EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0849

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/849 af 11. marts 2021 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af del 3 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EØS-relevant tekst)

C/2021/1533

OJ L 188, 28.5.2021, p. 27–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/849/oj

28.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/27


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/849

af 11. marts 2021

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af del 3 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (1), særlig artikel 37, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tabel 3 i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 indeholder en liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer baseret på de kriterier, der er anført i del 2 til 5 i bilag I til samme forordning.

(2)

Forslag til indførelse af harmoniseret klassificering og mærkning af visse stoffer og til opdatering eller sletning af den harmoniserede klassificering og mærkning af visse andre stoffer er blevet indgivet til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Udvalget for Risikovurdering (RAC) under agenturet har vedtaget udtalelser (2) om disse forslag under hensyntagen til de bemærkninger, som de berørte parter har fremsat. Der er tale om følgende RAC-udtalelser:

Udtalelse af 15. marts 2019 om 1,2,4-triazol.

Udtalelse af 15. marts 2019 om 1,4-dioxan.

Udtalelse af 15. marts 2019 om benzylsalicylat.

Udtalelse af 15. marts 2019 om flumioxazin (ISO).

Udtalelse af 15. marts 2019 om mancozeb (ISO).

Udtalelse af 15. marts 2019 om M-faktorer for langtidsfare for vandmiljøet for så vidt angår de kobberholdige stoffer, der er opført i Kommissionens forordning (EU) 2016/1179.

Udtalelse af 15. marts 2019 om N-{2-[[1,1'-bi(cyclopropyl)]-2-yl]phenyl}-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid; sedaxan.

Udtalelse af 15. marts 2019 om N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorphenyl)-ethyl]-3-(difluormethyl)-1-methylpyrazol-4-carboxamid; pydiflumetofen.

Udtalelse af 15. marts 2019 om p-cymen; 1-isopropyl-4-methylbenzen.

Udtalelse af 15. marts 2019 om p-mentha-1,3-dien; alpha-terpinen; 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-dien.

Udtalelse af 15. marts 2019 om prothioconazol.

Udtalelse af 15. marts 2019 om (R)-p-mentha-1,8-dien; d-limonen.

Udtalelse af 15. marts 2019 om thiophanatmethyl.

Udtalelse af 15. marts 2019 om tolclofosmethyl (ISO); O-(2,6-dichlor-p-tolyl)-O,O-dimethylthiophosphat.

Udtalelse af 15. marts 2019 om tolpyralat.

Udtalelse af 15. marts 2019 om trinikkeldisulfid.

Udtalelse af 13. juni 2019 om azamethiphos.

Udtalelse af 13. juni 2019 om 2-phenoxyethanol.

Udtalelse af 13. juni 2019 om 2,2-dibrom-2-cyanacetamid.

Udtalelse af 13. juni 2019 om 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin.

Udtalelse af 13. juni 2019 om 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol.

Udtalelse af 13. juni 2019 om diflufenican (ISO); N-(2,4-difluorphenyl)-2-[3-(trifluormethyl)phenoxy]-3-pyridincarboxamid.

Udtalelse af 13. juni 2019 om imidacloprid (ISO); 1-(6-chlorpyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin.

Udtalelse af 13. juni 2019 om pyriofenon.

Udtalelse af 13. juni 2019 om S-abscisinsyre.

Udtalelse af 13. juni 2019 om tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylenbiphosphat.

Udtalelse af 20. september 2019 om 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexan.

Udtalelse af 20. september 2019 om 4-methylpentan-2-on.

Udtalelse af 20. september 2019 om borsyre; dibortrioxid; tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat; dinatriumtetraborat, vandfrit; orthoborsyre, natriumsalt; dinatriumtetraboratdecahydrat; dinatriumtetraboratpentahydrat.

Udtalelse af 20. september 2019 om citronsyre.

Udtalelse af 20. september 2019 om clomazon.

Udtalelse af 20. september 2019 om desmedipham.

Udtalelse af 20. september 2019 om dimethomorph.

Udtalelse af 20. september 2019 om emamectinbenzoat.

Udtalelse af 20. september 2019 om esfenvalerat (ISO); (S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorphenyl)-3-methylbutyrat.

Udtalelse af 20. september 2019 om ethametsulfuron-methyl (ISO).

Udtalelse af 20. september 2019 om mecoprop-P (ISO); (R)-2-(4-chlor-2-methylphenoxy)propionsyre og salte heraf.

Udtalelse af 20. september 2019 om methylsalicylat.

Udtalelse af 20. september 2019 om phenmedipham (ISO).

Udtalelse af 20. september 2019 om trifloxystrobin (ISO).

Udtalelse af 20. september 2019 om triticonazol.

Udtalelse af 5. december 2019 om 1,4-dimethylnaphthalen.

Udtalelse af 5. december 2019 om (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on; 24-epibrassinolid.

Udtalelse af 5. december 2019 om 3-methylpyrazol.

Udtalelse af 5. december 2019 om carbendazim (ISO); methylbenzimidazol-2-ylcarbamat.

Udtalelse af 5. december 2019 om cypermethrin cis/trans +/- 40/60; (RS)-α-cyan-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat.

Udtalelse af 5. december 2019 om imazamox (ISO); (RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinsyre.

Udtalelse af 5. december 2019 om tetrafluorethylen.

Udtalelse af 5. december 2019 om thiamethoxam (ISO); 3-(2-chlorthiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-yliden-N-nitroamin.

Udtalelse af 5. december 2019 om trinexapac-ethyl (ISO); ethyl 4-[cyclopropyl(hydroxy)methylen]-3,5-dioxocyclohexancarboxylat.

(3)

Estimater for akut toksicitet (ATE) benyttes først og fremmest til at fastlægge klassificeringen med hensyn til akut toksicitet for mennesker af blandinger indeholdende stoffer, som er klassificeret med hensyn til akut toksicitet. Medtagelsen af harmoniserede ATE-værdier i de indgange, der er opstillet i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, gør det lettere at harmonisere klassificeringen af blandinger og yder støtte til håndhævelsesmyndighederne. Efter yderligere videnskabelige vurderinger af visse stoffer har agenturet udledt ATE-værdier for dikobberoxid, dikobberchloridtrihydroxid, tetrakobberhexahydroxidsulfat og tetrakobberhexahydroxidsulfathydrat, kobberflager (med et ydre lag af alifatisk syre), kobber(II)carbonat—kobber(II)hydroxid (1:1), kobberdihydroxid; kobber(II)hydroxid, bordeauxvæske; reaktionsprodukter af kobbersulfat og calciumdihydroxid samt kobbersulfatpentahydrat i tillæg til dem, der er foreslået i RAC-udtalelserne for andre stoffer. Disse ATE-værdier bør indsættes i den næstsidste kolonne i tabel 3 i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(4)

Kommissionen har modtaget yderligere oplysninger, der anfægter den videnskabelige vurdering i RAC- udtalelserne af 15. marts 2019 om mancozeb, af 20. september 2019 om 4-methylpentan-2-on og af 20. september 2019 om dimethomorph. Den har vurderet disse oplysninger, men har ikke fundet dem tilstrækkelige til at rejse tvivl om den videnskabelige analyse i RAC-udtalelserne.

(5)

Kommissionen finder således, at der for visse stoffer bør indføres en harmoniseret klassificering og mærkning, mens den eksisterende klassificering/mærkning af visse andre stoffer bør opdateres eller udgå.

(6)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor ændres.

(7)

Da leverandørerne har behov for en vis frist for at tilpasse mærkningen og emballeringen af stoffer og blandinger til de nye eller opdaterede harmoniserede klassificeringer samt sælge lagerbeholdninger under overholdelse af gældende forskriftsmæssige krav, bør det ikke kræves, at de nye eller opdaterede klassificeringer overholdes omgående. Leverandørerne har behov for samme frist for at træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af fortsat overholdelse af andre retlige krav som følge af de ændringer, der foretages i henhold til denne forordning. Der kan f.eks. være tale om kravet i artikel 22, stk. 1, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3) eller kravene i artikel 50 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (4). Leverandørerne bør imidlertid have mulighed for at anvende de nye eller opdaterede harmoniserede klassificeringer og tilpasse mærkningen og emballeringen i overensstemmelse hermed på frivillig basis inden datoen for anvendelsen af denne forordning, nærmere bestemt fra ikrafttrædelsesdatoen, for at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet og give leverandørerne tilstrækkelig fleksibilitet —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1272/2008

Tabel 3 i del 3 i bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 17. december 2022.

Uanset stk. 2 er det tilladt, at stoffer og blandinger klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med denne forordning fra datoen for dens ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(2)  Udtalelserne er tilgængelige på følgende websted: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).


BILAG

I del 3, tabel 3, i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

(1)

Følgende indgange indsættes:

Indeksnr.

Kemisk navn

EF nr.

CAS nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

Noter

Fareklasse- og kategorikode(r)

Faresætningskode(r)

Piktogram-, signalordskode(r)

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskode(r)

»601-093-00-6

1,4-dimethylnaphthalen

209-335-9

571-58-4

Acute Tox. 4

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H304

H319

H400

H412

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H304

H319

H410

 

oral: ATE = 1 300 mg/kg kropsvægt

M = 1«

 

»601-094-00-1

1-isopropyl-4-methylbenzen;

p-cymen

202-796-7

99-87-6

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H304

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H331

H304

H411

 

indånding: ATE = 3 mg/l (dampe)«

 

»601-095-00-7

p-mentha-1,3-dien; 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-dien;

alpha-terpinen

202-795-1

99-86-5

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H302

H317

H304

H411

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H302

H317

H304

H411

 

oral: ATE = 1 680 mg/kg kropsvægt«

 

»602-110-00-X

tetrafluorethylen

204-126-9

116-14-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350«

 

 

 

»604-095-00-5

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol;

[DBMC]

204-327-1

119-47-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F«

 

 

 

»606-152-00-X

(5-chlor-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanon; pyriofenon

688046-61-9

Carc. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1«

 

»607-747-00-7

2,2-dibrom-2-cyanacetamid [DBNPA]

233-539-7

10222-01-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute akut 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H372 (luftveje) (indånding)

H315

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H301

H372 (luftveje) (indånding)

H315

H318

H317

H410

 

indånding: ATE = 0,24 mg/l (støv eller tåger)

oral: ATE = 118 mg/kg kropsvægt

M = 1

M = 1«

 

»607-748-00-2

[S-(Z,E)]-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methylpenta-2,4-diensyre

S-abscisinsyre

244-319-5

21293-29-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»607-749-00-8

methylsalicylat

204-317-7

119-36-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 3

H361d

H302

H317

H412

GHS07

GHS08

Wng

H361d

H302

H317

H412

 

oral: ATE = 890 mg/kg kropsvægt«

 

»607-750-00-3

citronsyre

201-069-1

77-92-9

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H319

H335

GHS07

Wng

H319

H335«

 

 

 

»607-751-00-9

ethametsulfuron-methyl (ISO);

methyl 2-({[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoyl}sulfamoyl)benzoat

97780-06-8

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H410

 

M = 1 000

M = 100«

 

»607-752-00-4

trinexapac-ethyl (ISO);

ethyl 4-[cyclopropyl(hydroxy)methylen]-3,5-dioxocyclohexancarboxylat

95266-40-3

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H373 (mave-tarm-kanal)

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (mave-tarm-kanal)

H317

H410

 

M = 1«

 

»607-753-00-X

(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on; 24-epibrassinolid

78821-43-9

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413«

 

 

 

»607-754-00-5

benzylsalicylat

204-262-9

118-58-1

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317«

 

 

 

»607-755-00-0

(RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazol-5-yloxy}ethylmethylcarbonat;

tolpyralat

1101132-67-5

Carc. 2

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H373 (øjne)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H373 (øjne)

H410

 

M = 10

M = 100«

 

»613-337-00-9

prothioconazol (ISO);

2-[2-(1-chlorcyclopropyl)-3-(2-chlorphenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion

178928-70-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1«

 

»613-338-00-4

azamethiphos (ISO); S-[(6-chlor-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O,O-dimethylthiophosphat

252-626-0

35575-96-3

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H331

H302

H370 (nervesystem)

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H302

H370 (nervesystem)

H317

H410

 

indånding: ATE = 0,5 mg/l (støv eller tåger)

oral: ATE = 500 mg/kg kropsvægt

M = 1 000

M = 1 000 «

 

»613-339-00-X

3-methylpyrazol

215-925-7

1453-58-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H360D

H302

H373 (lunger)

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H373 (lunger)

H314

 

oral: ATE = 500 mg/kg kropsvægt«

 

»613-340-00-5

clomazon (ISO); 2-(2-chlorbenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-on

81777-89-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

indånding: ATE = 4,85 mg/l (støv eller tåger)

oral: ATE = 768 mg/kg kropsvægt

M = 1

M = 1«

 

»614-030-00-2

emamectinbenzoat (ISO); (4"R)-4"-deoxy-4"-(methylamino) avermectin B1 benzoat

155569-91-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H370 (nervesystem)

H372 (nervesystem)

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H370 (nervesystem)

H372 (nervesystem)

H318

H410

 

indånding:

ATE = 0,663

mg/l (støv eller tåger)

dermal:

ATE = 300

mg/kg kropsvægt

oral: ATE =

60 mg/kg kropsvægt

STOT RE 1; H372: C ≥ 5 %; STOT RE 2; H373:

M = 10 000

M = 10 000 «

 

»616-234-00-7

N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorphenyl)-ethyl]-3-(difluormethyl)-1-methylpyrazol-4-carboxamid; pydiflumetofen

1228284-64-7

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361f

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»616-235-00-2

N-{2-[[1,1'-bi(cyclopropyl)]-2-yl]phenyl}-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid; sedaxan

874967-67-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H351

H400

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1«

 

(2)

Indgangene, der svarer til indeksnumrene 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4, 005-011-01-1, 005-011-02-9, 006-069-00-3, 006-076-00-1, 015-113-00-0, 028-007-00-4, 029-002-00-X, 029-015-00-0, 029-016-00-6, 029-017-00-1, 029-018-00-7, 029-019-01-X, 029-020-00-8, 029-021-00-3, 029-022-00-9, 029-023-00-4, 601-029-00-7, 601-096-00-2, 603-024-00-5, 603-066-00-4, 603-098-00-9, 606-004-00-4, 607-421-00-4, 607-424-00-0, 607-434-00-5, 608-058-00-4, 612-067-00-9, 612-252-00-4, 613-048-00-8, 613-102-00-0, 613-111-00-X, 613-166-00-X, 613-208-00-7, 613-267-00-9, 613-282-00-0, 616-032-00-9, 616-106-00-0 og 616-113-00-9, erstattes af følgende indgange:

Indeksnr.

Kemisk navn

EF nr.

CAS nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

Noter

Fareklasse- og kategorikode(r)

Faresætningskode(r)

Piktogram-, signalordskode(r)

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskode(r)

»005-007-00-2

borsyre [1]

borsyre [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD«

 

 

 

»005-008-00-8

dibortrioxid

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD«

 

 

 

»005-011-00-4

tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat; [1]

dinatriumtetraborat, vandfrit; [2]

orthoborsyre, natriumsalt [3]

dinatriumtetraboratdecahydrat [4]

dinatriumtetraboratpentahydrat [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»006-069-00-3

thiophanatmethyl (ISO);

dimethyl (1,2-phenylendicarbamothioyl)biscarbamat;

dimethyl-4,4′-(o-phenylen)bis(3-thioallophanat)

245-740-7

23564-05-8

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H341

H332

H317

H410

 

indånding: ATE = 1,7 mg/l

(støv og tåger)

M = 10

M = 10«

 

»006-076-00-1

8018-01-7

Carc. 2

Repr. 1B

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H373 (skjoldbruskkirtel, nervesystem)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H373 (skjoldbruskkirtel, nervesystem)

H317

H410

 

M = 10

M = 10«

 

»015-113-00-0

tolclofosmethyl (ISO)

O-(2,6-dichlor-p-tolyl)-O,O-dimethylthiophosphat

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»028-007-00-4

trinikkeldisulfid;

nikkelsubsulfid; [1]

heazlewoodit [2]

234-829-6 [1]

— [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H331

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H350i

H341

H331

H372**

H317

H410

 

indånding:

ATE = 0,92 mg/l

(støv eller tåger)«

 

»029-002-00-X

dikobberoxid;

kobber(I)oxid

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

indånding: ATE = 3,34 mg/l (støv eller tåger)

oral: ATE = 500 mg/kg kropsvægt

M = 100

M = 10«

 

»029-015-00-0

kobberthiocyanat

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10

M = 10«

 

»029-016-00-6

kobber(II)oxid

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 10«

 

»029-017-00-1

dikobberchloridtrihydroxid

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

indånding: ATE = 2,83 mg/l (støv eller tåger)

oral: ATE = 299 mg/kg kropsvægt

M = 10

M = 10«

 

»029-018-00-7

tetrakobberhexahydroxidsulfat; [1]

tetrakobberhexahydroxidsulfat-hydrat [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

oral: ATE = 500 mg/kg kropsvægt

M = 10

M = 10«

 

»029-019-01-X

kobberflager (med et ydre lag af alifatisk syre)

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

indånding: ATE = 0,733 mg/l (støv eller tåger)

oral: ATE = 500 mg/kg kropsvægt

M = 10

M = 10«

 

»029-020-00-8

kobber(II)carbonat—kobber(II)hydroxid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

indånding: ATE = 1,2 mg/l (støv eller tåger)

oral: ATE = 500 mg/kg kropsvægt

M = 10

M = 10«

 

»029-021-00-3

kobberdihydroxid;

kobber(II)hydroxid

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

indånding: ATE = 0,47 mg/l (støv eller tåger)

oral: ATE = 500 mg/kg kropsvægt

M = 10

M = 10«

 

»029-022-00-9

bordeauxvæske;

reaktionsprodukter af kobbersulfat og calciumdihydroxid

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

indånding: ATE = 1,97 mg/l (støv eller tåger)

M = 10

M = 1«

 

»029-023-00-4

kobbersulfatpentahydrat

231-847-6

7758-99-8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

oral: ATE = 481 mg/kg kropsvægt

M = 10

M = 1«

 

»601-029-00-7

dipenten;

limonen [1]

(S)-p-mentha-1,8-dien; l-limonen [2]

trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen [3]

(±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen [4]

205-341-0 [1]

227-815-6 [2]

229-977-3 [3]

231-732-0 [4]

138-86-3 [1]

5989-54-8 [2]

6876-12-6 [3]

7705-14-8 [4]

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H317

H410

 

 

»601-096-00-2

(R)-p-mentha-1,8-dien;

d-limonen

227-813-5

5989-27-5

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Asp. Tox. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H304

H400

H412

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H315

H317

H304

H410

 

M = 1«

 

»603-024-00-5

1,4-dioxan

204-661-8

123-91-1

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H350

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H335

H319

EUH019

EUH066

 

»603-066-00-4

7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptan; 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexan; 4-vinylcyclohexendiepoxid

203-437-7

106-87-6

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

H350

H341

H360F

H331

H302

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H360F

H331

H302

 

indånding: ATE = 0,5 mg/l (støv eller tåger)

oral: ATE = 1 847 mg/kg kropsvægt«

 

»603-098-00-9

2-phenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

oral:

ATE = 1 394 mg/kg kropsvægt«

 

»606-004-00-4

4-methylpentan-2-on; isobutylmethylketon

203-550-1

108-10-1

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H351

H332

H336

H319

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H351

H332

H336

H319

EUH066

indånding: ATE = 11 mg/l (dampe)«

 

»607-421-00-4

cypermethrin (ISO);

α-cyan-3-phenoxybenzyl-3-(2,2- dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat; cypermethrin cis/trans +/- 40/60

257-842-9

52315-07-8

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H335

H373 (nervesystem)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H332

H302

H335

H373 (nervesystem)

H410

 

oral; ATE = 500 mg/kg kropsvægt

indånding; ATE = 3,3 mg/l (støv eller tåger)

M = 100000

M = 100000«

 

»607-424-00-0

trifloxystrobin (ISO); methyl-(E)-methoxyimin-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylidenaminooxy]-o-tolyl}acetat

141517-21-7

Lact.

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H362

H317

H410

 

M = 100

M = 10«

 

»607-434-00-5

mecoprop-P (ISO) [1] og salte heraf;

(R)-2-(4-chlor-2-methylphenoxy)propionsyre [1] og salte heraf

240-539-0 [1]

16484-77-8 [1]

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

oral: ATE = 431 mg/kg kropsvægt

M = 10

M = 10«

 

»608-058-00-4

esfenvalerat (ISO);

(S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorphenyl)-3-methylbutyrat

66230-04-4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H370 (nervesystem)

H373

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H370 (nervesystem)

H373

H317

H410

 

oral; ATE = 88,5 mg/kg kropsvægt

indånding; ATE = 0,53 mg/l (støv eller tåger)

M = 10 000

M = 10 000 «

 

»612-067-00-9

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

220-666-8

2855-13-2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

H302

H314

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

oral: ATE = 1 030 mg/kg kropsvægt

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %«

 

»612-252-00-4

imidacloprid (ISO);

(E)-1-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin;

(2E)-1-[(6-chlorpyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin

428-040-8

138261-41-3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

oral: ATE = 131 mg/kg kropsvægt

M = 100

M = 1 000 «

 

»613-048-00-8

carbendazim (ISO); methylbenzimidazol-2-ylcarbamat

234-232-0

10605-21-7

Muta. 1B

Repr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H340

H360FD

H317

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H340

H360FD

H317

H410

 

M = 10

M = 10«

 

»613-102-00-0

dimethomorph (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin

404-200-2

110488-70-5

Repr. 1B

Aquatic Chronic 2

H360F

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H360F

H411«

 

 

 

»613-111-00-X

1,2,4-triazol

206-022-9

288-88-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

H360FD

H302

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H302

H319

 

oral: ATE = 1 320 mg/kg kropsvægt«

 

»613-166-00-X

flumioxazin (ISO);

N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-en-1,2-dicarboximid

103361-09-7

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 «

 

»613-208-00-7

imazamox (ISO);

(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinsyre

114311-32-9

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10«

 

»613-267-00-9

thiamethoxam (ISO);

3-(2-chlorthiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-yliden-N-nitroamin

428-650-4

153719-23-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H361fd

H302

H410

 

oral: ATE = 780 mg/kg kropsvægt

M = 10

M = 10«

 

»613-282-00-0

triticonazol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-chlorbenzyliden)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-methyl)cyclopentanol

138182-18-0

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H373

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f

H373

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»616-032-00-9

diflufenican (ISO);

N-(2,4-difluorphenyl)-2-[3-(trifluormethyl)phenoxy]-3-pyridincarboxamid; 2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-tolyloxy) nicotinanilid

83164-33-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10 000

M = 1 000 «

 

»616-106-00-0

phenmedipham (ISO); methyl-3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilat

237-199-0

13684-63-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 10«

 

»616-113-00-9

desmedipham (ISO);

ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamat

237-198-5

13684-56-5

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10«

 

(3)

Indgangen, der svarer til indeksnummer 015-192-00-1, udgår.


Top