EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0642

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/642 af 30. oktober 2020 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår visse oplysninger, som økologiske produkters mærkning skal indeholde (EØS-relevant tekst)

C/2020/7397

EUT L 133 af 20.4.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/642/oj

20.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/642

af 30. oktober 2020

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår visse oplysninger, som økologiske produkters mærkning skal indeholde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), særlig artikel 23, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I kapitel III i forordning (EU) 2018/848 er der fastsat regler for økologisk produktion, mens bilag III til samme forordning indeholder regler om bl.a. emballering og transport af økologiske produkter og omlægningsprodukter. Navnlig er der i samme bilags punkt 2.1. krav om, at visse oplysninger skal fremgå af mærkningen eller af et ledsagedokument.

(2)

Fodring af husdyr og akvakulturdyr med organisk foder er et af principperne i økologisk produktion. Produktionsreglerne tillader dog, på visse betingelser, anvendelse af visse ikkeøkologiske fodermidler og fodermidler fra omlægning.

(3)

For at overholde reglerne for økologisk produktion bør de erhvervsdrivende gives de nødvendige oplysninger om det foder, de anvender. Navnlig bør de have kendskab til, om foderet er tilladt i økologisk produktion, hvad det præcist består af, og til foderets andel af økologiske bestanddele, bestanddele fra omlægning og ikkeøkologiske bestanddele.

(4)

Planteformeringsmateriale, herunder frø, der anvendes til økologisk produktion af planter eller planteprodukter, skal være økologisk, jf. del I, punkt 1.8.1, i bilag II til forordning (EU) 2018/848. Eftersom der ikke er økologisk planteformeringsmateriale til visse arter, underarter og sorter til rådighed, tillades det imidlertid i nævnte bilags del I, punkt 1.8.5, at anvende omlægningsplanteformeringsmateriale, samt tillades det på visse betingelser at anvende ikkeøkologisk planteformeringsmateriale.

(5)

I henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF (2) må frø i blandinger af forskellige foderplanteslægter, -arter eller -sorter markedsføres, forudsat at bl.a. de forskellige bestanddeles vægtprocent for hver art og eventuelt hver sort, fremgår af den officielle mærkning.

(6)

I betragtning af betydningen af at anvende blandinger af frø af foderplanter til at sikre foder af høj ernæringsmæssig kvalitet, herunder når de ikke er bestemt til anvendelse som foderplanter, til at forbedre planters tilpasningsevne til de regionale agronomiske forhold og til at øge jordens frugtbarhed og biodiversiteten, navnlig når frøblandinger anvendes agronomisk til jord- og vandbeskyttelse, f.eks. som dækafgrøder, og under hensyntagen til manglen på tilgængelige økologiske frø eller omlægningsfrø, er det muligt at anvende frøblandinger efter reglerne for økologisk produktion, selv når de indeholder økologiske frø, omlægningsfrø og tilladte ikkeøkologiske frø af forskellige plantearter. Med henblik herpå bør brugerne have adgang til præcise oplysninger om forekomsten og mængden af økologiske bestanddele og omlægningsbestanddele i blandingerne, uden at dette berører kravene og oplysningskravene i henhold til direktiv 66/401/EØF.

(7)

Det bør på dog på mærkningen af sådanne blandingers emballage også angives, at det kun er tilladt at anvende dem inden for rammerne af den tilladelse, der er udstedt i henhold til del I, punkt 1.8.5, i bilag II til forordning (EU) 2018/848, og derfor kun på den medlemsstats område, hvis kompetente myndighed har givet tilladelsen.

(8)

For at fremme anvendelsen af økologiske frø og omlægningsfrø og sikre en harmoniseret kvantitativ minimumstærskel bør der desuden fastsættes en minimal vægtprocent af økologiske frø og omlægningsfrø, som blandingen skal indeholde, når det af mærkningen fremgår, at den indeholder økologiske bestanddele og omlægningsbestanddele.

(9)

Punkt 2.1 i bilag III til forordning (EU) 2018/848 bør derfor ændres.

(10)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning finde anvendelse fra den dag, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt 2.1 i bilag III til forordning (EU) 2018/848 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66).


BILAG

Punkt 2.1 i bilag III til forordning (EU) 2018/848 affattes således:

»2.1.   Oplysninger, der skal gives

2.1.1.

Den erhvervsdrivende skal sikre, at økologiske produkter og omlægningsprodukter kun transporteres til andre erhvervsdrivende eller enheder, herunder engros- og detailvirksomheder, i egnede emballager, containere eller køretøjer, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan ændres, herunder skiftes ud, uden manipulation eller beskadigelse af forseglingen, og som er forsynet med en mærkning, der foruden eventuelle andre angivelser, som er påbudt i henhold til EU-retten, omfatter:

a)

navn og adresse på den erhvervsdrivende og — hvis forskellig — på ejeren eller sælgeren af produktet

b)

produktets betegnelse

c)

navn eller kodenummer på den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, som den erhvervsdrivende hører under, og

d)

hvis det er relevant, varepartiets identifikationsmærke i overensstemmelse med en mærkningsordning, som enten er godkendt på nationalt plan eller af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, og som gør det muligt at relatere varepartiet til de i artikel 34, stk. 5, omhandlede fortegnelser.

2.1.2.

Den erhvervsdrivende skal sikre, at foderblandinger, som er tilladte i økologisk produktion, og som transporteres til andre erhvervsdrivende eller bedrifter, herunder engros- og detailvirksomheder, er forsynet med en mærkning, der ud over eventuelle andre angivelser, som er påbudt i henhold til EU-retten, omfatter:

a)

oplysningerne i punkt 2.1.1

b)

hvis det er relevant, i vægt af tørstof:

i)

den samlede procentandel af økologiske fodermidler

ii)

den samlede procentandel af fodermidler fra omlægning

iii)

den samlede procentandel af fodermidler, der ikke er omfattet af nr. i) og ii)

iv)

den samlede procentandel af fodermidler af landbrugsoprindelse

c)

hvis det er relevant, betegnelserne på de økologiske fodermidler

d)

hvis det er relevant, betegnelserne på fodermidlerne fra omlægning og

e)

for så vidt angår foderblandinger, som ikke må mærkes i henhold til artikel 30, stk. 6, en angivelse af, at den pågældende blanding må anvendes i økologisk produktion i overensstemmelse med denne forordning.

2.1.3.

Uden at dette berører direktiv 66/401/EØF, sikrer den erhvervsdrivende, at mærkningen på emballagen af blandinger af frø af foderplanter indeholdende økologiske frø og omlægningsfrø eller ikkeøkologiske frø af visse forskellige plantearter, for hvilke der er udstedt en tilladelse på de relevante betingelser i del I, punkt 1.8.5, i bilag II til denne forordning, indeholder oplysninger om, hvilke bestanddele blandingen præcist består af, i vægtprocent af hver af de arter og evt. de sorter, som blandingen består af.

Ud over at opfylde de relevante krav i bilag IV til direktiv 66/401/EØF skal oplysningerne ud over de angivelser, der kræves i henhold til dette punkts første afsnit, også omfatte listen over, hvilke sorter mærket som økologiske eller omlægningssorter blandingen består af. Den minimale vægtprocent af organiske frø og omlægningsfrø i blandingen skal være 70 %.

Hvis blandingen indeholder ikkeøkologiske frø, skal følgende tillige været anført på mærkningen: »Anvendelse af blandingen er kun tilladt inden for rammerne af tilladelsen og på den medlemsstats område, hvis kompetente myndighed har givet tilladelse til at anvende blandingen i overensstemmelse med punkt 1.8.5 i bilag II til forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.«

De i punkt 2.1.1 og 2.1.2 nævnte oplysninger må kun anføres i et ledsagedokument, hvis dette dokument kan relateres entydigt til den emballage, den container eller det transportmiddel, produktet befinder sig i. Ledsagedokumentet skal indeholde oplysninger om leverandøren eller transportvirksomheden.«


Top