.

2.   Hvor det er relevant, anvendes programspecifikke output- og resultatindikatorer ud over de indikatorer, der er udvalgt i overensstemmelse med stk. 1.

Alle de fælles outputindikatorer og resultatindikatorer, der er opført i tabel 2 i bilag I til forordning (EU) 2021/1058, kan også anvendes i forbindelse med specifikke målsætninger under enhver af politikmålsætningerne 1-5 eller, når det er relevant, under de Interregspecifikke målsætninger, der er fastsat i artikel 14, stk. 4 og 5, i nærværende forordning.

3.   For outputindikatorer sættes udgangspunkterne til nul. De fastsatte delmål for 2024 og mål for 2029 skal være kumulative.

AFDELING II

Evaluering og kommunikation

Artikel 35

Evaluering i programmeringsperioden

1.   Medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer af programmerne vedrørende en eller flere af følgende kriterier: effektivitet, produktivitet, relevans, kohærens og EU-merværdi med det formål at forbedre kvaliteten af udformningen og gennemførelsen af programmer. Evalueringerne kan også omfatte andre relevante kriterier, såsom inklusivitet, ikkeforskelsbehandling og synlighed, og kan omfatte mere end ét program.

2.   Senest den 30. juni 2029 foretages i tillæg til de evalueringer, der er omhandlet i stk. 1, en evaluering af hvert program for at vurdere dets indvirkning.

3.   Evalueringerne skal udarbejdes af interne eller eksterne eksperter, der er funktionelt uafhængige.

4.   Forvaltningsmyndigheden sørger for de fornødne procedurer til at frembringe og indsamle de data, der er nødvendige til evalueringerne.

5.   Forvaltningsmyndigheden udarbejder en evalueringsplan, der kan omfatte mere end ét Interregprogram.

6.   Forvaltningsmyndigheden forelægger evalueringsplanen for overvågningsudvalget senest et år efter godkendelsen af Interregprogrammet.

7.   Forvaltningsmyndigheden offentliggør alle evalueringer på det websted, der er omhandlet i artikel 36, stk. 2.

Artikel 36

Forvaltningsmyndigheders og partneres ansvarsområder med hensyn til gennemsigtighed og kommunikation

1.   Hver forvaltningsmyndighed udpeger en kommunikationsmedarbejder for hvert Interregprogram. En kommunikationsmedarbejder kan være ansvarlig for mere end ét program.

2.   Forvaltningsmyndigheden sikrer, at der inden for seks måneder efter godkendelsen af et Interregprogram i henhold til artikel 18 findes et websted, der indeholder oplysninger om hvert Interregprogram under dens ansvarsområde, og som omfatter programmets målsætninger, aktiviteter, tilgængelige finansieringsmuligheder og resultater.

3.   Artikel 49, stk. 2-6, i forordning (EU) 2021/1060 om forvaltningsmyndighedens ansvarsområder finder anvendelse.

4.   Hver partner i en Interregoperation eller hvert organ, der gennemfører et finansieringsinstrument, anerkender støtte fra Interregmidler, herunder midler genanvendt til finansielle instrumenter i overensstemmelse med artikel 62 i forordning (EU) 2021/1060, til Interregoperationen ved:

a)

at lægge en kort beskrivelse af Interregoperationen, der står i et rimeligt forhold til størrelsen af støtte fra Interregmidler, herunder mål og resultater, ud på partnerens officielle websted eller sociale mediesteder, hvis sådanne steder eksisterer, og fremhæve den økonomiske støtte fra Interregmidlerne

b)

at afgive en erklæring, hvor støtten fra Interregmidler fremhæves på en synlig måde i dokumenter og kommunikationsmateriale, der vedrører gennemførelsen af Interregoperationen, og som er henvendt til den brede offentlighed eller deltagerne

c)

at opsætte holdbare plader eller skilte, der er tydeligt synlige for offentligheden, og som viser Unionens logo i overensstemmelse med de tekniske karakteristika i bilag IX til forordning (EU) 2021/1060, så snart den fysiske gennemførelse af en Interregoperation, der indebærer fysiske investeringer eller køb af udstyr, begynder, eller erhvervet udstyr installeres, når det drejer sig om operationer, der støttes af Interregmidler, hvortil de samlede omkostninger udgør over 100 000 EUR

d)

for Interregoperationer, der ikke falder ind under litra c), på et offentligt sted at foranstalte visning af mindst én plakat (minimumsstørrelse A3) eller en tilsvarende elektronisk visning med information om Interregoperationen, hvor støtten fra Interregmidler fremhæves, undtagen hvis støttemodtageren er en fysisk person

e)

for operationer af strategisk betydning og operationer, hvis samlede omkostninger overstiger 5 000 000 EUR, at tilrettelægge et kommunikationsarrangement og inddrage Kommissionen og den ansvarlige forvaltningsmyndighed rettidigt.

Ordet »Interreg« anvendes ved siden af Unionens emblem i overensstemmelse med artikel 47 i forordning (EU) 2021/1060.

5.   For fonde for mindre projekter og finansielle instrumenter skal støttemodtageren ved hjælp af kontraktbetingelserne sikre, at slutmodtagerne opfylder kravene om at kommunikere offentligt om Interregoperationen.

For finansielle instrumenter skal slutmodtageren anerkende oprindelsen af og sikre synlighed af EU-finansieringen, navnlig ved fremme af aktionerne og deres resultater, ved at give sammenhængende, effektiv og målrettet information til mange målgrupper, herunder medierne og offentligheden.

6.   Hvis der ikke er truffet afhjælpende foranstaltninger, træffer forvaltningsmyndigheden foranstaltninger, idet der tages højde for proportionalitetsprincippet, ved at annullere op til 2 % af støtten fra fondene til:

a)

den pågældende støttemodtager, som ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til artikel 47 i forordning (EU) 2021/1060 eller nærværende artikels stk. 4 og 5, eller

b)

den pågældende slutmodtager, som ikke opfylder kravene i stk. 5.

KAPITEL V

STØTTEBERETTIGELSE

Artikel 37

Regler om udgifters støtteberettigelse

1.   En Interregoperation kan helt eller delvis gennemføres uden for en medlemsstat, herunder uden for Unionen, forudsat at Interregoperationen bidrager til det respektive Interregprograms målsætninger.

2.   Med forbehold af reglerne om støtteberettigelse i artikel 63-68 i forordning (EU) 2021/1060, artikel 5 og 7 i forordning (EU) 2021/1058 og dette kapitel, herunder i retsakter vedtaget i henhold hertil, vedtager de deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er ved fælles afgørelse i overvågningsudvalget kun supplerende regler om udgifters støtteberettigelse for et Interregprogram vedrørende udgiftskategorier, der ikke er omfattet af disse bestemmelser. Disse supplerende regler skal dække Interregprogrammet som helhed.

Hvis et Interregprogram udvælger operationer på grundlag af forslagsindkaldelser, skal disse supplerende regler dog vedtages, før indkaldelserne af forslag offentliggøres. I alle andre tilfælde vedtages disse supplerende regler, før operationer udvælges.

3.   For anliggender, der ikke er omfattet af reglerne om støtteberettigelse i artikel 63-68 i forordning (EU) 2021/1060, artikel 5 og 7 i forordning (EU) 2021/1058 eller dette kapitel, herunder i retsakter vedtaget i henhold hertil eller i regler fastsat i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2, finder de nationale regler i den medlemsstat og, hvis det er relevant, i de tredjelande, partnerlande og OLT'er, hvor udgifterne er afholdt, anvendelse.

4.   I tilfælde af uenighed mellem forvaltningsmyndigheden og revisionsmyndigheden med hensyn til støtteberettigelse som sådan for en Interregoperation, der er udvalgt i henhold til et Interregprogram, har forvaltningsmyndighedens holdning forrang under behørig hensyntagen til overvågningsudvalgets holdning.

5.   OLT'er er ikke berettigede til støtte fra EFRU i Interregprogrammer, men kan deltage i sådanne programmer på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 38

Generelle bestemmelser om omkostningskategoriers støtteberettigelse

1.   De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er kan i overvågningsudvalget for et Interregprogram aftale, at udgifter henhørende under en eller flere af de kategorier, der er omhandlet i artikel 39-44, ikke er støtteberettigede i henhold til en eller flere prioriteter i et Interregprogram.

2.   Alle udgifter, der er støtteberettigede i overensstemmelse med denne forordning, skal vedrøre omkostningerne ved at iværksætte eller iværksætte og gennemføre en operation eller en del af en operation.

3.   Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede:

a)

bøder, morarenter og udgifter til retstvister og retssager

b)

gaveomkostninger, eller

c)

omkostninger i forbindelse med udsving i valutakurser.

4.   Hvis den faste takst, der er fastsat i artikel 56, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1060, anvendes til at beregne andre støtteberettigede omkostninger end direkte personaleomkostninger ved en operation, finder den ikke anvendelse på direkte personaleomkostninger, der er beregnet på basis af en fast takst som omhandlet i nærværende forordnings artikel 39, stk. 3, litra c).

5.   Uanset artikel 76, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2021/1060 omregnes udgifter, der er betalt i en anden valuta, til euro af hver støttemodtager fra lande, der ikke anvender euroen som møntenhed, ved hjælp af Kommissionens månedlige regnskabsvekselkurs i den måned, hvor udgifterne blev forelagt til verificering.

Artikel 39

Personaleomkostninger

1.   Personaleomkostninger udgøres af bruttopersonaleomkostninger ved personale, der er ansat af en Interregpartner på en af følgende måder:

a)

fuld tid

b)

deltid med en fast procentdel arbejdstid om måneden

c)

deltid med et varierende antal arbejdstimer om måneden, eller

d)

timebasis.

2.   Personaleomkostninger er begrænset til følgende:

a)

lønudbetalinger i forbindelse med aktiviteter, som enheden ikke ville udføre, hvis den pågældende operation ikke blev foretaget, og som er fastsat i et ansættelsesdokument, i form af enten en ansættelses- eller arbejdskontrakt eller en ansættelsesbeslutning, eller ved lov, og som vedrører ansvarsområderne i den pågældende ansattes stillingsbeskrivelse

b)

alle andre omkostninger med direkte tilknytning til lønudbetalinger, der afholdes af arbejdsgiveren, f.eks. beskæftigelsesskatter og social sikring, herunder pension, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 (20), forudsat at:

i)

de er fastsat i et ansættelsesdokument eller ved lov

ii)

de er i overensstemmelse med den i ansættelsesdokumentet anførte lovgivning og med standardpraksis i det land eller den organisation, hvor medarbejderen faktisk arbejder, eller begge, og

iii)

arbejdsgiveren ikke kan få dem dækket.

For så vidt angår første afsnit, litra a), kan betalinger til fysiske personer, der arbejder for en Interregpartner i henhold til en anden kontrakttype end en ansættelses- eller arbejdskontrakt, sidestilles med lønudbetalinger, og en sådan kontrakt anses for at være et ansættelsesdokument.

3.   Personaleomkostninger kan refunderes:

a)

enten i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2021/1060, dokumenteret med ansættelsesdokument og lønsedler

b)

i henhold til de forenklede omkostningsmuligheder, jf. artikel 53, stk. 1, litra b)-f), i forordning (EU) 2021/1060

c)

som en fast takst på op til 20 % af andre direkte omkostninger end direkte personaleomkostninger ved en operation uden krav om, at medlemsstaterne skal foretage en beregning for at fastsætte den gældende takst, eller

d)

som en timesats i overensstemmelse med artikel 55, stk. 2-4, i forordning (EU) 2021/1060 for enten direkte personaleomkostninger ved personer, der arbejder på fuld tid på en operation, eller ved personer, der arbejder på deltid på en operation i henhold til nærværende artikels stk. 4, litra b).

4.   Personaleomkostninger vedrørende personer, der arbejder på deltid på en operation, kan beregnes som:

a)

enten en fast procentdel af bruttopersonaleomkostningerne i overensstemmelse med artikel 55, stk. 5, i forordning (EU) 2021/1060, eller

b)

en fleksibel andel af bruttopersonaleomkostningerne, der står i forhold til det antal timer, som varierer fra måned til måned, der er arbejdet på operationen, baseret på et tidsregistreringssystem, som dækker 100 % af de ansattes arbejdstid.

5.   For personale, der er ansat i henhold til stk. 1, litra d), ganges timesatsen med det antal timer, der faktisk er arbejdet på en operation, baseret på et tidsregistreringssystem.

Artikel 40

Kontor- og administrationsomkostninger

1.   Kontor- og administrationsomkostninger er begrænset til følgende elementer:

a)

kontorleje

b)

forsikring og skatter vedrørende de bygninger, hvor personalet befinder sig, og vedrørende kontorudstyr (f.eks. brand- eller tyveriforsikring)

c)

forsyning (f.eks. elektricitet, opvarmning og vand)

d)

kontorartikler

e)

regnskabsførelse

f)

arkiver

g)

vedligeholdelse, rengøring og reparationer

h)

sikkerhed

i)

IT-systemer

j)

kommunikation (f.eks. telefon, fax, internet, posttjenester og visitkort)

k)

bankgebyrer for åbning og forvaltning af en konto/konti, hvis gennemførelsen af en operation kræver, at der åbnes en særskilt konto, og

l)

gebyrer til finanstransaktioner på tværs af grænserne.

2.   Kontor- og administrationsomkostninger kan beregnes som en fast procentdel af bruttopersonaleomkostningerne i overensstemmelse med artikel 54, første afsnit, litra b), i forordning (EU) 2021/1060.

Artikel 41

Rejse- og opholdsomkostninger

1.   Rejse- og opholdsomkostninger, uanset om sådanne omkostninger er afholdt og betalt i eller uden for et programområde, er begrænset til følgende omkostningselementer:

a)

rejseomkostninger (f.eks. billetter, rejse- og bilforsikring, brændstof, kilometertal, bompenge og parkeringsafgifter)

b)

forplejningsomkostninger

c)

opholdsomkostninger

d)

visumomkostninger, og

e)

dagpenge.

2.   Ethvert omkostningselement anført i stk. 1, litra a)-d), der dækkes af dagpenge, refunderes ikke ud over dagpengene.

3.   Rejse- og opholdsomkostninger ved eksterne eksperter og tjenesteudbydere falder ind under omkostninger ved ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser, jf. artikel 42.

4.   Direkte betaling af udgifter til omkostningselementer anført i stk. 1, litra a) og b), af en ansat hos støttemodtageren skal dokumenteres af et bevis for modtagerens tilbagebetaling til den pågældende ansatte.

5.   Rejse- og opholdsomkostninger ved en operation kan beregnes som et fast takst på op til 15 % af operationens direkte personaleomkostninger uden krav om, at medlemsstaten skal fastsætte den gældende takst på baggrund af en beregning.

Artikel 42

Omkostninger ved ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser

Omkostninger ved ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser er begrænset til følgende tjenester og ekspertbistand, der ydes af et offentligretligt eller et privatretligt organ eller en fysisk person, bortset fra operationens støttemodtager, og alle operationens partnere:

a)

undersøgelser (f.eks. evalueringer, strategier, konceptnoter, konstruktionstegninger og håndbøger)

b)

uddannelse

c)

oversættelser

d)

udvikling, ændring og ajourføring af IT-systemer og websted

e)

PR, kommunikation, reklame, PR-artikler og -aktiviteter eller oplysninger vedrørende en operation eller et program som sådan

f)

finansiel forvaltning

g)

tjenester i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer eller møder (herunder leje, catering og tolkning)

h)

deltagelse i arrangementer (f.eks. registreringsgebyrer)

i)

juridisk rådgivning og notarialtjenester, teknisk og finansiel ekspertbistand samt andre konsulent- og regnskabstjenester

j)

intellektuelle ejendomsrettigheder

k)

verificeringer i henhold til artikel 74, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2021/1060 og artikel 46, stk. 1, i nærværende forordning

l)

omkostninger ved regnskabsfunktionen på programniveau i henhold til artikel 76 i forordning (EU) 2021/1060 og artikel 47 i nærværende forordning

m)

revisionsomkostninger på programniveau i henhold til artikel 78 og 81 i forordning (EU) 2021/1060 og artikel 48 og 49 i nærværende forordning

n)

garantistillelse fra en bank eller en anden finansiel institution, hvis det kræves i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning eller i et programmeringsdokument vedtaget af overvågningsudvalget

o)

rejse- og opholdsomkostninger ved eksterne eksperter, talere, mødeformænd og tjenesteudbydere, og

p)

anden specifik ekspertbistand og andre specifikke tjenesteydelser, der er nødvendige til operationer.

Artikel 43

Omkostninger ved udstyr

1.   Omkostninger ved andet udstyr, der købes, lejes eller leases af en operations støttemodtager, end det, der er omhandlet i artikel 40, er begrænset til følgende:

a)

kontorudstyr

b)

IT-hardware og -software

c)

møbler og udstyr

d)

laboratorieudstyr

e)

maskiner og instrumenter

f)

værktøj eller redskaber

g)

køretøjer, og

h)

andet specifikt udstyr, der er nødvendigt til operationer.

2.   Omkostninger ved køb af brugt udstyr kan være støtteberettigede på følgende betingelser:

a)

Der er ikke modtaget anden støtte til udstyret fra Interregmidlerne eller de fonde, der er opført i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2021/1060.

b)

Udstyrets pris overstiger ikke den almindeligt accepterede pris på det pågældende marked.

c)

Udstyret har de tekniske karakteristika, der kræves til operationen, og er i overensstemmelse med gældende normer og standarder.

Artikel 44

Omkostninger ved infrastruktur og bygge- og anlægsarbejder

Omkostninger ved infrastruktur eller bygge- og anlægsarbejder er begrænset til følgende:

a)

køb af jord i overensstemmelse med artikel 64, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2021/1060

b)

byggetilladelser

c)

byggematerialer

d)

arbejdskraft, og

e)

særlige interventioner (f.eks. rensning af jord og minerydning).

KAPITEL VI

INTERREGPROGRAMMYNDIGHEDER, FORVALTNING, KONTROL OG REVISION

Artikel 45

Interregprogrammyndigheder

1.   Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interregprogram, udpeger med henblik på artikel 71 i forordning (EU) 2021/1060 en fælles forvaltningsmyndighed og en fælles revisionsmyndighed.

2.   Forvaltningsmyndigheden og revisionsmyndigheden skal være beliggende i samme medlemsstat.

3.   Med hensyn til det grænseoverskridende Peace Plus-program anses Organet for Særlige EU-Programmer, når det udpeges som forvaltningsmyndighed, for at være beliggende i en medlemsstat.

4.   Medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interregprogram, kan udpege en EGTS som forvaltningsmyndighed for det pågældende program.

5.   Hvis forvaltningsmyndigheden udpeger et eller flere bemyndigede organer i et Interregprogram i overensstemmelse med artikel 71, stk. 3, i forordning (EU) 2021/1060, udfører det bemyndigede organ disse opgaver i mere end én deltagende medlemsstat eller, hvis det er relevant, i et tredjeland, partnerland eller OLT. Med forbehold af nærværende forordnings artikel 22 kan et eller flere bemyndigede organer udføre disse opgaver i kun én deltagende medlemsstat eller, hvis det er relevant, ét deltagende tredjeland, partnerland eller OLT, hvis en sådan tilgang baseres på eksisterende strukturer.

Artikel 46

Forvaltningsmyndighedens funktioner

1.   Et Interregprograms forvaltningsmyndighed varetager de funktioner, der er fastsat i artikel 72, 74 og 75 i forordning (EU) 2021/1060 med undtagelse af den opgave, der består i at udvælge operationer som omhandlet i artikel 72, stk. 1, litra a), og artikel 73 i nævnte forordning, og med undtagelse af opgaven med at foretage betalinger til støttemodtagere som omhandlet i artikel 74, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2021/1060, hvis regnskabsfunktionen varetages af et andet organ i henhold til artikel 47 i nærværende forordning. Disse funktioner varetages i hele det område, der er omfattet af det pågældende program, med forbehold af undtagelser fastsat i henhold til kapitel VIII.

2.   Forvaltningsmyndigheden opretter efter at have rådført sig med de medlemsstater og, hvis det er relevant, de tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interregprogram, et fælles sekretariat med personale under hensyntagen til programpartnerskabet.

Det fælles sekretariat bistår forvaltningsmyndigheden og overvågningsudvalget i varetagelsen af deres respektive funktioner. Det fælles sekretariat informerer ligeledes potentielle støttemodtagere om finansieringsmuligheder i Interregprogrammer og bistår støttemodtagere og partnere i forbindelse med gennemførelse af operationer.

For Interregprogrammer, der også støttes af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, kan en eller flere filialer af det fælles sekretariat oprettes i et eller flere partnerlande eller OLT'er for at udføre sine opgaver tættere på potentielle støttemodtagere og partnere fra henholdsvis partnerlandet eller OLT.

3.   Uanset artikel 74, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2021/1060 og med forbehold af artikel 45, stk. 5, i nærværende forordning kan de medlemsstater og, hvis det er relevant, det tredjeland, partnerland eller OLT, der deltager i Interregprogrammet, beslutte, at forvaltningsverificeringer, jf. artikel 74, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2021/1060, skal foretages ved, at hver medlemsstat udpeger et organ eller en person, der er ansvarlig for denne verificering på sit område (»den tilsynsførende«).

4.   De tilsynsførende kan være de samme organer, som er ansvarlige for at foretage sådanne verificeringer i forbindelse med programmerne i henhold til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, eller, for så vidt angår tredjelande, partnerlande eller OLT'er, for at foretage lignende verificeringer inden for rammerne af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter. Enhver tilsynsførende skal være funktionelt uafhængig af revisionsmyndigheden eller ethvert medlem af gruppen af revisorer.

5.   Når det er besluttet, at forvaltningsverificeringer udføres af udpegede tilsynsførende i henhold til stk. 4, skal forvaltningsmyndigheden sikre sig, at udgifterne afholdt af de støttemodtagere, der deltager i en operation, er blevet verificeret af en udpeget tilsynsførende.

6.   Hver medlemsstat eller hvert tredjeland, partnerland eller OLT sikrer, at en støttemodtagers udgifter kan verificeres inden for en periode på tre måneder, fra den pågældende støttemodtager har indgivet dokumenterne.

7.   Hver medlemsstat eller hvert tredjeland, partnerland eller OLT har ansvaret for verificeringer, der foretages på dens eller dets område.

8.   Hver medlemsstat og hvert tredjeland, partnerland og OLT udpeger enten en national eller regional myndighed eller et privatretligt organ eller en fysisk person som tilsynsførende, jf. stk. 9.

9.   Hvis den tilsynsførende, der foretager forvaltningsverificeringer, er et privatretligt organ eller en fysisk person, skal vedkommende opfylde mindst et af følgende krav:

a)

være medlem af et nationalt regnskabs- eller revisionsorgan eller en national regnskabs- eller revisionsinstitution, som er medlem af Den Internationale Revisorsammenslutning (IFAC)

b)

være medlem af et nationalt regnskabs- eller revisionsorgan eller en national regnskabs- eller revisionsinstitution uden at være medlem af IFAC, men forpligte sig til at foretage forvaltningsverificeringer i henhold til IFAC's standarder og etiske regler, eller

c)

være registreret som godkendt revisor i det offentlige register for et offentligt tilsynsorgan i en medlemsstat i overensstemmelse med principperne for offentligt tilsyn fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (21), eller

d)

være registreret som godkendt revisor i det offentlige register for et offentligt tilsynsorgan i et tredjeland, partnerland eller OLT, hvis dette register er underlagt principperne for offentligt tilsyn som fastsat i lovgivningen i det pågældende land.

Artikel 47

Regnskabsfunktionen

1.   Medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interregprogram, fastlægger en ordning for varetagelse af regnskabsfunktionen.

2.   Regnskabsfunktionen består af de opgaver, der er opført i artikel 76, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2021/1060, og omfatter også udbetalinger fra Kommissionen og som hovedregel udbetalinger til den ledende partner i overensstemmelse med artikel 74, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

Artikel 48

Revisionsmyndighedens funktioner

1.   Et Interregprograms revisionsmyndighed varetager de funktioner, der er fastsat i denne artikel og i artikel 49, i hele det område, som er omfattet af Interregprogrammet.

Hvis revisionsmyndigheden ikke har bemyndigelse i hele det område, der er omfattet af et samarbejdsprogram, bistås den af en gruppe af revisorer, som består af en repræsentant fra hver medlemsstat og, hvis det er relevant, hvert tredjeland, partnerland og OLT, der deltager i Interregprogrammet. Hver medlemsstat og, hvis det er relevant, hvert tredjeland, partnerland og OLT er ansvarlig(t) for revisioner, der foretages på dens eller dets område.

Hver repræsentant fra hver medlemsstat og, hvis det er relevant, hvert tredjeland, partnerland og OLT, som deltager i Interregprogrammet, er ansvarlig(t) for at fremlægge faktuelle oplysninger om udgifter, der er afholdt på dens eller dets område, og som kræves af revisionsmyndigheden med henblik på at foretage en vurdering.

Gruppen af revisorer nedsættes inden for tre måneder efter afgørelsen om godkendelse af Interregprogrammet i henhold til artikel 18. Gruppen udarbejder sin forretningsorden og ledes af Interregprogrammets revisionsmyndighed.

Revisorerne er funktionelt uafhængige af de organer eller personer, der er ansvarlige for forvaltningsverificeringer i henhold til artikel 46, stk. 3.

2.   Et Interregprograms revisionsmyndighed er ansvarlig for at foretage systemrevision og revision af operationer for at give Kommissionen uafhængig sikkerhed for, at forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer effektivt, og at udgifterne i det regnskab, der forelægges for Kommissionen, er lovlige og formelt rigtige.

3.   Hvis et Interregprogram er medtaget i den population, hvorfra Kommissionen udvælger en fælles stikprøve i henhold til artikel 49, stk. 1, foretager revisionsmyndigheden revision af operationer, der er udvalgt af Kommissionen, med henblik på at give Kommissionen uafhængig sikkerhed for, at forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer effektivt.

4.   Revisionsarbejde udføres i overensstemmelse med internationalt accepterede revisionsstandarder.

5.   Revisionsmyndigheden udarbejder og forelægger hvert år senest den 15. februar efter afslutningen af regnskabsåret Kommissionen en årlig revisionserklæring i overensstemmelse med artikel 63, stk. 7, i finansforordningen ved anvendelse af den model, der findes i bilag XIX til forordning (EU) 2021/1060, og baseret på alt udført revisionsarbejde, der dækker hver af følgende komponenter:

a)

regnskabets fuldstændighed, rigtighed og nøjagtighed

b)

lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne i det regnskab, der forelægges for Kommissionen, og

c)

Interregprogrammets forvaltnings- og kontrolsystem.

Hvis Interregprogrammet er medtaget i den population, hvorfra Kommissionen udvælger en fælles stikprøve i henhold til artikel 49, stk. 1, dækker den årlige revisionserklæring kun elementerne i nærværende stykkes første afsnit, litra a) og c).

Fristen den 15. februar kan undtagelsesvis forlænges af Kommissionen til den 1. marts efter anmodning fra revisionsmyndigheden.

6.   Revisionsmyndigheden udarbejder og forelægger hvert år senest den 15. februar efter afslutningen af regnskabsåret Kommissionen en årlig kontrolrapport i overensstemmelse med artikel 63, stk. 5, litra b), i finansforordningen ved anvendelse af den model, der findes i bilag XX til forordning (EU) 2021/1060, og til støtte for den i nærværende artikels stk. 5 omhandlede revisionserklæring og med et resumé af resultaterne, herunder en analyse af arten og omfanget af eventuelle fejl og mangler i systemerne samt de foreslåede og gennemførte korrigerende foranstaltninger, den deraf følgende samlede fejlprocent og restfejlprocenten for udgifterne i det regnskab, der forelægges for Kommissionen.

7.   Hvis Interregprogrammet er medtaget i den population, hvorfra Kommissionen udvælger en fælles stikprøve i henhold til artikel 49, stk. 1, udarbejder revisionsmyndigheden, ved anvendelse af den model, der findes i bilag XX til forordning (EU) 2021/1060, den årlige kontrolrapport, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 6, og som opfylder kravene i artikel 63, stk. 5, litra b), i finansforordningen støtter den revisionserklæring, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 5.

Nævnte rapport skal indeholde et resumé af resultaterne, herunder en analyse af arten og omfanget af eventuelle fejl og mangler i systemerne samt de foreslåede og gennemførte korrigerende foranstaltninger, resultaterne af revisionen af operationer foretaget af revisionsmyndigheden i relation til den fælles stikprøve omhandlet i artikel 49, stk. 1, og de finansielle korrektioner, som Interregprogrammyndighederne har anvendt med hensyn til alle enkeltstående uregelmæssigheder, der er konstateret af revisionsmyndigheden i forbindelse med disse operationer.

8.   Revisionsmyndigheden tilsender Kommissionen systemrevisionsrapporter, så snart den krævede kontradiktoriske procedure med de pågældende reviderede enheder er afsluttet.

9.   Kommissionen og revisionsmyndigheden mødes regelmæssigt og mindst en gang om året, medmindre andet er aftalt, for at gennemgå revisionsstrategien, den årlige kontrolrapport og revisionserklæringen, for at koordinere deres revisionsplaner og -metoder og for at udveksle synspunkter om spørgsmål vedrørende forbedring af forvaltnings- og kontrolsystemerne.

Artikel 49

Revision af operationer

1.   Kommissionen udvælger en fælles stikprøve af operationer, eller andre stikprøveenheder, ved hjælp af en statistisk stikprøvemetode til revision af operationer, der skal udføres af revisionsmyndighederne for de Interregprogrammer, som modtager støtte fra EFRU eller et af Unionens eksterne instrumenter, for hvert regnskabsår.

Den fælles stikprøve skal være repræsentativ for alle de Interregprogrammer, der udgør populationen.

Med henblik på udvælgelsen af den fælles stikprøve kan Kommissionen stratificere grupper af Interregprogrammer i henhold til deres særlige risici.

2.   Programmyndighederne giver Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige til udvælgelsen af den fælles stikprøve, senest den 1. august efter udgangen af hvert regnskabsår.

Disse oplysninger indgives i et standardiseret elektronisk format, skal være fuldstændige og skal stemme med de udgifter, der er anmeldt til Kommissionen for referenceregnskabsåret.

3.   Med forbehold af det i artikel 48, stk. 2, omhandlede krav om at foretage revision foretager revisionsmyndighederne for Interregprogrammer, der er omfattet af den fælles stikprøve, ikke yderligere revision af operationer i henhold til disse programmer, medmindre Kommissionen anmoder herom i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 8 eller i tilfælde, hvor revisionsmyndigheden har konstateret specifikke risici.

4.   Kommissionen underretter revisionsmyndighederne for de pågældende Interregprogrammer om den fælles stikprøve i tilstrækkelig god tid til, at disse myndigheder kan foretage revision af operationer almindeligvis senest den 1. september efter afslutningen af hvert regnskabsår.

5.   De berørte revisionsmyndigheder indgiver oplysninger om resultaterne af disse revisioner samt om eventuelle finansielle korrektioner i forbindelse med enkeltstående uregelmæssigheder, der er konstateret, senest i de årlige kontrolrapporter, der skal forelægges for Kommissionen i henhold til artikel 48, stk. 6 og 7.

6.   Efter Kommissionens vurdering af resultaterne af revisioner af operationer, som er udvalgt i henhold til stk. 1, beregner den en samlet ekstrapoleret fejlprocent for så vidt angår de Interregprogrammer, der indgår i den population, hvorfra den fælles stikprøve er udvalgt, med henblik på sin egen proces for opnåelse af sikkerhed.

7.   Hvis den i stk. 6 omhandlede samlede ekstrapolerede fejlprocent er over 2 % af de samlede anmeldte udgifter for de Interregprogrammer, der indgår i den population, hvorfra stikprøven er udvalgt, beregner Kommissionen en samlet restfejlprocent under hensyntagen til finansielle korrektioner, som de respektive Interregprogrammyndigheder har anvendt på enkeltstående uregelmæssigheder, der er konstateret ved revisionen af operationer, som er udvalgt i henhold til stk. 1.

8.   Hvis den samlede restfejlprocent som omhandlet i stk. 7 er på mere end 2 % af de anmeldte udgifter for de Interregprogrammer, der indgår i den population, hvorfra den fælles stikprøve er udvalgt, beslutter Kommissionen, om det er nødvendigt at anmode revisionsmyndigheden for et specifikt Interregprogram eller en gruppe af Interregprogrammer, som er mest berørt, om at udføre yderligere revisionsarbejde med henblik på nærmere at vurdere fejlprocenten og de påkrævede korrigerende foranstaltninger for de Interregprogrammer, der er berørt af de konstaterede uregelmæssigheder.

9.   På grundlag af en vurdering af resultaterne af det yderligere revisionsarbejde, der er anmodet om i henhold til denne artikels stk. 8, kan Kommissionen anmode om, at der anvendes yderligere finansielle korrektioner på de Interregprogrammer, der er berørt af de konstaterede uregelmæssigheder. I sådanne tilfælde foretager Interregprogrammyndighederne de nødvendige finansielle korrektioner i overensstemmelse med artikel 103 i forordning (EU) 2021/1060.

10.   Hver revisionsmyndighed for et Interregprogram, for hvilke de i denne artikels stk. 2 omhandlede oplysninger mangler eller er ufuldstændige eller ikke er blevet indgivet inden for den frist, der er fastsat i nævnte stykkes første afsnit, foretager en særskilt stikprøveudtagning for det respektive Interregprogram i overensstemmelse med artikel 79 i forordning (EU) 2021/1060.

KAPITEL VII

FINANSIEL FORVALTNING

Artikel 50

Budgetforpligtelser

Kommissionens afgørelser om godkendelse af Interregprogrammer i henhold til denne forordnings artikel 18 skal opfylde de krav, der er nødvendige for at udgøre finansieringsafgørelser som omhandlet i artikel 110, stk. 2, i finansforordningen for så vidt angår EFRU og støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter under delt forvaltning.

Artikel 51

Betalinger og forfinansiering

1.   Bidraget fra EFRU og, hvis det er relevant, støtten fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter til hvert Interregprogram indbetales i overensstemmelse med artikel 47, stk. 2, på en enkelt konto uden nationale underkonti.

2.   Kommissionen udbetaler en forfinansiering på grundlag af den samlede støtte fra hvert af Interregmidlerne, jf. afgørelsen om godkendelse af hvert Interregprogram i henhold til artikel 18, med forbehold af disponible midler, i årlige trancher som følger og inden den 1. juli i årene 2022-2026 eller i året for afgørelsen om godkendelse senest 60 dage efter afgørelsens vedtagelse:

a)

2021: 1 %

b)

2022: 1 %

c)

2023: 3 %

d)

2024: 3 %

e)

2025: 3 %

f)

2026: 3 %.

3.   Hvis Interregprogrammerne støttes af EFRU og IPA III CBC, og hvis bidraget fra EFRU er på 50 % eller derunder af den samlede EU-tildeling, udbetaler Kommissionen en forfinansiering i overensstemmelse med den relevante bestemmelse i IPA III-forordningen.

4.   Hvis Interregprogrammerne støttes af EFRU og enten NDICI eller både NDICI og IPA III, og hvis bidraget fra EFRU er på 50 % eller derunder af den samlede EU-tildeling, udbetaler Kommissionen en forfinansiering i overensstemmelse med artikel 22, stk. 5, i forordning (EU) 2021/947 under hensyntagen til de faktiske finansielle behov.

Artikel 96 og 97 i forordning (EU) 2021/1060 finder tilsvarende anvendelse på forfinansieringen, jf. nærværende stykkes første afsnit.

5.   Det beløb, der udbetales som forfinansiering, skal hvert år været udlignet i Kommissionens regnskab for 2021 og 2022 og senest i forbindelse med det sidste regnskabsår for 2023 og efterfølgende år samt for beløb, der er udbetalt som forfinansiering, jf. stk. 3 og 4.

Artikel 52

Inddrivelse

1.   Forvaltningsmyndigheden sikrer, at uretmæssigt udbetalte beløb inddrives fra den ledende eller eneste partner. Partnere skal tilbagebetale eventuelle uretmæssigt udbetalte beløb til den ledende partner.

2.   Medlemsstater, tredjelande, partnerlande eller OLT'er, der deltager i et givent Interregprogram, kan beslutte, at den ledende partner, den eneste partner og programmets forvaltningsmyndighed ikke er forpligtet til at inddrive et uretmæssigt udbetalt beløb, der ikke overstiger 250 EUR uden renter, i bidrag fra Interregmidler til en operation i et regnskabsår.

Ud over oplysninger om en afgørelse, der træffes i henhold til første afsnit, er det ikke nødvendigt at give Kommissionen oplysninger.

3.   Er den ledende partner ikke i stand til at sikre tilbagebetaling fra de øvrige partnere, eller kan forvaltningsmyndigheden ikke sikre tilbagebetaling fra den ledende eller eneste partner, refunderer den medlemsstat, det tredjeland, det partnerland eller det OLT, på hvis område den pågældende partner er beliggende eller, hvis der er tale om en EGTS, registreret, ethvert beløb, der uretmæssigt er udbetalt til den pågældende partner, til forvaltningsmyndigheden. Forvaltningsmyndigheden er ansvarlig for refusion af de pågældende beløb til Unionens almindelige budget i overensstemmelse med ansvarsfordelingen mellem de deltagende medlemsstater, tredjelande, partnerlande og OLT'er som fastsat i Interregprogrammet.

4.   Når en medlemsstat eller et tredjeland, partnerland eller OLT har refunderet beløb, der uretmæssigt er udbetalt til den pågældende partner, til forvaltningsmyndigheden, kan den eller det fortsætte eller indlede en inddrivelsesprocedure over for den pågældende partner i henhold til sin nationale lovgivning. I tilfælde af en vellykket inddrivelse kan medlemsstaten, tredjelandet, partnerlandet eller OLT'et anvende disse beløb til national medfinansiering af det pågældende Interregprogram. Medlemsstaten, tredjelandet, partnerlandet eller OLT'et har ingen indberetningspligt over for programmyndighederne, overvågningsudvalget eller Kommissionen for så vidt angår sådanne nationale inddrivelser.

5.   Hvis en medlemsstat, et tredjeland, et partnerland eller et OLT ikke har refunderet beløb, der er udbetalt uretmæssigt til en partner, til forvaltningsmyndigheden i medfør af denne artikels stk. 4, gøres disse beløb til genstand for en indtægtsordre udstedt af Kommissionen, som så vidt muligt skal efterkommes ved modregning over for den respektive medlemsstat eller det respektive tredjeland, partnerland eller OLT. En sådan inddrivelse udgør ikke en finansiel korrektion og reducerer ikke støtten fra EFRU eller Unionens andre eksterne finansieringsinstrumenter til det respektive Interregprogram. Det inddrevne beløb udgør formålsbestemte indtægter i henhold til artikel 21, stk. 3, i finansforordningen.

For så vidt angår beløb, der ikke refunderes til forvaltningsmyndigheden af en medlemsstat, vedrører modregningen efterfølgende betalinger til samme Interregprogram. Forvaltningsmyndigheden modregner herefter over for den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med ansvarsfordelingen blandt de deltagende medlemsstater, som fremgår af Interregprogrammet, i tilfælde af finansielle korrektioner pålagt af forvaltningsmyndigheden eller Kommissionen.

For så vidt angår beløb, der ikke refunderes til forvaltningsmyndigheden af et tredjeland, partnerland eller OLT, vedrører modregningen efterfølgende betalinger til programmer fra Unionens respektive eksterne finansieringsinstrumenter.

KAPITEL VIII

TREDJELANDES, PARTNERLANDES, OLT'ERS ELLER REGIONALE INTEGRATIONS- OG SAMARBEJDSORGANISATIONERS DELTAGELSE I INTERREGPROGRAMMER UNDER DELT FORVALTNING

Artikel 53

Gældende bestemmelser

Kapitel I-VII og X finder anvendelse på det grænseoverskridende Peace Plus-program og på tredjelandes, partnerlandes, OLT'ers samt regionale integrations- og samarbejdsorganisationers deltagelse, som støttes af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter i Interregprogrammer, med forbehold af de bestemmelser, der er fastsat i dette kapitel.

Artikel 54

Interregprogrammyndigheder og deres funktioner

1.   Hvert tredjeland, partnerland og OLT, der deltager i et Interregprogram, udpeger en national eller regional myndighed som kontaktpunkt for forvaltningsmyndigheden (»kontaktpunktet«).

2.   Kontaktpunktet, et organ svarende til Interregprogrammets kommunikationsmedarbejder, jf. artikel 36, stk. 1, eller filialen eller filialerne støtter forvaltningsmyndigheden og partnerne i det respektive tredjeland, partnerland eller OLT med hensyn til opgaverne i artikel 36, stk. 2-6.

Artikel 55

Forvaltningsmetoder

1.   Interreg A-programmer, der støttes af både EFRU og IPA III CBC eller NDICI CBC, gennemføres under delt forvaltning i både medlemsstaterne og deltagende tredjelande og partnerlande.

Det grænseoverskridende Peace Plus-program gennemføres under delt forvaltning i både Irland og Det Forenede Kongerige.

2.   Interreg B- og C-programmer, der kombinerer bidrag fra EFRU og fra et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, gennemføres under delt forvaltning i både medlemsstaterne og deltagende tredjelande, partnerlande, deltagende OLT'er eller, hvad angår Interreg D, i et eventuelt OLT, uanset om det pågældende OLT modtager støtte fra et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter eller ej.

3.   Interreg D-programmer, der kombinerer bidrag fra EFRU og et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, gennemføres på en af følgende måder:

a)

under delt forvaltning i både medlemsstaterne og deltagende tredjelande og OLT'er

b)

under delt forvaltning i medlemsstaterne og deltagende tredjelande og OLT'er kun med hensyn til EFRU-udgifter uden for Unionen i forbindelse med en eller flere operationer, mens bidragene fra et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter forvaltes under indirekte forvaltning

c)

under indirekte forvaltning i både medlemsstaterne og deltagende tredjelande og OLT'er.

Hvis hele eller en del af et Interreg D-program gennemføres under indirekte forvaltning, finder artikel 61 anvendelse.

Artikel 56

Støtteberettigelse

1.   Uanset artikel 63, stk. 2, i forordning (EU) 2021/1060 er udgifter berettigede til et bidrag fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, hvis de er afholdt og betalt under forberedelsen og gennemførelsen af Interregoperationer fra den 1. januar 2021 eller fra datoen for programforelæggelsen, alt efter hvilken dato der kommer først, men kan søges fra programmet efter den dato, hvor en finansieringsaftale med det respektive tredjeland, partnerland eller OLT er indgået.

Udgifter til teknisk bistand, der forvaltes af programmyndigheder beliggende i en medlemsstat, kan dog allerede søges fra programmet før den dato, hvor en finansieringsaftale med det respektive tredjeland, partnerland eller OLT er indgået.

2.   Hvis der i et Interregprogram udvælges operationer på grundlag af forslagsindkaldelser, kan sådanne indkaldelser omfatte anmodninger om et bidrag fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, selv når indkaldelserne foretages og operationer udvælges, før den relevante finansieringsaftale er indgået.

Forvaltningsmyndigheden kan forelægge dokumentet i artikel 22, stk. 6, før den relevante finansieringsaftale er indgået.

Artikel 57

Store infrastrukturprojekter

1.   Interregprogrammer i dette kapitel kan støtte store infrastrukturprojekter, hvilket vil sige operationer, der består af et sæt af arbejder, aktiviteter eller tjenesteydelser, der har til formål at udfylde en udelelig og nøje defineret funktion, som har klart fastlagte mål af fælles interesse, med henblik på foretagelse af investeringer med grænseoverskridende virkninger og fordele, og hvor en budgetandel af samlede omkostninger på mindst 2 500 000 EUR tildeles erhvervelse, opførelse eller modernisering af infrastruktur.

2.   Hver støttemodtager, der gennemfører et stort infrastrukturprojekt eller en del heraf, anvender de gældende regler for offentlige udbud.

3.   Den medlemsstat, som er værtsland for det relevante Interregprograms forvaltningsmyndighed, sender Kommissionen en liste over de planlagte store infrastrukturprojekter med angivelse af deres fremtidige navn, beliggenhed, budget og ledende partner. Denne liste skal sendes som et særskilt dokument enten i forbindelse med fremsendelsen af den undertegnede kopi af finansieringsaftalen eller en kopi af den i artikel 59 omhandlede gennemførelsesaftale til Kommissionen eller senest to måneder inden det møde i overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, i styringsudvalget, der udvælger det første af de påtænkte store infrastrukturprojekter.

4.   Hvis udvælgelse af et eller flere store infrastrukturprojekter er på dagsordenen for et overvågningsudvalgs eller, hvis det er relevant, et styringsudvalgs møde, sender forvaltningsmyndigheden Kommissionen en konceptnote til orientering for hvert sådant projekt senest to måneder før datoen for mødet. Konceptnoten skal være på højst tre sider og angive navn, sted, budget, den ledende partner og partnerne samt de vigtigste målsætninger og resultater i denne forbindelse. Hvis konceptnoten vedrørende et eller flere store infrastrukturprojekter ikke fremsendes til Kommissionen inden for nævnte frist, kan Kommissionen anmode om, at formanden for overvågningsudvalget eller styringsudvalget fjerner de pågældende projekter fra dagsordenen for mødet.

Artikel 58

Offentlige indkøb

1.   Hvis gennemførelse af en operation kræver en støttemodtagers indkøb af tjenesteydelser eller indgåelse af vareindkøbskontrakter eller bygge- og anlægskontrakter, gælder følgende regler:

a)

Hvis støttemodtageren er beliggende i en medlemsstat og er en ordregivende myndighed eller ordregivende enhed, jf. EU-lovgivningen om udbudsprocedurer, anvender den nationale love og administrative bestemmelser.

b)

Hvis støttemodtageren er en offentlig myndighed i et partnerland inden for rammerne af IPA III eller NDICI, hvis medfinansiering er overført til forvaltningsmyndigheden, kan den anvende nationale love og administrative bestemmelser, forudsat at finansieringsaftalen tillader det, og at kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige bud eller i givet fald det billigste bud, idet interessekonflikter undgås.

2.   For så vidt angår tildeling af kontrakter vedrørende varer, bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser i alle andre tilfælde end de i denne artikels stk. 1 omhandlede finder udbudsprocedurerne i henhold til artikel 178 og 179 i finansforordningen og kapitel 3, punkt 36-41, i bilag I til nævnte forordning anvendelse.

Artikel 59

Indgåelse af finansieringsaftaler under delt forvaltning

1.   For at gennemføre et Interregprogram i et tredjeland, partnerland eller OLT indgås i overensstemmelse med artikel 112, stk. 4, i finansforordningen en finansieringsaftale mellem Kommissionen, der repræsenterer Unionen, og hvert deltagende tredjeland, partnerland eller OLT, der repræsenteres i overensstemmelse med sine nationale retlige rammer.

2.   En finansieringsaftale indgås senest den 31. december i året efter det år, hvor den første budgetmæssige forpligtelse er indgået, og betragtes som værende indgået på den dato, hvor den sidste af parterne har undertegnet den.

En finansieringsaftale træder i kraft på den dato,

a)

hvor den sidste af parterne har undertegnet den, eller

b)

hvor tredjelandet, partnerlandet eller OLT'et har afsluttet ratifikationsproceduren i overensstemmelse med sine nationale retlige rammer og har underrettet Kommissionen.

3.   Kommissionen forelægger et udkast til finansieringsaftale i forbindelse med godkendelsen af det eksterne program.

Hvis et Interregprogram omfatter mere end ét tredjeland, partnerland eller OLT, indgås mindst én finansieringsaftale af begge parter inden den dato, der er angivet i stk. 2. De andre tredjelande, partnerlande eller OLT'er kan undertegne deres respektive finansieringsaftaler senest den 30. juni i det andet år efter det år, hvor den første budgetmæssige forpligtelse blev indgået.

4.   Den medlemsstat, som er værtsland for det pågældende Interregprograms forvaltningsmyndighed:

a)

kan også undertegne finansieringsaftalen, eller

b)

undertegner uden ophold med hvert tredjeland, partnerland eller OLT, der deltager i det pågældende Interregprogram, en gennemførelsesaftale, der fastsætter de gensidige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen og den finansielle forvaltning heraf.

5.   En gennemførelsesaftale undertegnet i henhold til stk. 4, litra b), skal mindst omfatte følgende elementer:

a)

detaljerede betalingsordninger

b)

finansiel forvaltning

c)

registrering

d)

rapporteringsforpligtelser

e)

verificeringer, kontroller og revision, og

f)

uregelmæssigheder og inddrivelse.

6.   Hvis den medlemsstat, der er værtsland for et Interregprograms forvaltningsmyndighed, beslutter at undertegne finansieringsaftalen i henhold til denne artikels stk. 4, litra a), anses finansieringsaftalen for at være et redskab til gennemførelse af EU-budgettet i overensstemmelse med finansforordningen og ikke en international aftale som omhandlet i artikel 216-219 i TEUF.

Artikel 60

Andre bidrag fra tredjelande, partnerlande eller OLT'er end medfinansiering

1.   Hvis et tredjeland, partnerland eller OLT til forvaltningsmyndigheden overfører et andet finansielt bidrag til støtte for Interregprogrammet end sin medfinansiering af Unionens støtte til Interregprogrammet, skal reglerne om dette finansielle bidrag anføres i følgende dokument:

a)

hvis den pågældende medlemsstat undertegner finansieringsaftalen i henhold til artikel 59, stk. 4, litra a), i en af følgende:

i)

en særskilt del af den pågældende finansieringsaftale, eller

ii)

en særskilt gennemførelsesaftale, som undertegnes enten af den medlemsstat, der er værtsland for forvaltningsmyndigheden, og tredjelandet, partnerlandet eller OLT'et eller direkte af forvaltningsmyndigheden og den kompetente myndighed i tredjelandet, partnerlandet eller OLT'et, og

b)

hvis den pågældende medlemsstat undertegner en gennemførelsesaftale i henhold til artikel 59, stk. 4, litra b), i en af følgende:

i)

en særskilt del af den pågældende gennemførelsesaftale, eller

ii)

en yderligere gennemførelsesaftale, som undertegnes af de samme parter som omhandlet i litra a).

Med henblik på første afsnit, litra b), nr. i), kan dele af gennemførelsesaftalen, hvis det er relevant, omfatte både det overførte finansielle bidrag og EU-støtten til Interregprogrammet.

2.   En gennemførelsesaftale som omhandlet i denne artikels stk. 1 skal mindst indeholde de elementer vedrørende tredjelandets, partnerlandets eller OLT'ets medfinansiering, der er anført i artikel 59, stk. 5.

Derudover skal den fastsætte følgende:

a)

størrelsen af det supplerende finansielle bidrag, og

b)

den påtænkte anvendelse og betingelserne herfor, herunder ansøgningsbetingelserne for det pågældende supplerende bidrag.

3.   Med hensyn til det grænseoverskridende Peace Plus-program udgør det finansielle bidrag til Unionens aktiviteter fra Det Forenede Kongerige i form af eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, litra e), i finansforordningen en del af budgetbevillingerne til udgiftsområde 2 »Samhørighed og værdier«, underloft »Økonomisk, social og territorial samhørighed«.

Dette bidrag er betinget af en specifik finansieringsaftale med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 59. Kommissionen og Det Forenede Kongerige samt Irland skal være parter i denne specifikke finansieringsaftale.

Den specifikke finansieringsaftale skal indgås inden begyndelsen af programgennemførelsen, således at Organet for Særlige EU-Programmer kan anvende den EU-lovgivning, der finder anvendelse på gennemførelsen af programmet.

KAPITEL IX

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM INDIREKTE FORVALTNING

Artikel 61

Samarbejde i regioner i den yderste periferi

1.   Når hele eller en del af et Interreg D-program med den berørte medlemsstats og de berørte regioners samtykke gennemføres under indirekte forvaltning i henhold til denne forordnings artikel 55, stk. 3, litra b) eller c), overdrages gennemførelsesopgaverne til et af de organer, der er anført i artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra c), i finansforordningen, navnlig til et sådant organ beliggende i den deltagende medlemsstat, herunder det pågældende Interregprograms forvaltningsmyndighed.

2.   I overensstemmelse med artikel 154, stk. 6, litra c), i finansforordningen kan Kommissionen beslutte ikke at kræve en forudgående vurdering som omhandlet i stk. 3 og 4 i nævnte artikel, hvis de i nævnte forordnings artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra c), omhandlede budgetgennemførelsesopgaver overdrages til en forvaltningsmyndighed for et Interregprogram for regioner i den yderste periferi, der er udpeget i henhold til artikel 45, stk. 1, i nærværende forordning og i overensstemmelse med artikel 71 i forordning (EU) 2021/1060.

3.   Hvis de i artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra c), i finansforordningen omhandlede budgetgennemførelsesopgaver overdrages til en medlemsstatsorganisation, finder nævnte forordnings artikel 157 anvendelse.

4.   Hvis et program eller en aktion, der samfinansieres af et eller flere eksterne finansieringsinstrumenter, gennemføres af et tredjeland, et partnerland, et OLT eller et af de andre organer, der er anført i artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra c), i finansforordningen eller er omhandlet i forordning (EU) 2021/947 eller i afgørelse 2013/755/EU eller begge, finder de relevante regler i disse instrumenter anvendelse.

Betingelserne for gennemførelse af en del af et Interregprogram inden for område D under indirekte forvaltning i henhold til nærværende forordnings artikel 55, stk. 3, litra b) eller c), fastlægges i en aftale indgået mellem Kommissionen, forvaltningsmyndigheden eller dens medlemsstat og det betroede organ.

KAPITEL X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 62

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastsatte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16, stk. 6, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 1. juli 2021.

3.   Den i artikel 16, stk. 6, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 16, stk. 6, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 63

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 115, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1060. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 64

Overgangsbestemmelser

Forordning (EU) nr. 1299/2013 eller enhver retsakt, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning, finder fortsat anvendelse på programmer og operationer, som støttes af EFRU i programmeringsperioden 2014-2020.

Artikel 65

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2021.

På Europa-Parlamentets vegne

D.M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  EUT C 440 af 6.12.2018, s. 116.

(2)  EUT C 86 af 7.3.2019, s. 137.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 26.3.2019 (EUT C 108 af 26.3.2021, s. 247) og Rådets førstebehandlingsholdning af 27.5.2021 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 23. juni 2021 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visapolitik (se side 159 i denne EUT).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1058 af af 24. juni 2021 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (se side 60 i denne EUT).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/947 af 9. juni 2021 om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — et globalt Europa, og om ændring og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 (EUT L 209 af 14.6.2021, s 1).

(9)  Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union (»associeringsafgørelse«) (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(12)  Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1057 af 24. juni 2021 om oprettelse af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1296/2013 (se side 21 i denne EUT).

(14)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(15)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 45).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 27).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1).

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).


BILAG

MODEL FOR INTERREGPROGRAMMER

CCI

[15 tegn]

Titel

[255 tegn]

Udgave

 

Første år

[4 tegn]

Sidste år

[4 tegn]

Støtteberettiget fra

 

Støtteberettiget til

 

Nummer på Kommissionens afgørelse

 

Dato for Kommissionens afgørelse

 

Nummer på programændringsafgørelse

[20 tegn]

Ikrafttrædelsesdato for programændringsafgørelse

 

NUTS-regioner omfattet af programmet

 

Område

 

1.

Fælles programstrategi: vigtigste udviklingsudfordringer og politiksvar

1.1.

Programområde (kræves ikke for Interreg C-programmer)

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra a), og stk. 9, litra a)

Fritekstfelt [2 000 tegn]

1.2.

Fælles programstrategi: Resumé af de vigtigste fælles udfordringer under hensyntagen til økonomiske, sociale og territoriale forskelle samt uligheder, fælles investeringsbehov og komplementaritet og synergi med andre finansieringsprogrammer og -instrumenter, erfaringer og makroregionale strategier samt havområdestrategier, når programområdet som helhed eller delvis er omfattet af en eller flere strategier

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra b), og stk. 9, litra b)

Fritekstfelt [50 000 tegn]

1.3.

Begrundelse for de valgte politikmålsætninger og Interregspecifikke målsætninger, tilsvarende prioriteter, specifikke målsætninger og formerne for støtte under hensyntagen til manglende forbindelser inden for grænseoverskridende infrastruktur, hvis det er relevant

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra c)

Tabel 1

Udvalgt politikmålsætning eller Interregspecifik målsætning

Udvalgt specifik målsætning

Prioritet

Begrundelse for valg

 

 

 

[2 000 tegn pr. målsætning]

2.

Prioriteter [300 tegn]

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra d) og e)

2.1.

Prioritetens titel (gentages for hver prioritet)

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra d)

Fritekstfelt [300 tegn]

2.1.1.

Specifik målsætning (gentages for hver valgt specifik målsætning)

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra e)

Fritekstfelt [300 tegn]

2.1.2.

Relaterede aktionstyper og deres forventede bidrag til de specifikke målsætninger og til makroregionale strategier og havområdestrategier, hvis det er relevant

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra e), nr. i), og stk. 9, litra c), nr. ii)

Fritekstfelt [7 000 tegn]

For Interact- og Esponprogrammet:

Henvisning: artikel 17, stk. 9, litra c), nr. i)

Definition af en enkelt støttemodtager eller en begrænset liste over støttemodtagere og proceduren for tildeling af støtte

Fritekstfelt [7 000 tegn]

2.1.3.

Indikatorer

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra e), nr. ii), og stk. 9, litra c), nr. iii)

Tabel 2

Outputindikatorer

Prioritet

Specifik målsætning

ID

[5 tegn]

Indikator

Måleenhed

[255 tegn]

Delmål (2024)

[200 tegn]

Endeligt mål (2029)

[200 tegn]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 3

Resultatindikatorer

Prioritet

Specifik målsætning

ID

Indikator

Måleenhed

Referencescenario

Referenceår

Endeligt mål (2029)

Datakilde

Bemærkninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Vigtigste målgrupper

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra e), nr. iii), og stk. 9, litra c), nr. iv)

Fritekstfelt [7 000 tegn]

2.1.5.

Angivelse af specifikke målområder, herunder planlagt anvendelse af integrerede territoriale investeringer, lokaludvikling styret af lokalsamfundet eller andre territoriale redskaber

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra e), nr. iv)

Fritekstfelt [7 000 tegn]

2.1.6.

Planlagt anvendelse af finansielle instrumenter

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra e), nr. v)

Fritekstfelt [7 000 tegn]

2.1.7.

Vejledende opdeling af EU-programmidler efter interventionstype

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra c), nr. vi), og stk. 9, litra c), nr. v)

Tabel 4

Dimension 1 — interventionsområde

Prioritet nr.

Fond

Specifik målsætning

Kode

Beløb (EUR)

 

 

 

 

 


Tabel 5

Dimension 2 — finansieringsform

Prioritet nr.

Fond

Specifik målsætning

Kode

Beløb (EUR)

 

 

 

 

 


Tabel 6

Dimension 3 — territorial gennemførelsesmekanisme og territorialt fokus

Prioritet nr.

Fond

Specifik målsætning

Kode

Beløb (EUR)

 

 

 

 

 

3.

Finansieringsplan

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra f)

3.1.

Finansielle bevillinger pr. år

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra g), nr. i), og stk. 4, litra a)-d)

Tabel 7

Fond

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

EFRU

(mål om territorialt samarbejde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI-CBC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLTP  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Interregmidler  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Samlet finansiel bevilling pr. fond og national medfinansiering

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra f), nr. ii), og stk. 4, litra a)-d)

Tabel 8

Politikmålsætningsnr.

Prioritet

Fond

(hvis relevant)

Beregningsgrundlag for EU-støtte (samlede støtteberettigede omkostninger eller samlet offentligt bidrag)

EU-bidrag

(a)=(a1)+(a2)

Vejledende fordeling af EU-bidraget

Nationalt bidrag

(b)=(c)+(d)

Vejledende fordeling af det nationale bidrag

I alt

(e)=(a)+(b)

Medfinansieringssats

f)= (a)/(e)

Bidrag fra tredjelandene

(til orientering)

uden teknisk bistand, jf. artikel 27, stk. 1 (a1)

med teknisk bistand, jf. artikel 27, stk. 1

(a2)

Nationalt offentligt bidrag

c)

Nationalt privat bidrag

d)

 

Prioritet 1

EFRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI-CBC (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLTP  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interregmidler  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritet 2

(fonde som anført ovenfor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

Alle fonde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI-CBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interregmidler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

Alle fonde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Indsats, der gøres for at inddrage de relevante programpartnere i udarbejdelsen af Interregprogrammet, og disse partneres rolle i gennemførelsen, overvågningen og evalueringen

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra g)

Fritekstfelt [10 000 tegn]

5.

Tilgang til kommunikation og synlighed for Interregprogrammet (målsætninger, målgrupper, kommunikationskanaler, herunder opsøgning gennem sociale medier, hvis det er relevant, planlagt budget og relevante indikatorer for overvågning og evaluering)

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra h)

Fritekstfelt [4 500 tegn]

6.

Angivelse af støtte til mindre projekter, herunder mindre projekter inden for rammerne af fonde for mindre projekter

Henvisning: artikel 17, stk. 3, litra i), og artikel 24

Fritekstfelt [7 000 tegn]

7.

Gennemførelsesbestemmelser

7.1.

Programmyndigheder

Henvisning: artikel 17, stk. 6, litra a)

Tabel 9

Programmyndigheder

Institutionens navn [255 tegn]

Kontaktperson [200 tegn]

E-mail [200 tegn]

Forvaltningsmyndighed

 

 

 

National myndighed (for programmer med deltagende tredjelande eller partnerlande, hvis det er relevant)

 

 

 

Revisionsmyndighed

 

 

 

Repræsentanter for gruppen af revisorer

 

 

 

Organ, hvortil Kommissionen skal foretage betalinger

 

 

 

7.2.

Procedure for oprettelse af det fælles sekretariat

Henvisning: artikel 17, stk. 6, litra b)

Fritekstfelt [3 500 tegn]

7.3.

Ansvarsfordeling mellem deltagende medlemsstater og, hvor det er relevant, tredjelande eller partnerlande og OLT'er i tilfælde af finansielle korrektioner pålagt af forvaltningsmyndigheden eller Kommissionen

Henvisning: artikel 17, stk. 6, litra c)

Fritekstfelt [10 500 tegn]

8.

Anvendelse af enhedsomkostninger, faste beløb, faste takster og finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger

Henvisning: artikel 94 og 95 i forordning (EU) 2021/1060 (forordningen om fælles bestemmelser)

Tabel 10

Anvendelse af enhedsomkostninger, faste beløb, faste takster og finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger

Påtænkt anvendelse af artikel 94 og 95

JA

NEJ

Fra vedtagelsen vil programmet gøre brug af refusion af EU-bidraget baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster, som prioriteres i henhold til artikel 94 i forordningen om fælles bestemmelser (hvis ja udfyldes tillæg 1)

Fra vedtagelsen vil programmet gøre brug af refusion af EU-bidraget baseret på finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, i henhold til artikel 95 i forordningen om fælles bestemmelser (hvis ja udfyldes tillæg 2)

Kort

Kort over programområdet


(1)  Interreg A, eksternt grænseoverskridende samarbejde.

(2)  Interreg B og C.

(3)  Interreg B, C og D.

(4)  EFRU, IPA III, NDICI eller OLTP hvis angivet som et enkelt beløb inden for Interreg B og C.

(5)  Interreg A, eksternt grænseoverskridende samarbejde.

(6)  Interreg B og C.

(7)  Interreg B, C og D.

(8)  EFRU, IPA III, NDICI eller OLTP hvis angivet som et enkelt beløb inden for Interreg B og C.


Tillæg 1

EU-bidrag baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster

Model for indsendelse af data til Kommissionen med henblik på vurdering

(artikel 94 i forordning (EU) 2021/1060 (forordningen om fælles bestemmelser))

Dato for indsendelse af forslaget

 

 

 

Dette tillæg er ikke påkrævet, når forenklede omkostningsmuligheder på EU-plan som fastlagt ved den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 94, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser, er anvendt.

A.   Resumé af de vigtigste elementer

Prioritet

Fond

Specifik målsætning

Anslået andel af den samlede finansielle tildeling inden for den prioritet, hvorpå den forenklede omkostningsmodel vil blive anvendt i %

Omfattede operationstype(r)

Indikator, der udløser refundering

Måleenhed for indikatoren, der udløser refundering

Type af forenklet omkostningsmodel (standardsats for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster)

Den forenklede omkostningsmodels beløb (i EUR) eller procentsats (i tilfælde af faste takster)

 

 

 

 

Kode  (1)

Beskrivelse

Kode  (2)

Beskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Nærmere oplysninger efter operationstype (udfyldes for hver operationstype)

Har forvaltningsmyndigheden modtaget støtte fra en ekstern virksomhed til fastsættelse af nedenstående forenklede omkostninger?

 

 

Angiv i givet fald navnet på den eksterne virksomhed:

ja/nej — navn på ekstern virksomhed


1.1.

Beskrivelse af operationstypen, herunder tidslinjen for gennemførelsen  (3)

 

1.2.

Specifik målsætning

 

1.3.

Indikator, der udløser refundering  (4)

 

1.4.

Måleenhed for indikator

 

1.5.

Standardsats for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

 

1.6.

Den forenklede omkostningsmodels beløb pr. måleenhed eller procentsats (i tilfælde af faste takster)

 

1.7.

Omkostningskategorier, der dækkes af enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

 

1.8.

Dækker disse omkostningskategorier alle støtteberettigede udgifter i forbindelse med operationen? (ja/nej)

 

1.9.

Justeringsmetode  (5)

 

1.10.

Verificering af de leverede enheders opnåelse

Beskriv, hvilke(t) dokument(er)/system der vil blive anvendt til at verificere de leverede enheders opnåelse

Beskriv, hvad der vil blive kontrolleret og af hvem i forbindelse med forvaltningsverificeringer

Beskriv hvilke ordninger, der vil blive fastlagt til at indsamle og lagre relevante data/dokumenter

 

1.11.

Eventuelle uhensigtsmæssige incitamenter, afhjælpningsforanstaltninger  (6) og anslået risikoniveau (højt/medium/lavt)

 

1.12.

Samlet beløb (nationalt og EU), der forventes at blive refunderet af Kommissionen på dette grundlag

 

C.   Beregning af standardsats for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

1.

Kilde til data, der anvendes til at beregne standardsatsen for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster (hvem har frembragt, indsamlet og registreret dataene, hvor lagres de, skæringsdatoer, validering mv.):

 

2.

Redegør nærmere for, hvorfor den foreslåede metode og beregning baseret på artikel 88, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser er relevant for den pågældende operationstype:

 

3.

Redegør nærmere for, hvordan beregningerne er foretaget, navnlig eventuelle kvalitative eller kvantitative forudsætninger. Hvis det er relevant, bør statistisk dokumentation og benchmarks anvendes og, hvis der anmodes herom, forelægges i et format, som Kommissionen kan anvende:

 

4.

Forklar, hvordan det er sikret, at kun støtteberettigede udgifter er medtaget i beregningen af standardsatsen for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster:

 

5.

Revisionsmyndighedens eller revisionsmyndighedernes vurdering af beregningsmetoden og beløbene og ordningerne til at sikre verificering, kvalitet, indsamling og lagring af data:

 


(1)  Dette henviser til koden for forskellige interventionsområder i tabel 1 i bilag I til forordningen om fælles bestemmelser.

(2)  Dette henviser til koden for en fælles indikator, hvis relevant.

(3)  Skønnet startdato for udvælgelse af operationer og skønnet slutdato for deres udførelse (jf. artikel 63, stk. 5, i forordningen om fælles bestemmelser).

(4)  For operationer, der omfatter flere forenklede omkostningsmodeller, som dækker forskellige omkostningskategorier, forskellige projekter eller successive faser for en operation, skal felterne 1.3-1.11 udfyldes for hver indikator, som udløser refundering.

(5)  Hvis relevant, angiv frekvensen og timingen for justeringen og en tydelig reference to en særlig indikator (herunder et link til en webside, hvor denne indikator er offentliggjort, hvis relevant).

(6)  Er der nogen potentielle negative implikationer for kvaliteten af den støttede operation og, i så fald, hvilke foranstaltninger (såsom kvalitetssikring) vil der blive truffet for at imødegå denne risiko?


Tillæg 2

EU-bidrag baseret på finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger

Model for indsendelse af data til Kommissionen med henblik på vurdering

(artikel 95 i forordning (EU) 2021/1060 (forordningen om fælles bestemmelser))

Dato for indsendelse af forslaget

 

 

 

Dette tillæg er ikke påkrævet, når beløb for finansiering på EU-plan, der ikke hænger sammen med omkostninger som fastlagt ved den delegerede retsakt, der er omhandlet i artikel 95, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser, er anvendt.

A.   Resumé af de vigtigste elementer

Prioritet

Fond

Specifik målsætning

Beløb dækket af finansieringen, der ikke er knyttet til omkostninger

Omfattede operationstype(r)

Betingelser, der skal opfyldes/resultater, der skal opnås, og som udløser refundering af Kommissionen

Indikator

Måleenhed for de betingelser, der skal opfyldes/resultater, der skal opnås, og som udløser refundering af Kommissionen

Påtænkt type refusionsmetode anvendt til at refundere støttemodtageren eller støttemodtagerne

 

 

 

 

Kode  (1)

Beskrivelse

 

Kode  (2)

Beskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Nærmere oplysninger efter operationstype (udfyldes for hver operationstype)

1.1.

Beskrivelse af operationstypen

 

1.2.

Specifik målsætning

 

1.3.

Betingelser, der skal opfyldes, eller resultater, der skal opnås

 

1.4.

Frist for opfyldelse af betingelser eller opnåelse af resultater

 

1.5.

Måleenhed for betingelser, der skal opfyldes/resultater, der skal opnås, og som udløser refundering af Kommissionen

 

1.6.

Mellemliggende resultater (hvis det er relevant), der udløser refusion fra Kommissionen, med tidsplan for refusioner

Mellemliggende resultater

Skønnet dato

Beløb (i EUR)

 

 

 

 

 

 

1.7.

Samlet beløb (herunder EU-finansiering og national finansiering)

 

1.8.

Justeringsmetode

 

1.9.

Verificering af opfyldelse af betingelser eller opnåelse af resultater (og hvis det er relevant, mellemliggende resultater)

Beskriv, hvilke(t) dokument(er)/system der vil blive anvendt til at verificere opnåelse af resultater eller opfyldelse af betingelser (og hvis relevant, hvert af de mellemliggende resultater)

Beskriv, hvordan forvaltningsverificeringer (herunder på stedet) vil blive udført og af hvem

Beskriv hvilke ordninger, der vil blive fastlagt til at indsamle og lagre relevante data/dokumenter

 

1.10.

Brug af bevillinger i form af finansiering, der ikke hænger sammen med omkostninger/Tager det tilskud, som medlemsstaten yder til støttemodtagerne, form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger? (ja/nej)

 

1.11.

Ordninger, der skal sikre revisionsspor

Anfør, hvilket eller hvilke organ(er) der er ansvarlige for disse ordninger

 


(1)  Dette henviser til koden for forskellige interventionsområder i tabel 1 i bilag I til forordningen om fælles bestemmelser og bilag IV til forordningen om Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond.

(2)  Dette henviser til koden for en fælles indikator, hvis relevant.


Tillæg 3

Liste over planlagte operationer af strategisk betydning med en tidslinje — artikel 17, stk. 3

Fritekstfelt [2 000 tegn]


Top