EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0383

Kommissionens forordning (EU) 2021/383 af 3. marts 2021 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår opførelse af hjælpestoffer, der ikke må bruges i plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst)

C/2021/1359

OJ L 74, 4.3.2021, p. 7–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/383/oj

4.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 74/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/383

af 3. marts 2021

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår opførelse af hjælpestoffer, der ikke må bruges i plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 27, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Hjælpestoffer er beskrevet i artikel 2, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1107/2009 som stoffer eller præparater, der bruges eller er bestemt til brug i et plantebeskyttelsesmiddel eller adjuvant, men hverken er aktivstoffer, safenere eller synergister.

(2)

Hjælpestoffer er uacceptable i plantebeskyttelsesmidler, hvis restkoncentrationerne heraf som følge af en anvendelse, der er i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis, og under realistiske anvendelsesbetingelser, har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for grundvandet eller en uacceptabel indvirkning på miljøet. Hjælpestoffer er også uacceptable i plantebeskyttelsesmidler, hvis deres brug som følge af en anvendelse, der er i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis, og under realistiske anvendelsesbetingelser, har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller har uacceptable virkninger for planter, planteprodukter eller miljøet. Sådanne uacceptable hjælpestoffer opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(3)

Hjælpestoffer er stoffer eller præparater, der anvendes sammen med aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler og dermed også spredes i miljøet. Kriterierne vedrørende menneskers sundhed, miljøet, økotoksicitet og grundvand, der er fastsat i punkt 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 og 3.10 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009, bør derfor også anvendes til at udpege uacceptable hjælpestoffer.

(4)

Listen over uacceptable hjælpestoffer bør derfor omfatte stoffer med en harmoniseret klassificering som kræftfremkaldende stoffer i kategori 1A eller 1B, som mutagene i kategori 1A eller 1B, eller som reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B i overensstemmelse med bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (2).

(5)

Listen over uacceptable hjælpestoffer bør endvidere omfatte stoffer, der er udpeget som persistente, bioakkumulerende og toksiske (»PBT«) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (»vPvB«), jf. artikel 57, litra d) og e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3).

(6)

Listen over uacceptable hjælpestoffer bør også omfatte særligt problematiske stoffer som følge af hormonforstyrrende egenskaber, jf. artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006, eller stoffer, der er identificeret som hormonforstyrrende stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 528/2012 (4), eller stoffer, der er identificeret som persistente organiske miljøgifte (»POP«) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 (5).

(7)

Ved forordning (EF) nr. 1907/2006 er der fastsat begrænsninger for visse farlige stoffer i bilag XVII. Hvis brugen af disse stoffer er underlagt begrænsninger som hjælpestoffer i plantebeskyttelsesmidler, bør de tilføjes til listen over hjælpestoffer i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(8)

Medlemsstaterne har udpeget hjælpestoffer, som de fandt uacceptable i plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 91/414/EØF (6) eller forordning (EF) nr. 1107/2009. Disse hjælpestoffer er blevet meddelt af Belgien, Frankrig, Italien, Litauen, Norge, Spanien, Tyskland og Østrig. Blandt disse hjælpestoffer bør de stoffer, der har en harmoniseret klassificering som kræftfremkaldende stoffer i kategori 1A eller 1B, som mutagene i kategori 1A eller 1B, eller som reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B, jf. bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, de stoffer, der er identificeret som PBT eller vPvB i henhold til artikel 57, litra d) og e), i forordning (EF) nr. 1907/2006, de stoffer, der er identificeret som særligt problematiske på grund af hormonforstyrrende egenskaber, jf. artikel 57, litra f), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og de stoffer, der er identificeret som POP i henhold til forordning (EU) 2019/1021, opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(9)

Brugen af polyethoxylerede tallowaminer (CAS-nr. 61791-26-2) i plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glyphosat, blev forbudt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1313 (7), da der blev udtrykt betænkeligheder vedrørende toksiciteten af polyethoxylerede tallowaminer og deres potentiale til at indvirke negativt på menneskers sundhed. Da disse betænkeligheder skyldes de pågældende stoffers iboende egenskaber og derfor ikke er begrænset til formulerede produkter, der indeholder glyphosat, men er lige så gyldige for formulerede produkter, der indeholder andre aktivstoffer, bør polyethoxylerede tallowaminer også tilføjes til listen over hjælpestoffer i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(10)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/109 (8) og (EU) 2018/619 (9) godkendte ikke PHMB (1600; 1,8), CAS-nummer 27083-27-8 og 32289-58-0, og PHMB (1415; 4,7), CAS-nummer 32289-58-0 og 1802181-67-4 som eksisterende aktivstoffer til brug i biocidholdige produkter af produkttype 6 (konserveringsmidler til anvendelse i beholdere), blandt andre produkttyper på grund af uacceptable risici for menneskers sundhed og miljøet. Deres brug som konserveringsmidler til anvendelse i beholdere i plantebeskyttelsesmidler ville derfor have uacceptable virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Derfor bør PHMB (1600; 1,8) og PHMB (1415; 4,7) også opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(11)

Hjælpestoffer, der opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009, kan også forekomme i adjuvanter, der markedsføres. Da der endnu ikke er udarbejdet detaljerede regler for godkendelse af adjuvanter i overensstemmelse med artikel 58, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, kan medlemsstaterne fortsat anvende nationale bestemmelser om adjuvanter, jf. artikel 81, stk. 3, i samme forordning. Da forordning (EF) nr. 1107/2009 har til formål at forhindre, at adjuvanter, der indeholder forbudte hjælpestoffer, markedsføres eller anvendes, er det nødvendigt at sikre, at adjuvanter, der blandes med plantebeskyttelsesmidler, heller ikke indeholder uacceptable hjælpestoffer.

(12)

Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at gennemgå sammensætningen af de plantebeskyttelsesmidler og adjuvanter, der i øjeblikket er godkendt på deres område, med henblik på at vurdere, om de indeholder hjælpestoffer, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009, og på at tilbagekalde eller ændre godkendelser af plantebeskyttelsesmidler og adjuvanter, der indeholder disse hjælpestoffer.

(13)

For plantebeskyttelsesmidler eller adjuvanter, der indeholder et hjælpestof, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009, og for hvilke medlemsstaterne indrømmer en afviklingsperiode i overensstemmelse med artikel 46 i nævnte forordning, eller i overensstemmelse med nationale bestemmelser om godkendelse af adjuvanter, bør denne periode for salg og distribution udløbe senest 3 måneder og for bortskaffelse, opbevaring og brug yderligere 9 måneder efter datoen for ændring eller tilbagekaldelse af godkendelserne.

(14)

Hjælpestoffer, der skal opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009, kan forekomme som utilsigtede urenheder i andre hjælpestoffer, der er acceptable som sådan til brug i plantebeskyttelsesmidler eller adjuvanter. Derfor bør koncentrationen for de enkelte uacceptable hjælpestoffer i det færdige plantebeskyttelsesmiddel eller adjuvanten være mindre end 0,1 vægtprocent eller mindre end en specifik koncentrationsgrænse forbundet med CMR-egenskaber (kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske), når den er fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 for det uacceptable hjælpestof med et indhold på under 0,1 vægtprocent, for at blive betragtet som en acceptabel utilsigtet urenhed, medmindre der er fastsat en anden grænse på grund af tekniske begrænsninger i de relevante analysemetoder.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Medlemsstater, der har udstedt godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder hjælpestoffer, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009, som ændret ved denne forordning, ændrer eller tilbagekalder disse godkendelser så hurtigt som muligt, dog senest den 24. marts 2023.

Artikel 3

Medlemsstaterne godkender ikke markedsføring eller anvendelse af adjuvanter, der indeholder hjælpestoffer, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009, som ændret ved nærværende forordning.

Medlemsstater, der har godkendt adjuvanter, der indeholder hjælpestoffer, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009, som ændret ved denne forordning, ændrer eller tilbagekalder disse godkendelser så hurtigt som muligt, dog senest den 24. marts 2023.

Artikel 4

Eventuelle afviklingsperioder, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, eller nationale bestemmelser om godkendelse af adjuvanter skal være så korte som muligt og skal udløbe for salg og distribution senest 3 måneder og for bortskaffelse, opbevaring og brug yderligere 9 måneder efter datoen for ændring eller tilbagekaldelse af de godkendelser, der er omhandlet i artikel 2 og 3.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45).

(6)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1313 af 1. august 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet glyphosat (EUT L 208 af 2.8.2016, s. 1).

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/109 af 27. januar 2016 om ikke at godkende PHMB (1600; 1,8) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 6 og 9 (EUT L 21 af 28.1.2016, s. 84).

(9)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/619 af 20. april 2018 om ikke at godkende PHMB (1415; 4,7) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 5 og 6 (EUT L 102 af 23.4.2018, s. 21).


BILAG

Bilag III til forordning (EF) nr. 1107/2009 affattes således:

»BILAG III

Liste over hjælpestoffer, der ikke må bruges i plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 27  (1)

Nr.

Navn

EF-navne/andre navne

CAS-nr.

EF-nr.

Klassificering/andre egenskaber

1.

1-Chlor-2,3-epoxypropan

Epichlorhydrin, 2,3-Epoxypropylchlorid

106-89-8

203-439-8

Kræftfremkaldende kat.1B

2.

1,2-Dichlorethan

1,2-Dichlorethan;

Ethan, 1,2-dichlor-

107-06-2

203-458-1

Kræftfremkaldende kat.1B

3.

2-Ethoxyethanol

2-Ethoxyethanol;

Ethanol, 2-ethoxy-

110-80-5

203-804-1

Reproduktionstoksisk kat.1B

4.

2-Ethoxyethylacetat

2-Ethoxyethanolacetat; Ethanol, 2-ethoxy-, 1-acetat

111-15-9

203-839-2

Reproduktionstoksisk kat.1B

5.

1-Ethylpyrrolidin-2-on

1-Ethylpyrrolidin-2-on;

N-ethyl-2-pyrrolidon

2687-91-4

220-250-6

Reproduktionstoksisk kat.1B

6.

2-Methoxyethanol

2-Methoxyethanol;

Ethanol, 2-methoxy-

109-86-4

203-713-7

Reproduktionstoksisk kat.1B

7.

2-Methoxyethylacetat

2-Methoxyethylacetat;

Ethanol, 2-methoxy-, 1-acetat;

2-Methoxyethanolacetat

110-49-6

203-772-9

Reproduktionstoksisk kat.1B

8.

2-Methoxypropanol

2-Methoxypropanol;

1-Propanol, 2-methoxy-

1589-47-5

216-455-5

Reproduktionstoksisk kat.1B

9.

1-Methylpyrrolidin-2-on

1-Methyl-2-pyrrolidon;

2-Pyrrolidinon, 1-methyl-

872-50-4

212-828-1

Reproduktionstoksisk kat.1B

10.

2-Nitropropan

2-Nitropropan;

Propan, 2-nitro-

79-46-9

201-209-1

Kræftfremkaldende kat.1B

11.

Aminer, tallowalkyl-, ethoxylerede

Aminer, tallowalkyl-, ethoxylerede;

POE-tallowamin

61791-26-2

 

Betænkeligheder eller datamangler i forbindelse med de potentielle virkninger for menneskers sundhed eller miljøet

12.

Aminer, tallowalkyl-, ethoxylerede propoxylerede

Aminer, tallowalkyl-, ethoxylerede propoxylerede;

POEP-tallowamin

68213-26-3

 

Betænkeligheder eller datamangler i forbindelse med de potentielle virkninger for menneskers sundhed eller miljøet

13.

Asbestfibre

Actinolitasbest;

Asbest, actinolit

77536-66-4

 

Kræftfremkaldende kat.1A

14.

Amositasbest;

Asbest, amosit

12172-73-5

 

Kræftfremkaldende kat.1A

15.

Anthophyllitasbest;

Asbest, anthophyllit

77536-67-5

 

Kræftfremkaldende kat.1A

16.

Chrysotilasbest;

Asbest, chrysotil

12001-29-5

 

Kræftfremkaldende kat.1A

17.

Crocidolitasbest;

Asbest, crocidolit

12001-28-4

 

Kræftfremkaldende kat.1A

18.

Tremolitasbest;

Asbest, tremolit

77536-68-6

 

Kræftfremkaldende kat.1A

19.

Benzen

Benzen

71-43-2

200-753-7

Kræftfremkaldende kat.1A/

Mutagent kat.1B

20.

Benzo[def]chrysen  (2);

Benzo[pqr]tetraphen

Benzo[def]chrysen;

Benzo[a]pyren

50-32-8

200-028-5

Kræftfremkaldende kat.1B/Mutagent kat.1B/

Reproduktionstoksisk kat.1B

21.

Bis(2-methylpropyl) benzen-1,2-dicarboxylat

Diisobutylphthalat

84-69-5

201-553-2

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningens artikel 57, litra f) — menneskers sundhed) Reproduktionstoksisk kat.1B

22.

Borsyre

Borsyre

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

Reproduktionstoksisk kat.1B

23.

Dinatriumoctaborat

Dinatriumoctaborat Dinatriumoctaborat, vandfrit

12008-41-2

234-541-0

Reproduktionstoksisk kat.1B

24.

Dinatriumoctaborattetrahydrat

Borsyre, dinatriumsalt, tetrahydrat;

12280-03-4

234-541-0

Reproduktionstoksisk kat.1B

25.

Dinatriumtetraborat, vandfrit

Dinatriumtetraborat, vandfrit;

Bornatriumoxid

1330-43-4

215-540-4

Reproduktionstoksisk kat.1B

26.

Dinatriumtetraboratdecahydrat

Borax

1303-96-4

215-540-4

Reproduktionstoksisk kat.1B

27.

Dinatriumtetraboratpentahydrat

Bornatriumoxid, hydratiseret

12179-04-3

215-540-4

Reproduktionstoksisk kat.1B

28.

Orthoborsyre, natriumsalt

Orthoborsyre, natriumsalt; Borsyre, natriumsalt

13840-56-7

237-560-2

Reproduktionstoksisk kat.1B

29.

Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat

Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat;

Bornatriumoxid, hydrat

12267-73-1

235-541-3

Reproduktionstoksisk kat.1B

30.

Buta-1,3-dien

Buta-1,3-dien;

1,3-Butadien

106-99-0

203-450-8

Kræftfremkaldende kat.1A/

Mutagent kat.1B

31.

Butan

indeholdende ≥ 0,1 % butadien (EF-nr. 203-450-8)

Butan

106-97-8

203-448-7

Kræftfremkaldende kat.1A

32.

Copoly(bisiminoimidocarbonyl, hexamethylenhydrochlorid), (iminoimidocarbonyl, hexamethylenhydrochlorid)

Guanidin, N,N‴-1,6-hexandiylbis[N′-cyan-, polymer med 1,6-hexandiamin, hydrochlorid

Poly[iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1, 6-hexandiyl], hydrochlorid

Cyanamid, N-cyan-, forbindelse med 1,6-hexandiamin (2:1), polymer med 1,6-hexandiaminhydrochlorid (1:2);

PHMB

27083-27-8

samt

32289-58-0

samt

1802181-67-4

 

Ikke godkendt til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 6 (konserveringsmidler til anvendelse i beholdere)

33.

Dibutylphthalat

n-Butylphthalat;

Dibutylbenzen-1,2-dicarboxylat

84-74-2

201-557-4

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningens artikel 57, litra f) — menneskers sundhed) Reproduktionstoksisk kat.1B

34.

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthenholdige med et indhold på ≥ 3,0 % DMSO-ekstrakt (målt ved IP 346)

 

64742-52-5

265-155-0

Kræftfremkaldende kat.1B

35.

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffinholdige med et indhold på ≥ 3,0 % DMSO-ekstrakt (målt ved IP 346)

 

64742-54-7

265-157-1

Kræftfremkaldende kat.1B

36.

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette naphthenholdige med et indhold på ≥ 3,0 % DMSO-ekstrakt (målt ved IP 346)

 

64742-53-6

265-156-6

Kræftfremkaldende kat.1B

37.

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffinholdige med et indhold på ≥ 3,0 % DMSO-ekstrakt (målt ved IP 346)

 

64742-55-8

265-158-7

Kræftfremkaldende kat.1B

38.

Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffinholdige med et indhold på ≥ 3,0 % DMSO-ekstrakt (målt ved IP 346)

 

64742-65-0

265-169-7

Kræftfremkaldende kat.1B

39.

Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffinholdige med et indhold på ≥ 3,0 % DMSO-ekstrakt (målt ved IP 346)

 

64741-88-4

265-090-8

Kræftfremkaldende kat.1B

40.

Destillater (råolie), solventraffinerede lette paraffinholdige med et indhold på ≥ 3,0 % DMSO-ekstrakt (målt ved IP 346)

 

64741-89-5

265-091-3

Kræftfremkaldende kat.1B

41.

Ethylenoxid

Ethylenoxid; Oxiran; Epoxyethan

75-21-8

200-849-9

Kræftfremkaldende kat.1B/

Mutagent kat. 1B

42.

Formaldehyd

Formaldehyd; Formalin; Methanal;,formol

50-00-0

200-001-8

Kræftfremkaldende kat.1B

43.

Formamid

Formamid; Methanamid

75-12-7

200-842-0

Reproduktionstoksisk kat.1B

44.

Isobutan (indeholdende ≥ 0,1 % butadien (EF-nr. 203-450-8))

Isobutan; Propan, 2-methyl-

75-28-5

200-857-2

Kræftfremkaldende kat.1A/

Mutagent kat. 1B

45.

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede, neutrale, oliebaserede, høj viskositet med et indhold på ≥ 3,0 % DMSO-ekstrakt (målt ved IP 346)

 

72623-85-9

276-736-3

Kræftfremkaldende kat.1B

46.

Smøreolier (råolie), C15-30, hydrogenbehandlede, neutrale, oliebaserede med et indhold på ≥ 3,0 % DMSO-ekstrakt (målt ved IP 346)

 

72623-86-0

276-737-9

Kræftfremkaldende kat.1B

47.

Smøreolier (råolie), C20-50, hydrogenbehandlede, neutrale, oliebaserede med et indhold på ≥ 3,0 % DMSO-ekstrakt (målt ved IP 346)

 

72623-87-1

276-738-4

Kræftfremkaldende kat.1B

48.

Smøreolier (råolie), C17-32, solventekstraherede, afvoksede, hydrogenerede med et indhold på ≥ 3,0 % DMSO-ekstrakt (målt ved IP 346)

 

101316-70-5

309-875-6

Kræftfremkaldende kat.1B

49.

Nafta (råolie), tung alkylat af overvejende forgrenede C9-C12 med et indhold på ≥ 0,1 % benzen (EF-nr. 200-753-7)

 

64741-65-7

265-067-2

Kræftfremkaldende kat.1B/

Mutagent kat.1B

50.

Nafta (råolie), hydroafsvovlede tunge overvejende C7-C12 med et indhold på ≥ 0,1 % benzen (EF-nr. 200-753-7)

 

64742-82-1

265-185-4

Kræftfremkaldende kat.1A/

Mutagent kat.1B

51.

Nafta (råolie), hydroafsvovlede lette, dearomatiserede overvejende C7-paraffiner og cycloparaffiner med et indhold på ≥ 0,1 % benzen (EF-nr. 200-753-7)

 

92045-53-9

295-434-2

Kræftfremkaldende kat.1A/

Mutagent kat.1B

52.

Nafta (råolie), hydrogenbehandlede tunge overvejende C6-C13 med et indhold på ≥ 0,1 % benzen (EF-nr. 200-753-7)

 

64742-48-9

265-150-3

Kræftfremkaldende kat.1A/

Mutagent kat.1B

53.

Nafta (råolie), let aromatisk overvejende C8-C10 med et indhold på ≥ 0,1 % benzen (EF-nr. 200-753-7)

 

64742-95-6

265-199-0

Kræftfremkaldende kat.1A/

Mutagent kat.1B

54.

Nitrobenzen

Nitrobenzen;

Benzen, nitro-

98-95-3

202-716-0

Reproduktionstoksisk kat.1B

55.

N-methylformamid

N-methylformamid; Formamid, N-methyl-

123-39-7

204-624-6

Reproduktionstoksisk kat.1B

56.

Nonylphenoler:

Stoffer med en lineær og/eller forgrenet alkylkæde med et kulstofantal på 9 kovalent bundet i enhver position til phenol, der også dækker stoffer, som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle isomerer eller en kombination heraf.

4-(3,5-Dimethylheptan-3-yl)phenol

Phenol, 4-(1-ethyl-1,3-dimethylpentyl)-;

4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol

186825-36-5

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

57.

4-(3,6-Dimethylheptan-3-yl)phenol

Phenol, 4-(1-ethyl-1,4-dimethylpentyl)-;

4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol

142731-63-3

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

58.

4-(2-Methyloctan-2-yl)phenol

p-(1,1-Dimethylheptyl)phenol;

Phenol, 4-(1,1-dimethylheptyl)-

30784-30-6

250-339-5

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

59.

4-(3-Methyloctan-3-yl)phenol

Phenol, 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)-;

4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol;

52427-13-1

257-907-1

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

60.

4-Nonylphenol

p-Nonylphenol;

Phenol, 4-nonyl-

104-40-5

203-199-4

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

61.

Isononylphenol

11066-49-2

234-284-4

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

62.

p-Isononylphenol;

Phenol, 4-isononyl-

26543-97-5

247-770-6

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

63.

Nonylphenol;

Phenol, nonyl-

25154-52-3

246-672-0

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

64.

Phenol, 4-(1-methyloctyl)-;

p-(1-Methyloctyl)phenol

17404-66-9

241-427-4

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

65.

Phenol, 4-nonyl-, forgrenet

84852-15-3

284-325-5

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

66.

Phenol, nonyl-, forgrenet

90481-04-2

291-844-0

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

67.

Nonylphenoler, ethoxylerede:

Stoffer med en lineær og/eller forgrenet alkylkæde med et kulstofantal på 9 kovalent bundet i enhver position til phenol, ethoxylerede, der også dækker stoffer, som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle isomerer eller en kombination heraf.

Nonylphenol, ethoxyleret;

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-

 

500-024-6

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

68.

4-Nonylphenol, forgrenet, 1-2,5 mol ethoxyleret

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-hydroxy-, forgrenet

 

500-315-8

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

69.

4-Nonylphenol, 1-2,5 mol ethoxyleret

 

500-045-0

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

70.

2-(2-{2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy)ethan-1-ol

2-[2-[2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol;

Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-

7311-27-5

230-770-5

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

71.

2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethanol;

Ethanol, 2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]-

20427-84-3

243-816-4

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

72.

20-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol;

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosan-1-ol, 20-(4-nonylphenoxy)-

27942-27-4

248-743-1

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

73.

2-[2-[2-[2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol

Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-

7311-27-5

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

74.

26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(4-nonylphenoxy)-

14409-72-4

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

75.

17-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1-ol, 17-(4-nonylphenoxy)-

34166-38-6

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

76.

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-hydroxy-, forgrenet

127087-87-0

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

77.

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-hydroxy-

26027-38-3

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

78.

Ethanol, 2-(4-nonylphenoxy)

104-35-8

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

79.

Isononylphenol, ethoxyleret;

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(isononylphenyl)-ω-hydroxy-

37205-87-1

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

80.

2-[2-(4-tert-Nonylphenoxy)ethoxy]ethanol

Ethanol, 2-[2-(4-tert-nonylphenoxy)ethoxy]-

156609-10-8

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

81.

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-

Nonylphenol, ethoxyleret

9016-45-9

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

82.

Octylphenoler:

Stoffer med en lineær og/eller forgrenet alkylkæde med et kulstofantal på 8 kovalent bundet i enhver position til phenol, der også dækker stoffer, som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle isomerer eller en kombination heraf.

p-Octylphenol;

4-Octylphenol

1806-26-4

217-302-5

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

83.

4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenol;

4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol;

4-(tert-octyl)Phenol

Phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-;

4-tert-Octylphenol

140-66-9

205-426-2

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

84.

Octylphenol;

Phenol, octyl-

67554-50-1

266-717-8

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

85.

Phenol, 2-isooctyl-

86378-08-7

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

86.

Phenol, isooctyl-;

Isooctylphenol

11081-15-5

234-304-1

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

87.

Phenol, 2-octyl-;

o-Octylphenol

949-13-3

213-437-9

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

88.

Phenol, 2-sec-octyl-;

o-sec-Octylphenol

26401-75-2

247-663-4

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

89.

Phenol, 4-isooctyl-;

p-Isooctylphenol

27013-89-4

248-164-4

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

90.

Phenol, 4-sec-octyl-;

p-sec-Octylphenol

27214-47-7

248-330-6

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

91.

Phenol, sec-octyl-;

sec-Octylphenol

93891-78-2

299-461-0

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

92.

Phenol, 4-(1-ethylhexyl)-;

p-(1-Ethylhexyl)phenol

3307-00-4

221-989-7

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

93.

Phenol, 2-(1-methylheptyl)-;

o-(1-Methylheptyl)phenol

18626-98-7

242-459-1

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

94.

Phenol, 2-(1-ethylhexyl)-;

o-(1-Ethylhexyl)phenol

17404-44-3

241-426-9

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

95.

Phenol, 2-(1-propylpentyl)-;

o-(1-Propylpentyl)phenol

37631-10-0

253-574-1

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

96.

Phenol, 4-(1-propylpentyl)-;

p-(1-Propylpentyl)phenol

3307-01-5

221-990-2

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

97.

Phenol, 2-(1-methylheptyl)-;

o-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol

3884-95-5

223-420-8

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

98.

Phenol, (1,1,3,3-tetramethylbutyl)-;

(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol

27193-28-8

248-310-7

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

99.

Phenol, (1-methylheptyl)-;

(1-Methylheptyl)phenol

27985-70-2

248-759-9

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

100.

Phenol, 4-(2-methylheptyl)-

898546-19-5

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

101.

Phenol, 2-(2-ethylhexyl)-

28752-62-7

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

102.

Phenol, 4-(1-methylheptyl)-;

p-(1-Methylheptyl)phenol

1818-08-2

217-332-9

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

103.

Phenol, 4-(2-ethylhexyl)-

69468-20-8

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

104.

Phenol, 4-(5-methylheptyl)-

1824164-95-5

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

105.

Phenol, 2-(2-methylheptyl)-

898546-20-8

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

106.

Phenol, 4-(2-propylpentyl)-

119747-99-8

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

107.

Phenol, 3-octyl-

20056-69-3

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

108.

Phenol, 2-(1,1-dimethylhexyl)-

1824575-79-2

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

109.

Phenol, 4-(1,1-dimethylhexyl)-

30784-29-3

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

110.

Phenol, 4-(5,5-dimethylhexyl)-

13330-52-4

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

111.

Phenol, 2-(5,5-dimethylhexyl)-

1822989-97-8

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

112.

Phenol, 3-(1,1-dimethylhexyl)-

70435-92-6

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

113.

Phenol, 4-(1,4-dimethylhexyl)-

164219-26-5

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

114.

Octylphenoler, ethoxylerede:

Stoffer med en lineær og/eller forgrenet alkylkæde med et kulstofantal på 8 kovalent bundet i enhver position til phenol, ethoxylerede, der også dækker stoffer, som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle isomerer eller en kombination heraf.

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-

2-(2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy)ethanol

Polyethylenglycoloctylphenylether;

9036-19-5

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

115.

2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-

Octylphenol ethoxyleret

9002-93-1

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

116.

20-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosan-1-ol, 20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-

2497-59-8

219-682-8

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

117.

Ethanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-

2315-67-5

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

118.

Ethanol, 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]-

2315-61-9

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(4-octylphenoxy)-;

42173-90-0

255-695-5

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

120.

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(octylphenyl)-ω-hydroxy-, forgrenet

68987-90-6

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

121.

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-[4-(6-methylheptyl)phenyl]-ω-hydroxy-

59379-12-3

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

122.

Ethanol, 2-(4-octylphenoxy)-;

2-(p-Octylphenoxy)ethanol

51437-89-9

257-203-4

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

123.

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(4-octylphenyl)-ω-hydroxy-

26636-32-8

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

124.

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-[4-(1-methylheptyl)phenyl]-ω-hydroxy-

73935-42-9

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

125.

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosan-1-ol, 20-(4-octylphenoxy)-;

20-(4-Octylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

32742-88-4

251-190-9

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

126.

Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-octylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-;

2-(p-Octylphenoxy)ethanol

51437-92-4

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

127.

Ethanol, 2-[2-(4-octylphenoxy)ethoxy]-

51437-90-2

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

128.

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1-ol, 17-(4-octylphenoxy)-

51437-94-6

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

129.

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(isooctylphenyl)-ω-hydroxy-

9004-87-9

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

130.

2-[2-[2-(4-Octylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol

51437-91-3

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

131.

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1-ol, 17-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-

2497-58-7

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

132.

Ethanol, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethoxy]-

2315-62-0

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

133.

Ethanol, 2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-

2315-63-1

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

134.

3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-

2315-64-2

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

135.

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-

2315-65-3

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

136.

3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosan-1-ol, 29-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-

2315-66-4

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

137.

Ethanol, 2-[3-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-

1026254-24-9

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

138.

Ethanol, 2-[2-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-

84658-53-7

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

139.

Ethanol, 2-[2-(octylphenoxy)ethoxy]-

27176-92-7

 

Hormonforstyrrende egenskaber (REACH-forordningen artikel 57, litra f) — miljøet)

140.

N, N-Dimethylformamid

N, N-dimethylformamid; Dimethylformamid, DMF

68-12-2

200-679-5

Reproduktionstoksisk kat.1B

141.

Prop-2-enamid

Acrylamid; 2-propenamid

79-06-1

201-173-7

Kræftfremkaldende kat.1B/

Mutagent kat.1B

142.

Pyridin, alkylderivater, med indhold af benzen på ≥ 0,1 % (EF-nr. 200-753-7)

 

68391-11-7

269-929-9

Kræftfremkaldende kat.1A/

Mutagent kat.1B

143.

Quinolin

Quinolin

91-22-5

202-051-6

Kræftfremkaldende kat.1B

144.

Tetrahydrofurfurylalkohol

Tetrahydrofurfurylalkohol;

2-Furanmethanol, tetrahydro-

97-99-4

202-625-6

Reproduktionstoksisk kat.1B

«

(1)  Grænsen for den acceptable forekomst af de stoffer, der er opført i tabellen som utilsigtet urenhed i det færdige produkt, er 0,1 vægtprocent, medmindre andet er anført i dette bilag.

(2)  Grænsen for den acceptable forekomst af dette stof som utilsigtet urenhed i det færdige produkt er 0,01 vægtprocent, hvilket svarer til den specifikke koncentrationsgrænse, der er fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.


Top