EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0619

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/619 af 15. april 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 for så vidt angår overgangsbestemmelser vedrørende anvendelse af dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater (EØS-relevant tekst)

C/2021/2437

OJ L 131, 16.4.2021, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/619/oj

16.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 131/72


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/619

af 15. april 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 for så vidt angår overgangsbestemmelser vedrørende anvendelse af dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 146, stk. 2, artikel 156, stk. 2, første afsnit, litra a), artikel 162, stk. 5, artikel 168, stk. 4, artikel 213, stk. 2, artikel 224, stk. 4, artikel 238, stk. 3, og artikel 239, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (2), særlig artikel 90, artikel 126, stk. 3, og artikel 134, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 (3), (EU) 2020/2236 (4) og (EU) 2021/403 (5) er der fastlagt modeller til dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater, som skal ledsage sendinger af dyr og varer ved flytning inden for Unionen og ved indførsel til Unionen.

(2)

Med henblik på at lette overgangen til anvendelse af de nye dyresundhedscertifikater og kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater til brug ved flytning af sendinger inden for Unionen/mellem medlemsstater og for at give mulighed for passende uddannelse af operatører og de kompetente myndigheders personale i alle medlemsstaterne er det nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, i hvilken de kompetente myndigheder i medlemsstaterne bør kunne anvende certifikater udstedt i overensstemmelse med lovgivning, der var gældende før den dato, hvorfra gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 finder anvendelse.

(3)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 er der fastsat en overgangsperiode for indførsel til Unionen af sendinger af animalske produkter, sammensatte produkter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med de modeller, der er fastlagt ved Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 (6) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 (7). Af hensyn til retssikkerheden bør varigheden af overgangsperioden for anvendelse af sådanne certifikater derfor præciseres.

(4)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 ophæves Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 (8) med virkning fra den 21. april 2021. Ved sidstnævnte forordning er der fastlagt en model til certifikater til brug ved flytning inden for Unionen af sendinger af dyr og varer. Forordningen indeholder desuden regler, der skal sikre denne certifikatmodels forenelighed med Trade Control and Expert System (Traces), ligesom den letter certificerings- og anmeldelsesprocessen i forbindelse med flytning af sådanne sendinger inden for Unionen. Med det formål at muliggøre fortsat anvendelse i Traces af certifikater udstedt i overensstemmelse med lovgivning, der var gældende før den 21. april 2021, bør datoen for ophævelse af nævnte forordning ændres i overensstemmelse med udløbet af overgangsperioderne i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403, som ændret ved nærværende forordning.

(5)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 er der fastsat en overgangsperiode for indførsel til Unionen af sendinger af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr, som ledsages af det relevante dyresundhedscertifikat udstedt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 (9). Af hensyn til retssikkerheden bør varigheden af overgangsperioden for anvendelse af sådanne certifikater derfor præciseres.

(6)

For at lette de fornødne foranstaltninger fra de kompetente myndigheders side for at sikre overholdelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 ved flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr bør der indføres en overgangsperiode, i hvilken sendinger kan ledsages af det relevante dyresundhedscertifikat udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1251/2008.

(7)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 er der fastsat en overgangsperiode for indførsel til Unionen af sendinger af landdyr og avlsmateriale deraf, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med de modeller, der er fastlagt ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (10) og (EU) nr. 206/2010 (11), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 (12) og (EU) 2018/659 (13), Kommissionens beslutning 2006/168/EF (14) og Kommissionens afgørelse 2010/472/EU (15), eller i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU (16), 2012/137/EU (17) og (EU) 2019/294 (18). Af hensyn til retssikkerheden bør varigheden af overgangsperioden for anvendelse af sådanne certifikater derfor præciseres.

(8)

For at lette de fornødne foranstaltninger fra de kompetente myndigheders side for at sikre overholdelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 ved flytning mellem medlemsstater af sendinger af landdyr og avlsmateriale deraf bør der indføres en overgangsperiode, i hvilken sendinger kan ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med Rådets 64/432/EØF (19), 88/407/EØF (20), 89/556/EØF (21), 90/429/EØF (22), 91/68/EØF (23), 92/65/EØF (24), 2009/156/EF (25) og 2009/158/EF (26) eller i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2010/470/EU (27).

(9)

Da gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 anvendes med virkning fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235

Artikel 35 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 affattes således:

»Artikel 35

Overgangsbestemmelser

1.   Sendinger af animalske produkter, sammensatte produkter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med de modeller, der er fastlagt ved forordning (EU) nr. 28/2012 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/628, godkendes til indførsel til Unionen indtil den 20. oktober 2021, forudsat at certifikatet er underskrevet af den person, der er bemyndiget til at underskrive certifikatet, jf. nævnte forordning og gennemførelsesforordning, inden den 21. august 2021.

2.   Den model for certifikater til brug ved flytning inden for Unionen, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 599/2004, godkendes til flytning inden for Unionen indtil den 17. oktober 2021.

3.   Henvisninger til bestemmelser i ophævede retsakter i certifikaterne og i bilaget til forordning (EF) nr. 599/2004 gælder som henvisninger til tilsvarende erstatningsbestemmelser og læses efter sammenligningstabellen, hvor det er relevant.«

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236

Artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 affattes således:

»Artikel 10

Overgangsbestemmelser

1.   Sendinger af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr, som ledsages af det relevante dyresundhedscertifikat udstedt i overensstemmelse med den model, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 1251/2008, godkendes til indførsel til Unionen indtil den 20. oktober 2021, forudsat at dyresundhedscertifikatet er underskrevet af en officiel inspektør inden den 21. august 2021.

2.   Sendinger af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr, som ledsages af det relevante dyresundhedscertifikat udstedt i overensstemmelse med den model, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 1251/2008, godkendes til flytning inden for Unionen indtil den 17. oktober 2021.

3.   Henvisninger til bestemmelser i ophævede retsakter i certifikaterne gælder som henvisninger til tilsvarende erstatningsbestemmelser og læses efter sammenligningstabellen, hvor det er relevant.«

Artikel 3

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/403

Artikel 27 i gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 affattes således:

»Artikel 27

Overgangsbestemmelser

1.   Sendinger af landdyr og avlsmateriale deraf, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med de modeller, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 798/2008 og (EU) nr. 206/2010, gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 og (EU) 2018/659, beslutning 2006/168/EF og afgørelse 2010/472/EU, eller i overensstemmelse med gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU, 2012/137/EU og (EU) 2019/294, godkendes til indførsel til Unionen indtil den 20. oktober 2021, forudsat at certifikatet er underskrevet af den person, der er bemyndiget til at underskrive certifikatet, jf. nævnte forordninger, gennemførelsesforordninger, beslutninger, afgørelser og gennemførelsesafgørelser, inden den 21. august 2021.

2.   Sendinger af visse kategorier af hovdyr, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med de modeller, der er fastlagt ved Rådets direktiv 64/432/EØF (*1), 91/68/EØF (*2), direktiv 92/65/EØF og Rådets direktiv 2009/156/EF (*3), godkendes til flytning mellem medlemsstater indtil den 17. oktober 2021.

3.   Sendinger af visse kategorier af fugle og avlsmateriale deraf, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med den model, der er fastlagt ved Rådets direktiv 2009/158/EF (*4), godkendes til flytning mellem medlemsstater indtil den 17. oktober 2021.

4.   Sendinger af visse typer avlsmateriale af kvæg, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med de modeller, der er fastlagt ved direktiv 88/407/EØF og 89/556/EØF, godkendes til flytning mellem medlemsstater indtil den 17. oktober 2021.

5.   Sendinger af visse typer avlsmateriale af får og geder, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med den model, der er fastlagt ved afgørelse 2010/470/EU, godkendes til flytning mellem medlemsstater indtil den 17. oktober 2021.

6.   Sendinger af visse typer avlsmateriale af svin, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med de modeller, der er fastlagt ved direktiv 90/429/EØF og afgørelse 2010/470/EU, godkendes til flytning mellem medlemsstater indtil den 17. oktober 2021.

7.   Sendinger af visse typer avlsmateriale af dyr af hestefamilien, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med den model, der er fastlagt ved afgørelse 2010/470/EU, godkendes til flytning mellem medlemsstater indtil den 17. oktober 2021.

8.   Sendinger af visse kategorier af bier, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med den model, der er fastlagt ved direktiv 92/65/EØF, godkendes til flytning mellem medlemsstater indtil den 17. oktober 2021.

9.   Sendinger af visse kategorier af landdyr og visse typer avlsmateriale deraf, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med den model, der er fastlagt ved direktiv 92/65/EØF, godkendes til flytning mellem medlemsstater indtil den 17. oktober 2021.

10.   Henvisninger til bestemmelser i ophævede retsakter i certifikaterne gælder som henvisninger til tilsvarende erstatningsbestemmelser og læses efter sammenligningstabellen, hvor det er relevant.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008 (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 410).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 af 24. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning mellem medlemsstater af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af afgørelse 2010/470/EU (EUT L 113 af 31.3.2021, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter og om ændring af beslutning 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009 (EUT L 12 af 14.1.2012, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 af 8. april 2019 om officielle standardcertifikater for visse dyr og varer og om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse standardcertifikater (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 101).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 af 30. marts 2004 om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 44).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter (EUT L 337 af 16.12.2008, s. 41).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(11)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor (EUT L 47 af 20.2.2013, s. 1).

(13)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 110 af 30.4.2018, s. 1).

(14)  Kommissionens beslutning 2006/168/EF af 4. januar 2006 om fastsættelse af krav vedrørende dyresundhed og udstedelse af veterinærcertifikat ved import af kvægembryoner til Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2005/217/EF (EUT L 57 af 28.2.2006, s. 19).

(15)  Kommissionens afgørelse 2010/472/EU af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra fåre- og gedearter (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 74).

(16)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU af 20. september 2011 om import af tyresæd til Unionen (EUT L 247 af 24.9.2011, s. 32).

(17)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (EUT L 64 af 3.3.2012, s. 29).

(18)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/294 af 18. februar 2019 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import til Unionen af hunde, katte og fritter, og om standarddyresundhedscertifikatet til brug ved sådan import (EUT L 48 af 20.2.2019, s. 41).

(19)  Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64).

(20)  Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf (EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10).

(21)  Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1).

(22)  Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62).

(23)  Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19).

(24)  Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54).

(25)  Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1).

(26)  Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74).

(27)  Kommissionens afgørelse 2010/470/EU af 26. august 2010 om standardsundhedscertifikater til brug ved handel inden for Den Europæiske Union med sæd, æg og embryoner fra dyr af heste-, fåre- og gedearter samt med æg og embryoner fra svin (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 15).


Top