EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1042

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1042 af 18. juni 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår tekniske specifikationer og procedurer for registersammenkoblingssystemet og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2244 (EØS-relevant tekst)

C/2021/4281

OJ L 225, 25.6.2021, p. 7–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj

25.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 225/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1042

af 18. juni 2021

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår tekniske specifikationer og procedurer for registersammenkoblingssystemet og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2244

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (1), særlig artikel 13i, stk. 5, og artikel 24, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/884 (2) blev der fastlagt tekniske specifikationer og procedurer for det registersammenkoblingssystem, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF (3), som blev kodificeret og ophævet ved direktiv (EU) 2017/1132. Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1151 (4) blev der efterfølgende indført yderligere procedurer for registersammenkoblingssystemet i direktiv (EU) 2017/1132. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2244 (5) blev de tilsvarende tekniske specifikationer og procedurer fastsat, og gennemførelsesforordning (EU) 2015/884 ophævet. Endelig blev der ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2121 (6) indført nye procedurer for registersammenkoblingssystemet i direktiv (EU) 2017/1132 sammen med et krav om, at Kommissionen senest den 2. juli 2021 vedtager en gennemførelsesretsakt, der fastsætter de tilsvarende tekniske specifikationer og procedurer.

(2)

Det er nødvendigt at fastsætte tekniske specifikationer, der definerer metoderne til udveksling af oplysninger mellem selskabets register og filialens register, hvis der åbnes eller lukkes en filial, eller hvis der foretages ændringer i selskabets data og oplysninger.

(3)

Der er behov for at præcisere, hvordan den detaljerede liste over data bør se ud ved udveksling af oplysninger mellem selskabets register og filialens register, så der sikres effektiv udveksling af data.

(4)

Proceduren og de tekniske krav for tilslutning af de valgfrie adgangspunkter for Kommissionen eller andre af Unionens institutioner, organer, kontorer eller agenturer bør præciseres, så der sikres ensartede regler for oprettelse af sådanne adgangspunkter.

(5)

For at sikre effektiv, virkningsfuld og hurtig udveksling af oplysninger er det nødvendigt at fastlægge nærmere regler og tekniske detaljer for udveksling af oplysninger om ledelsesmedlemmer, der er frakendt retten til at være ledelsesmedlem, jf. direktiv (EU) 2019/1151.

(6)

Der er behov for at præcisere, hvad der bør være den detaljerede liste over data, der skal fremsendes til udveksling af oplysninger mellem registre og til offentliggørelse, jf. artikel 86g, 86n, 86p, 123, 127a, 130, 160g, 160n og 160p i direktiv (EU) 2017/1132, så der sikres effektiv udveksling af oplysninger i forbindelse med grænseoverskridende operationer.

(7)

For at sikre klarhed og retssikkerhed bør alle de procedurer og tekniske specifikationer for registersammenkoblingssystemet, der kræves i henhold til direktiv (EU) 2017/1132, indgå i en enkelt gennemførelsesforordning. Gennemførelsesforordning (EU) 2020/2244 bør derfor ophæves, og de tekniske specifikationer og procedurer, der er fastsat i nævnte gennemførelsesforordning, bør medtages i nærværende forordning.

(8)

Enhver behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (7) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (8), alt efter hvad der er relevant.

(9)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1 i forordning (EU) 2018/1725 og afgav en udtalelse den 10. marts 2021.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sammenkobling af Centrale Registre og Handels- og Selskabsregistre —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De tekniske specifikationer og procedurer for det registersammenkoblingssystem, der er omhandlet i artikel 22, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1132, er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/2244 ophæves.

Henvisninger til den ophævede gennemførelsesforordning (EU) 2015/884 og gennemførelsesforordning (EU) 2020/2244 gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/884 af 8. juni 2015 om fastlæggelse af tekniske specifikationer og procedurer for det registersammenkoblingssystem, der oprettes ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF (EUT L 144 af 10.6.2015, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1151 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv (EU) 2017/1132, for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 80).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2244 af 17. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår tekniske specifikationer og procedurer for registersammenkoblingssystemet og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/884 (EUT L 439 af 29.12.2020, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2121 af 27. november 2019 om ændring af direktiv (EU) 2017/1132, for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG

Tekniske specifikationer og procedurer

Ved henvisning til »registre« forstås i dette bilag »centrale registre og handels- og selskabsregistre«.

Registersammenkoblingssystemet benævnes i dette bilag »BRIS« (Business Registers Interconnection System).

1.   Kommunikationsformer

BRIS benytter tjenestebaseret elektronisk kommunikation, f.eks. webtjenester, til sammenkoblingen af registre.

Kommunikationen mellem portalen og platformen og mellem et register og platformen er en-til-en. Kommunikationen fra platformen til registrene kan være en-til-en eller en-til-mange.

2.   Kommunikationsprotokoller

Der anvendes sikre internetprotokoller, f.eks. Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTP), til kommunikationen mellem portalen, platformen, registrene og de valgfrie adgangspunkter.

Der anvendes standard kommunikationsprotokoller, f.eks. Single Object Access Protocol (SOAP), til transmissionen af strukturerede data og metadata.

3.   Sikkerhedsstandarder

De tekniske foranstaltninger, der skal sikre overholdelse af minimumsstandarder for it-sikkerhed i forbindelse med kommunikation og distribution af oplysninger via BRIS, skal omfatte:

a)

foranstaltninger, der sikrer oplysningernes fortrolighed, herunder ved at benytte sikre kanaler (HTTPS)

b)

foranstaltninger, der sikrer dataenes integritet under udvekslingen

c)

foranstaltninger, der sikrer dataafsenderens og datamodtagerens uafviselighed i BRIS

d)

foranstaltninger, der sikrer logning af sikkerhedshændelser i overensstemmelse med internationale anbefalinger til it-sikkerhedsstandarder

e)

foranstaltninger, der sikrer autentificering og autorisation af alle registrerede brugere, samt foranstaltninger, der kontrollerer identiteten af de systemer, der er forbundet med portalen, platformen eller registrene under BRIS.

4.   Metoder til udveksling af oplysninger mellem selskabets register og filialens register

4.1.   Meddelelse om offentlighed vedrørende filialer

Følgende metoder anvendes til udveksling af oplysninger mellem selskabets register og filialens register, jf. artikel 20 og 34 i direktiv (EU) 2017/1132:

a)

Selskabets register skal straks stille oplysninger til rådighed for platformen om indledning og afslutning af likvidations- eller konkursbehandling og om selskabets sletning fra registret (»offentliggjorte oplysninger«).

b)

For at sikre øjeblikkelig modtagelse af de offentliggjorte oplysninger skal filialens register anmode om oplysningerne fra platformen. Anmodningen kan bestå i, at det meddeles platformen, hvilke selskaber filialens register ønsker at modtage offentliggjorte oplysninger om.

c)

På en sådan anmodning skal platformen sikre, at filialens register straks har adgang til de offentliggjorte oplysninger.

4.2.   Filialregistreringsmeddelelse

Følgende metoder anvendes til udveksling af oplysninger mellem filialens register og selskabets register, jf. artikel 28a i direktiv (EU) 2017/1132:

a)

Filialens register skal straks sende en meddelelse via BRIS til selskabets register (»filialregistreringsmeddelelse«).

b)

Efter modtagelsen af meddelelsen skal selskabets register straks sende en bekræftelse af, at meddelelsen er modtaget (»bekræftelse af modtagelse af filialregistreringsmeddelelse«).

4.3.   Filiallukningsmeddelelse

Følgende metoder anvendes til udveksling af oplysninger mellem filialens register og selskabets register, jf. artikel 28c i direktiv (EU) 2017/1132:

a)

Filialens register skal straks sende en meddelelse via BRIS til selskabets register (»filiallukningsmeddelelse«).

b)

Efter modtagelsen af meddelelsen skal selskabets register straks sende en bekræftelse af, at meddelelsen er modtaget (»bekræftelse af modtagelse af filiallukningsmeddelelse«).

4.4.   Meddelelse om ændringer af dokumenter og oplysninger om selskabet

Følgende metoder anvendes til udveksling af oplysninger mellem selskabets register og filialens register, jf. artikel 30a i direktiv (EU) 2017/1132:

a)

Selskabets register skal straks stille oplysninger til rådighed for platformen om ændringer af dokumenter og oplysninger om selskabet (»offentliggjorte oplysninger«). Meddelelsesformatet skal gøre det muligt at vedlægge bilag.

b)

For at sikre øjeblikkelig modtagelse af de offentliggjorte oplysninger skal filialens register anmode om oplysningerne fra platformen. Anmodningen kan bestå i, at det meddeles platformen, hvilke selskaber filialens register ønsker at modtage offentliggjorte oplysninger om.

c)

På en sådan anmodning skal platformen sikre, at filialens register straks har adgang til de offentliggjorte oplysninger.

d)

Efter modtagelsen af de offentliggjorte oplysninger skal filialens register straks sende en bekræftelse af, at meddelelsen er modtaget (»bekræftelse af modtagelse af meddelelse om ændringer af dokumenter og oplysninger om selskabet«).

4.5.   Kommunikationsfejl

Der indføres de fornødne tekniske foranstaltninger og procedurer til at afhjælpe eventuelle kommunikationsfejl mellem registret og platformen.

5.   Liste over data, der skal udveksles mellem registrene

5.1.    Meddelelse om offentlighed vedrørende filialer

Med henblik på dette bilag benævnes den udveksling af oplysninger mellem registre, der er omhandlet i artikel 20 og 34 i direktiv (EU) 2017/1132, »filialoffentlighedsmeddelelse«. Den procedure, der udløser en sådan meddelelse, benævnes »filialoffentlighedshændelse«.

Medlemsstaterne skal for hver filialoffentlighedsmeddelelse, der er omhandlet i punkt 4.1, udveksle følgende data:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (1)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for afsendelse af meddelelsen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der afsender meddelelsen

1

Datastruktur for den pågældende part

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Procedurerelaterede data

 

1

Gruppe af elementer

Ikrafttrædelsesdato

Dato, hvor den procedure, der vedrører selskabet, får virkning

1

Dato

Type procedure

Den procedure, der fører til en filialoffentlighedshændelse som omhandlet i artikel 20 i direktiv (EU) 2017/1132

1

Kode

(Indledning af likvidationsbehandling

Afslutning af likvidationsbehandling

Indledning og afslutning af likvidationsbehandling

Tilbagekaldelse af likvidationsbehandling

Indledning af konkursbehandling

Afslutning af konkursbehandling

Indledning og afslutning af konkursbehandling

Tilbagekaldelse af konkursbehandling

Sletning fra registret)

Selskabsdata

 

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det selskab, der er genstand for meddelelsen

1

Identifikator

Se bilagets afsnit 9 om EUID-strukturen

Alternativt ID

Andre identifikatorer for selskabet (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det selskab, der er genstand for meddelelsen

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Selskabets vedtægtsmæssige hjemsted

1

Tekst

Registernavn

Navn på det register, hvor selskabet er registreret

1

Tekst

Meddelelsen kan også omfatte tekniske data, der er nødvendige for en korrekt fremsendelse heraf.

Udvekslingen af oplysninger skal også omfatte tekniske meddelelser, der er nødvendige til bekræftelse af modtagelse, logning og rapportering.

5.2.   Filialregistreringsmeddelelse

Medlemsstaterne skal for hver filialregistreringsmeddelelse, der er omhandlet i punkt 4.2, udveksle følgende data:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (2)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for afsendelse af meddelelsen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der afsender meddelelsen

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på det register, hvor selskabet er registreret

1

Datastruktur for den pågældende part

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Filialdata

 

1

Gruppe af elementer

Registreringsdato

Dato, hvor filialen blev registreret

1

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Dato, hvor åbningen af filialen får virkning, hvis tilgængelig

0

Dato

Filialens navn, hvis det er forskelligt fra selskabets navn

Navn på den filial, der er genstand for meddelelsen Hvis navnet er det samme som selskabet, bør feltet stå tomt

0

Tekst

I henhold til artikel 30, stk. 1, litra d), i direktiv (EU) 2017/1132

Yderligere navne på filialen

Hvis filialen har mere end et navn, kan de yderligere navne medtages

0…n

Tekst

EUID

Unik identifikator for den filial, der er genstand for meddelelsen

1

Identifikator

Filialens adresse

Adresse på den filial, der er genstand for meddelelsen.

1

Fuldstændig adresse

Selskabsdata

 

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det selskab, som filialen tilhører

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for selskabet (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form

0

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det selskab, der er genstand for meddelelsen

0

Tekst

Meddelelsen kan også omfatte tekniske data, der er nødvendige for en korrekt fremsendelse heraf.

Udvekslingen af oplysninger skal også omfatte tekniske meddelelser, der er nødvendige til bekræftelse af modtagelse, logning og rapportering.

5.3.   Filiallukningsmeddelelse

Medlemsstaterne skal for hver filiallukningsmeddelelse, der er omhandlet i punkt 4.3, udveksle følgende data:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (3)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for afsendelse af meddelelsen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der afsender meddelelsen

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på det register, hvor selskabet er registreret

1

Datastruktur for den pågældende part

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Filialdata

 

1

Gruppe af elementer

Dato for sletning af filialen fra registret

Dato, hvor filialen blev slettet fra registret

1

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Dato, hvor lukningen af filialen får virkning, hvis tilgængelig

0

Dato

Filialens navn, hvis det er forskelligt fra selskabets navn

Navn på den filial, der er genstand for meddelelsen Hvis navnet er det samme som selskabet, bør feltet stå tomt

0

Tekst

I henhold til artikel 30, stk. 1, litra d), i direktiv (EU) 2017/1132

Yderligere navne på filialen

Hvis filialen har mere end et navn, kan de yderligere navne medtages

0…n

Tekst

EUID

Unik identifikator for den filial, der er genstand for meddelelsen

1

Identifikator

Selskabsdata

 

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det selskab, som filialen tilhører

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for selskabet (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form

0

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det selskab, der er genstand for meddelelsen

0

Tekst

Meddelelsen kan også omfatte tekniske data, der er nødvendige for en korrekt fremsendelse heraf.

Udvekslingen af oplysninger skal også omfatte tekniske meddelelser, der er nødvendige til bekræftelse af modtagelse, logning og rapportering.

5.4.   Meddelelse om ændringer af dokumenter og oplysninger om selskabet

For hver meddelelse om ændringer af dokumenter og oplysninger om det selskab, der er omhandlet i punkt 4.4, skal medlemsstaterne udveksle følgende data:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (4)1

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for afsendelse af meddelelsen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der afsender meddelelsen

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på det register, hvor filialen er registreret

1

Datastruktur for den pågældende part

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Procedurerelaterede data

 

1

Gruppe af elementer

Type procedure

Type procedure, der fører til en meddelelse om ændringer af dokumenter og oplysninger om selskabet

1

a)

ændring af selskabets navn

b)

ændring af selskabets vedtægtsmæssige hjemsted

c)

ændring af selskabets registreringsnummer i registret

d)

ændring af selskabets retlige form

e)

ændring af de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, litra d)

f)

ændring af de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, litra f)

Registreringsdato

Dato, hvor ændringen af dokumenter og oplysninger om selskabet blev registreret

1

Dato

Ikrafttrædelsesdato

Dato, hvor ændringen af dokumenter og oplysninger om selskabet får virkning, hvis tilgængelig

0

Dato

De relevante data skal opdateres afhængigt af proceduretype

Ændring af selskabets data

1

En af følgende:

a)

selskabets nye navn og det tidligere navn

b)

selskabets nye vedtægtsmæssige hjemsted og det tidligere vedtægtsmæssige hjemsted

c)

selskabets nye registreringsnummer i registret og det tidligere registreringsnummer

d)

selskabets nye retlige form og den tidligere retlige form

e)

nye dokumenter og oplysninger, jf. artikel 14, litra d) (med mulighed for bilag), som skal omfatte følgende data:

hvorvidt der er tale om en fysisk eller juridisk person.

I tilfælde af en fysisk person

fornavn, efternavn

fødselsdato, hvis den foreligger, ellers nationalt identifikationsnummer

I tilfælde af en juridisk person

selskabets navn

selskabets EUID eller, hvis det foreligger, andet registreringsnummer, såfremt selskabet ikke er opført i bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

retlig form

Uanset, om der er tale om en fysisk eller juridisk person:

adresse (hvis den findes i registret).

hvorvidt der er tale om en ansættelse eller en opsigelse eller en ajourføring af en eksisterende ansættelse

hvorvidt personen er omfattet af artikel 14, litra d), nr. i), eller artikel 14, litra d), nr. ii)

i tilfælde af personer, der er omfattet af artikel 14, litra d), nr. i), hvorvidt de er repræsenteret alene eller i fællesskab, med mulighed for om nødvendigt at give yderligere oplysninger i et dokument eller en tekst eller i andre tilfælde en beskrivelse i et dokument eller en tekst

titel

mulighed for at fremlægge et dokument eller en tekst, der beskriver eventuelle begrænsninger af repræsentationsbeføjelse (f.eks. værdien og typen af virksomhed)

mulighed for kun at fremlægge dokumenter for de personer, der er omfattet af artikel 14, litra d), nr. ii)

f)

nye dokumenter og oplysninger, jf. artikel 14, litra f) (med mulighed for bilag), som skal omfatte følgende metadata: regnskabsår.

Yderligere data, der kan fremlægges, jf. artikel 14, litra d)

Ændring af selskabets data

0…n

Valgfrie data:

Nationalt personidentifikationsnummer

Nummer på identifikationsdokument (ID-kort, pas)

Nationalitet(er):

Fødested

Selskabsdata

 

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det selskab, som filialen tilhører

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for selskabet (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

De nye dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, litra f), i direktiv (EU) 2017/1132, skal ikke sendes til filialens register, hvis den pågældende medlemsstat benytter den mulighed, der er omhandlet i artikel 31, stk. 2, i nævnte direktiv.

Meddelelsen kan også omfatte tekniske data, der er nødvendige for en korrekt fremsendelse heraf.

Udvekslingen af oplysninger skal også omfatte tekniske meddelelser, der er nødvendige til bekræftelse af modtagelse, logning og rapportering.

6.   Grænseoverskridende operationer

6.1.   Grænseoverskridende omdannelse

6.1.1.   Offentliggørelse

a)

Med henblik på offentliggørelse som omhandlet i artikel 86g, stk. 1, i direktiv (EU) 2017/1132 sørger oprindelsesmedlemsstatens register for, at følgende yderligere selskabsdata overføres og gøres offentligt tilgængelige via BRIS:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (5)

Supplerende beskrivelse

Data og dokumenter, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

Plan

Plan, jf. artikel 86d i direktiv 2017/1132/EU

1

Dokument

Anden sprogudgave

Anden sprogudgave af planen, hvis den foreligger

0…n

Dokument

Erklæring om aktuel finansiel stilling

Erklæring, der skal afgives, hvis det kræves i henhold til national lovgivning, jf. artikel 86j, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Dokument

Meddelelse

Meddelelse i henhold til artikel 86g, stk. 1, litra b), i direktiv (EU) 2017/1132

1

Dokument og metadata med følgende oplysninger:

navn på det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse

frist for bemærkninger

Uafhængig ekspertrapport

Uafhængig ekspertrapport, hvis det kræves i henhold til national lovgivning, jf. artikel 86g, stk. 1, andet afsnit

1

Dokument

b)

Med henblik på offentliggørelse som omhandlet i artikel 86g, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132 sørger oprindelsesmedlemsstatens register for, at følgende yderligere selskabsdata overføres og gøres offentligt tilgængelige via BRIS:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (6)

Supplerende beskrivelse

Data og dokumenter, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

 

Selskabsdata

Selskab (dvs. det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse), jf. artikel 86b, stk. 1, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Gruppe af elementer

Retlig form

Type retlig form for det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse, i registret

1

Identifikator

Register

Register, hvortil de i artikel 14 omhandlede dokumenter er anmeldt for det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse

1

Tekst

Foreslåede data for det omdannede selskab

Omdannet selskab, jf. artikel 86b, stk. 5, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Gruppe af elementer

Foreslået retlig form

Foreslået type retlig form for det omdannede selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Foreslået navn

Foreslået navn på det omdannede selskab

1

Tekst

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted for det omdannede selskab

1

Tekst

Yderligere data og dokumenter

 

1

Gruppe af elementer

Oplysninger om de nærmere regler

Oplysninger om de nærmere regler for udøvelse af de rettigheder, der tilkommer kreditorerne, medarbejderne og selskabsdeltagerne, jf. artikel 86 g, stk. 3, litra c), i direktiv (EU) 2017/1132

1

Dokument

Nærmere oplysninger om webstedet

Nærmere oplysninger om webstedet, jf. artikel 86g, stk. 3, litra d), i direktiv (EU) 2017/1132

1

Tekst

6.1.2.   Fremsendelse af attesten forud for omdannelsen

a)

For hver fremsendelse af attesten forud for omdannelsen, jf. artikel 86n, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2017/1132/EU, sender oprindelsesmedlemsstatens register efter udstedelsen af attesten i henhold til artikel 86m, stk. 7, 10 og 11, i nævnte direktiv følgende data til bestemmelsesmedlemsstatens register:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (7)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for fremsendelsen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der foretager fremsendelsen (selskabsregister i oprindelsesmedlemsstaten)

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på den organisation, som fremsendelsen er henvendt til (selskabsregister i bestemmelsesmedlemsstaten)

1

Datastruktur for den pågældende part

Selskabsdata

Selskab (dvs. det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse), jf. artikel 86b, stk. 1, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form for det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det selskab, der udfører den grænseoverskridende omdannelse, i registret

1

Identifikator

Foreslåede data for det omdannede selskab

Omdannet selskab, jf. artikel 86b, stk. 5, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Gruppe af elementer

Foreslået retlig form

Foreslået type retlig form for det omdannede selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Foreslået navn

Foreslået navn på det omdannede selskab

1

Tekst

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted for det omdannede selskab

1

Tekst

Data og dokumenter, der skal overføres

 

1

Gruppe af elementer

Attest forud for omdannelsen

Attest forud for omdannelsen, jf. artikel 86m i direktiv 2017/1132/EU

1

Dokument

Kompetent myndighed

Den myndighed, der har udstedt attesten i henhold til artikel 86m i direktiv 2017/1132/EU

1

Tekst

Dato for udstedelse af attesten

Den dato, hvor attesten blev udstedt

1

Dato

b)

Med henblik på at gøre attesten forud for omdannelsen tilgængelig via BRIS, jf. artikel 86n, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2017/1132, overfører oprindelsesmedlemsstatens register følgende data:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (8)

Supplerende beskrivelse

Foreslåede data for det omdannede selskab

Omdannet selskab, jf. artikel 86b, stk. 5, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Gruppe af elementer

Foreslået retlig form

Foreslået type retlig form for det omdannede selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Foreslået navn

Foreslået navn på det omdannede selskab

1

Tekst

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted for det omdannede selskab

1

Tekst

Data og dokumenter, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

Attest forud for omdannelsen

Attest forud for omdannelsen, jf. artikel 86m i direktiv 2017/1132/EU

1

Dokument og metadata med følgende oplysninger:

kompetent myndighed

dato for udstedelse af attesten

6.1.3.   Registrering

6.1.3.1.   Registrering af grænseoverskridende omdannelse

Registrene i oprindelses- og bestemmelsesmedlemsstaten gør følgende oplysninger offentligt tilgængelige via BRIS, jf. artikel 86p, stk. 2, i direktiv 2017/1132/EU:

a)

Data, der skal fremlægges af bestemmelsesmedlemsstatens register

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (9)

Supplerende beskrivelse

Data, der skal stilles til rådighed via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

EUID

EUID for det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse

1

Identifikator

Data, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

Registrering som følge af en grænseoverskridende omdannelse

At registreringen af det omdannede selskab sker som følge af en grænseoverskridende omdannelse

1

Tekst

Registreringsdato

Dato for registrering af det omdannede selskab

1

Dato

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse

1

Identifikator

Selskabets navn

Navn på det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse

1

Tekst

Retlig form

Type retlig form for det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

b)

Data, der skal fremlægges af oprindelsesmedlemsstatens register

Oprindelsesmedlemsstatens register fremlægger de relevante data efter at have modtaget den i punkt 6.1.3.2 omhandlede underretning.

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (10)

Supplerende beskrivelse

Data, der skal stilles til rådighed via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

EUID

EUID for det omdannede selskab

1

Identifikator

Data, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

Sletning eller fjernelse som følge af en grænseoverskridende omdannelse

At sletningen eller fjernelsen fra registret af det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse, sker som følge af en grænseoverskridende omdannelse

1

Tekst

Dato

Dato for sletning eller fjernelse fra registret af det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse

1

Dato

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det omdannede selskab

1

Identifikator

Selskabets navn

Navn på det omdannede selskab

1

Tekst

Retlig form

Type retlig form for det omdannede selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

6.1.3.2.   Underretning om grænseoverskridende omdannelse

For hver underretning om grænseoverskridende omdannelse, jf. artikel 86p, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132, sender bestemmelsesmedlemsstatens register følgende data til oprindelsesmedlemsstatens register:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (11)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for underretningen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der foretog underretningen (selskabsregister i bestemmelsesmedlemsstaten)

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på den organisation, som underretningen er henvendt til (selskabsregister i oprindelsesmedlemsstaten)

1

Datastruktur for den pågældende part

Data vedrørende omdannelsen

 

1

Gruppe af elementer

Ikrafttrædelsesdato for omdannelsen

Dato, hvor den grænseoverskridende omdannelse får virkning

1

Dato

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Data for det omdannede selskab

Omdannet selskab, jf. artikel 86b, stk. 5

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det omdannede selskab

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det omdannede selskab (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form for det omdannede selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det omdannede selskab

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det omdannede selskab

1

Tekst

Registernavn

Navn på det register, hvor det omdannede selskab er registreret

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det omdannede selskab i registret

1

Identifikator

Selskabsdata

Selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse, jf. artikel 86b, stk. 1

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form for det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse

1

Tekst

Registernavn

Navn på det register, hvor det selskab, der udførte den grænseoverskridende omdannelse, var registreret

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det selskab, der udførte omdannelsen, i registret

1

Identifikator

Underretningen kan også omfatte tekniske data, der er nødvendige for en korrekt fremsendelse heraf.

Udvekslingen af oplysninger skal også omfatte tekniske meddelelser, der er nødvendige til bekræftelse af modtagelse, logning og rapportering.

6.2.   Grænseoverskridende fusion

6.2.1.   Offentliggørelse

a)

Med henblik på offentliggørelse som omhandlet i artikel 123, stk. 1, i direktiv (EU) 2017/1132 sørger registret i medlemsstaten for hvert fusionerende selskab for, at følgende yderligere selskabsdata overføres og gøres offentligt tilgængelige:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (12)

Supplerende beskrivelse

Data og dokumenter, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

Fælles plan

Fælles plan, jf. artikel 122 i direktiv 2017/1132/EU

1

Dokument

Anden sprogudgave af den fælles plan

Anden sprogudgave af den fælles plan, hvis den foreligger

0…n

Dokument

Erklæring om aktuel finansiel stilling

Erklæring, der skal afgives, hvis det kræves i henhold til national lovgivning, jf. artikel 126b, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Dokument

Meddelelse

Meddelelse i henhold til artikel 123, stk. 1, litra b), i direktiv (EU) 2017/1132

1

Dokument og metadata med følgende oplysninger:

det fusionerende selskabs navn

frist for bemærkninger

Uafhængig ekspertrapport

Uafhængig ekspertrapport, hvis det kræves i henhold til national lovgivning, jf. artikel 123, stk. 1, andet afsnit,

1

Dokument

b)

Med henblik på offentliggørelse som omhandlet i artikel 123, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132 sørger registret i medlemsstaten for hvert fusionerende selskab for, at følgende yderligere selskabsdata overføres og gøres offentligt tilgængelige via BRIS:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (13)

Supplerende beskrivelse

Data og dokumenter, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

 

Selskabsdata

Selskabsdata for hvert af de fusionerende selskaber

1…n

Gruppe af elementer

Retlig form

Type retlig form for det fusionerende selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det fusionerende selskab

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det fusionerende selskab

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det fusionerende selskab i registret

1

Identifikator

Register

Register, hvortil de i artikel 14 omhandlede dokumenter er anmeldt for det fusionerende selskab

1

Tekst

Foreslåede data for det nyoprettede selskab

Nyoprettet selskab

1

Gruppe af elementer

Foreslået retlig form

Foreslået type retlig form for det nyoprettede selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Foreslået navn

Foreslået navn på det nyoprettede selskab

1

Tekst

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted for det nyoprettede selskab

1

Tekst

Yderligere data og dokumenter

 

1

Gruppe af elementer

Oplysninger om de nærmere regler

Oplysninger om det fusionerende selskabs nærmere regler for udøvelse af de rettigheder, der tilkommer kreditorerne, medarbejderne og selskabsdeltagerne, jf. artikel 123, stk. 3, litra c), i direktiv (EU) 2017/1132

1

Dokument

Nærmere oplysninger om webstedet

Nærmere oplysninger om webstedet, jf. artikel 123, stk. 3, litra d), i direktiv (EU) 2017/1132

1

Tekst

6.2.2.   Fremsendelse af attesten forud for fusionen

a)

For hver fremsendelse af attesten forud for fusionen, jf. artikel 127a, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2017/1132/EU, sender registret i medlemsstaten for det fusionerende selskab efter udstedelsen af attesten i henhold til artikel 127, stk. 7, 10 og 11, i nævnte direktiv følgende data til registret i medlemsstaten for det selskab, der er resultatet af fusionen:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet  (14)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for fremsendelsen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der foretager fremsendelsen (selskabsregister for det fusionerende selskab)

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på den organisation, som fremsendelsen er henvendt til (selskabsregister for det selskab, der er resultatet af fusionen)

1

Datastruktur for den pågældende part

Selskabsdata

Selskab (dvs. det fusionerende selskab)

1…n

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det fusionerende selskab

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det fusionerende selskab (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form for det fusionerende selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det fusionerende selskab

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det fusionerende selskab

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det fusionerende selskab i registret

1

Identifikator

Data for det selskab, der er resultatet af fusionen

Data eller foreslåede data for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Gruppe af elementer

Retlig form

Type eller foreslået type retlig form for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn eller foreslået navn på det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted eller foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Tekst

EUID for det overtagende selskab

Unik identifikator for det overtagende selskab i tilfælde af fusion ved overtagelse

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det overtagende selskab i tilfælde af fusion ved overtagelse (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Data og dokumenter, der skal overføres

 

1

Gruppe af elementer

Attest forud for fusionen

Attest forud for fusionen, jf. artikel 127 i direktiv 2017/1132/EU

1

Dokument

Kompetent myndighed

Den myndighed, der har udstedt attesten i henhold til artikel 127 i direktiv 2017/1132/EU

1

Tekst

Dato for udstedelse af attesten

Dato, hvor attesten blev udstedt

1

Dato

b)

Med henblik på at gøre attesten forud for fusionen tilgængelig via BRIS, jf. artikel 127a, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2017/1132, overfører registret i medlemsstaten for det fusionerende selskab følgende data:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (15)

Supplerende beskrivelse

Selskabets data

Selskab, der er resultatet af fusionen (allerede eksisterende eller nyoprettet)

1

Gruppe af elementer

Retlig form

Type eller foreslået type retlig form for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn eller foreslået navn på det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted eller foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Tekst

EUID for det overtagende selskab

Unik identifikator for det overtagende selskab i tilfælde af fusion ved overtagelse

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det overtagende selskab i tilfælde af fusion ved overtagelse (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Data og dokumenter, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

Attest forud for fusionen

Attest forud for fusionen, jf. artikel 127 i direktiv 2017/1132/EU

1

Dokument og metadata med følgende oplysninger:

kompetent myndighed

dato for udstedelse af attesten

6.2.3.   Registrering

6.2.3.1.   Registrering af grænseoverskridende fusion

Registrene i medlemsstaterne for de fusionerende selskaber og for det selskab, der er resultatet af fusionen, gør følgende oplysninger offentligt tilgængelige via BRIS, jf. artikel 130, stk. 2, i direktiv 2017/1132/EU:

a)

Data, der skal fremlægges af registret for det selskab, der er resultatet af fusionen

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (16)

Supplerende beskrivelse

Data, der skal stilles til rådighed via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

EUID

EUID for hvert af de fusionerende selskaber

1

Identifikator

Data, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

 

Registrering som følge af en grænseoverskridende fusion

At registreringen af det selskab, der er resultatet af fusionen, sker som følge af en grænseoverskridende fusion

1

Tekst

Registreringsdato

Dato for registrering af det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Dato

Data om hvert af de fusionerende selskaber

 

1…n

Gruppe af elementer

 

 

 

 

Registreringsnummer

Registreringsnummer for de fusionerende selskaber

1

Identifikator

Selskabets navn

De fusionerende selskabers navn

1

Tekst

Retlig form

Type retlig form for de fusionerende selskaber

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

b)

Data, der skal fremlægges af registret i medlemsstaten for hvert af de fusionerende selskaber

Registret i medlemsstaten for hvert af de fusionerende selskaber fremlægger de relevante data efter at have modtaget den i punkt 6.2.3.2 omhandlede underretning.

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (17)

Supplerende beskrivelse

Data, der skal stilles til rådighed via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

EUID

EUID for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Identifikator

EUID

EUID for hvert af de fusionerende selskaber

1

Identifikator

Data, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

 

Sletning eller fjernelse som følge af en grænseoverskridende fusion

At sletningen eller fjernelsen fra registret af det fusionerende selskab sker som følge af en grænseoverskridende fusion

1

Tekst

Dato

Dato for sletning eller fjernelse af det fusionerende selskab fra registret

1

Dato

 

 

 

 

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Identifikator

Selskabets navn

Navn på det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Tekst

Retlig form

Type retlig form for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Data om hvert af de fusionerende selskaber

 

1…n

Gruppe af elementer

 

 

 

 

Registreringsnummer

Registreringsnummer for de fusionerende selskaber

1

Identifikator

Selskabets navn

De fusionerende selskabers navn

1

Tekst

Retlig form

Type retlig form for de fusionerende selskaber

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

6.2.3.2.   Underretning om grænseoverskridende fusion

For hver underretning om grænseoverskridende fusion, jf. artikel 130, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132, sender registret i medlemsstaten for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion, følgende data til registret i medlemsstaten for hvert af de fusionerende selskaber:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (18)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for underretningen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, som foretog underretningen (selskabsregister for det selskab, der er resultatet af den grænseoverskridende fusion)

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på den organisation, som underretningen er henvendt til (selskabsregister for hvert af de fusionerende selskaber)

1

Datastruktur for den pågældende part

Fusionsrelaterede data

 

1

Gruppe af elementer

Ikrafttrædelsesdato for fusionen

Dato, hvor den grænseoverskridende fusion får virkning

1

Dato

Type fusion

Type fusion, jf. artikel 119, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Kode

(Grænseoverskridende fusion ved overtagelse i henhold til artikel 119, stk. 2, litra a), i direktiv (EU) 2017/1132

Grænseoverskridende fusion ved oprettelse af nyt selskab i henhold til artikel 119, stk. 2, litra b), i direktiv (EU) 2017/1132

Grænseoverskridende fusion af helejet selskab i henhold til artikel 119, stk. 2, litra c), i direktiv (EU) 2017/1132

Grænseoverskridende fusion ved overtagelse i henhold til artikel 119, stk. 2, litra d), i direktiv (EU) 2017/1132

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Data for det selskab, der er resultatet af fusionen

Selskab, der er resultatet af fusionen

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det selskab, der er resultatet af fusionen (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det selskab, der er resultatet af fusionen, i den relevante medlemsstat

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det selskab, der er resultatet af fusionen

1

Tekst

Registernavn

Navn på det register, hvor det selskab, der er resultatet af fusionen, er registreret

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det selskab, der er resultatet af fusionen, i registret

1

Identifikator

Selskabsdata

Data om hvert af de fusionerende selskaber

1…n

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det fusionerende selskab

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det fusionerende selskab (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form for det fusionerende selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det fusionerende selskab

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det fusionerende selskab

1

Tekst

Registernavn

Navn på det register, hvor det fusionerende selskab var registreret

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det fusionerende selskab

1

Identifikator

Underretningen kan også omfatte tekniske data, der er nødvendige for en korrekt fremsendelse heraf.

Udvekslingen af oplysninger skal også omfatte tekniske meddelelser, der er nødvendige til bekræftelse af modtagelse, logning og rapportering.

6.3.   Grænseoverskridende spaltning

6.3.1.   Offentliggørelse

a)

Med henblik på offentliggørelse som omhandlet i artikel 160g, stk. 1, i direktiv (EU) 2017/1132 sørger registret i medlemsstaten for det spaltede selskab for, at følgende yderligere selskabsdata overføres og gøres offentligt tilgængelige via BRIS:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (19)

Supplerende beskrivelse

Data og dokumenter, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

Plan

Plan, jf. artikel 160d i direktiv 2017/1132/EU

1

Dokument

Anden sprogudgave af planen

Anden sprogudgave af planen, hvis den foreligger

0...n

Dokument

Erklæring om aktuel finansiel stilling

Erklæring, der skal afgives, hvis det kræves i henhold til national lovgivning, jf. artikel 160j, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Dokument

Meddelelse

Meddelelse i henhold til artikel 160g, stk. 1, litra b), i direktiv (EU) 2017/1132

1

Dokument og metadata med følgende oplysninger:

navn på det spaltede selskab

frist for bemærkninger

Uafhængig ekspertrapport

Uafhængig ekspertrapport, hvis det kræves i henhold til national lovgivning, jf. artikel 160 g, stk. 1, andet afsnit

1

Dokument

b)

Med henblik på offentliggørelse som omhandlet i artikel 160g, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132 sørger registret i medlemsstaten for det spaltede selskab for, at følgende yderligere selskabsdata overføres og gøres offentligt tilgængelige via BRIS:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (20)

Supplerende beskrivelse

Data og dokumenter, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

 

Selskabsdata

Selskab (dvs. det spaltede selskab), jf. artikel 160b, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Gruppe af elementer

Retlig form

Type retlig form for det spaltede selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det spaltede selskab

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det spaltede selskab

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det spaltede selskab i registret

1

Identifikator

Register

Register, hvortil de i artikel 14 omhandlede dokumenter er anmeldt for det spaltede selskab

1

Tekst

Foreslåede data for det modtagende selskab (eller hvert af de modtagende selskaber)

Modtagende selskab, jf. artikel 160b, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132

1…n

Gruppe af elementer

Foreslået retlig form

Foreslået type retlig form for det modtagende selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Foreslået navn

Foreslået navn på det modtagende selskab

1

Tekst

Foreslåede alternative navne

Foreslåede alternative navne på det

modtagende selskab

0…n

Tekst

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted for det modtagende selskab

1

Tekst

Yderligere data og dokumenter

 

1

Gruppe af elementer

Oplysninger om de nærmere regler

Oplysninger om de nærmere regler for udøvelse af de rettigheder, der tilkommer kreditorerne, medarbejderne og selskabsdeltagerne, jf. artikel 160g, stk. 3, litra c), i direktiv (EU) 2017/1132

1

Dokument

Nærmere oplysninger om webstedet

Nærmere oplysninger om webstedet, jf. artikel 160g, stk. 3, litra d), i direktiv (EU) 2017/1132

1

Tekst

6.3.2.   Fremsendelse af attesten forud for spaltningen

a)

For hver fremsendelse af attesten forud for spaltningen, jf. artikel 160n, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2017/1132/EU, sender registret i medlemsstaten for det spaltede selskab efter udstedelsen af attesten i henhold til artikel 160m, stk. 7, 10 og 11, i nævnte direktiv følgende data til registret for hvert modtagende selskab:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (21)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for fremsendelsen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der foretager fremsendelsen (selskabsregister for det spaltede selskab)

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på den organisation, som fremsendelsen er henvendt til (selskabsregister for det modtagende selskab)

1

Datastruktur for den pågældende part

Selskabsdata

Selskab (dvs. det spaltede selskab), jf. artikel 160b, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det spaltede selskab

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det spaltede selskab (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form for det spaltede selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det spaltede selskab

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det spaltede selskab

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det spaltede selskab

1

Identifikator

Foreslåede data for det modtagende selskab eller hvert af de modtagende selskaber

Modtagende selskab, jf. artikel 160b, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132

1…n

Gruppe af elementer

Foreslået retlig form

Foreslået type retlig form for det modtagende selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Foreslået navn

Foreslået navn på det modtagende selskab

1

Tekst

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted for det modtagende selskab

1

Tekst

Data og dokumenter, der skal overføres

 

1

Gruppe af elementer

Attest forud for spaltningen

Attest forud for spaltningen, jf. artikel 160m i direktiv 2017/1132/EU

1

Dokument

Kompetent myndighed

Den myndighed, der har udstedt attesten i henhold til artikel 160m i direktiv 2017/1132/EU

1

Tekst

Dato for udstedelse af attesten

Dato, hvor attesten blev udstedt

1

Dato

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

b)

Med henblik på at gøre attesten forud for spaltningen tilgængelig via BRIS, jf. artikel 160n, stk. 1, andet afsnit, i direktiv (EU) 2017/1132, overfører registret i medlemsstaten for det spaltede selskab følgende data:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (22)

Supplerende beskrivelse

Foreslåede data for det eller de modtagende selskaber

Modtagende selskab, jf. artikel 160b, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132

1…n

Gruppe af elementer

Foreslået retlig form

Foreslået type retlig form for det modtagende selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til

Foreslået navn

Foreslået navn på det modtagende selskab

1

Tekst

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted

Foreslået vedtægtsmæssigt hjemsted for det modtagende selskab

1

Tekst

Data og dokumenter, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

Attest forud for spaltningen

Attest forud for spaltningen, jf. artikel 160m i direktiv 2017/1132/EU

1

Dokument og metadata med følgende oplysninger:

kompetent myndighed

dato for udstedelse af attesten

6.3.3.   Registrering

6.3.3.1.   Registrering af grænseoverskridende spaltning

Registrene i medlemsstaten for det spaltede selskab og registrene for de modtagende selskaber gør følgende oplysninger offentligt tilgængelige via BRIS, jf. artikel 160p, stk. 2, i direktiv 2017/1132/EU:

a)

Data, der skal fremlægges af registret for hvert af de modtagende selskaber

Registret for hvert af de modtagende selskaber fremlægger de relevante data efter at have modtaget den i punkt 6.3.3.3 omhandlede underretning.

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (23)

Supplerende beskrivelse

Data, der skal stilles til rådighed via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

EUID

EUID for det spaltede selskab

1

Identifikator

EUID

EUID for hvert af de modtagende selskaber

1

Identifikator

Data, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

 

Registrering som følge af en grænseoverskridende spaltning

At registreringen af de modtagende selskaber sker som følge af en grænseoverskridende spaltning

1

Tekst

Registreringsdato

Dato for registrering af hvert af de modtagende selskaber

1

Dato

 

 

 

 

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det spaltede selskab

1

Identifikator

Selskabets navn

Navn på det spaltede selskab

1

Tekst

Retlig form

Type retlig form for det spaltede selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Data for de øvrige modtagende selskaber

Data for hvert af de øvrige modtagende selskaber

1…n

 

 

 

 

 

Registreringsnummer

Registreringsnummer for de modtagende selskaber

1

Identifikator

Selskabets navn

Navn på de modtagende selskaber

1

Tekst

Retlig form

Type retlig form for de modtagende selskaber

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

b)

Data, der skal fremlægges af registret i medlemsstaten for det spaltede selskab

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (24)

Supplerende beskrivelse

Data, der skal stilles til rådighed via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

EUID

EUID for hvert af de modtagende selskaber

0

Identifikator

Data, der skal gøres offentligt tilgængelige via BRIS

 

1

Gruppe af elementer

 

Sletning eller fjernelse som følge af en grænseoverskridende spaltning (i tilfælde af en fuldstændig spaltning)

At sletningen eller fjernelsen fra registret af det spaltede selskab sker som følge af en grænseoverskridende spaltning

1

Tekst

Dato (i tilfælde af en fuldstændig spaltning)

Dato for sletning eller fjernelse af det spaltede selskab fra registret

1

Dato

Data for de modtagende selskaber

Data for hvert af de modtagende selskaber

1…n

 

 

 

 

 

Registreringsnummer

Registreringsnummer for de modtagende selskaber

1

Identifikator

Selskabets navn

Navn på de modtagende selskaber

1

Tekst

Retlig form

Type retlig form for de modtagende selskaber

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

6.3.3.2.   Underretning om grænseoverskridende spaltning i henhold til artikel 160p, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132

For hver underretning om grænseoverskridende spaltning, jf. artikel 160p, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132, sender de modtagende selskabers registre følgende data til det spaltede selskabs register:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (25)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for underretningen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, som foretog underretningen (selskabsregister for hvert af de modtagende selskaber)

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på den organisation, som underretningen er henvendt til (selskabsregister for det spaltede selskab)

1

Datastruktur for den pågældende part

 

 

 

 

Spaltningsrelaterede data

 

1

Gruppe af elementer

Registreringsdato

Dato for registrering af det

modtagende selskab

1

Dato

Data for det modtagende selskab

Modtagende selskab, jf. artikel 160b, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det modtagende selskab

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det modtagende selskab (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form for det modtagende selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det modtagende selskab i medlemsstaten for det modtagende selskab

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det modtagende selskab

1

Tekst

Registernavn

Navn på det register, hvor det modtagende selskab er registreret

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det modtagende selskab

1

Identifikator

Selskabsdata

Spaltet selskab, jf. artikel 160b, stk. 2

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det spaltede selskab

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det spaltede selskab (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form for det spaltede selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det spaltede selskab

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det spaltede selskab

1

Tekst

Registernavn

Navn på det register, hvor det spaltede selskabet er registreret

1

Tekst

Underretningen kan også omfatte tekniske data, der er nødvendige for en korrekt fremsendelse heraf.

Udvekslingen af oplysninger skal også omfatte tekniske meddelelser, der er nødvendige til bekræftelse af modtagelse, logning og rapportering.

6.3.3.3.   Underretning om grænseoverskridende spaltning i henhold til artikel 160p, stk. 4, i direktiv (EU) 2017/1132

For hver underretning om grænseoverskridende spaltning, jf. artikel 160p, stk. 4, i direktiv (EU) 2017/1132, sender registret i medlemsstaten for det spaltede selskab følgende data til registret for hvert af de modtagende selskaber:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (26)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for underretningen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der foretog underretningen (selskabsregister for det spaltede selskab)

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på de organisationer, som underretningen er henvendt til (selskabsregistre for de modtagende selskaber)

1

Datastruktur for den pågældende part

Spaltningsrelaterede data

 

1

Gruppe af elementer

Ikrafttrædelsesdato for spaltningen

Dato, hvor den grænseoverskridende spaltning får virkning

1

Dato

Type spaltning

Type spaltning, jf. artikel 160b, stk. 4, i direktiv (EU) 2017/1132

1

Kode

(Grænseoverskridende fuldstændig spaltning i henhold til artikel 160b, stk. 4, litra a), i direktiv (EU) 2017/1132

Grænseoverskridende partiel spaltning i henhold til artikel 160b, stk. 4, litra b), i direktiv (EU) 2017/1132

Grænseoverskridende spaltning ved adskillelse i henhold til artikel 160b, stk. 4, litra c), i direktiv (EU) 2017/1132

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Data for de modtagende selskaber

Modtagende selskab, jf. artikel 160b, stk. 3

1…n

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for hvert modtagende selskab

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for hvert modtagende selskab (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form for hvert modtagende selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på hvert modtagende selskab i medlemsstaten for det modtagende selskab

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for hvert modtagende selskab

1

Tekst

Registernavn

Navn på det register, hvor hvert modtagende selskab er registreret

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for hvert modtagende selskab

1

Identifikator

Selskabsdata

Spaltet selskab, jf. artikel 160b, stk. 2

1

Gruppe af elementer

EUID

Unik identifikator for det spaltede selskab

1

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for det spaltede selskab (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Retlig form

Type retlig form for det spaltede selskab

1

Kode

I henhold til bilag II til direktiv (EU) 2017/1132

Navn

Navn på det spaltede selskab

1

Tekst

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Vedtægtsmæssigt hjemsted for det spaltede selskab

1

Tekst

Registernavn

Navn på det register, hvor det spaltede selskabet er registreret

1

Tekst

Registreringsnummer

Registreringsnummer for det spaltede selskab

1

Identifikator

Underretningen kan også omfatte tekniske data, der er nødvendige for en korrekt fremsendelse heraf.

Udvekslingen af oplysninger skal også omfatte tekniske meddelelser, der er nødvendige til bekræftelse af modtagelse, logning og rapportering.

7.   Strukturen i det standardiserede meddelelsesformat

Udvekslingen af oplysninger mellem registrene, platformen og portalen bygger på standardiserede datastruktureringsmetoder og udtrykkes i et standardmeddelelsesformat som f.eks. XML.

8.   Data til platformen

Følgende data skal indgives, for at platformen kan fungere efter hensigten:

a)

Data, der giver mulighed for identificering af systemer, der er forbundet med platformen. Disse data kan bestå af URL'er eller ethvert andet nummer eller kode, der entydigt identificerer hvert system i BRIS.

b)

En oversigt over de oplysninger, der er nævnt i artikel 19, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1132. Dataene anvendes til at sikre konsekvente og hurtige resultater fra søgetjenesten. Hvis de ønskede data ikke indgives til platformen med henblik på indeksering, stiller medlemsstaterne de samme oplysninger til rådighed for søgetjenesten på en måde, der sikrer samme serviceniveau som på platformen.

c)

Unikke identifikatorer for selskaber, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, i direktiv (EU) 2017/1132, og unikke identifikatorer for filialer, der er omhandlet i artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2017/1132. Disse identifikatorer skal anvendes for at sikre interoperabilitet mellem deres registre via platformen.

d)

Andre operationelle data, der er nødvendige for, at platformen kan sikre, at søgetjenesten fungerer korrekt og effektivt, og at der er interoperabilitet mellem registrene. Disse data kan omfatte kodelister, referencedata, glossarer og oversættelser af disse metadata samt lognings- og rapporteringsdata.

Data og metadata, der håndteres af platformen, behandles og opbevares i overensstemmelse med de sikkerhedsstandarder, der er beskrevet i afsnit 3 i dette bilag.

9.   Den unikke identifikators struktur og anvendelse

Den unikke identifikator, der anvendes i kommunikationen mellem registrene, kaldes EUID (European Unique Identifier).

EUID's struktur skal være i overensstemmelse med ISO 6523 og indeholde følgende elementer:

EUID-element

Beskrivelse

Supplerende beskrivelse

Landekode

Elementer, der gør det muligt at identificere registrets medlemsstat

Obligatorisk

Registeridentifikator

Elementer, der gør det muligt at identificere det oprindelige nationale register for henholdsvis selskabet og filialen

Obligatorisk

Registreringsnummer

Selskabs-/filialnummeret henviser til selskabets/filialens registreringsnummer i det oprindelige nationale register

Obligatorisk

Verifikationstegn

Elementer, der gør det muligt at undgå identifikationsfejl

Valgfrit

EUID anvendes til utvetydigt at identificere selskaber og filialer i forbindelse med udveksling af oplysninger mellem registrene via platformen.

10.   Systemets driftsmetoder og platformens it-tjenester

Systemet bygger på følgende driftsmetode, hvad angår udlevering og udveksling af oplysninger:

Image 1

For at beskeder kan leveres på det relevante sprog, har platformen referencedatakilder som f.eks. kodelister, kontrollerede ordlister og glossarer. Hvis det er relevant, oversættes disse til de officielle EU-sprog. Der vil om muligt blive anvendt anerkendte standarder og standardiserede meddelelser.

Kommissionen skal give medlemsstaterne yderligere oplysninger om den tekniske driftsmetode og implementeringen af platformens it-tjenester.

11.   Søgekriterier

Der skal vælges mindst ét land ved søgninger.

Portalen har følgende harmoniserede søgekriterier:

selskabets navn

selskabets eller filialens registreringsnummer i det nationale register.

Portalen kan stille yderligere søgekriterier til rådighed.

12.   Betalingsmetoder

Når det drejer sig om dokumenter og oplysninger, for hvilke medlemsstaterne opkræver gebyrer, og som er gjort tilgængelige på e-justice-portalen via BRIS, giver systemet brugerne mulighed for at betale online ved hjælp af almindeligt anvendte betalingsmetoder som f.eks. kredit- og betalingskort.

Systemet kan også anvende alternative elektroniske betalingsmetoder, f.eks. bankoverførsler eller virtuelle pengepunge (indeståender).

13.   Forklarende beskrivelser

Medlemsstaterne skal opgive følgende forklarende beskrivelser i forbindelse med de oplysninger og dokumenttyper, der er nævnt i artikel 14 i direktiv (EU) 2017/1132:

a)

En kort overskrift for hver oplysning og hvert dokument (f.eks. »Selskabsvedtægter«)

b)

Eventuelt en kort beskrivelse af oplysningen eller dokumentet, herunder eventuelt oplysninger om den retlige værdi af dokumentet.

14.   Tjenesternes tilgængelighed

Tjenesten skal fungere døgnet rundt, syv dage om ugen, med en tilgængelighedsgrad på mindst 98 % ekskl. planlagt vedligeholdelse.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om vedligeholdelsesarbejde som følger:

a)

5 arbejdsdage i forvejen for vedligeholdelsesopgaver, der kan gøre systemet utilgængeligt i op til 4 timer

b)

10 arbejdsdage i forvejen for vedligeholdelsesopgaver, der kan gøre systemet utilgængeligt i op til 12 timer

c)

30 arbejdsdage i forvejen for vedligeholdelse af infrastrukturen i datarum, der kan gøre systemet utilgængeligt i op til 6 dage pr. år.

Vedligeholdelsesarbejdet planlægges så vidt muligt uden for arbejdstiden (kl. 19-8, centraleuropæisk tid).

Hvis medlemsstaterne har afsat et fast ugentligt vedligeholdelsestidspunkt, underretter de Kommissionen om klokkeslæt og ugedag. Uden at det berører forpligtelserne i litra a)-c) ovenfor, kan medlemsstaterne, hvis deres systemer bliver utilgængelige på disse faste vedligeholdelsestidspunkter, vælge ikke at underrette Kommissionen om det hver gang.

I tilfælde af uventede tekniske fejl i medlemsstaternes systemer skal medlemsstaterne straks underrette Kommissionen om, at deres system ikke er tilgængeligt, og om muligt angive, hvornår tjenesten forventes genoptaget.

I tilfælde af uventede fejl på den centrale platform eller portalen skal Kommissionen straks underrette medlemsstaterne om, at platformen eller portalen ikke er tilgængelig, og om muligt angive, hvornår tjenesten forventes genoptaget.

15.   Valgfrie adgangspunkter

15.1.   Valgfrie adgangspunkter til BRIS, jf. artikel 22, stk. 4, første afsnit, i direktiv (EU) 2017/1132

15.1.1.   Procedure

Medlemsstaterne informerer om, hvornår de planlægger at oprette de valgfrie adgangspunkter, og angiver antallet af valgfrie adgangspunkter, der vil blive forbundet platformen, og oplysninger om den eller de personer, der kan kontaktes med henblik på at etablere den tekniske forbindelse.

Kommissionen sørger for, at medlemsstaterne får de tekniske oplysninger og den støtte, der er nødvendig for afprøvning og ibrugtagning af forbindelsen for hvert af de valgfrie adgangspunkter til platformen.

15.1.2.   Tekniske krav

Medlemsstaterne skal sikre, at tilslutningen af de valgfrie adgangspunkter til platformen opfylder de relevante tekniske specifikationer, der er fastsat i dette bilag, herunder sikkerhedskravene for fremsendelse af data via de valgfrie adgangspunkter.

Når der skal betales via et valgfrit adgangspunkt, skal medlemsstaterne sørge for betalingsmetoder efter eget valg og varetage de tilhørende betalingstransaktioner.

Medlemsstaterne udfører passende test, inden tilslutningen til platformen tages i drift, og inden der foretages væsentlige ændringer i en eksisterende forbindelse.

Når de valgfrie adgangspunkter er forbundet med platformen, skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om alle kommende betydelige ændringer af adgangspunkter, som kan påvirke platformens drift, navnlig lukning af adgangspunktet. Medlemsstaterne skal indgive tilstrækkelige tekniske oplysninger om ændringen, så eventuelle følgeændringer kan integreres på korrekt vis.

Medlemsstaterne skal på hvert enkelt valgfrit adgangspunkt angive, at søgetjenesten fungerer via BRIS.

15.2.   Valgfrie adgangspunkter til BRIS, jf. artikel 22, stk. 4, andet afsnit, i direktiv (EU) 2017/1132

15.2.1.   Procedure

Kommissionen skal vurdere enhver anmodning om oprettelse af et valgfrit adgangspunkt, jf. artikel 22, stk. 4, andet afsnit, i direktiv (EU) 2017/1132.

Den anmodende part skal fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for en korrekt vurdering af anmodningen.

Kommissionen sørger for, at den anmodende part får de tekniske oplysninger og den støtte, der er nødvendig for afprøvningen og oprettelsen af hvert af de valgfrie adgangspunkter til platformen.

15.2.2.   Tekniske krav

Den anmodende part skal sikre, at oprettelsen af de valgfrie adgangspunkter til platformen opfylder de relevante tekniske specifikationer, der er fastsat i dette bilag, herunder sikkerhedskravene for fremsendelse af data via de valgfrie adgangspunkter.

Når der skal betales via et valgfrit adgangspunkt, skal den anmodende part sørge for betalingsmetoder efter eget valg og varetage de tilhørende betalingstransaktioner.

Den anmodende part udfører passende test, inden tilslutningen til platformen tages i drift, og inden der foretages væsentlige ændringer i en eksisterende forbindelse.

Når de valgfrie adgangspunkter er forbundet med platformen, skal den anmodende part underrette Kommissionen om alle kommende betydelige ændringer af adgangspunkter, som kan påvirke platformens drift, navnlig lukning af adgangspunktet. Den anmodende part skal indgive tilstrækkelige tekniske oplysninger om ændringen, så eventuelle følgeændringer kan integreres på korrekt vis.

Den anmodende part skal på hvert enkelt valgfrit adgangspunkt angive, at søgetjenesten fungerer via BRIS.

15.3.   Krav vedrørende valgfrie adgangspunkter, jf. artikel 22, stk. 4, første og andet afsnit

Kommissionen skal underrette medlemsstaterne om modtagne anmodninger.

De tekniske krav skal også omfatte foranstaltninger til sikring af, at de valgfrie adgangspunkter ikke påvirker BRIS' korrekte funktion eller overholdelsen af sikkerheds- og databeskyttelseskravene, under behørig hensyntagen til den enkelte parts ansvar inden for den del af systemet, som hører under partens tekniske kontrol.

16.   Udveksling af oplysninger om personer, der er frakendt retten til at være ledelsesmedlem

16.1.   Indledning

Den udveksling af oplysninger, der er omhandlet i artikel 13i, stk. 4, i direktiv (EU) 2017/1132, omfatter tilfælde, hvor en person frakendes retten til at være ledelsesmedlem i et selskab i en af de typer, der er opført i bilag II til direktivet, i forlængelse af en afgørelse truffet af en domstol eller en anden kompetent myndighed i en medlemsstat på grundlag af dens nationale lovgivning.

Udvekslingen af oplysninger omfatter ikke tilfælde, hvor en person i henhold til national ret generelt er inhabil eller som følge af en afgørelse truffet af en domstol eller en anden kompetent myndighed i en medlemsstat på grundlag af dennes nationale lovgivning er indskrænket i sin generelle retsevne og derfor ikke kan blive ledelsesmedlem i et selskab af den type, der er omhandlet i stk. 1.

Udvekslingen af oplysninger omfatter ikke sager, der er baseret på specifikke regler i henhold til EU-retten, såsom de regler om egnethed og hæderlighed, der er omhandlet i artikel 91, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (27).

Når juridiske personer i henhold til national ret i en medlemsstat gives tilladelse til at blive ledelsesmedlemmer i selskaber af den i stk. 1 nævnte type, skal disse juridiske personer være omfattet af udvekslingen af oplysninger. Hver medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, hvorvidt denne mulighed foreligger i henhold til dens nationale lovgivning.

16.2.   Metoder til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne

Følgende metoder anvendes til udveksling af oplysninger mellem registrene, jf. artikel 13i i direktiv (EU) 2017/1132:

Forespørgslerne og svarene i dette afsnit overføres via BRIS ved hjælp af end-to-end-kryptering.

Medlemsstaterne skal udveksle de oplysninger, der er nødvendige for at korrelere de af dette afsnit omfattede forespørgsler og svar, der vedrører samme anmodning.

16.2.1.   Udveksling af oplysninger på første niveau

16.2.1.1.   Forespørgsel på første niveau om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan via BRIS anmode om oplysninger fra en eller flere medlemsstater om, hvorvidt en person, der ansøger om at blive ledelsesmedlem i et selskab af en af de typer, der er opført i bilag II til direktiv (EU) 2017/1132, er frakendt retten til at være ledelsesmedlem eller er registreret i ethvert af deres registre, som indeholder oplysninger af relevans for frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem.

Den anmodende medlemsstat beslutter, hvilken medlemsstat eller hvilke medlemsstater forespørgslen skal sendes til. Forespørgslerne sendes med henblik på at sikre effektiv, virkningsfuld og hurtig udveksling af oplysninger.

Hver forespørgsel skal omfatte én person og indeholde data til identifikation af personen. Den anmodende medlemsstat behandler dataene i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679. Medlemsstaterne sikrer, at der kun udveksles nødvendige data, og at der kun udveksles data om den pågældende ansøger.

16.2.1.2.   Svar på første niveau om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

Efter modtagelsen af forespørgslen skal de kompetente myndigheder i den anmodede medlemsstat straks svare via BRIS.

I svaret skal det angives, om den i forespørgslen identificerede person er frakendt retten til at være ledelsesmedlem eller er registreret i et ethvert af den anmodede medlemsstats registre, som indeholder oplysninger af relevans for frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem.

Hvis svaret er, at den pågældende person er frakendt retten til at være ledelsesmedlem eller er registreret i et ethvert af de registre, som indeholder oplysninger af relevans for frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem, kan den anmodede medlemsstat i sit svar angive, hvilke specifikke data fra den anmodende medlemsstat der modsvarer de data, der er tilgængelige i den anmodede medlemsstat, og hvilke specifikke data i forespørgslen der ikke kan bekræftes af den anmodede medlemsstat, da den ikke er registreret i dens registre.

Om nødvendigt kan den anmodede medlemsstat anmode den anmodende medlemsstat om at fremlægge yderligere data for at sikre en utvetydig identifikation af personen. Disse data skal behandles i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

16.2.2.   Udveksling af oplysninger på andet niveau

Yderligere oplysninger kan udveksles via andre passende midler end BRIS. Hvis udvekslingen af oplysninger på andet niveau foregår via BRIS, finder de i punkt 16.2.2.1, 16.2.2.2, 16.3.3 og 16.3.4 fastsatte regler anvendelse.

16.2.2.1.   Forespørgsel på andet niveau om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

Hvis en anmodet medlemsstat i sit svar på første niveau angiver, at en person er frakendt retten til at være ledelsesmedlem eller er registreret i et af dens registre, som indeholder oplysninger af relevans for frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem, kan de anmodende medlemsstater anmode den anmodede medlemsstat om yderligere oplysninger vedrørende den person, der er identificeret i forespørgslen på første niveau.

Forespørgslen på andet niveau skal vedrøre samme person som i forespørgslen på første niveau og svaret på første niveau.

16.2.2.2.   Svar på andet niveau om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

Den anmodede medlemsstat kan i henhold til sin nationale lovgivning beslutte, hvilke yderligere oplysninger der skal fremlægges. Hvis den pågældende medlemsstats nationale lovgivning ikke tillader yderligere udveksling af oplysninger, underretter den anmodende medlemsstat herom.

16.3.   Detaljeret liste over data

Medlemsstaterne medtager følgende data til udveksling af oplysninger om personer, der er frakendt retten til at være ledelsesmedlem.

16.3.1.   Forespørgsel på første niveau om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (28)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for indgivelse af forespørgslen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der indgiver forespørgslen

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på den anmodede medlemsstats register

1

Datastruktur for den pågældende part

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Forespørgsel på første niveau om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

Hvis den person, der ansøger om at blive ledelsesmedlem, er en fysisk person

 

 

 

Fornavn

Fornavn på den person, der ansøger om at blive ledelsesmedlem

1

Tekst

Efternavn

Efternavn på den person, der ansøger om at blive ledelsesmedlem

1

Tekst

Fødselsdato

Fødselsdato for den person, der ansøger om at blive ledelsesmedlem

1

Dato

Yderligere identifikationsdata

Yderligere data behandlet i overensstemmelse med den anmodende medlemsstats nationale lovgivning og forordning (EU) 2016/679

0…n

Tekst/dato/identifikator

Forespørgsel på første niveau om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

Hvis den person, der ansøger om at blive ledelsesmedlem, er en juridisk person

 

 

 

Navn på den retlige enhed

Navn på den retlige enhed, der ansøger om at blive ledelsesmedlem

1

Tekst

Retlig form

Retlig form for den retlige enhed, der ansøger om at blive ledelsesmedlem

1

Kode

Jf. bilag II til direktiv (EU) 2017/1132, for selskabet heri eller anden retlig form, hvis den retlige enhed falder uden for anvendelsesområdet for direktiv (EU) 2017/1132

EUID

EUID, hvis selskabet er opført i bilag II til direktiv (EU) 2017/1132.

1

Identifikator

Andet registreringsnummer

Andet registreringsnummer, hvis selskabet ikke er opført i bilag II til direktiv (EU) 2017/1132.

0

Identifikator

Alternativt ID

Andre identifikatorer for selskabet (f.eks. for retlige enheder (»Legal Entity Identifier«))

0…n

Identifikator

Medlemsstaterne skal fremlægge oplysninger om de identifikationsmetoder, som er nødvendige for at sikre en effektiv udveksling af oplysninger om personer, der er frakendt retten til at være ledelsesmedlem. Disse oplysninger kan bestå af data, som er nødvendige for at identificere de personer, der er omfattet af en anmodning.

Medlemsstaterne kan ved udvekslingen af oplysninger også anvende elektroniske identifikationsmidler til at identificere personer.

Forespørgsler vedrørende en juridisk person sendes kun til de medlemsstater, som tillader juridiske personer at blive ledelsesmedlemmer, og som tillader frakendelse af sådanne juridiske personers ret til at være ledelsesmedlem.

16.3.2.   Svar på første niveau om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (29)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for afsendelse af svaret

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der afsender svaret

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på den anmodende medlemsstats register

1

Datastruktur for den pågældende part

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Ja/nej/ingen tilstrækkelige data til identifikation

»Ja«, hvis personen er frakendt retten til at være ledelsesmedlem eller er registreret i et af registrene, som indeholder oplysninger af relevans for frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

»Nej«, hvis personen ikke er frakendt retten til at være ledelsesmedlem eller ikke er registreret i et af registrene, som indeholder oplysninger af relevans for frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

»Ingen tilstrækkelige data til identifikation«, hvis de angivne data ikke giver mulighed for entydigt at identificere personen, og der er brug for flere oplysninger.

1

Vælg en mulighed

Behov for yderligere identifikationsdata

Angiv, hvilke data der er nødvendige for at sikre utvetydig identifikation

1…n (kun hvis der ikke er tilstrækkelige data til identifikation)

Tekst/dato/identifikator

Svar på andet niveau gives ikke via BRIS

Hvis »ja«, mulighed for at angive, at der ikke gives svar på forespørgsler på andet niveau via BRIS

0

Vælg muligheden

16.3.2.1.   Tilvejebringelse af yderligere identifikationsdata

Hvis den anmodede medlemsstat kræver yderligere identifikationsdata for at sikre utvetydig identifikation, tilvejebringer den anmodende medlemsstat dataene ved hjælp af følgende meddelelsesformat:

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (30)

Supplerende beskrivelse

Dat1o og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for indgivelse af forespørgslen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der indgiver forespørgslen

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på den anmodede medlemsstats register

1

Datastruktur for den pågældende part

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Yderligere identifikationsdata

Yderligere data, som den anmodede medlemsstat har behov for til sikring af en utvetydig identifikation, behandlet i overensstemmelse med den anmodende medlemsstats nationale lovgivning og forordning (EU) 2016/679

1…n

Tekst/dato/identifikator

16.3.3.   Forespørgsel på andet niveau om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (31)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for indgivelse af forespørgslen

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der indgiver forespørgslen

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på den anmodede medlemsstats register

1

Datastruktur for den pågældende part

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Anmod om yderligere oplysninger

Anmodning om yderligere oplysninger

1…n

Anmod om yderligere oplysninger om mindst et af følgende punkter:

begrundelse for frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem i henhold til national lovgivning

dato for afgørelsen

varighed eller gyldighed af frakendelsen af retten til at være ledelsesmedlem

sagsnummer, udsteder af afgørelsen

oplysninger om eventuelle begrænsninger af en sådan frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem (f.eks. sektorspecifikke rettighedsfrakendelser)

16.3.4.   Svar på andet niveau om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem

Datatype

Beskrivelse

Kardinalitet (32)

Supplerende beskrivelse

Dato og tidspunkt for afsendelse

Dato og tidspunkt for afsendelse af svaret

1

Dato og tidspunkt

Afsendende organisation

Navn/identifikator på den organisation, der afsender svaret

1

Datastruktur for den pågældende part

Modtagende organisation

Navn/identifikator på den anmodende medlemsstats register

1

Datastruktur for den pågældende part

Henvisning til lovgivning

Henvisning til relevant national lovgivning eller EU-lovgivning

0…n

Tekst

Yderligere oplysninger

Anmodning om yderligere oplysninger

1…n

Yderligere oplysninger om mindst et af følgende punkter:

begrundelse for frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem i henhold til national lovgivning

dato for afgørelsen

varighed eller gyldighed af frakendelsen af retten til at være ledelsesmedlem

sagsnummer, udsteder af afgørelsen

oplysninger om eventuelle begrænsninger af en sådan frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem (f.eks. sektorspecifikke rettighedsfrakendelser)

ingen yderligere oplysninger fremlagt, såfremt medlemsstatens nationale lovgivning ikke tillader yderligere udveksling af oplysninger — liste over data, for hvilke der ikke er fremlagt yderligere oplysninger

(dokumenter kan vedlægges)

16.4.   Informationsudvekslingens funktionsmåde

Medlemsstaterne skal angive, om de har problemer på grund af et stort antal forespørgsler. I så fald skal Kommissionen og medlemsstaterne vurdere spørgsmålet med henblik på at sikre en gnidningsløs udveksling af oplysninger og en videreudvikling af systemet.


(1)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(2)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(3)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(4)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(5)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(6)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(7)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(8)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(9)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(10)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(11)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(12)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(13)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(14)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(15)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(16)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(17)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(18)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(19)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(20)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(21)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(22)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(23)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(24)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(25)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(26)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(27)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(28)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(29)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(30)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(31)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype

(32)  Kardinalitet 0 betyder, at dataene er frivillige. Kardinalitet 1 betyder, at dataene er obligatoriske. Kardinalitet 0…n eller 1…n betyder, at der kan anføres flere data af samme datatype


Top